The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2019

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
19934 Фінансова стійкість банку Алескерова Ю. В., Самійленко Г. І. Тд У збірнику матеріалів конференції висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем 2
19933 Депозитні операції банків Алескерова Ю. В., Лучкань В. С. Тд У збірнику матеріалів конференції висвітлюються результати наукових досліджень з актуа-льних проблем 2
19932 Валютний ринок та валютні операції Кізлик О.С., Алескерова Ю. В. Тд У збірнику матеріалів конференції висвітлюються результати наукових досліджень з актуа-льних проблем 2
19926 Облік в фермерських господарствах. Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Гудзенко Н.М. Нп В навчальному посібнику викладено особливості обліку та оподаткування діяльності фермерських господа 1
19925 Гігієна та санітарія переробних підприємств Д. А. Засєкін, О.С. Яремчук, Н. І. Кос’янчук, М. Д. Кучерук, Н.М. Слободянюк Нп У навчальному посібнику «Гігієна та санітарія переробних підприємств» передбачено вивчення санітарно 0
19924 Організація і економіка використання біоресурсів. Підручник Калетнік Г.М., Скорук О.П., Токарчук Д.М. П Зміст видання відповідає освітньому ступеню бакалавр галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство 0
19923 Культурологія. Левчук К.І., Богатчук С.С., Богатчук В.З., Бойко Ю.М. Нп Навчальний посібник для самостійної роботи студентів 0
19922 Застосування засобів, які пришвидшують відновні процеси і підвищують працездатність студентів-спортсменів. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей Войтенко С.М. Мв У методичних вказівках подано рекомендації стосовно застосування засобів, які пришвидшують відновні 0
19921 Методика наукових досліджень. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр із спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство». Льотка Г.І. Нп Програма дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр із спеціальності 204 «Технол 0
19920 Становлення та розвиток інклюзивної освіти в Україні Мельничук О.Ф. С У статті досліджено становлення та розвиток інклюзивної освіти в Україні на підставі її нормативно- 2
19919 Органи робітничої медицини в системі охорони здоров’я УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук О.А., Мельничук М.О. С У статті висвітлено організаційно-правові основи становлення в системі охорони здоров’я УСРР 20-х 2
19918 Мікробіологія молочних та м’ясних продуктів з основами ветсанекспертизи. Методичні вказівки для виконання лабораторних занять для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» спеціальністью 204 «Технологія виробницт Соломон А.М., Бондар М.М. Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних занять для студентів факультету «Технології виробниц 0
19917 Тенологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів денної форми спеціальності 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва Постернак Л.І. Мв Методичні вказівки з навчальної практики дисципліни Технологія виробництва молока і яловичини для ст 0
19916 Промислові технології у бджільництві. Програма навчальної дисципліни спеціальності 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Бережнюк Н.А. Нп Програма навчальної дисципліни «Промислові технології у бджільництві» спеціальності 204 Технології в 0
19915 Дослідницький практикум. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Фаріонік Т.В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 204 “Технологія виробництва 0
19914 Харчові біологічно активні добавки. Методичні вказівки з самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво і технологія» Овсієнко С.М. Мв Методичні вказівки з самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 0
19913 Основи фізіології та гігієни харчування. Методичні вказівки з самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань: 18 «Виробництво і технологія» Овсієнко С.М. Мв Методичні вказівки з самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 0
19912 Технологія м’яса і м’ясних продуктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітній ступінь «Бакалавр» / Н. В. Новгородська. – Вінниця, 2018. – 13 с. Новгородська Н. В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 «Технологія виробництва 0
19911 Проектування підприємств м’ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів 181 Харчові технології та інженерія. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2019. – 22 с. Поліщук Т.В. Нп Навчальна дисципліна «Проектування підприємств м’ясної та молочної галузі» є складовою частиною спец 0
19910 Харчові біологічно активні добавки. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого бакалаврського освітнього ступеня. Галузь знань 18 Виробництво і технологія. Спеціальність 181 Харчові технології Овсієнко С.М. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого бакалаврського освітнього ступеня. Га 0
19909 Основи фізіології та гігієни харчування. Програма навчальної дисципліни спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань: 18 «Виробництво і технологія» у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Овсієнко С.М. Нп Програма навчальної дисципліни спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань: 18 «Виробництво 0
19907 Cadmium burden impact on morphological and biochemical blood indicators of poultry Gutyj B.V., Ostapyuk A.Y., Sobolev O.I., Vishchur V.Ja., Gubash O.P., Kurtyak B.M., Kovalskyi Y.V., Darmohray L.M., Hunchak A.V., Tsisaryk O.Y., Shcherbatyy A.R., Farionik T.V., Savchuk L.B., Palyadichuk O.R., Hrymak K. С The article reveals the experimental results of the impact of various doses of cadmium sulfate on mo 1
19906 Використання хмарних технологій у навчанні педагогіки майбутніх агроінженерів Олійник Н.А. С Проаналізовано можливості використання хмарних технологій у навчальному процесі майбутніх агроінжене 0
19905 Методологія та теоретичні основи товарознавства. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр із спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Льотка Г.І. Нп для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр із спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, саніт 0
19904 Методологія та організація наукових досліджень. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр із спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Льотка Г.І. Нп для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр із спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, сані 0
19903 Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання зі спеціальності 204 – Технологія ви Севостьянов І.В., Зозуляк І.А., Полєвода Ю.А., Токарчук О.А., Сосновська Л.В. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів освітнього 0
19902 Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання зі спеціальності 204 – Технологія Севостьянов І.В., Зозуляк І.А., Полєвода Ю.А., Токарчук О.А., Сосновська Л.В. Мв Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів освітньог 0
19901 Конституційна юрисдикція. Програма навчальної дисципліни для галузі знань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського)рівня 08«Право» спеціальності 081 «Право» Правдюк А.Л Нп Програма навчальної дисципліни для галузі знань для здобувачів вищої освіти другого (магістерськог 0
19900 Виборче право України. Програма навчальної дисципліни для для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Галузі знань: 08«Право» Правдюк А.Л Нп Програма навчальної дисципліни для для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Галуз 0
19899 Правова статистика. Програма навчальної дисципліни галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Освітній ступінь: перший (бакалаврський) Правдюк А.Л. Нп Програма навчальної дисципліни галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Освітній ступінь: 0
19898 Конституційне право зарубіжних країн. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчаннягалузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Правдюк А. Л. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форм 0
19897 Управління проектами: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів / Спеціальність 073 «Менеджмент» / Другий (магістерський) освітній ступень Герасименко Ю.В. Мв Обґрунтована необхідність СРС, висвітлені мета, завдання дисципліни. Студентам запропоновані поради 0
19896 Effect of the cryopowder "beet" on quality indicators of new curd desserts Hachak Y., Slyvka N., Gutyj B., Vavrysevych J., Sobolеv A., Bushueva I., Samura T., Paladiychuk O., Savchuk L., Pikhtirova A. С Особливої уваги заслуговують натуральнi рослиннi бiодобавки, оскiльки вони завдяки своїм природним 3
19895 Інноваційні тенденції розвитку ресторанного бізнесу Табенська О. І. Тд У статті досліджено сучасні глобальні проблеми людства, значний попит на при- родні ресурси, нові у 4
19894 Формування здоров'язберігаючого простору в навчально-виховному процесі Дуржинська О.О. С Розглятуто поняття здоровязберігаючих технологій , модель навчального процесу, висвітленні основні з 2
19892 Taxonomic and typological structure of the flora of Eastern Podilia (Ukraine) Mudrak O., Ovchynnykova Y., Mudrak H., Tarasenko H. С On the basis of herbarium data, literary and cartographic sources, own field research with subsequ 3
19891 Professionally-oriented teaching of a foreign language at the agrarian university Тимощук Н.М. С У статті розглянуто особливості професійно-спрямованого навчання іноземній мові в аграрному закладі 5
19890 Influence of the assimilation apparatus and productivity of white lupine plants Mazur V.A., Pantsyreva H.V., Mazur K.V., Didur I.M. С Artificial regulation of the growth and development of cultivated plants aimed to increase biologica 3
19889 Influence of the technological aspects growing on quality composition of seed white lupine (Lupinus albus L.) in the Forest Steppe of Ukraine Mazur V.A., Mazur K.V., Pantsyreva H.V. С The article is a scientifically substantiated value of growing lupine white. The ecological value of 3
19881 Інноваційна складова конкурентоспроможності національних економік на сучасному етапі глобального розвитку Томашук І.В., Мулик М.В. С У статті досліджено сучасні проблеми конкурентоспроможності національної економіки, які є одними з к 6
