The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2019

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
20730 Статистичний аспект демограграфічної ситуації у Вінницькій області як відображення демографічних загроз України Хрипко Т. Є. Тд Чисельність населення України в цілому та окремих її регіонів є результатом взаємообумовленого розви 4
20729 Вплив сезону отелення на характер лактаційної кривої корів молочних порід Поліщук Т. В. С У статті вивчено вплив сезону отелення на характер лактаційної кривої корів голштинської й 4
20728 Блокування тваринницьких будівель з використанням непридатних земель у рослинництві Варпіховський Р. Л. С В статті відмічено забудови тваринницьких підприємств (зокрема, підвищення щільності забудови терито 4
20727 Кореляційний зв"язок між показниками віджтворювальної здатності та якісними показниками молока Поліщук Т. В. С У статті представлено дослідження кореляційного зв’язку між показниками відтворювальної здатності та 4
20726 Підходи до визначення фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах Васалатій І. Тд На сучасному етапі розвитку економіки підприємство знаходиться під негативним впливом значної кілько 4
20725 Забезпечення основними засобами та їх відтворення Санцевич В. Тд Розробка фінансової стратегії розвитку м`ясопереробної промисловості, а особливо її фінансово – кре 4
20724 Політика вдосконалення рівня управління іміджбілдингом туристичного підприємства Іващенко А. В., Молоченко В. В. С У статті пропонується визначення методики оцінювання рівня управління іміджбілдінгом, яка враховує с 5
20723 Розвиток музейного потенціалу туристичної діяльності Іващенко А. В., Молоченко В. В., Волошина О. В. С У статті висвітлено та обговорено загальний сучасний стан соціально-культурного потенціалу України т 5
20722 Розробка процесів управління логістикою у туристичній галузі Іващенко А. В., Молоченко В. В. С Розроблено рівневу схему взаємозв`язку підсистем логістики туристичного бізнесу. Проведено локальне 4
20721 Вдосконалення маркетингових інструментів для розробки концепції сталого розвитку туристичних підприємств Тимкова В. А., Савіна С. С. С У статті розглянуто сутність маркетингу малих туристичних підприємств, проведено аналіз використання 4
20720 Проблеми та перспективи функціонування логістичних систем в Україні Ушкаленко І. М. Тд Розглянуто проблеми та перспективи функціонування логістичних систем в Україні. 4
20719 Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: наукова доповідь Шпикуляк О. Г. та ін. М У науковій доповіді викладено результати наукових досліджень з оцінки сучасного стану і визначення п 4
20717 Проблеми платоспроможності аграрних підприємств Алескерова Ю. В., Герасимчук В. Г. Тд Оскільки основний вектор розвитку національної економіки закріпився за аграрною сферо, яка в свою че 4
20715 Determination of Plasticity for Pre-Deformed Billet Solona O., Derevenko I., Kupchuk I. С The calculation procedure for determining the plasticity of pre-deformed metals during their process 4
20714 Вплив умов клімату на мікроорганізми грунту Соломон А. М. Тд Зміна клімату - гостре питання, яке зараз стоїть як глобально перед світом, так і перед сільським 4
20713 Biogas production in individual biogas digesters: experience of India and prospects for Ukraine Пришляк Н. В. С У процесі написання статті використано такі методи: логічного узагальнення – для теоретичного обґру 5
20712 Формування продовольчої безпеки в умовах трансформації економіки України Пчелянська Г. О., Пришляк Н. В. С У статті визначені особливості формування продовольчої безпеки в умовах трансформації економіки Укра 6
20711 Сучасні тенденції розвитку підприємств галузі садівництва у Вінницькій області Феняк Л. А. Тд Нині найгострішою в сучасному промисловому садівництві країни є проблема визначення сукупності чинни 3
20710 Strategic Priorities and Financial Support of Ukrainian Agricultural Sector Development Kirieieva E. A., Pryshliak N. V., Shamanska O. I., Salkova I. Yu., Kucher A. V. С The agricultural sector is one of the most important in the Ukrainian economy, which can be proved b 3
20709 Наукові основи і стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій України Шпикуляк О. Г. та ін. М Науково-обґрунтовано концептуальні засади сталого розвитку сільських територій в Україні, в основі 3
20708 Економіка, бізнес та управління : Всеукраїн. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, (22-23 квіт. 2019 р., м. Могилів-Подільський) Токарчук Д. М. Пк 2
20707 “Green” cooperatives in the formation of an institutional mechanism of development of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy Шпикуляк О. Г., Білокінна І. Д. С The essence of energy cooperatives and their value in a power system of the country is investigated 2
20706 Оцінка похибок засобами системи Mathcad Дзісь В. Г. Тд Містить приклад оцінки похибок засобами системи Mathcad. 2
20705 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю/напрямом 051 «Економіка» спеціалізацією" Міжнародна економіка " освітня програма «Економіка підпр Салькова І.Ю., Прямухіна Н.В., Ковальчук С.Я. Пвф Входження України у світове співтовариство, дія зони вільної торгівлі Україна - ЄС вимагають всебічн 0
20704 Програма Додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю/напрямом 051 «Економіка» спеціалізація " Міжнародна економіка " освітня програма «Економіка пі Салькова І.Ю., Прямухіна Н.В., Ковальчук С.Я. Пвф Входження України у світове співтовариство, членство в СОТ, дія зони вільної торгівлі Україна - ЄС в 0
20703 Програма Додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Салькова І. Ю., Прямухіна Н.В., Ковальчук С.Я. Пвф Підготовка фахівців з моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефектив 0
20702 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Салькова І.Ю., Прямухіна Н.В., Ковальчук С.Я. Пвф Підготовка фахівців з моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефектив 0
20695 Аналіз сучасного стану агропромислового комплексу Вінниччини Вольська Л. Л. С У статті досліджено роль агропромислового комплексу як основи розвитку економіки сільських територій 15
20694 Сравнительная оценка роста, развития и мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы и абердин-ангусских помесей Голубенко Т. Л. С При изучении влияния породной принадлежности на продуктивные качества бычков черно-пестрой породы и 8
20693 Фенотипова мінливість поведінкових реакцій корів залежно від рівня продуктивності Поліщук Т. В. Тд Дослідження поведінкової реакції дає змогу встановити наявність негативного впливу на тварину, розр 10
20692 Співвідносна мінливість етологічних ознак корів і молочної продуктивності Поліщук Т. В. Тд Молочна продуктивність вірогідно (<0,01-<0,001) корелює з таким показником, як тривалість поїд 12
20691 Санітарно-гігієнічна оцінка умов вирощування нетелів за різних способів утримання ремонтних телиць Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. М У монографії викладено теоретичний та експериментальний матеріал з використання модульно-групових кл 12
20690 Якісний силос з багаторічних бобових і злакових трав Овсієнко С. М. Тд Вирішальним фактором для одержання якісного силосу, окрім доброякісної сировини, перш за все є дос 10
20689 Зерно тритикале в годівлі свиней - фактор стимулювання обмінних процесів Овсієнко С. М. Тд Встановлено, що введення до раціону свиней на дорощуванні та відгодівлі зерна тритикале в кількості 10
20688 Вплив резервування-дозрівання молока на якість сиру Новгородська Н. В. С Свіжовидоєне (парне) молоко погано згортається сичуговим ферментом і є несприятливим середовищем 10
20687 Продуктивність свиноматок за включення в раціон нетрадиційної кормової добавки Овсієнко С. М. С У статті наведено дані про продуктивність свиноматок за включення до раціону їх годівлі кормової доб 11
20686 Substantiation of consolidated inertial parameters of vibrating bunker feeder Lanets O. S., Derevenko I. A., Borovets V. M., Kovtonyuk M. M., Komada P., Mussabekov K., Yeraliyeva B. С The article describes the method of installing the inertial parameters of a vibration bunker feeder. 9
20685 Розробка обладнання для переробки волоських горіхів Полєвода Ю. А. Тд Грецькі горіхи у світі цінуються за поживні і лікувальні властивості плодів та різнобічний характер 9
20683 Сучасні тенденції розвитку ринку інноваційних рослинних олій Довгань Ю. Тд Глобальні тенденції до збільшення обсягів споживання харчових рослинних олій та жирів,підвищення поп 10
20680 Методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу сільськогосподарських машин . Для студентів інженерно-технологічного факультету денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 208 – «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні нау В.М. Пришляк, В.Л. Курило. Мв У методичних вказівках представлено робочу навчальну програму з дисципліни «Сільськогосподарські ма 0
20676 Тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. Тд Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в Україні на даний час є одним з перспективних напрямів нац 8
20675 Взаємозв’язок і мінливість показників молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів залежно від лактації Поліщук Т. В. С Досліджено взаємозв’язок і мінливість показників молочної продуктивності та відтворювальної здатнос 8
20674 Розробка методу визначення вмісту водорозчинних вуглеводів (цукрів) в кормах Кулик М. Ф., Жуков В. П., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Зелінська І. П., Руденко Л. І., Виговська І. О. С Визначено вміст водорозчинних вуглеводів (цукрів) у кормах на основі зброджування їх до молочної кис 10
20673 Effect of the cultivation technology elements on the activation of plant microbe symbiosis and the nitrogen transformation processes in alfalfa agrocoenoses Didur I. M., Tsyhanskyi V. I., Tsyhanska O. I., Malynka L. V., Butenko A. O., Masik I. M., Klochkova T. I. С The effect of pre-sowing seed treatment with inoculant and its combination with a plant growth stimu 9
20672 Якість яєць, продуктивність та біохімічні показники крові перепелів за згодовування пробіотика Побережець Ю. М. С Метою досліджень було вивчити несучість, якість яєць та гематологічні показники перепелів японської 9
20671 Перспектива використання роду Dahlia Cav. в умовах Поділля Прокопчук В. М., Циганська О. І., Матусяк М. В. С Наведено результати досліджень за вивченням варіантів застосування в декоративному садівництві Вінн 9
20670 The effect of fertilizer system on soybean productivity in the conditions of right bank forest-steppe Didur I. M., Tsyhanskyi V. I., Tsyhanska O. I., Malynka L. V., Butenko A. O., Klochkova T. I. С The influence of mineral fertilizer rates and various methods of treatment with a complex of Microfo 8
20668 Оцінка у продукції молока сінажу з різних культур Скоромна О. І. С Обґрунтовано новий методологічний підхід оцінки сінажу з різних культур у величині продукції молока 9
20667 Economic and Environmental Benefits of Using Waste Potential as a Valuable Secondary and Energy Resource Berezyuk S., Tokarchuk D., Pryshliak N. С The article is devoted to solving the problems of recycling in Ukraine, as the accumulation of waste 11