19873 Особливості управління процесами взаємовідносин з клієнтами на сільськогосподарських підприємствах Волонтир Л.О., Грудіна Н.В. С У статті висвітлено особливості концепції управління взаємовідносинами з клієнтами та напрями її реа 3
19872 Організація та планування управлінської діяльності. Методичні рекомендації для проведення практичних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 074 «Публічне управління та ад Амонс С.Е. Мв Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з ОПУД, 2019 р. 0
19871 Організація та планування управлінської діяльності. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 074 «Публічне управління та адмініструва Амонс С.Е. Нп Організація та планування управлінської діяльності. Програма вибіркової навчальної дисципліни для с 0
19870 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в АПК України. Навчальна програма дисципліни для студентів денної форми навчання за галуззю знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 6.0306101 “Менеджмент організацій і адміністрування Зубар І.В. Нп У програмі з навчальної дисципліни “Біопалива: ефективність виробництва та споживання в АПК України” 0
19868 Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр зі спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза у вищих навчальних закладах ІІI-ІV рівнів акред Паладійчук О.Р. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр зі спеціальності 1
19867 Технологія відтворення тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва у вищих навчальних закладах ііi-іv рівнів акредитації міністе Паладійчук О.Р. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 0
19866 Спеціальна ветеринарна мікробіологія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Побережець Ю. М. Мв У методичних вказівках міститься основний матеріал тем лабораторних робіт курсу «Спеціальна ветерина 0
19865 Оцінка якості і безпека продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних занять студентами денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, спеціальності 2 Новгородська Н. В., Побережець Ю. М. Мв Методичні вказівки включають основні теоретичні положення, завдання для лабораторно-практичних занят 0
19864 Стандартизація продукції аквакультури. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О. Нп Навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самос 1
19863 Технологія виробництва молока та яловичини. Методичні вказівки до виконання практичних і самостійної робіт студентами заочної форми навчання за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О.І., Разанова О.П. Мв Викладено методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт студентами заочної форм нав 2
19862 Мікроструктурний аналіз молока і м’яса: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 181 Харчові технології Разанова О.П., Соломон А.М. Мв Подані методичні вказівки складені за діючою програмою. При вивченні дисципліни студенти ознайомлюют 0
19861 Технологія виробництва продукції бджільництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Нп Викладено зміст дисципліни, орієнтовний перелік тем теоретичних та лабораторних занять, список реком 0
19860 Технологія виробництва додаткових продуктів бджільництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Нп Викладено зміст дисципліни (орієнтовний перелік тем теоретичних та практичних занять, список рекомен 0
19859 Спеціальна ветеринарна мікробіологія. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Побережець Ю. М. Нп Програма навчальної дисципліни «Спеціальна ветеринарна мікробіологія» для студентів спеціальності 2 0
19858 Методика наукових досліджень. Методичні вказівки з організації практичних занять студентів денної форми навчання зі спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Льотка Г.І., Сторожук І.В. Мв Методичні вказівки складено за робочою програмою практичних занять для студентів факультету технолог 0
19857 Раціональне та збалансоване природокористування. Навчальна програма для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та зба Мудрак Г.В., Вергеліс В.І. Нп Навчальна програма для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі 1
19856 Раціональне та збалансоване природокористування. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва Мудрак Г.В., Вергеліс В.І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Раціон 3
19855 Карантин рослин. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеню «Бакалавр» Вергелес П.М. Мв Методичні вказівки призначені для покращення виконання завдань самостійної роботи із дисципліни «Кар 0
19854 Прогноз розвитку шкідників і хвороб. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступе Вергелес П.М. Мв Методичні вказівки для виконання самостійної роботи розроблено відповідно до навчального плану та ро 0
19853 Розсадництво: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання освітнього ступеня: «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 203 «Садівництво та в Паламарчук І.І. Нп У програмі сформульована мета та завдання дисципліни, подана коротка характеристика структури та окр 0
19852 Ягідництво: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання освітнього ступеня: «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 203 «Садівництво та вин Паламарчук І.І. Нп У програмі сформульована мета та завдання дисципліни, подана коротка характеристика структури та окр 0
19851 Програмування врожаю. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 4- го курсу денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки 6.090101 «Агрономія Липовий В.Г., Поліщук І.С. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 4- го курсу денної та заочної форми нав 9
19850 Технологія заготівлі, зберігання та переробки кормів: методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Аг Циганський В.І. Мв Методичні вказівки містять інформацію та теоретичні відомості для виконання практичних робіт під час 0
19849 Озеленення населених місць. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього ступеня «Бакалавр». – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2019. 51 с. Панцирева Г. В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 206 «Садо 0
19848 Контроль якості кормів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», освітнього ступеня « Циганський В.І. Мв Методичні вказівки містять інформацію та теоретичні відомості для виконання практичних робіт під час 0
19847 Нормування антропогенного навантаження на довкілля. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 10 – «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» освітнього ст Алєксєєв О.О., Вергеліс В.І. Мв Дисципліна Нормування антропогенного навантаження на довкілля 2
19846 Радіобіологія. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв Методичні матеріали призначено до проведення практичних та самостійної роботи студентів 2-го курсу ф 0
19845 Радіобіологія. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 203 «Садівництво та ви Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв Методичні матеріали призначено до проведення практичних та самостійної роботи студентів 2-го курсу ф 1
19844 Радіоекологія. Навчальна програма з дисципліни "для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 "Природничі науки" спеціальності 101 "Екологія" освітнього ступеня "Бакалавр" Разанов С.Ф., Врадій О.І. Нп У програмі з навчальної дисципліни "Радіоекологія" за спеціальністю 101 "Екологія&quo 0
19843 Радіоекологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія» Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв Викладено основні методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами з навчальної ди 0
19842 Екологічна безпека. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «природничі науки» напряму підготовки 101 – «екологія» освітнім ступенем бакалавр Шевчук О.А., Вітер Н.Г. Нп Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництв 0
19841 Землеробство. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт (змістова частина 1 «Агрофізичні і фізико-механічні властивості грунту. Бур’яни та заходи боротьби з ними») - студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галу Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В., Бараболя Р.І. Мв Представдені методи лаболраторних досліджень в агрономії 0
19840 Землеробство. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня «Бакалавр» Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв подано матеріал для самостійної роботи 0
19839 Генетика. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня «Бакалавр» Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисци 0
19837 Фітонцидологія. Опорний конспект лекцій для студентів 1-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань 20 "аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "захист і карантин рослин" освітнього ступеня "бакалавр" Окрушко С.Є. Кл ФІТОНЦИДОЛОГІЯ Опорний конспект лекцій 0
19836 Тропічні та субтропічні рослини. Методичні вказівки з організації самостійної роботи галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» для студентів заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 206 «садово-паркове господарство» Матусяк М.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи галузі знань 20 «аграрні науки та продовольств 0
19835 Декоративна дендрологія. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «садово-паркове господарство» Матусяк М.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «а 0
19834 Тропічні та субтропічні рослини. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «садово-паркове господарство» Матусяк М.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «а 0
19833 Мікробіологія і вірусологія: навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 203 «Садівництво та виноградарство» Коваленко Т.М. Нп Мікробіологія вивчає морфологію, систематику, фізіологію і біохімію найдрібніших і найбільш поширени 0
19832 Лісова зоологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 205 «Лісове господарство» освітнього ст Коваленко Т.М. Мв Лісова зоологія є міждисциплінним науковим напрямком, який пов’язаний з вивченням тваринного світу т 0
19831 Техноекологія. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 101 Екологія освітнього ступеня «бакалавр». Ткачук О.П. Нп Для вивчення дисципліни 0
19830 Сучасні проблеми агроекології. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 201 Агрономія освітнього ступеня магістр Ткачук О.П. Нп Для вивчення дисципліни 0
19829 Сільськогосподарська екологія. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами спеціальності 101 Екологія, освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П. Мв Для проведення практичних робіт студентами 0
19828 Сільськогосподарська екологія. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 101 Екологія освітнього ступеня бакалавр. Ткачук О.П. Нп Визначає методику вивчення дисципліни 0
19827 Моніторинг довкілля. Методичні вказівки з проведення практичних занять студентами денної форми навчання спеціальності 101 екологія освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П. Мв Для виконання практичних робіт з дисципліни 0
19826 Вища математика. Методичні вказівки нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 12-інформаційні технології напряму підготовки 122-комп’ютерні науки та інформаційні техн Дубчак В.М.,Новицька Л.І. Мв Приведено теоретичний матеріал класичних розділів математики згідно програми дисципліни, розглянуто 0
19825 Екологічна економіка. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання другого магістерськго освітнього рівня спеціальності 051 «Економіка» Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. Мв Методичні рекомендації містять плани проведення та короткий зміст лекційних занять, плани проведення 0
19824 Екологічна економіка. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерськго освітнього рівня спеціальності 051 «Економіка» Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. Нп Програма містить плани проведення та короткий зміст лекційних занять, плани проведення семінарських 0
19823 Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Планування та організації діяльності підприємств» Красняк О.П., Дудар Н.О., Довгань Ю.В. Рз Робочий зошит підготовлено у відповідності з діючим навчальним планом підготовки молодших спеціаліст 0
19822 Організація управління в садово-парковому господарстві. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання для підготовки за другим освітнім рівнем магістр, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 20 к.е.н. доцент Красняк О.П., асистент Довгань Ю.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання для підготовки з 0
19821 Організація управління в садово-парковому господарстві. Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів денної та заочної форми навчання підготовки за другим освітнім рівнем магістр галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальні. Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Організація управл 0
19820 Організація управління в садово-парковому господарстві.Програма підготовки за другим освітнім рівнем магістр, денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 206 «Садово-паркове господарство» з дисципліни «О Красняк О.П., Довгань Ю.В. Нп Програма дисципліни «Організація управління в садово-парковому господарстві» розроблена з метою допо 1
19819 Державне та регіональне управління. Програма навчальної дисципліни спеціальність 074 (281) «публічне управління і адміністрування» освітній ступінь «бакалавр» Березюк С.В., Пронько Л.М. Нп 074 (281) «публічне управління і адміністрування» освітній ступінь «бакалавр» 0
19818 Стиль та імідж керівника. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 281 (074) «Публічне управління та адміністрування». Онищук Ю.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Стиль та імідж керівника» складена з метою надання допомоги студента 0
19817 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в АПК України. Навчальна програма дисципліни для студентів денної форми навчання за галуззю знань 0304 “Право”, напряму підготовки 6.030401 “Правознавство” Зубар І.В. Нп У програмі з навчальної дисципліни “Біопалива: ефективність виробництва та споживання в АПК України” 0
19816 Діловий протокол та ведення переговорів: Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи фахівців другого освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 073 «Менеджмент» в аграрних вищих навчальних заклад Пронько Л.М. Мв Метою вивчення дисципліни «Діловий протокол та ведення переговорів» є розгляд етичних, моральних та 0
19815 Діловий протокол та ведення переговорів: Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 073 «Менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах IV рі Пронько Л.М. Нп Сучасний менеджер має вололіти навиками ділового протоколу та етики поведінки, вплив яких не потребу 0
19814 Економічна теорія (мікроекономіка та макроекономіка). Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління і адміністрування» спеціальності – 073 «Ме Брояка А.А. , Хаєцька О.П. , Феняк Л.А. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Економічна теорія (мікроекономіка та макроекономіка)» ви 1
19813 Економічна теорія. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 08 «Право» спеціальністю 081 «Прав Хаєцька О.П. Мв Навчальна дисципліна «Економічна теорія» є фундаментальною навчальною дисципліною, що сприяє формува 2
19812 Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу «Економічна теорія» для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 08 «Право» спеціальністю 081 «Право» Хаєцька О.П. Нп Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни відповідно до освітньої програми. Пр 2
19811 Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу «Макроекономіка» для підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) денної форми навчання галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 072 «Ф Хаєцька О.П. Нп Призначено для практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого освітньог 1
19810 Економічна теорія (мікроекономіка та макроекономіка). Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 242 «Туризм», 241 «Готел Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп Програма містить структуру всього курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостій 5
19809 Економетрика.Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні техноло Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Бурєннікова Н.В. Мв Економетрика_курсові роботи_КН 2
19808 Економетрика. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр»галузі знань 12 «Інформаційні технології»спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» Потапова Н.А., Волонтир Л.О.,Бурєннікова Н.В. Мв Економетрика. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт та самостійної підготовки студент 3
19807 Економетрика. Програманавчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 12«Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»денної та заочної форми навчання Потапова Н.А. Нп Економетрика. Програманавчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакала 0
19806 Автоматика і автоматизація виробництва. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 20 ”Аграрні науки та продовольство” за спеціальністю 208 ”Агроінженерія” Ярошенко Л.В. Нп Викладений матеріал базової навчальної програми з дисципліни: “Автоматика і автоматизація виробництв 3
19805 Апарати керування і захисту. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 14 – ”Електрична інженерія” за спеціальністю 141 – ”Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” Ярошенко Л.В. Нп Викладений матеріал базової навчальної програми з дисципліни: “Апарати керування і захисту”, куди вх 1
19804 Електронна комерція в адміністративому управлінні. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 074 «Публічне управління та адмініс Киш Л.М. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр 0
19803 Вступ до фаху. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами спеціальності 101 Екологія, освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П. Мв Призначення для вивчення дисципліни 0
19802 Вступ до фаху. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 Екологія, освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П. Мв Призначена для студентів заочної форми навчання 0
19801 Рукопашний бій: повний курс рукопашної підготовки: підручник для вищих навчальних закладів Чумак І. О., Олійник Н. А. П У посібнику подано рукопашний бій як бойову професійну систему для виживання офіцерів, солдатів і п 0
19800 Економіка аграрного виробництва. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання інженерно-технологічного факультету ОКР «Бакалавр» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженерія», денної Бурлака Н. І., Коломієць Т. В. Нп Програма дисципліни містить плани проведення та короткий зміст лекційних занять, плани проведення се 1
19799 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Логістика» Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Потапова Н.А. Пвф Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліф 0
19798 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Логістика» Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Потапова Н.А. Пвф Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфіка 0
19797 Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка (спеціалізація «Міжнародна економіка») для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти – Вінниця: ВНАУ Прямухіна Н.В. , Дюк А.А. Мв Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів галузі знань 05 Соціальні та пове 1
19796 Економіка рибогосподарських підприємств. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0902 «Рибне господарство та аквакультури», напрям підготовки 6.09201 «Водні біоресурси Амонс С.Е. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять з Економіки рибогосподарських підприємств, 2019 2
19795 Екологічна економіка. Методичні вказівки до підготовки та написання курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського освітнього рівня спеціальності 051 «Економіка» Прямухіна Н. В., Костюченко Д. Л. Мв Методичні вказівки з курсу «Екологічна економіка призначені до підготовки та написання курсових робі 0
19794 Інформаційні технології та програмне забезпечення у тваринництві. Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт для студентів усіх форм навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва 20 «аграрні науки т Бурдейна Л.І. Мв Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт для студентів усіх форм навчання 0