20666 Продуктивність свиней при насиченні раціонів травою люцерни та витрати поживних речовин на їх приріст Постернак Л. І. С Науково-господарський дослід, проведений на трьох відгодівельних групах свиней- аналогів дав можливі 11
20659 Інноваційна модель оцінки ресурсного потенціалу аграрного підприємства Волонтир Л. О. Тд Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сучасних трансформаційних процесів потребує 12
20658 Закордонний досвід фінансового забезпечення субєктів господарювання Грищук Н. В., Чугай О. Тд Країни в силу розвиненості своєї економіки мають різні підходи до кредитування суб`єктів господарюва 11
20657 Підходи до фінансування освіти в умовах сталого розвитку Грищук Н. В., Чорна Т. Тд Сьогодні реформування освітньої галузі в нашій країні відбувається швидкими темпами. Українська мод 11
20656 Управління грошовими потоками як важливий елемент фінансової політики підприємства Грищук Н. В., Мулик М. Тд За умов змін ринкового середовища відносини в Україні базуються на багатьох складових: демократични 12
20655 Лізинг як економічна категорія Грищук Н. В., Павлюк І. Тд Висока вартість банківських кредитних ресурсів, фінансовий стан і недостатній рівень кредитоспроможн 17
20654 Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору в умовах глобалізаційних процесів Дюк А. А. Тд Метою дослідження є імплементація досвіду Білорусії стосовно реалізації доктринальних основ націона 9
20652 Підприємництво та визначення його характеристик як соціальної організації Дюк А. А. Тд Підприємництво є особливим за значимістю для людини фактором забезпечення, без ефективності якого не 10
20651 Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні Бахарєва Я. В. Пк 16
20650 Забійні показники свиней при згодовуванні БВМД «Ефіпрот» з ефірними оліями Сироватко К. М., Вугляр В. С. С У результаті проведених наукових досліджень встановлені забійні показники свиней при згодовуванні бі 10
20649 Звіт-щоденник з проходження виробничої практики для студентів спеціальності 101-Екологія освітнього ступеня Бакалавр Ткачук О.П., Алєксєєв О.О. Мв Звіт-щоденник з виробничої практики 1
20648 Теорія різання та інструмент Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. Нп У запропонованому навчальному посібнику зроблена спроба в доступній формі об’єднати загальні відомос 3
20647 Державний фінансовий аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ден¬ної та заочної форми навчання Шевчук О.Д. Нп Програма навчальної дисципліни “Державний фінансовий аудит” для підготовки здобувачів вищої освіти д 0
20646 Озеленення населених місць. Методичні вказівки з навчальної дисципліни для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання Панцирева Г. В. Мв Методичні вказівки з навчальної дисципліни для виконання практичних робіт та організації самостійно 1
20643 Ділова іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для магістрантів заочної форми навчання спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» Довгань Л.І. Мв Методичні вказівки до практичних занять для магістрантів заочної форми навчання спеціальності 206 « 1
20642 Релейний захист та мікропроцесорна техніка. Методичні вказівки дo підготовки та виконання третьої та четвертої лабораторних робіт для студентів 3 курсу денної форми навчання з навчальної дисципліни зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка Рубаненко О.Є., Гунько І.О., Явдик В.В. Мв Методичні вказівки до підготовки та виконання третьої та четвертої лабораторних робіт для студентів 0
20641 Релейний захист та мікропроцесорна .Методичні вказівки дo підготовки та виконання І та ІІ лабораторних робіт для студентів 3 курсу денної форми навчання з навчальної дисципліни «релейний захист та мікропроцесорна техніка» зі спеціальності 141 «елект Рубаненко О.Є., Гунько І. О., Явдик В.В. Мв Методичні вказівки дo підготовки та виконання першої та другої лабораторних робіт для студентів 3 0
20640 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР бакалавр, галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 – "Агроінженерія" у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – Переяславський О. М., Моторна О. О. Нп Програма навчальної дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання" м 0
20639 Машини для обробітку грунту, посіву та догляду за рослинами. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва» студентами першого (бакалаврського) рівня вищої ос Веселовська Н.Р., Яропуд В.М,, Бабин І.А. Мв У методичних вказівках представлено тематику, структуру лабораторних робіт, короткі теоретичні відом 13
20638 Інформаційні технології. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять та самостійної роботи з підготовки студентів усіх форм навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 20 Смілянець О.Г. Мв чні рекомендації для проведення лабораторних занять та самостійної роботи з підготовки студентів 4
20637 Інформаційні технології. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей – 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Смілянець О.Г. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня ос 1
20636 Інформаційні технології в рибництві. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з підготовки студентів усіх форм навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольс Смілянець О.Г. Мв Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з підготовки студенті 1
20635 Газообмін корів різної селекції м’ясного комолого сименталу худоби нової генерації в умовах Карпатського регіону Буковини Приліпко Т. М., Калинка А. К., Лесик О. Б., Казьмірук Л. В. С На основі матеріалів досліджень висвітлено газоенергетичний обмін корів м’ясного комолого сименталу 13
20634 Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи в умовах прив’язного та безприв’язного утримання Казьмірук Л. В. С У науковій праці висвітлено науково-практичне обґрунтування отримання молочної продуктивності корів 10
20633 Інформаційна культура викладача як фактор суб’єкт-суб’єктної взаємодії в освітньому середовищі Хомяковський Ю. Л., Хомяковська Т. О. С У статті автор окреслює коло питань, які визначають роль інформаційної культури викладача в освітньо 10
20631 Agroecological methods of improving the productivity of niche leguminous crops Telekalo N., Mordvaniuk M., Shafar H., Matserа O. С It is presented the results of field investigations from study the effect of pre-sowing seeds treatm 8
20630 Особливості активізації інноваційної діяльності в аграрних підприємствах Чіков І. А. Тд Інноваційна діяльність є невід’ємним елементом будь-якого підприємництва, адже розвиток і підвищення 12
20629 Echinacea pallida extract effect on quils meat quality Chudak R. A., Poberezhets Y. M., Vozniuk O. I., Dobronetska V. O. С The usage of biologically active additives in animal diets provides maximum use of nutrients, it has 9
20628 Державне будівництво та місцеве самоврядування, державна служба. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Румянцева В. В. Мв Методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знан 0
20627 Інформаційні системи і технології обліку і аудиту. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Мв Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського 1
20626 Фінанси підриємств. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміні Польова О.Л. Мв Методичні вказівки містить структуру навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» за всіма видами роб 0
20625 Економіка і фінанси підприємств. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Мене Марценюк О.В. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення те 1
20624 Використання механоактивації при отриманні органо-мінеральних добрив Полєвода Ю. А., Сосновська Л. В. Тд Виготовлення якісних добрив з кожним роком стає все гострішою потребою. Це пов’язано із значною вт 14
20623 Обгрунтування технології механоактивації мінеральної сировини у процесі виробництва добрив Сосновська Л. С У статті розглянуто способи отримання органо-мінеральних добрив. Проаналізовано енерговитрати на про 10
20622 Система підтримки прийняття рішень у задачах фінансового аналізу Рузакова О. В. С У статті складено багаторівневу структурну модель фінансового аналізу із широким спектром функціонал 11
20620 Економіко-математичне моделювання банківської діяльності Волонтир Л. О., Білоус К. І. Тд Ефективна система банків – одна з необхідних умов ефективності національної економіки та добробут 8
20619 Маркетингова діяльність аграрних підприємств: моделювання ефективного функціонування ринку зерна Волонтир Л. Тд Суттєвою складовою ефективного функціонування ринку зерна є наявність розвиненої інфраструктури, щ 9
20618 Формування конкурентоспроможності аграрного підприємства Волонтир Л. О. Тд Поняття конкурентоспроможності підприємства містить у собі великий комплекс соціально-економічних 7
20617 Ефективність логістики як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств Потапова Н. А. Тд Конкуренція є рушійної силою розвитку бізнесу та суспільства в цілому, Основними категоріями (або 10
20616 Педагогічні умови трансформації математичних курсів на агрономічному факультеті в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «Наука-освіта-виробництво» Левчук О. В. С Сучасне високотехнологічне та інтелектуальномістке професійне середовище передбачає наявність практ 9
20615 Використання комп’ютерних технологій при вивченні курсів економічного спрямування Волонтир Л. О. Тд На сучасному етапі зростає обсяг професійних завдань, які вимагають застосування комп’ютерних техн 8
20614 Backgrounds for Improving Resource Management of Agricultural Enterprises Based on Economic Diagnostics of Biofuel Consumption Korpaniuk T., Ishchenko Y., Koval N. С The research paper deals with the formation of new scientific decisions regarding the improvement of 12
20612 Технологія молоко та молочних продуктів. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів факультету «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва та ветеринарії» спеціальності 181 «Харчові технології» освітнього ступеня «Бакалавр». Соломон А.М., Бондар М.М., Фабіянська О.Л., Мв Лабораторні роботи з дисципліни «Технологія молоко та молочних продуктів», складені, виходячи з навч 0
20611 Технологія молока та молочних продуктів. Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання спеціальністю 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». Соломон А.М., Фабіянська О.Л., Бондар М.М., Мв Методичні вказівки розроблені для проведення лабораторних та практичних занять з дисципліни «Техноло 1
20610 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання освітній ступінь «Бакалавр» спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Соломон А.М., Бондар М.М., Фабіянська О.Л., Мв Методичні вказівки призначені для лабораторних занять з дисципліни «Молоко і молочні продукти» для с 1
20609 Impact of Credit and Investment Resources on the Productivity of Agricultural Sector Sakhno A., Polishchuk N., Salkova I., Kucher A. С The current state of financial provision of agriculture in Ukraine is generally unsatisfactory; ther 13