19793 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної ф Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Зовнішньоекономіч 1
19792 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів для студентів освітнього ступеня - бакалавр, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» денно Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до навчальної програми з дисципліни «Зовнішньоеконо 0
19791 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня - бакалавр, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. Нп Концепція програми, її основна мета й завдання враховують головну функцію навчального предмета і хар 0
19790 Офісний менеджмент. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання Тодосійчук В.Л., Білокінна І.Д., Алескерова Ю.В. Мв Метою вивчення навчальної дисципліни «Офісний менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів умінь 2
19789 Комп'ютерний аудит. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної форми навчання Здирко Н.Г. Мв здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адм 1
19788 Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентами галузі знань 07 «управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «облік і оподаткування» (галузі знань 0305 «економіка і підприємництво», напряму підго Мулик Т. О. Томчук О.Ф. Мв Методичні вказівки призначено для виконання практичних завдань дисципліни «Аналіз господарської діял 1
19787 «Аналіз господарської діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6. 030509 «Об Мулик Т.О. Нп Програма навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» призначена для студентів галузі зна 0
19786 Облік інвестиційної і інноваційної діяльності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної т Правдюк М.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої 0
19785 Міжнародна економічна статистика. Програма навчальної дисципліни призначена для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», спеціалізація «Міжнародна економіка», факультету Ю.В.Алескерова, Л.І. Федоришина, О.О. Гуцаленко Нп Програма навчальної дисципліни «Міжнародна економічна статистика» призначена для студентів галузі з 1
19784 Макроекономічний аналіз. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оподаткування” денної та Петриченко О.А., Мулик Т.О., Федоришина Л.І. Мв Методичні рекомендації містять загальні положення та основи організації самостійної роботи щодо вивч 1
19783 Макроекономічний аналіз. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни по виконанню практичних завдань для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оп Петриченко О.А., Мулик Т.О., Федоришина Л.І. Мв Методичні рекомендації мають на меті забезпечити опанування магістрантом матеріалу дисципліни, орієн 0
19782 Макроекономічний аналіз. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оподаткування” Петриченко О.А., Мулик Т.О., Федоришина Л.І. Нп Програма охоплює курс, спрямований на вивчення методології та інструментарію макроекономічного аналі 0
19781 Організація зовнішньої торгівлі. Програма дисципліни програми дисципліни «Організація зовнішньої торгівлі» для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 05 «Соціальні Паламаренко Я.В. Нп Програма дисципліни програми дисципліни «Організація зовнішньої торгівлі» для студентів денної та за 1
19780 Організація зовнішньої торгівлі. Методичні рекомендації з дисципліни «Організація зовнішньої торгівлі» для проведення практичних занять у студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього рівня (бакалавр) Паламаренко Я.В. Мв Методичні рекомендації з дисципліни «Організація зовнішньої торгівлі» для проведення практичних зан 2
19779 Організація торгівлі. Методичні рекомендації з дисципліни «Організація торгівлі» для проведення практичних занять у студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 07 «Упра Паламаренко Я.В. Мв Методичні рекомендації з дисципліни «Організація торгівлі» для проведення практичних занять у студен 2
19778 Організація торгівлі. Програма дисципліни програми дисципліни «Організація торгівлі» для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Паламаренко Я.В. Нп Програма дисципліни програми дисципліни «Організація торгівлі» для студентів денної та заочної форми 1
19777 Міжнародна торгівля. Методичні рекомендації з дисципліни «Міжнародна торгівля» для проведення практичних занять у студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 05 «Соціал Паламаренко Я.В. Мв Методичні рекомендації з дисципліни «Міжнародна торгівля» для проведення практичних занять у студен 0
19776 Міжнародна торгівля. Програма дисципліни програми дисципліни «Міжнародна торгівля» для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» с Паламаренко Я.В. Нп Програма дисципліни програми дисципліни «Міжнародна торгівля» для студентів денної та заочної форми 0
19775 Економіка підприємства. Програма дисципліни «Економіка підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхув Салькова І.Ю., Паламаренко Я.В. Нп Програма дисципліни «Економіка підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання першого о 0
19773 Business English Essentials: навчально-методичний посібник з ділової англійської мови для слухачів магістратури Матієнко О.С. Нп Навчальний посібник “Business English Essentials” є практичним курсом навчання ділової іноземної мов 11
19772 Англійська мова для студентів технічних спеціальностей. Матієнко О.С. Нп Навчальний посібник розроблено для студентів вищих навчальних закладів України, які навчаються за 2
19771 Програма Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури Тимкова В.А. Пвф Проведення Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури дає можливість проаналізувати е 0
19770 Українська мова в науці Тимкова В.А. Нп Подано основний теоретичний матеріал, який допоможе слухачам глибше осмислити базові знанн 2
19769 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Коваль Н.І.,Правдюк Н.Л., Гудзенко Н.М. Пвф Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 0
19768 Програма фахового вступного для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г.,Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О. Пвф Програма фахового вступного для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткуван 0
19767 Програма фахового вступного для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Коваль Н.І., Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Шевчук О.Д. Пвф Програма фахового вступного для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рів 0
19766 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Руда О.Л., Марценюк – Розарьонова О.В., Пвф Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 0
19765 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л.,Польова О.Л., Пвф Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі осві 0
19764 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»" Салькова І.Ю., Прутська О.О., Марценюк – Розарьонова О.В., Руда О.Л., Польова О.Л., Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфік 0
19763 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Салькова І.Ю., Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Руда О.Л., Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 "Ф 0
19762 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Правдюк Н.Л., Мулик Т.О. Подолянчук О.А., Гуцаленко О.О. Пвф Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування 0
19761 Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови Довгань Л.І., Кравець Р.А. Пвф Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови відображає конкретні характеристики рів 0
19760 Програма вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (французька)” для здобуття ступеня магістра Колісник О.М., Довгань Л.І., Тимощук Н.М. Пвф У програмі визначено мету складання іспиту з іноземної мови для здобуття ступеня магістра, окреслено 0
19759 Програма вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (німецька)” для здобуття ступеня магістра Колісник О.М., Тимощук Н.М., Лебедєва Н.А. Пвф У програмі визначено мету складання іспиту з іноземної мови для здобуття освітньо-кваліфікаційного р 0
19758 Програма для проведення всеукраїнської олімпіади з математики у 2019 році Левчук. О.В. Пвф Концепція програми, її основна мета й завдання враховують головну функцію навчального предмета і хар 1
19752 Програма вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для здобуття ступеня магістра Колісник О.М., Довгань Л.І., Тимощук Н.М. Пвф У програмі визначено мету складання іспиту з іноземної мови для здобуття освітньо-кваліфікаційного р 0
19751 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Ушкаленко І.М. Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економі 0
19750 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Ушкаленко І.М. Пвф Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 0
19749 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Ушкаленко І.М., Рузакова О.В. Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфіка 0
19748 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Ушкаленко І.М., Рузакова О.В. Пвф Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітн 0
19747 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації: «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства» Салькова І.Ю., Прямухіна Н.В., Хаєцька О.П. Пвф Програма вступних випробувань побудована у відповідності до ступеню «Магістр» за спеціальністю 051 « 0
19746 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації: «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства» Салькова І.Ю., Прямухіна Н.В., Хаєцька О.П. Пвф Програма додаткових вступних випробувань побудована у відповідності до ступеню «Магістр» за спеціаль 0
19745 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня «Молодший спеціаліст» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Підгурський О.І., Дубчак В.М., Волонтир Л.О. Пвф додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня «Мо 0
19744 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня «Молодший спеціаліст» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Підгурський О.І., Дубчак В.М., Волонтир Л.О. Пвф вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня «Молод 0
19743 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» Мельничук О.Ф. , Опольська Н.М. , Оверковська Т.К. Пвф Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Пр 0
19742 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» Мельничук О.Ф. , Опольська Н.М. , Оверковська Т.К. Пвф Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Пр 0
19741 Програма Додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Пронько Л.М., Березюк С.В Пвф Програма Додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі осві 0
19740 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Пронько Л.М., Березюк С.В. Пвф бак ПУА 0
19739 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Пронько Л.М., Березюк С.В. Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публі 1
19738 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В., Іващенко А.В. Пвф Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освіт 0
19737 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Пронько Л.М., Березюк С.В. Пвф рограма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 0
19736 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В., Іващенко А.В. Пвф рограма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфіка 0
19735 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 242 «Туризм» Левицька І.В., Іващенко А.В. Пвф Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освіт 0
19734 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 242 «Туризм» Левицька І.В., Іващенко А.В. Пвф Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфік 0
19733 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В., Іващенко А.В. Пвф Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 0
19732 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В., Іващенко А.В. Пвф 0
19731 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 242 «Туризм» Левицька І.В., Іващенко А.В. Пвф 0
19730 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Коваль Л.В. Пвф Програма додаткового вступного випробування розкриває мету та порядок проведення вступного випробува 0
19729 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 242 «Туризм» Левицька І.В., Іващенко А.В. Пвф 0
19728 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Ткачук О.П., Монарх В.В., Матусяк М.В. Пвф для вступного випробування 0
19727 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Ткачук О.П, Монарх В.В., Матусяк М.В. Пвф для вступного випробування 0
19726 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» спеціалізацією «Плодівництво» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Вдовенко С.А., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф для вступного іспиту 0
19725 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» спеціалізацією «Плодівництво» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Вдовенко С.А. д.с.-г.н., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф для проведення вступних іспитів 0
19724 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» Дідур І.М., Прокопчук В.М, Вдовенко С.А., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф Для проведення фахового іспиту 0
19723 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Вдовенко С.А., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф Для проведення фахового іспиту 0
19722 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Ткачук О.П., Монарх В.В., Матусяк М.В. Пвф Для проведення вступного фахового іспиту 0
19721 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальностями 205 «Лісове господарство» 206 «Садово-паркове господарство Дідур І.М., Прокопчук В.М., Ткачук О.П, Монарх В.В., Матусяк М.В. Пвф Для додаткового вступного іспиту 0
19720 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» Дідур І.М., Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М., Окрушко С.Є., Ткачук О.П. Пвф Для додаткового випробування 3
19719 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 101 «Екологія» Дідур І.М.; Разанов С.Ф.; Ткачук О.П.; Мудрак Г.В. Пвф Для фахового іспиту по екології 1
19718 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 101 «Екологія» Дідур І.М.; Разанов С.Ф.; Ткачук О.П.; Мудрак Г.В. Пвф для додаткового іспиту по екології 0
19717 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 101 «Екологія» Дідур І.М. , Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Мудрак Г.В. Пвф Для фахового іспиту з екології 0
19716 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 101 «Екологія» Дідур І.М., Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Мудрак Г.В. Пвф Для додаткового іспиту по екології 0
19715 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 201 «Агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Пінчук Н.В., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф Для проведення фахового іспиту 0
19714 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 201 «Агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Пінчук Н.В., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф Для вступного фахового іспиту в магістратуру 0
19713 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 201 «Агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Пінчук Н.В., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф Для вступного фахового випробування абітурієнтів 0
19712 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру із спеціальності 201 «Агрономія» Дідур І.М., Разанов С.Ф., Чернецький В.М., Вдовенко С.А., Поліщук І.С., Поліщук М.І., Пінчук Н.В., Ткачук О.П. Пвф Призначенна для організації та проведення вступного іспиту в аспірантуру 0
19711 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 201 «Агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Пінчук Н.В., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф Для проведення додаткового вступного випробування абітурієнтів 0
19710 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» Дідур І.М., Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М, Окрушко С.Є., Ткачук О.П. Пвф Для проведення вступного фахового випробування 0
19709 Звітність підприємств. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік та оподаткування» денної та заочної форм навчан Н.М. Гудзенко, І.М. Капелюшна Нп підготовлена відповідно до навчального плану дисципліни, передбачає мету, завдання, структуру дисцип 0
19706 Вібровідцентрова конусна машина Пат. 132416 Полєвода Ю. А., Янович В. П. П Вібровідцентрова конусна машина, що містить встановлений на рамі за допомогою пружних елементів корп 8
19705 Використання інструментів цифрового маркетингу для просування інноваційних рослинних олій Довгань Ю.В. Тд 25
19700 Управління фінансовим контролем (наглядом) за страховими компаніями Алескерова Ю.В., Астапкевич А.О Тд Вміщені у збірнику доповіді розкривають різноманітні аспекти економічного розвитку України в контек 15
19687 Assessment of the connection between the competition score and the results of advancement in higher mathematics of economics direction students Shevchuk O. Тд 14
19647 Збалансований розвиток екологічної мережі Тиврівського району Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Охріменко К.А. С На основі вивчення й аналізу різноманітних інформаційних джерел, нормативно-правових документів, кон 14
19639 Improving energy efficiency of coal transportation by adjusting the speeds of a combine and a mine face conveyor Stadnik M., Semenchenko D., Semenchenko A., Belytsky P., Virych S., Tkachov V. С Об`єктом дослiдження є процес формування середньозважених питомих енерговитрат на транспортування гi 8
19636 Облік в банках. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит " Корпанюк Т.М. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 "Економіка та підпри 1
19632 Cтруктура природно-заповідного фонду Східного Поділля для формування екологічної мережі регіону Мудрак Г.В., Ковка Н.С. Тд В статті досліджено проблему формування екологічної мережі Східного Поділля. Висвітлено, що об’єкто 11
19625 Вібровідцентрова машина для очищення рідкої сировини Пат. 131818 Полєвода Ю. А., Янович В. П. П Вібровідцентрова машина для очищення рідкої сировини містить встановлений на рамі за допомогою пружн 8
19624 Керований вібропривод Патент 131864 Солона О. В., Купчук І. М., Янович В. П., Полєвода Ю. А. П Керований вібропривод, що містить двигун, приводний вал, дебаланс, механізм регулювання, який відріз 11
19623 Пристрій для транспортування і очищення коренебульбоплодів (Патент на винахід № 118499) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Івановс С., Бєлоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пєнчєва В. І. П В пристрої для транспортування і очищення коренебульбоплодів очисний блок утворений трьома послідовн 10
19598 Сучасні економічні теорії. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економі Брояка А.А. Нп Програма навчальної дисципліни «Сучасні економічні теорії» визначає зміст, обсяг і вимоги до вивченн 2
19597 Мікроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Брояка А.А. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Мікроекономіка» визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчен 2
19596 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Підгурський О.І. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи для підготовки фахівців першого (бакалаврського 1
19595 Вища математика (фахове спрямування). Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань – 10 «Природничі науки», 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей – 201 «Агрономія», 101 «Еко Левчук О.В., Дячинська О.М. Нп Концепція програми, її основна мета й завдання враховують головну функцію навчального предмета і хар 1
19594 Управлінський аналіз. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 07 «управління та адміністрування» зі спеціальності 074 «публічне управління та адміністрування» на першому (бакалаврському) рівні О.Ф. Томчук Нп Програма містить передмову, структуру змісту навчальної дисципліни, теоретичні заняття, орієнтовний 1
19593 Облік і звітність в оподаткуванні. Методичні рекомендації з виконання практичних завдань для студентів денної та заочної форм навчання факультету обліку та аудиту освітнього рівні «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Мв Викладений матеріал методичних рекомендацій призначено для виконання практичних занять студентами д 2