20608 Машини та обладнання для утримання та обслуговування тварин. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» студентами ІНЖЕНЕРНО – ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ напряму підготовки 6.050503 “Машинобуд Грицун А. В. доцент Бабин І. А. Мв В методичних вказівках представлено тематику, структуру розрахункових практичних робіт, короткі теор 3
20607 Гроші і кредит. Методичні вказівки про проведення навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання – Вдовенко Л.О.,Ставська Ю.В.,Грищук Н.В. Мв методичні вказівки ( навчальнапрактика)гроші і кредит 2
20606 Гроші і кредит. Програма навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання Вдовенко Л.О.,Руда О.Л.,Грищук Н.В. Нп програма практики з курсу гроші і кредит ( навчальнапрактика) 1
20605 Фінанси.Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Вдовенко Л.О.,Ставська Ю.В.,Грищук Н.В. Мв методичні вказівки з курсу фінанси ПТБД 0
20604 Фінанси підприємств: методичні вказівки до проведення навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчан Вдовенко Л.О.,Польова О.Л.,Грищук Н.В. Мв Призначено для проведення навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти 5
20603 Фінанси підприємств. Програма навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання Вдовенко Л.О.,Польова О.Л.,Грищук Н.В. Нп проведення навчальної практики 0
20602 Міжнародний фінансовий менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», заочної форми навчання Климчук А. О. Нп Навчальна дисципліна «Міжнародний фінансовий менеджмент» і є одними з профілюючих для студентів, які 0
20601 Міжнародний фінансовий ринок. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», заочної форми навчання Климчук А. О. Нп Навчальна дисципліна «Міжнародний фінансовий ринок» і є одними з профілюючих для студентів, які навч 0
20600 Політекономія. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 Климчук А. О., Костюченко Д.Л. Мв Методичні матеріали призначено для практичних робіт студентів галузі знань 07 «Управління та адмініс 2
20599 Політекономія.Методичні рекомендації для самостійних занять студентів з дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 05 «Со Климчук А. О., Костюченко Д.Л. Мв Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів галузі знань галузі знань 07 «Управл 1
20598 Політекономія. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економік Климчук А. О. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Політекономія» визначає зміст, обсяг і вимоги до вивченн 1
20597 Комп'ютерна графіка. Програма навчальної дисципліни галузь знань 13-Механічна інженерія, спеціальність 133-Галузеве машинобудування Джеджула О.М., Островський А.Й. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка» визначає зміст, обсяг і вимоги до в 0
20596 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси Прилуцький А.М. Нп Програма вибіркової навчальної дисципліни «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» визначає зміст 0
20595 Фінанси підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 072 «Фінанси, банківська Польова О.Л. Мв Програма нормативної навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» визначає зміст, обсяг і вимоги до в 0
20594 Державні фінанси. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня освіти, для галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа Прилуцький А.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Нп Програма вибіркової навчальної дисципліни «Державні фінанси» визначає зміст, обсяг і вимоги до вивче 0
20593 Економіка і фінанси підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» Марценюк О.В. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Економіка і фінанси підприємств» визначає зміст, обсяг 0
20592 Страхування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Марценюк О.В. Нп Програма вибіркової навчальної дисципліни «Страхування» визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення 0
20591 Страхування. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Марценюк О.В., Руда О.Л. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Страхування» визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення 0
20590 Фізика. Електрика. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять та самостійної підготовки студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань: 13 – «Механічна інженерія», 14 – «Електрична інженерія», 20 – «Аграрні н Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Мв Містить вказівки до виконання лабораторниїх робіт 6
20589 Фізика. Оптика. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять та самостійної підготовки студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань: 13 – «Механічна інженерія», 14 – «Електрична інженерія», 20 – «Аграрні наук Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Мв Містить вказівки для виконання лабораторних робіт 5
20588 Фізика. Електромагнетизм. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять та самостійної підготовки студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань: 13 – «Механічна інженерія», 14 – «Електрична інженерія», 20 – «Аг Дзісь В.Г.,Ніколайчук В.Я., Мв Містить вказівки до виконання лабораторних робіт 3
20587 Фізика. Механіка. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять та само-стійної підготовки студентів денної форми навчання першого (ба-калаврського) рівня освіти галузей знань: 13 – «Механічна інже-нерія», 14 – «Електрична інженерія», 20 – «Аграрні Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Ніколайчук В.Я., Хомяківський Ю.Л. Мв Містить методичні вказівки для виконання лабораторних робіт 5
20586 Фізика. молекулярна фізика та термодинаміка. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять та самостійної підготовки студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань: 13 – «Механічна інженерія», 14 – «Електрична Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Мв Містить вказівки для виконання лабораторних робіт 7
20585 Страхування. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська спра Марценюк О.В., Руда О.Л. Мв Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи розроблені для студентів денної та за 0
20584 Біологічні основи рибного господарства. Методичні вказівки з дисципліни до виконання практичних занять та самостійної роботи студентами спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Дмитрук І.В. Мв спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" 0
20583 Промислові технології у бджільництві. Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» першого освітнього ступеня «Бакалавр» Бережнюк Н.А. Мв Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять та організації самостійної роботи з д 0
20582 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів заочної форми навчання галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 12 «Інформаційні технології» Царук Л.Л. Мв Призначені для вивчення курсу ТВПТваринництва і одержання практичних навичок в даній галузі, необхі 1
20581 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету ТВіППТ та ветеринарії зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції твар Голубенко Т.Л., Циганчук О.Б. Мв Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форм навчання факуль 0
20580 Гідробіологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Дацюк І.В. Нп «Гідробіологія» покликана ознайомити студентів із змістом майбутньої професії іхтіолога-рибовода, пі 0
20579 Годівля риб.Методичні вказівки до виконання лабораторних занять та самостійної роботи студентами спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Дмитрук І.В. Мв студентами спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" 0
20578 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М., Вугляр В.С. Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань та список рекомендованої літератури виведені на 1
20577 Механізації навантажувально-розвантажувальних транспортних та складських робіт»та «Підйомно-транспортні машини. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 133 – «Галузеве машиноб Любін, МВ; Токарчук О.А. Мв Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Механізації навантажувально-розвант 1
20575 Передумови та перспективи еколого-орієнтованого розвитку в Україні Брояка А. А. Тд Посилення негативних тенденцій у взаємодії людини з навколишнім природнім середовищем призводить до 39
20574 Тенденції розвитку ринку праці України в сучасних умовах Брояка А. А. С У статті розглянуто загальну економічну ситуацію, що склалася на ринку праці України, виявлено основ 11
20573 Адаптивна стратегія рослин редьки олійної до зміни клімату у системі технології її вирощування в умовах Лісостепу правобережного Цицюра Я. Г. Тд Глобальні кліматичні зміни у світі здійснюють відчутний вплив на результативність технологічних рі 25
20572 Перспективи застосування мікродобрив при вирощуванні редьки олійної Цицюра Я. Г., Ковальчук Ю. О. Тд Редька олійна відноситься до культур широкого спектру використання. Не дивлячись на загальну відоміс 8
20571 Ідентифікація оптимальних норм висіву редьки олійної за показниками морфометрії сім’ядоль Цицюра Я. Г. Тд Загальновідомим аспектом оцінки реакції сільськогосподарських рослин на зміну щільності їх агрофіт 11
20570 Життєздатність насіння редьки олійної та її біологічні складові методами лабораторного оцінювання Цицюра Я. Г. С Оцінено біологічну довговічність насіння редьки олійної з огляду на тривалість його господарського з 12
20566 Економічне зростання в Україні Хаєцька О. П. Тд Економіка України демонструє нестійку динаміку щодо економічного зростання, спостерігається зниження 18
20565 Adaptive properties of maize forms for improvement in the ecological status of fields Kolisnyk O. M., Butenko A. O., Malynka L. V., Masik I. M., Onychko V. I., Onychko T. O., Kriuchko L. V., Kobzhev O. M. С The conducted research has become the basis for the development of practical recommendations and the 10
20564 Інженерне обладнання будівель. Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Деревенько І.А. Мв Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни “Інженерне обладнання будівель” для студентів с 0
20563 Тропічні та субтропічні рослини. Дендрологічний атлас для студентів факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», освітнього ступеня «Бакалавр». Матусяк М. В., Прокопчук В.М. Мв Тропічні та субтропічні рослини. дендрологічний атлас 1
20562 Недеревні ресурси лісу. Практикум для студентів факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», освітнього ступеня «Бакалавр» Матусяк М. В., Прокопчук В.М П Практикум для студентів факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та про 0
20561 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – Вінниця, ВНАУ. 2019. – 15с. Новгородська Н.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання, 5
20560 Біологічно активні речовини в харчових технологіях. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» / Уклад.: Н. В. Новгородська. – Вінниця: ВНАУ, 2018. – 17 с. Новгородська Н.В. Мв Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальнос 0