19592 Статистика. Методичні вказівки до виконання практичної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного ступеню «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» факультету обліку та аудиту Польова О.Л., Томашук І.В. Мв Методичні вказівки з дисципліни «Статистика» допоможуть студентам на підставі інформації порівнювати 0
19591 Організація аналітичної роботи в СГП. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Федоришина Л.І., Алескерова Ю.В. Мв Організація аналітичної роботи – це система раціональних координованих дій, спрямованих на комплексн 1
19590 Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» на першому (бакалаврському) рівні денної та заочної форм нав Томчук О.Ф. Мв Методичні вказівки призначені для виконання практичних завдань в розрізі кожної теми, передбаченої п 1
19589 Податковий менеджмент. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та за Коваль Н.І., Гудзенко Н.М. Мв Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти другого (магістерсько 1
19588 Статистика. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного ступеню «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» факультету обліку та аудиту Польова О.Л., Томашук І.В. Мв Методичні рекомендації з дисципліни «Статистика» допоможуть студентам на підставі інформації порівню 0
19587 Фінансовий облік ІІ: методичні рекомендації до виконання практичних занять студентами освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» – Вінниця: ВНАУ, 2019. – 66 с. Іщенко Я.П., Подолянчук О.А. Мв Розглянуто перелік тем, завдань і питання для вивчення дисципліни «Фінансовий облік ІІ». Рекомендаці 0
19586 Облік і оподаткування. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів за освітнім ступенем «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» Плахтій Т.Ф. Мв Програма нормативної навчальної дисципліни «Облік і оподаткування» складена відповідно до освітньо-п 3
19581 участь в IV Міжнародній науково-технічній конференції «Машини і пластична деформація металу» Деревенько І.А. Нз 17 - 20 жовтня 2018 року ПРОГРАМА ПРОГРАМА IV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО – ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МА 11
19551 Фінансовий менеджмент страхових компаній Онуфрієць Т.С., Алескерова Ю.В. Тд У збірнику представлені матеріали науково-практичної конференції «Сучасні наукові погляди на економ 9
19505 Радіобіологія. Навчальна програма з дисципліни "" для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" освітнього ступеня "Бакалавр" Разанов С.Ф., Врадій О.І. Нп У програмі з навчальної дисципліни "Радіобіологія" за спеціальністю 203 "Садівництво 1
19504 Гідрологія. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія» Хаєцький Г.С., Врадій О.І. Мв Викладено основні методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи з навчальної ди 3
19503 Радіобіологія. Навчальна програма з дисципліни "" для студентів денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього ступеня "Бакалавр" Разанов С.Ф., Врадій О.І. Нп У програмі з навчальної дисципліни "Радіобіологія" за спеціальністю 202 "Захист і кар 3
19502 Проектування технологічних процесів у рослинництві. Методичні рекомендації з курсу ля студентів спеціальності 8.10010203 Агроінженерія Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В, Мв Мета: підготовка майбутнього фахівця до умілого використання сучасних досягнень техніки, нових ме 0
19501 Основи керування сільськогосподарською технікою. Програма навчальної практики для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 208 «Агроінженерія» та 133 «Галузеве машинобудування» денної форми навчання. Комаха В. П., Рябошапка В.Б., Єленич А. П., Грицюк В. М. Нп Сучасні трактори становлять основу енергетичної бази сільськогосподарського виробництва. Агропромисл 4
19454 Фінансові потоки страхової компанії Алескерова Ю.В., Бусько І.М. Тд Фінансові потоки є важливим поняттям сучасної економічної науки та практики. Однак, не зважаючи на п 17
19412 Конкурентоспроможність технологій і машин. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 - "Галузеве машинобудування" Холодюк О.В., Труханська О.О. Нп Сучасне сільськогосподарське виробництво характеризується застосуванням різноманітних технологій, як 3
19411 Конкурентоспроможність технологій і машин. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Холодюк О.В., Труханська О.О. Нп Сучасне сільськогосподарське виробництво характеризується застосуванням різноманітних технологій, як 0
19410 Історія України та етнокультурологія. Наочний посібник для самостійної роботи студентів у 2-х частинах. Частина І "Історія України". - Вінн.: ВНАУ, 2018. - 252 С. Бойко Ю.М. Нп Наочний посібник для самостійної роботи студентів у 2-х частинах. Частина І "Історія України&qu 1
19409 Вища математика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 12-інформаційні технології напряму підготовки 122-комп’ютерні науки та інформаційні технології Дубчак В.М. Нп Концепція програми, її основна мета й завдання, всеповно враховують головну функцію навчального пред 2
19408 Ремонт машин та обладнання. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього ступеня за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (механізація сільського господарства) в аграрних вищих навчальних закладах Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В. Нп Програма орієнтовна навчальної дисципліни «Ремонт машин та обладнання» розроблена з метою оптимізаці 1
19407 Система точного землеробства. Термінологічний словник з точного землеробства для студентів денної та заочної форм навчання з дисципліни "Система точного землеробства" Холодюк О.В. С Точне землеробство - це стратегія сільськогосподарського менеджменту спрямована на підвищення економ 2
19398 Технологія виробництва продукції тваринництва. Робочий зошит до проведення та виконання практичних занять для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування Огороднічук Г.М., Г ончарук Н.М. Рз Поданий робочий зошит складений за діючою програмою. При вивченні дисципліни студенти ознайомлюються 2
19391 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Огороднічук Г.М., Сироватко К.М. Нп Програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, лабораторні заняття та самостійну ро 3
19379 Рухова активність і здоров'я різних верств населення. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та викладачів Олійник Н.А. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання, складені з мет 0
19377 Формування прикладних знань, умінь і навичок, фізичних і спеціальних якостей в процесі професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП). Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей Перепелиця М.О. Мв У даній методичній вказівці йдеться про загальну фізичну підготовку, яка спрямована головним чином н 0
19376 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.. Сироватко К.М., Вугляр В.С. Мв наведені методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань, завдання та приклади їх виконання, 5
19375 Технологія кормів та кормових добавок. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Сироватко К.М. Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань та тестових завдань, винесених на самостійне оп 1
19374 Біотехнологія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання Зотько М.О. Мв Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання 1
19373 Розведення живих кормів. Методичні вказівки з самостійної роботи для студентів з спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Дмитрук І.В. Мв з самостійної роботи для студентів з спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” у вищих на 1
19370 Гідробіологія. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів зі спеціальності 207 - “Водні біоресурси та аквакультура” Дмитрук І.В., Мушит С.О., Білявцева В.В. Мв студентів зі спеціальності 207 - “Водні біоресурси та аквакультура” 3
19369 Методика наукових досліджень. Методичні вказівки з організації практичних занять студентів денної форми навчання зі спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Льотка Г.І., Сторожук І.В. Мв Методичні вказівки складено за робочою програмою практичних занять для студентів факультету технолог 0
19368 Зоологія. Методичні вказівки з виконання практичних занять та самостійної роботи студентами денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тварирнництва» Льотка Г.І. Сторожук І.В. Мв В методичних вказівках викладено методику проведення практичних занять з дисципліни «Зоологія», пере 0
19362 Зоологія. Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентами денної форми навчання освітнього ступеня магістр зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Льотка Г.І., Сторожук І.В. Мв В методичних вказівках викладено методику проведення лабораторних занять з дисципліни «Зоологія», пе 0
19361 Зоологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр із спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Льотка Г.І. Нп Програма дисципліни «Зоологія» для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр із спеціальності 2
19359 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки та робочий зошит для лабораторно-практичних занять для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва спеціальності 204 «ТВіППТ» / Л.Л.Царук. – Вінниця: ВНАУ Царук Л.Л. Мв для вивчення дисципліни ТВППтахівництва 1
19358 Технологія виробництва продукції бджільництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та програми з навчальної дисциплін 3
19357 Конярство. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 20 аграрні науки та продовольство спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Постернак Л.І. Нп Програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робо 1
19356 Гігієна і санітарія в галузі. Методичні вказівк для практичних занять з навчальної дисципліни «Гігієна і санітарія в галузі» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки – 241 «Готельно-ресторанна справа» Фаріонік Т.В., Мельник М.О. Мв Методичні вказівк для практичних занять з навчальної дисципліни «Гігієна і санітарія в галузі» для 0