20559 Науково-дослідна робота студентів. Програма з навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня - «Бакалавр», спеціальність 181 «Харчові технології». – ВНАУ. – 2019. – 11 с. Новгородська Н. В. Нп нтів освітнього ступеня - «Бакалавр», спеціальність 181 «Харчові технології». – ВНАУ. – 2019. – 11 с 2
20558 Генетика та розведення тварин. Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза з дисципліни «»– Вінниця: РВ ВНАУ, 2019. – 116 с. Поліщук Т.В. Мв Дані методичні вказівки розроблено з метою освоєння студентами способів застосування принципів і мет 0
20557 Проектування підприємств м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт із дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 181 Харчові технології. – Вінниця РВВ ВНАУ, 2019. – 136 с. Поліщук Т.В. Мв Вивчення дисципліни передбачає дати майбутнім спеціалістам глибокі і всебічні знання з питань проект 0
20556 Ефективність впровадження інформаційних систем для управління бізнес-процесами підприємств Кіпоренко С. С. Тд Ефективність впровадження інформаційних систем для управління підприємств. 10
20555 Цифровий маркетинг як ефективний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств Кіпоренко С. С. Тд Ефективність цифрового маркетингу у розвитку сільськогосподарських підприємств. 10
20554 Основи біотехнологій. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за освітнім ступе Поліщук І.С., Телекало Н.В., Мордванюк М.О. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та роботи програми з навчальної дисцип 4
20553 Біотехнологія в рослинництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для магістрів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 Агрономія Поліщук І.С., Телекало Н.В. Мв Методичні вказівки з дисципліни «Біотехнологія в рослинництві» спеціальності 201 Агрономія спрямован 2
20552 Менеджмент аграрного підприємства. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Кубай О.Г. Бабина О.М. Мв Методичні матеріали призначено для закріплення теоретичних знань студентів галузі знань 073 Менеджме 1
20549 Інтелектуалізація електроенергетичних систем. Теорія. Лабораторні роботи. Практичні заняття. Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Стаднік М.І., Видмиш А.А., Штуць А.А., Колісник М.А. Нп Перші АСКОЕ було орієнтовано саме на розв’язання завдань управління енерговикористанням. Головними ф 2
20547 Біотехнологія в захисті рослин. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 202 – «Карантин і захи Телекало Н.В. Мв Методичні вказівки з дисципліни «Біотехнологія в захисті рослин» спеціальності 202 Карантин і захист 0
20546 Біотехнологія у захисті рослин.Навчальна програма дисципліни у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 202 – «Карантин і захист рослин» за освітнім ступенем Бакалавр Телекало Н.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Біотехнологія в захисті рослин» спеціальності 202 Карантин і захист 0
20545 Лісова селекція. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 – «Лісове господарство» за освітнім ст Поліщук І.С., Телекало Н.В. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та роботи програми з навчальної дисцип 1
20543 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 075 «Маркетинг» Луцяк В.В., Логоша Р.В., Красняк О.П Пвф додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-ква 1
20542 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 075 «Маркетинг» Луцяк В.В., Логоша Р.В., Красняк О.П Пвф фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного 6
20541 The role of ecoinnovations in the rural areas development Kirieieva E., Kostiuchenko D. С In the modern conditions, the new global trends as well as innovations are influence on the economic 15
20540 Латинська мова. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів (ОС бакалавр) спеціальності 081 «Право» Гаврилюк Н.М., Молоченко В.В., Осаульчик О.Б. Мв Латина – одна з найдавніших мов індоєвропейської мовної сім’ї. Сьогодні латину відносять до числа та 0
20539 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Мв Методичні вказівки призначені для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (ба 1
20538 Словник-довідник: українсько-англійський, англо-український для студентів технічних спеціальностей Матієнко О.С., Хомяковська Т.О., Молоченко В.В. С Лексика словника-довідника підібрана за фаховою тематикою та розрахована на студентів інженерно-техн 0
20537 COMPUTER SCIENCES IN ENGLISH: Англійська мова для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 122 «Комп’ютерні науки» та 051«Економіка» Матієнко О.С., Осаульчик О.Б. Мв Основний курс складається із чотирнадцяти фахових тем, які містять автентичну інформацію про основні 0
20536 ENGLISH GRAMMAR IN RULES AND TASKS: методичні вказівки з граматики англійської мови для студентів денної та заочної форм навчання Матієнко О.С. Молоченко В.В., Хомяковська Т.О. Мв Граматичний матеріал подано невеликими частинами, в логічній послідовності. Після викладення теорети 1
20535 Україна на розломі цивілізацій Мазило І. В. Знп У статті прорецензовано наукове видання "Україна на розломі цивілізацій" науковця, політик 10
20534 Мотиваційний чинник розвитку культури іншомовного спілкування майбутніх фахівців економічної сфери Манжос Е. О. С У статті порушено проблему розвитку культури іншомовного cпілкування майбутніх фахівців економічної 9
20533 Інвестиційна діяльність підприємств України Бурлака Н. І. Тд У статті проаналізовані існуючі проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності, оскільк 18
20532 Деградація грунту та шляхи її подолання Бурлака Н. І. Тд Ефективне використання та охорона земель є найважливішою проблемою сучасності. Загострення цієї проб 12
20531 Управління якістю туристичних послуг. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв Призначено для організації самостійної роботи організації самостійної роботи студентів денної та зао 2
20530 Агробізнес і маркетинг в садівництві, овочівництві та виноградарстві. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи. 2019 Амонс С.Е. Мв Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організаціїсамостійної роботи студентів з 3
20529 Методи досліджень та способи оцінки впливу палив з відновлювальних ресурсів на роботу дизельного двигуна Бурлака С. А., Явдик В. В., Єленич А. П. С У даній статті розглядаються основні напрямки досліджень та результати, отримані в ході використання 18
20528 Організація та планування управлінської діяльності. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 074 «Публічне управління та Амонс С.Е. Мв Організація та планування управлінської діяльності. Методичні рекомендації для організації самостійн 2
20527 Маркетинг у туризмі. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету економіки та підприємництва галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготов Логоша Р.В., Савіна С.С. Мв Методичні матеріали призначено для практичних занять студентів денної форми навчання освітньо-кваліф 0
20526 Маркетинг у туризмі. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.140103«Туризм». Логоша Р.В. Нп Розроблено навчальну програму з дисципліни «Маркетинг у туризмі» для студентів денної форми навчання 0
20525 Ринкова трасформація економіки регіону. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання інженерно – технологічного факультету другого (магістерського) освітнього ступе Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Мв Викладений матеріал методичних рекомендацій призначено для виконання практичних занять студентами де 3
20524 Експериментальні дослідження силового впливу на робочі органи і приводи зернозбиральних комбайнів Веселовська Н. Р., Малаков О. І., Бурлака С. А. С Метою досліджень є вивчення динаміки навантажень на робочі органи і виконавчі механізми зернозбираль 18
20523 Ринкова трасформація економіки регіону. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-технологічного факультету другого (магістерського) освітнього ступен Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Мв Викладений матеріал методичних рекомендацій призначено для виконання практичних занять студентами де 1
20522 Ринкова трасформація економіки регіону. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання інженерно – технологічного факультету другого (магістерського) освітнього ступ Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Мв Викладений матеріал методичних рекомендацій призначено для виконання практичних занять студентами де 1
20521 Право європейського союзу. Методичні вказівки до організації семінарських занять здобувачам вищої освіти другого ( магістерського ) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Левицька І.В. Мв Методичні вказівки до організації семінарських занять здобувачам вищої освіти другого ( магістерсько 0
20520 Правова статистика. Методичні вказівки до семінарських занять здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Левицька І.В. Мв Методичні вказівки до семінарських занять здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня 0
20519 Державне будівництво та місцеве самоврядування, державна служба. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Румянцева В. В. Мв Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 08 0
20518 Цивільне права. Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання спеціальності 081 ׃ "Право" освітнього ступеня: «Бакалавр» Ковальов Д.В., Маньгора Т.В., Румянцева В.В. Нп Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання спеціальності 081 ׃ "Право&qu 2
20517 Кластери, як ефективна модель сучасного бізнесу Фостолович В. А. С В основі організації бізнесу за сучасних умов є відповідність вимогам ринку, які орієнтовано на вим 35
20516 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів інженерно-технологічного факультету напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», форма навч Токарчук Д.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Організація і екон 0
20515 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів інженерно-технологічного факультету напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», форма навчанн Токарчук Д.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Організація і екон 0
20514 Ринкова трасформація економіки регіону. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки і підприємництва другого (магістерського) рівня освіти галу Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Мв Викладений матеріал методичних рекомендацій призначено для виконання практичних занять студентами де 2
20512 Історія правових і політичних вчень. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» Ковальов Д.В. Мв Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого 0
20511 Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративного процесу. Методичні вказівки до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» Ковальов Д.В. Мв Методичні вказівки до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 0
20510 Актуальні проблеми адміністративного права та процесу. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 "Право" Пипяк М. І. Нп Програма навчальної дисципліни містить в собі перелік тем, питань та завдань з дисципліни Актуальні 0
20509 Право Європейського Союзу. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 "Право" Пипяк М. І. Нп Програма навчальної дисципліни містить в собі перелік тем, питань та завдань з дисципліни. Право Євр 0
20508 Правова статистика. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського 1
20507 Юридична деонтологія. Програма навчальної практики для студентів факультету менеджменту і права денної форми навчання галузі знань 08: «Право» спеціальності 081: «Право» освітнього ступеня: «Бакалавр» Гавінська О.А. Нп Юридична деонтологія: програма навчальної практики для студентів спеціальності 081 «Право» 0
20505 Правові засади адвокатури та нотаріату. Методичні вказівки до організації семінарських занять здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гавінська О.А. Мв Методичні вказівки до організації семінарських занять з навчальної дисципліни «Правові засади адвока 0
20504 Теологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „бакалавр” за спеціальностями: агрономія – 201; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 204; екологія -101; машинобудування Мазило І.В., Муханов В.М. Мв Теологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять навчальної дисципліни для підготовки 0
20503 Короткий термінологічний словник з філософії. Навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня для всіх спеціальностей Муханов В.М. С Навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня для всіх спеці 0
20499 Аналіз сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності підприємств України Марценюк-Розарьонова О. В. Тд Зовнішньоекономічна діяльність охоплює міжнародні господарські і торговельні відносини, до сфери я 5
20495 Характеристика та значення банківських пасивів Руда О. Л. Тд Банківські пасиви - це ресурси банку, які є частиною фінансового ринку та означають сукупність вивед 9
20494 Theoretical aspects of innovative technologies in management of AIC Polova O. L. Ruda O. L. М The article highlights one of the topical problems of the agro-industrial complex of Ukraine, namely 6
20493 Сучасний стан банківської системи України та її конкурентоспроможність Руда О. Л. С В статті наведено теоретичні матеріали визначення «конкуренції». Оскільки сучасне положення банківсь 8
20492 Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні та їх вплив на фінансову діяльність банківської системи Руда О. Л. С У статті розглянуто значення банківської системи та ефективність банківської діяльності. Наведено фу 7
20491 Сучасний стан діяльності небанківський кредитних установ в Україні Руда О. Л. С Дослідження спрямоване на висвітлення поняття небанківських кредитних установ, ефективності їхньої д 17
20490 Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України Бурлака Н. І. С У статті проаналізовано існуючі проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності, оскільки 43
20489 Influence of quality of silage from rye and typhon mixture on milr productivity of cows Syrovatko K. M. С У статті досліджено органолептичні показники, біохімічний склад та енергетичну поживність силосу, за 9
20488 Управління грошовими потоками як важливий елемент фінансової політики підприємства Грищук Н. В., Обертинська А. Тд В ході ринкових перетворень сільське господарство залишилось без державної опіки та адекватної нови 20
20487 Конкуренція: теоретичні підходи до розуміння сутності поняття Чіков І. А. С У загальновживаному розумінні «конкуренція» означає суперництво, змагання людей, груп, організацій з 26
20486 Особливості інноваційної діяльності в аграрних підприємствах Чіков І. А. Тд Актуальність дослідження інноваційної діяльності аграрних підприємств зумовлена посиленням конкурент 18
20485 Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств Чіков І. А. Тд Головним завданням аграрного сектору економіки є забезпечення продовольчої безпеки держави, що можл 35
20483 Педагогіка. П р о г р а м а навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) ступеня галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство для денної та заочної форм навчання Олійник Н.А. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) ступе 0
20482 Педагогіка. Методичні рекомендації з організації практичних занять та самостійної роботи студентів навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) ступеня галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство для денної та Олійник Н. А. Мв Запропоновані методичні рекомендації з організації практичних занять та самостійної роботи студентів 0
20481 Ділова риторика та психологія спілкування. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 08 – Право, спеціальності 081 – Право денної та заочної форм навчання Клибанівська Т.М. Нп Програма навчальної дисципліни для спец. 081 Право 1
20480 Ділова риторика та психологія спілкування. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальностей: 073 – Менеджмент, 074 – Публічне управління Клибанівська Т.М. Нп Програма навчальної дисципліни для спец. 073,074 МО, ПУА 1
20479 Політологія з основами соціології. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 18 – Виробництво та технології напряму підготовки: 181- Харчові технології та інженерія для денної т Богатчук С. С. Нп Вивчення даного курсу передбачає опанування певним рівнем знань про сутність суспільного й політично 0
20478 Політологія з основами соціології. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 18 – Виробництво та технології зі спеціальності: 181- Харчові технології Богатчук Світлана Степанівна Мв Ознайомити студентів з об’єктивним викладом основних проблем політології й соціології на рівні сучас 0
20477 Митне оподаткування: методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів денної форми навчання факультету обліку та аудиту освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.03009 «Облік і аудита» Фостолович В. А. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт містить основану мету й завдання, цілковито вр 3
20476 Економіка і бухгалтерський облік в тваринництві: Методичні рекомендації до виконання самостіної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітнього ступеню «Бакалавр» галуз Фостолович В.А. Мв Методичні рекомендації містять їх основну мету й завдання, цілковито враховують головну функцію навч 2
20475 Експлуатація машин і обладнання. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни для студентів 3-го курсу інженерно-технологічного факультету (частина 1) Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. Мв Метою дисципліни “Експлуатація машин і обладнання” є вивчення наукових основ інженерного забезпеченн 1
20474 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР бакалавр галузь знань 13 – Механічна інженерія спеціальність 133 – "Галузеве машинобудування" у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІУ р к.т.н., доцент Переяславський О. М., к.т.н. Моторна О. О. Нп Програма навчальної дисципліни містить мету та задачі дисципліни, а також зміст дисципліни, який вк 1
20472 Основи систем автоматизованого проектування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОС бакалавр, галузь знань 13 – Механічна інженерія, спеці-альність 133 – "Галузеве машинобудування" у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІУ рівнів ак Переяславський О. М., Моторна О. О. Нп Програма навчальної дисципліни "Основи систем автоматизованого проектування" містить мету 0
20471 Системи автоматизованого проектування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОС магістр, галузь знань 13 – Механічна інженерія, спеціальність 133 – "Галузеве машинобудування" у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІУ рівнів акредитаці Переяславський О. М., Моторна О. О. Нп Програма навчальної дисципліни "Системи автоматизованого проектування"містить мету та зада 0
20470 Безпечність молока та його санітарно-гігієнічне забезпечення Яремчук О. С., Червань В. І. С У статті на основі багатопланових експериментів, проведених в реальних технологічних умовах зробле 12
20469 Інклюзивна освіта на сучасному етапі розвитку освітньої галузі Манжос Е. О. С Статтю присвячено проблемі інклюзивної освіти, її складникам та особливостям. Визначено, що соціальн 9
20468 Влияние кормовой добавки субалин на производительность птицы Постернак Л. І. Тд Изучено влияние кормовой добавки субалин на среднесуточый прирост и показатели забоя. 7
20467 Адаптація корів української чорно-рябої молочної породи до умов промислової технології Яремчук О. С., Гоцуляк С. В. С Дослідженнями визначено сезонні відмінності за жирно кислотним складом показників молока у дійних 11
20466 Інтеграція процесу вирощування молодняку та забезпечення худоби скотомісцями залежно від структури стада Варпіховський Р. Л. С Визначено, що вирощування ремонтних теличок української чорно-рябої молочної породи доцільно орган 8
20465 Digital technologies and their impacts on the development of the economy of the country Polova O., Ruda O., Martseniuk-Rozaronova O. М The article is devoted to problems of adaptation of strategic management tools of a company to a rap 10
20464 Механізм забезпечення прав та свобод людини у динамічному вимірі Опольська Н. М. С У статті проаналізовано динамічний вимір механізму забезпечення прав та свобод людини через сукупніс 11
20463 Development of the vibrocentric machine for the proruction of a basic mixture of homeopathic preparations Yanovych V., Tsurkan O., Polyevoda Y. С On the basis of the analysis of patterns of complex processes of preparing of compound pharmaceutica 10
20462 Інноваційна ліяльність як системно-формуючий чинник підвищення конкурентноспроможності аграрних підприємств Чіков І. А. Пк 19
20461 Моделювання технологічних процесів і систем. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР магістр, галузь знань 13 – Механічна інженерія, спеці-альність 133 – "Галузеве машинобудування" у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІУ рівнів ак Переяславський О. М., Моторна О. О. Нп програма навчальної дисципліни "Моделювання технологічних процесів і систем" містить мету 0
20460 Пост-аудит в митній службі. Методичні рекомендації для виконання практичних занять студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Бакалавр» / В.Ю. Фабіянська – Він Фабіянська В. Ю. Мв Методичні рекомендації містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні 3
20459 Пост-аудит в митній службі. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / В.Ю. Фабіянська. – Вінниця ВЦ В Фабіянська В. Ю. Нп Програма навчальної дисципліни ПОСТ-АУДИТ В МИТНІЙ СЛУЖБІ для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» де 0
20458 Управлінський аналіз. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» на першому (бакалаврському) р Томчук О.Ф., Мулик Т.О. Мв Методичні вказівки містять тематичний план самостійної роботи студентів, перелік тестових завдань, 2
20457 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання Н.Л. Правдюк, К.В. Бурко Мв Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення студентів методичними вказівками щодо са 4
20456 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Освітній ступень: бак Любар О.О., Машевська А.А. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять підготовлено з метою вдосконалення методичного з 3
20455 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення Калетнік Г. М., Булгаков В. М. П Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів, що включає транспортування вороху коренебульбоп 15
20454 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (№ 119216) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. П Спосіб та пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарськ 13
20453 Нечітко-множинне моделювання фінансового стану підприємства Рузакова О. В. Пк 18
20452 Організація бухгалтерського обліку. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 07 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» Правдюк Н.Л., Любар О.О. Нп Представлена програма включає в себе перелік тем теоретичних (лекції) та практичних занять і їх коро 1
20451 Організація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки з виконання самостійної ро-боти для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 07 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» Правдюк Н.Л., Любар О.О. Мв Методичні вказівки з виконання самостійної роботи містять перелік тем, завдань і пи-тання для самост 2
20450 Автоматизована система управління в сільському господарстві: Методичні вказівки для виконання лабораторних занять з дисципліни «Автоматизована система управління в сільському господарстві» для підготовки студентів другого (магістерського) рівня вищої осві Коваль О.В. Мв Методичні вказівки містять широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні практичні прийом 7
20447 Аналіз демотивуючих факторів впливу на трудову діяльність персоналу підприємства Климчук А. О. С Стаття присвячена дослідженню демотивуючих факторів впливу на трудову діяльність персоналу підприємс 11
20446 Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні Марценюк О. В. С Інвестиційна діяльність страхової компанії є важливим елементом її господарсько-фінансової діяльност 27
20445 Міжнародна економічна статистика. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка», факультету економіки та підприє Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І. Мв Методичні рекомендації мають на меті забезпечити опанування студентом матеріалу дисципліни, орієнтую 7
20442 Тенденції розвитку зернового гоподарства Лісостепу правобережного в контексті зміни клімату Яковець Л. А. Тд Сільське господарство в усьому світі має пристосуватися до нових умов глобальних змін клімату з мето 12
20441 Логістика в віртуальних соціальних мережах Потапова Н. А. Тд Антикризовий менеджмент - процес застосування форм, методів і процедур, направлених на соціально-е 11
20440 Цифровізація логістичних ланцюгів Потапова Н. А. Тд В тезах подано матеріал про цифрову трансформацію в світовій торгівлі, вплив на появу цифрової логіс 14
20439 Сучасна цифрова логістика України Потапова Н. А. Тд Останнім часом фундаментом економіки знань, основою її зростання вважаються не стільки самі знання, 13
20438 Зимостійкість бджолиних сімей за згодовування пробіотика біосевен Разанова О. П. Тд Дослідження впливу пробітика біосевен на зимостійкість бджіл. 12
20437 Критерії та рівні сформованості моральної культури студентської молоді та стан проблеми у практиці роботи ЗВО аграрного профілю Бурдейна Л. І. С Виявлення рівня вихованості студентів дає змогу оцінити ефективність застосування форм та методів пе 11
20436 Звіт-щоденник проходження комплексної виробничої практики з фаху для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В., Білокінна І.Д. Мв Звіт-щоденник проходження комплексної виробничої практики з фаху містить методичні рекомендації щодо 5
20434 Підвищення продуктивності вібраційної обробки деталей шляхом використання утилізованої енергії циркуляційного руху робочого середовища Ярошенко Л. В. С Експериментально досліджено розподіл механічної енергії у вібраційних тороїдальних машинах з вертика 20
20432 The impact of global challenges on "Green” transformations of the agrarian sector of the eastern partnership countries Kovalchuk S., Kravchuk A. С The main purpose of the publication is to assess how the “green” growth strategy is implemented in t 12
20431 Екологічна складова економічного зростання Ковальчук С. Я. С У статі проаналізовано значимість екологічної складової економічного зростання економіки. Дослідженн 13
20430 The impact of the european integration processes on the entry of ukraine’s small agricul tural producers in the international logistics systems Kovalchuk S., Mazur K., Overkovska T. М The paper examines the importance of entry of small businesses in the international logi 17
20429 Криза та занепад КПРС-КПУ у 1986-1991 рр. Левчук К. І. С Автором досліджується розгортання кризових явищ в КПРС-КПУ в роки перебудови. 15
20427 Упровадження нестандартного обладнання під час роботи зі студентами на заняттях фізичного виховання Рудницький В. Б. С У статті порушено проблему впровадження в навчальний процес із дисципліни фізичне виховання нестанда 11
20426 Правові засоби протидії булінгу Мельничук О. Ф. С У статті розкрито поняття булінгу, проаналізовано його типові ознаки, вказано на відмінність цькуван 15
20424 Система неформальної осіти дорослих у сільській місцевості Довгань Л. І. С У  статті  розглядаються  проблеми  освіти  дорослих  у  сільській  місцевості.  Проаналізовано  рол 8
20423 Інформаційна логістика в системі менеджменту підприємства Потапова Н. А. Тд Інформаційна логістика є функціональною складовою логістики підприємства, що оптимізує потокові проц 11
20422 Взаємозв’язок маркетингових та фінансових показників при оцінці ефективності господарської діяльності Ставська Ю. В. С У статті досліджено вплив маркетингових інструментів на фінансові показники діяльності підприємства. 9
20421 Practice for use of comparative analysis for the force of subprocesses of processes of functioning of the enterprises on the basis of authorial rates of components of the efficiency Burennikova N., Yarmolenko V. М Therefore, object management should be based on an appropriate analysis of this object. In particula 17
20419 Experimental investigation of technical and operational indices of asymmetric swath reaper machine-and-tractor aggregate Kaletnik H., Bulgakov V., Adamchuk V., Ivanovs S. С Asymmetric machine-and-tractor aggregates are often used for two-phase harvesting of cereals, when, 17
20418 CRM-системи: особливості функціонування та аналіз українського ринку Юрчук Н. П. С У роботі проаналізовано принципи і особливості функціонування CRM-систем на вітчизняному ринку. Дове 7
20417 Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа реалізації концентрації сталого розвитку економіки України Юрчук Н. П., Вовк В. Ю., Топіна Р. П. С У статті досліджено інноваційно-інвестиційну діяльність України як одну з передумов успішної реаліза 10
20413 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення Калетнік Г. М., Булгаков В. М. П Спосіб та пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарськ 15
20412 Двовальний вібраційний змішувач Ярошенко Л. В. П Описана конструкція двовального вібраційного змішувача. 16
20411 Вібраційна сушарка з інфрачервоними Ярошенко Л. В., Бандура В. М. П Описана конструкція вібраційної сушарки з інфрачервоними випромінювачами. 20
20410 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення Калетнік Г. М., Булгаков В. М. П Спосіб та пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарськ 13
20408 Генетика. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово – паркове господарство» освітнього ступеня «Ба Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв Методичні вказівки визначають зміст, обсяг, порядок вивчення і викладення навчальної дисц 1
20407 Хімія. Частина І. Загальна та неорганічна хімія: Методичні вказівки та робочий зошит до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми спеціальність 201 - “Агрономія”, 203 - “Садівництво і виноградарство”. Маслоїд А.П. Мв Методичні вказівки містять перелік тем аудиторних занять, теоретичне обґрунтування і методику викона 1
20406 Промислова власність та патентознавство. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр із спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Льотка Г.І. Нп «Промислова власність та патентознавство» 0
20405 Технічний сервіс в АПК. Частина ІІ». Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності 208 - Агроінженерія осв.-кваліф. рівні ―Бакалавр‖ Паладійчук Ю.Б., Швець Л. В., Завальнюк П. Г. Мв Технічний сервіс в АПК. 1
20404 Технологія виробництва додаткових продуктів бджільництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та програми з навчальної дисципліни «Т 0
20403 Екологія рослин. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» Гуцол Г.В. Нп Екологія рослин, або фітоекологія – наука, яка вивчає взаємозв`язки і взаємовплив рослин та рослинни 2
20402 Біогазовий редактор Гончарук І. В., Любін М. В., Яропуд В. М., Токарчук Д. М., Токарчук О. А. П Біогазовий реактор містить резервуар, бункер завантаження, шиберну засувку, нагрівальний елемент, оч 16
20401 Основи екології. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-технологічного факультету галузі знань 1001 – «Техніка та енергетика аграрного виробництва», напрям підготовки: 6.100101 – «Енергетика та електротехн Гуцол Г.В. Нп Екологія – це наука, що вивчає взаємозв’язок між організмами та їх угрупованнями із середовищем їх і 1
20400 Основи екології. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки і продовольства» спеціальності 206 «Садово – паркове господарство» за освітнім ступенем Гуцол Г.В. Нп Вплив антропогенних факторів на біосферу Землі спричинив виникнення небажаних негативних явищ, таких 1
20399 Основи екології.Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 – «Природничі науки» спеціальності 205 «Лісове господарство» за освітнім ступенем «Бакалавр» Гуцол Г.В. Нп Екологія – це наука, що вивчає взаємозв’язок між організмами та їх угрупованнями із середовищем їх і 2
20398 Зооекологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» Гуцол Г.В. Нп Подано: мету, предмет і завдання викладання дисципліни; вимоги освітньо-професійної програми за яким 0
20397 Промислова екологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії і лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Магістр» Гуцол Г.В. Нп Дисципліна відноситься до циклу нормативних, професійно-орієнтованих і базується на знаннях студенті 0
20396 Основи екології. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-технологічного факультету галузі знань 14 – «Електрична інженерія» спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за осві Гуцол Г.В. Нп Екологія перетворилася на одну з найважливіших міждисциплінарних синтетичних наук, а проблема взаємо 0
20395 Основи екології. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки і продовольства» 206 «Садово - паркове господарство» за освітнім ступенем «Бакалавр» Гуцол Г.В. Нп Подано: мету, предмет і завдання викладання дисципліни; вимоги освітньо-професійної програми за яким 0
20394 Методика проведення тренувальних занять з ушу серед студентської молоді. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей Олійник Н.А., Зашейко В.В. Мв Навчання студентської молоді у сучасних вищих навчальних закладах відбувається в специфічних умовах 0
20393 Застосування методу колового тренування на заняттях з фізичного виховання. Методичні вказівки для практичних занять студентів усіх спеціальностей Бочарова В.Б. Мв У методичній вказівці актуальність полягає в тому, що на основі багаторічних досліджень і узагальнен 2
20392 Методика проведення занять з атлетичної гімнастики. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей Бочарова В.Б., Рудницький В.Б. Мв У методичній вказівці висвітлено удосконалення силових якостей спрямованих на розвиток сили, формува 2
20391 Системний аналіз. Методичні рекомендації для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної Коляденко С.В., Чіков І.А., Лебідь О.В. Мв Методичні рекомендації є навчально-методичним документом, який містить рекомендації до вивчення сере 0
20390 Системи оброблення економічної інформації. Програма вибіркової навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної ф Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Нп Програма вибіркової навчальної дисципліни «Системи оброблення економічної інформації» містить структ 1
20389 Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин. Ведення тваринництва в екологічно забруднених територіях. Ветеринарна фармакологія, токсикологія та лікарські рослини. Вірусологія. Оперативна хірургія. Методичні вказівки та програма навчальних Паладійчук О.Р., Казьмірук Л.В., Побережець Ю.М. Мв Ведення тваринництва в екологічно забруднених територіях. Ветеринарна фармакологія, токсикологія та 3
20388 Цивільне право України. Методичні вказівки до організації практичної роботи студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв Методичні вказівки до організації практичної роботи з ЦПУ (загальна частина) 0
20387 Машина для зрізання та подрібнення енергетичної верби Мазур В. А., Гунько І. В., Любін М. В., Токарчук О. А., Яропуд В. М. П Машина для зрізання та подрібнення енергетичної верби містить жатку із сегментно-пальцевим різальним 11
20386 Цивільне право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи ЦПУ (загальна частина) 0
20385 Цивільне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. Нп Програма навчальної дисципліни Цивільне право України (загальна частина) 0
20384 Цивільне право України. Методичні вказівки до організації практичної роботи студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв Методичні вказівки до організації практичної роботи з ЦПУ (особлива частина) 0
20383 Цивільне право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи ЦПУ (особлива частина) 0
20382 Метеорологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього ступеню «Бакалавр» Поліщук М.І., Вдовиченко І.П. Мв дації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з 2
20380 Вплив хіміко-термічної обробки інструменту на процес виготовлення метричних різей у важкооброблюваних сталях Любін М. В., Токарчук О. А. С На сьогоднішній день для забезпечення ефективності виготовлення внутрішніх різей 12
20376 Агрохімія. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальностей 201 – "АГРОНОМІЯ" та 203 – " Дідур І. М., Мацера О. О. Мв Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами 3-го курсу денної та заочної форм 0
20375 Основи екології. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки і продовольства» спеціальності 205 «Лісове господарство» за освітнім ступенем «Бакалавр» Гуцол Г.В. Нп Подано: мету, предмет і завдання викладання дисципліни; вимоги освітньо-професійної програми за яким 0
20374 Лісоаграрне ландшафтознавство. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», освітнього ступеня «Магістр», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Василевський О. Г., Єлісавенко Ю.А. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання галу 1
20373 Вища математика. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань - 13 «Механічна інженерія, 14 «Електрична інженерія» спеціальностей - 133 «Гал Левчук О.В., Новицька Л.І. Мв Призначено для практичних робіт та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього 5
20372 Метеорологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього ступеню «Бакалав Поліщук М.І., Вдовиченко І.П. Мв Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічн 4
20371 Методика досліджень у рибництві. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами заочної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 207 « Водні біоресурси та аквакультура». –Вінниця:ВНАУ. –28 с. Сироватко К.М. Мв Викладено тематику та зміст занять, запитання для самоперевірки знань, список рекомендованої літер 0
20370 Реформування податкової системи України, як крок до євроінтеграції Алескерова Ю. В., Григораш М. В. Тд Основним інструментом, за допомогою якого територіальні громади здійснюють свої функції,– є бюджет. 13
20369 Податкова децентралізація: тенденції та проблеми формування в Україні Алескерова Ю. В., Болехівська В. В. Тд На сьогоднішній день питання бюджетної децентралізації є досить актуальним, оскільки саме вона є 20
20368 Оптимізація фінансового забезпечення механізму реалізації кредитної політики банку в сучасних умовах Алескерова Ю. В., Цуркан А. О. Тд Одним із методів фінансового забезпечення механізму реалізації кредитної політики банку є диверсиф 15
20367 Корпоративні фінанси та їх функції Алескерова Ю. В., Бельдій А. М. Тд Корпоративні фінанси – результат еволюції фінансової науки та практики, обумовлений системними мак 15
20366 Фінансова сутність відтворення основних засобів підприємств Алескерова Ю. В., Санцевич В. О. Тд Фiнaнси пiдприємств – цe основa фiнaнсiв гaлузeй нaродного господaрствa, тaк як у сфeрi мaтeрiaль 19
20365 Планування інноваційної діяльності Алескерова Ю. В., Розгон В. В. Тд Продуктово-тематичне планування інновацій – процес формування продуктово-тематичного портфеля ін 13
20364 Сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні Алескерова Ю. В., Ващілова Н. В. Тд Особливістю сучасного етапу розвитку світового господарства є зростання взаємозалежності економік 16
20363 Оцінка кормової і насіннєвої продуктивності зареєстрованих та перспективних сортів і гібридних популяцій люцерни посівної Мамалига В. С., Бугайов В. Д., Горенський В. М. С У результаті проведених досліджень виділено сорти та гібридні популяції люцерни посівної, 10
20362 Фінанси господарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки Алескерова Ю. В., Авдєєва Ю. М. Тд Фінанси є одним із ключових сегментів фінансової системи, через залучення майже у всі економічні про 11
20361 Важливість інновацій в державному секторі економіки Алескерова Ю. В., Левчук М. С. Тд На сьогоднішній день тема інновацій є досить важливим елементом та етапом в подальшому розвитку як 10
20360 Проблеми та напрями вдосконалення системи управління державними фінансами Алескерова Ю. В., Домбровська В. В. Тд Система управління державними фінансами в Україні є основою забезпечення сталого розвитку країни та 12
20359 Фінансовий контроль за страховими компаніями Алескерова Ю. В., Астапкевич А. О. С У статті досліджено фінансовий контроль за страховими компаніями. роаналізовано різні дослідження, п 22
20358 Research on sunflower seeds drying process in a monolayer tray vibration dryer based on infrared radiation Bandura V., Mazur V., Yaroshenko L., Rubanenko O. С Currently, drying of food materials by infrared radiation (IR) becomes widespread. The technology of 12
20357 Управління асортиментною політикою підприємства в ринкових умовах Томчук О. Ф., Кафлевська С. Г. С Від результатів запровадження асортиментної політики буде залежати чи підприємство матиме можливість 12
20356 Формування основних понять теорії композиції в графічній підготовці майбутніх інженерів Джеджула О. М. С Стаття присвячена проблемам формування графічної компетентності майбутніх фахівців інженерного профі 24
20355 Право, Конституція та врядування. Програма навчальної дисципліни для студентів Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування» Спеціальність: 281(074) «Публічне управління та адміністрування» Освітній ступінь: перший (бакалаврський) Правдюк А.Л. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів Галузь знань: 28 «Публічне управління та адмініструванн 3
20354 Теоретичні аспекти дослідження самосвідомості особистості Клибанівська Т. М. Знп У статті теоретично досліджено психологічні аспекти самосвідомості особистості. Розкрито поняття &qu 12
20353 Вплив регуляторів росту на овочеві культури Окрушко С. Є. Тд Вивчався вплив регуляторів росту на овочеві культури. 14
20350 The human capital of an enterprise: theory and assessment methodology Pravdiuk N., Pokynchereda V., Pravdiuk M. С At the present stage of social development, there is a transformation of the persistent views on the 13
20348 Технологічні аспекти виробництва біогазу з органічної сировини Панцирева Г. В. С У статті представлено вирішення проблеми загострення забруднення навколишнього середовища органічни 18
20347 Determination the parameters and modes of new heliocollectors constructions work for drying grain and vegetable raw material by active ventilation Kotov B., Spirin A., Kalinichenko R., Bandura V., Polievoda Y., Tverdokhlib I. С The article presents the results of experimental studies of the air heating efficiency in heliocolle 11
20345 Ефективність протруйників насіння озимої пшениці у регулюванні хвороб її агроценозу Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. С У статті висвітлено результати комплексної оцінки протруйників насіння озимої пшениці. Проаналізован 16
20344 Регулювання хвороб у агроценозі озимої пшениці протруйниками нового покоління Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. Тд Застосування протруйників є важливим аспектом склаваного захисту сільськогосподарських культур. Прот 14
20343 Цивільне право України (особлива частина). Програма навчальної дисципліни для студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О., Нп для студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» 0
20342 Системи оброблення економічної інформації. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» першого (бакалаврсько Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В., Кіпоренко С.С. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисципл 2
20341 Критерії та рівні сформованості культурологічної компетентності майбутніх медичних сестер Олійник Н., Педоренко Н. С У статті визначено критерії та рівні сформованості культурологічної компетентності майбутніх медични 13
20340 Research of the influence of the parameters of the block-portion separator on the adjustment range of speed of operating elements Ivanov M. I., Rutkevych V. S., Kolisnyk O. M., Lisovoy I. O. С The article focuses on solving the problem of reducing the energy intensity of the process of separa 305
20339 Основи алгоритмізації та програмування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Юрчук Н.П., Нечипоренко А.Ю. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації до написання курсово 0
20338 Художнє порівняння як засіб увиразнення темпоральних номінацій у мовотворчості Михайла Стельмаха Горобець А. С У статті визначено роль художнього порівняння залежно від позиційного розміщення в їхньому складі те 18
20334 Фактор довіри в російсько-українських відносинах 1991-2014 рр. Слотюк П. В. С Аналізується проблема довіри в україно-російських відносинах в умовах існуючого історичного протисто 12
20333 Звітність про рух грошових коштів як елемент інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства Томчук О. Ф. С У статті розглянуто структуру Звіту про рух грошових коштів та алгоритм його складання за прямим ме 18
20332 Socio-economic component of preferential taxation of individual income Plakhtii T., Fedoryshyna L., Tomchuk O. С Abstract. The purpose of the article is to study the socio-economic component of the preferential ta 19
20331 Етнокультурні ландшафти шаргорода Воловик В. М., Хаєцький Г. С., Бахновська О. С. С Проаналізовано особливості етнокультурних ландшафтів містечка Шаргород Шаргородського району Вінниць 8
20330 Оцінка лісових нектаро-пилконосних дерев та ефективність використання їх у медоносному конвеєрі бджіл в умовах Вінниччини Разанов С. Ф., Хаєцький Г. С., Алєксєєв О. О., Гуцол Г. І. С Вивчено склад, структуру і початок цвітіння лісових нектаро-пилконосних дерев, ефективність використ 15
20329 Організаційно-економічне забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. М Видання містить науково обґрунтовані рекомендації щодо механізму формалізації сімейних фермерських г 38
20326 Особливості підбору декоративних культур закритого середовища для проектування фітомодуля в умовах інтер’єру Прокопчук В. М., Дідур І. М., Панцирева Г. В. С Представлено оцінку декоративних якостей та підбору культур закритого середовища для проектування фі 15
20325 Стажування як форма підвищення професійної майстерності викладача закладу вищої освіти Панцирева Г. В., Монарх В. В. С У статті окреслено основні чинники розвитку педагогічної вищої освіти. Розкрито основні принципи пі 132
20324 Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості Вінницького регіону Томашук І. В., Вольська Л. Л. С У статті зазначено, що сучасний стан національної економіки передбачає необхідність активізації інве 66
20323 Етапи становлення системи вищої аграрної освіти в США Гаврилюк Н. С Окреслено важливість проблеми становлення вищої аграрної освіти в США. Виділено основні сім етапів с 10
20322 Екологізм освітнього процесу як запорука успішного світоглядного виховання молодих поколінь Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Нестерович Б. Тд Правильне екологічне виховання сучасної дитини набуває сьогодні неабиякої ваги – особливо в контекст 15
20320 Biodiversity of the Eastern Podilia - basis of strategy of balanced development of the region Mudrak O., Ovchynnykova Y., Mudrak H., Tarasenko H., Nesterovych B. Тд Biodiversity conservation (BC) is one of the most important tasks of the human community to achieve 28
20319 Звіт-щоденник проходження виробничої практики з сільськогосподарських машин та експлуатації машин і обладнання для студентів третього курсу інженерно-технологічного факультету галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" за спеціальністю 208 "Агроінжен Бандура В.М., Яропуд В.М., Журенко Ю.І., Труханська О.О., Холодюк О.В., Бабин І.А., Григоришен В.М., Томчук В.В. Мв Практика студентів вищих навчальних закладів України є невід’ємною складовою частиною освітньо-профе 10
20318 Вплив стимулюючих препаратів на морфометричні показники проростків та посівні якості насіння квасолі Шевчук О. А., Кравчук Г. І., Вергеліс В. І., Врадій О. І. С В статті представлені результати досліджень по вивченню впливу стимулюючих препаратів – бурштинової 21
20317 Електротехніка і мікропроцесорна техніка. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів з дисципліни зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» Видмиш А.А., Явдик В.В. Мв Ввідне заняття передбачає проведення всіх необхідних організаційних заходів по проведенню лабораторн 0
20316 Технології обслуговування та ремонту електрообладнання та засобів керування. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», Видмиш А.А Мв Першим заняттям є ввідне, яке передбачає проведення всіх необхідних організаційних заходів по провед 0
20315 Технології обслуговування та ремонту електрообладнання та засобів керування. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», Видмиш А.А Мв Першим заняттям є ввідне, яке передбачає проведення всіх необхідних організаційних заходів по провед 0
20314 Електропостачання та електричні системи і мережі. Методичні вказівки з виконання курсової роботи студентами інженерно-технологічного факультету спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». А. А. Видмиш., А. А. Штуць Мв Проектування електропостачання та електричних систем та мереж підприємств є складною і відповідально 0
20313 Міжнародна екологічна політика та діяльність. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Алєксєєв О.О., Вергеліс В.І. Нп Навчальна програма 2
20312 Нормування антропогенного навантаження на довкілля. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Алєксєєв О.О., Вергеліс В.І. Нп Навчальна програма 2
20311 Інформатика. Програма дисципліни для підготовки студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальність 205 Лісове господарство 206 Садовопаркове господарство Бурдейна Л.І. Нп Інформатика. Програма дисципліни Лісове господарство Садово-паркове господарство 2
20310 Облікове забезпечення управління економічною безпекою підприємств: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Л. Коваль Л.В. Мв Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів другого (магістерського) рівня 0
20309 Інформатика та системологія. Програма дисципліни для підготовки студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальності 101 «Екологія» Бурдейна Л.І. Нп Робоча програма з дисципліни «Інформатика та системологія» для спеціальності Екологія 1
20308 Методичні вказівки з виконання програми виробничої практики для студентів освітнього ступеня «бакалавр» факультету агрономії та лісівництва спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Мв Методичні вказівки з виконання програми виробничої практики для студентів освітнього ступеня «бакала 1
20307 Методичні вказівки з виконання програми виробничої практики для студентів освітнього ступеня «Магістр» факультету агрономії та лісівництва спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Вдовенко С.А., Паламарчук І.І., Чернецький В.М. Мв Виробничу практику студенти спеціальності «Садівництва та виноградарства» проходять на базі ботаніч 3
20306 Методичні вказівки з виконання програми виробничої практики для студентів факультету агрономії та лісівництва, освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальності 205 – «Ліcове господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Дідур І.М., Матусяк М.В., Прокопчук В.М. Мв Методичні вказівки з виконання програми виробничої практики для студентів факультету агрономії та лі 2
20305 Виноградарство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня: «Бакалавр» з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напряму підготовки: Паламарчук І.І. Мв Методичні матеріали навчальної дисципліни «Виноградарство» призначено до виконання самостійної робот 1
20304 Ягідництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність: 20 Паламарчук І.І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни "Я 1
20303 Загальна мікологія: методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань : 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності:202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня Пінчук Н.В. Мв Розглянуті питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванн 0
20302 Дослідницькі технології в агрономії. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня Колісник О.М., Яковець Л.А. Мв Дослідницько інформаційні технології, поняття нових інформаційно-комунікаційних технологій та шляхи 2
20301 Комп’ютерні технології в садово-парковому господарстві. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Сад Колісник О.М. Мв Теоретична і практична підготовка студентів щодо використання інформаційно-дослідницького комплексу 1
20300 Геоінформаційні системи в екології. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету та агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Ма Колісник О.М. Мв Розглянуті питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванн 0
20299 Карантин рослин. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр». Вергелес П.М. Нп Навчальна програма визначає зміст, обсяг, порядок вивчення і викладення навчальної дисципліни, орієн 0
20298 Садово-паркова ентомологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» о Рудська Н.О. Мв Садово-паркова ентомологія. 0
20297 Лісова ентомологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 205 «Лісове господарство» освітнього ступен Рудська Н.О., Яковець Л.А. Мв Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Лісова ентомологія» призначені для п 1
20296 Методологія та організація наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для магістрів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні В.Г. Липовий, І.С. Поліщук:, М.О. Мордванюк, Н.В. Шевченко Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт для магістрів денної та заочної форми навчання факу 1
20295 Наземні екосистеми. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» / Розробники: Гуцол Г.В., Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Наземні екосистеми» спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 1
20294 Нормування антропогенного навантаження на довкілля.Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 10 – «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» освітн Алєксєєв О.О., Вергеліс В.І. Мв Методичні вказівки 2
20293 Сучасні технології садово-паркового господарства. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та з організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі знань: 20 «Аграрні науки та продов Прокопчук В.М., Циганська О.І. Мв Методичні рекомендації призначені для проведення практичних занять та організації самостійної роботи 1
20292 Методичні вказівки з виконання програми виробничої практики для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» факультету агрономії та лісівництва спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Вдовенко С.А., Паламарчук І.І. Мв Виробничу практику студенти спеціальності «Садівництва та виноградарства» проходять на базі ботаніч 2
20288 Особливості використання категорій технічного дизайну в графічній підготовці майбутніх інженерів Джеджула О. М. С у статті обгрунтовується методика формування знань з технічного дизайну в процесі графічної підготов 22
20287 Кількісні показники рослин проса лозовидного за різних технологічних прийомів вирощування Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. С У статті доведено, що максимальну кількість листків у сортів Кейв-ін-рок – 2382,1 та Картадж – 2006 15
20286 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка та економічна кібернетика» Правдюк Н.Л., Бурко К.В. Мв Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів галузі знань 05 3
20285 Державний фінансовий аудит. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та з Шевчук О.Д. Мв Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни “Державний