19355 Розведення тварин. Методичні вказівки для виконання курсових проектів студентами освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Добронецька В. О. Мв Викладений матеріал методичних вказівок дає загальну схему для виконання курсових проектів з дисципл 4
19354 Етологія, стрес, адаптація та акліматизація тварин. Методичні вказівки з проведення практичних занять для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "магістр" із спеціальності 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза" Казьмірук Л.В. Мв Вивчення поведінки тварин дасть можливість майбутнім фахівцям підвищити професійну компетентність, у 1
19352 Генетика та розведення тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2018. – 22 с. Поліщук Т.В. Нп Програма розрахована на вивчення курсу «Генетика та розведення тварин», яка надає можливість засвоєн 3
19350 Генетика з біометрією. Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 204 «ТВіППТ» з дисципліни “ ”– Вінниця: РВ ВНАУ, 2018. – 170 с. Поліщук Т.В. Мв Дані методичні вказівки розроблено з метою освоєння студентами способів застосування принципів і мет 72
19349 Актуальні проблеми кримінального права і процесу. Програма навчальної дисципліни галузь науки 08 “ Право “ спеціальність: 081 “ Право “ факультет менеджменту та права Колос С.С., Колос А.С. Нп галузь науки 08 “ Право “ спеціальність: 081 “ Право “ факультет менеджменту та права 4
19347 Актуальні проблеми кримінального права і процесу Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальність: 081 “ Право “ факульт Колос С.С., Колос А.С. Мв здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі 2
19346 Римське приватне право. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 081 "Право" Піковська Т.В. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 081 "Право" 7
19345 Римське приватне право. Методичні вказівки для практичної роботи студентів спеціальності 081 "Право" Піковська Т.В. Мв Методичні вказівки для практичної роботи студентів спеціальності 081 "Право" 3
19344 Римське приватне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 "Право" Піковська Т.В. Нп спеціальність: 081 «Право» факультет: менеджменту та права 0
19343 Психологія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 – Управління та адміністрування спеціальностей: 073 – Менеджмент, 074 – Публічне управління та адміністрування Клибанівська Т. М. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи дисципліни 0
19342 Юридична психологія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 08 – Право спеціальності 081 – Право Клибанівська Т. М. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи дисципліни 0
19341 Історія України та етнокультурологія. Методичні рекомендації проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському ступені галузей знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки, 07 – Управління та адміністрування Левчук К. І. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки спеціальності Комп`юте 1
19340 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», 0517 «Харчова промисл Климчук О.В. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни “Біопалива: ефектив 1
19337 Електротехнічні матеріали. Навчально-методичний посібник для проведення лабораторних робіт та організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Електротехнічні матеріали» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроме Рубаненко О.О., Явдик В.В. Нп Навчально-методичний посібник для проведення лабораторних робіт та організації самостійної роботи ст 3
19334 Політологія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти на першому ступені галузі знань: 07 «Управління та адміністрування» спеціальності: 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для денної та заоч Богатчук С. С. Мв Методичні рекомендації для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти на першому ступе 0
19333 Психологія управління. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до курсу для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 18 – Виробництво та технології, спеціальності 181 – Харчові технології Клибанівська Т. М. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи до курсу «Психологія» для здобувачів вищої осві 0
19329 Історія України та етнокультурологія. П р о г р а м а навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня галузі знань: 12 – Інформаційні технології спеціальність: 122 – Комп’ютерні науки для денної та заочної фор Левчук К. І. Нп П р о г р а м а навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврськ 0
19328 Ділова риторика та психологія спілкування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 – Управління та адміністрування спеціальностей: 073 – Менеджмент, 074 – Публічне управ Клибанівська Т. М. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи дисципліни Ділова риторика та психологія спілкув 1
19327 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління і адміністрування» форма навчання денна Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 1
19326 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» форма навчання заочна________________________ Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів напрям 0
19325 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління і адміністрування» форма навчання денна_________________ Токарчук Д.М. Зубар І.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 0
19324 Фінансовий облік. Робочий зошит для виконання практичних занять студентами освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Іщенко Я.П., Подолянчук О.А. Рз Робочий зошит призначено до виконання практичних занять для студентів освітнього рівня бакалавр галу 1
19323 Облік в бюджетних установах. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська Китайчук Т.Г. Мв Розглянуто перелік тем, задачі для розв’язування на практичних заняттях та самостійної підготовки, п 2
19322 Аудит. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю. Рз Робочий зошит для виконання практичних робіт містить завдання, за якими можна опрацювати необхідні 0
19321 Радіобіологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 "Агрономія" освітнього ступеня "Бакалавр" Разанов С.Ф., Врадій О.І. Нп У програмі з навчальної дисципліни "Радіобіологія" за спеціальністю 201 "Агрономія&qu 17
19320 Ландшафтна екологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузь знань 10 – «Природничі науки» спеціальність 101 – «Екологія» освітній ступінь «Бакалавр» Мудрак Г.В., Врадій О.І. Мв Методичні матеріали призначені для проведення практичних занять та для студентів 2-го курсу агрономі 15
19319 Ландшафтна екологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Мудрак Г.В. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Ландшафтна екологія» зі спеціальності 101 – «Екологія» галузь зн 4
19318 Землеробство. Методичні рекомендації до проведення навчальної практики студентами 2-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Карантин та захист рослин» освітнього ступеня Заболотний Г.М., Пелех Л.В. Мв Землеробство. Методичні рекомендації до проведення навчальної практики студентами 2-го курсу агроном 2
19317 Метеорологія та кліматологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеню «Бакалавр» Поліщук М.І., Вдовиченко І.П. Мв Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічн 1
19316 Агрометеорологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеню «Бакала Поліщук М.І., Вдовиченко І.П. Мв Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічн 5
19315 Прогнозування та використання земельних ресурсів. Методичні рекомендації для проведення практичних занять студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього сту Шкатула Ю.М. Мв Методичні рекомендації спрямовані на надання теоретичної допомоги студентам під час вивчення навчаль 1
19309 Охорона земель. Методичні рекомендації для проведення практичних занять студентів агрономічного факультету 3-го курсу денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр» Шкатула Ю.М. Мв Методичні рекомендації спрямовані на надання теоретичної допомоги студентам під час вивчення навчаль 4
19308 Фітомеліорація та рекультивація земель. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі 17
19262 Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації Мазур К. В., Костюк В. І. С У статті розглядаються проблеми управління земельними ресурсами в умовах децентралізації в Україні 15
19211 Фітомеліорація та рекультивація земель. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня «Бакалавр» Забарна Т.А. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія» галу 5
19210 Недеревні ресурси лісу. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «лісове господарство» освітнього ступеня «бакал Матусяк М.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної 1
19209 Недеревні ресурси лісу. Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «лісове господарство» освітнього ступеня «бакалавр» Матусяк М.В. Нп 1
19208 Ландшафтна графіка. Програма навчальної дисципліни «Ландшафтна графіка» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього ступеня «Бакалавр» Прокопчук В.М., Панцирева Г. В. Нп Програма навчальної дисципліни «Ландшафтна графіка» для студентів денної та заочної форм навчання сп 0
19205 Ландшафтна графіка. Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Ландшафтна графіка» для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього ступе Прокопчук В.М., Панцирева Г. В. Мв Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Ландшафтна графіка» для виконання практичних робіт та ор 0
19204 Баштанництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність: 203 «Садівництво та виноградарство», освітній Паламарчук І.І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни "Б 0
19203 Введення до спеціальності: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання освітнього ступеня: «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 203 «Садівництво та Паламарчук І.І. Нп У програмі сформульована мета та завдання дисципліни, подана коротка характеристика структури та окр 0
19202 Введення до спеціальності: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання освітнього ступеня: «Бакалавр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 203 «Садівництво та Паламарчук І.І. Нп У програмі сформульована мета та завдання дисципліни, подана коротка характеристика структури та окр 0
19200 Розмноження плодово-ягідних культур: програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету денної форми навчання освітнього ступеня: «Магістр» галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарс Паламарчук І.І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 0
19198 Садово-паркові композиції. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань: 0901 «Сільське господарство і лісівництво Прокопчук В.М., Циганська О.І. Мв Ознайомлення студентів із науковими основами формування садово-паркових композицій, розвиток умінь і 0
19196 Топіарне мистецтво. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів 4-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форми навчання, ОКР: «Бакалавр», галузь знань: 0901 «Сільське господарство і лісівництво», напрям підготовки: 6.090 Прокопчук В.М., Монарх В.В. Мв Методичні вказівки орієнтовані на активізацію навчального процесу студентів – майбутніх фахівців л 10
19195 Введення в спеціальність. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня, галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 205 «Ліс Монарх В.В. Мв Методичні вказівки орієнтовані на активізацію навчального процесу студентів – майбутніх фахівців л 0
19194 Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання , галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності: 206 Садово-паркове Монарх В.В. Матусяк М.В. Мв Методичні вказівки орієнтовані на активізацію навчального процесу студентів – майбутніх фахівців с 2
19193 Введення в спеціальність. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня, галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «Сад Монарх В.В. Мв Методичні вказівки орієнтовані на активізацію навчального процесу студентів – майбутніх фахівців л 1
19192 Фітонцидологія. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами 1-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього ступеня "бака Окрушко С.Є. Мв Містить короткий зміст практичних робіт із фітонцидології 1
19191 Фітопатологія сільськогосподарська: методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність:202 «Захист та карантин рослин» освітнього ступеня «Бак Н.В. Пінчук Мв Методичні вказівки призначені для покращення виконання завдань самостійної роботи із нормативної дис 0
19188 Ознайомча практика: програма та методичні вказівки до виконання практики студентами освітнього ступеню "Бакалавр" спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. Мв Методичні вказівки до виконання ознайомчої навчальної практики для студентів денної форм навчання ро 2
19187 Мікробіологія: навчальна програма дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня: Бакалавр Коваленко Т.М. Нп Дисципліна „Мікробіологія” в останні роки досягла значних успіхів у вирішенні проблем загальної біол 0
19185 Фітопатологія загальна: методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань : 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності:202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня «Бакалавр» Н.В. Пінчук Мв Методичні вказівки призначені для покращення виконання завдань самостійної роботи із варіативної дис 0
19184 Ботаніка. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами першого курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» «Бакалавр» Солоненко В.І, Ватаманюк О.В. Мв Представлений план проведення навчальної практики для закріплення результату щодо вивчення дисциплін 1
19183 Система захисту лісів від шкодочинних об’єктів. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього ст Вергелес П.М. Нп Навчальну програму розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисци 1
19182 Гербологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" освітнього ступеня "Бака Окрушко С.Є. Мв Містить зміст тем самостійної роботи 1
19181 Фізіологія рослин. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», освітнього ступеня «Бакалавр» Голюк Ю.В. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольст 0
19180 Фізіологія рослин. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», освітнього ступеня «Бакалавр» Голюк Ю.В. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольст 0
19179 Фітопатологія в плодоовочівництві. Навчальна програма з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: «Аграрні науки та продовольство» спеціальності:203 «Садівництво та виноградарство»освітнього ступен Пінчук Н.В. Нп Рекомендовано для студентів агрономічного факультету галузі знань: 20: «Аграрні науки та продовольст 0
19178 Садово-паркова зоологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 206 «Садово-паркове господарство» освітн Коваленко Т.М. Мв Рекомендовано для студентів агрономічного факультету галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольств 9
19177 Біологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань: 10 «Природничі науки» спеціальності: 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Мамалига В.С., .Яковець Л.А, Ватаманюк О.В. Нп Програма визначає зміст, обсяг, порядок вивчення і викладення навчальної дисципліни, орієнтована на 0
19176 Лісова зоологія. Навчальна програма дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 205 «Лісове господарство» освітнього ступеня: «Бакалавр Коваленко Т.М. Нп Навчальна дисципліна «Лісова зоологія» є провідною дисципліною для підготовки фахівців із спеціально 1
19175 Садово-паркова фітопатологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань:20«Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206«Садово-паркове господарство» освітнього Пінчук Н.В. Нп Рекомендовано для студентів агрономічного факультету галузі знань:20«Аграрні науки та продовольство» 0
19174 Генетика. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього ступеня «Бакалавр Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв Розглянуті питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів. Рекомендації орієнтован 0
19173 Екотехнологія міських систем. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Магістр» Шевчук О.А., Ковка Н.С. Мв Екотехнологія міських систем. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами денної т 2
19172 Екотехнологія промислового виробництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітній ступінь: Магістр Шевчук О.А., Ковка Н.С. Мв Екотехнологія промислового виробництва. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентам 0
19171 Екотехнологія сільськогосподарського виробництва. Навчальна програма з навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання знань 10 «Природничі науки» напряму підготовки 101 – «Екологія» за освітньо-кваліфікаційни Разанов С.Ф., Зайцева Т.М. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Екотехнологія сільськогосподарського виробництва» за напрямом пі 0
19170 Інженерна екологія. Методичні рекомендації для проведення практичних робіт студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузь знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня « Бакалавр» Вітер Н.Г. Мв Методичні рекомендації для проведення практичних робіт студентів агрономічного факультету денної та 2
19169 Основи екології. Методичні рекомендації для проведення практичних робіт студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузь знань20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 205 «Лісове господарство,206 «Садово–паркове госпо Вітер Н.Г. Гуцол Г.В. Мв Методичні матеріали призначено до проведення практичних робітстудентів 3 -го курсу агрономічного фак 3
19168 Теоретичні основи теплотехніки. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів. Галузь знань 13 – Механічна інженерія. Спеціальність 133 - Галузеве машинобудування Музичук В. І. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів. Галузь знань 13 – Механічна інженерія. Спе 1
19167 Теплотехніка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів. Галузь знань 14 – Електрична інженерія. Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка і електроніка. Музичук В. І. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів. Галузь знань 14 – Електрична інженерія. Сп 1
19166 Механізації навантажувально-розвантажувальних транспортних та складських робіт. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни розділ транспортувальні механізми та машини «Конвеєрна канатно-шайбова система транспортування сипких вантажів Любін М.В., Токарчук О.А., Бабин І.А. Мв В методичних вказівках подана інформація про використання конвеєрної канатно-шайбової системи роздач 4
19164 Експлуатація та ремонт машин переробних і харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни » для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форми навчання Полєвода Ю.А., Зозуляк І.А., Токарчук О.А., Сосновська Л.В. Мв Методичні вказівки містять вимоги до оформлення пояснювальної записки і креслень курсового проекту. 3
19163 Технологічне обладнання м'ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів денної та заочної форми навчання спеціальність: 181 «Харчові технології» факультету «Технологія виробництва і Зозуляк І.А., Полєвода Ю.А., Токарчук О.А., Зозуляк О.В. Мв В роботі представлені рекомендації по вивченю технологічного обладнання переробних та харчових вироб 5
19150 Програма та методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Інформаційні системи та технології в фінансово-кредитних установах» для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації денної та заочної форм навчання Ушкаленко І.М., Бахарєва Я.В., Кіпоренко С.С. Мв Програма та методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Інформаці 23
19149 Програма та методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Інформаційні системи та технології в обліку» для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації денної та заочної форм навчання галузі знань 07 «Управл Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В., Кіпоренко С.С. Мв Програма та методичні вказівки для виконання практичних та самостійних 2
19032 Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект Правдюк Н. Л., Мулик Т. О., Мулик Я. І. М Монографія присвячена обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удоск 45


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska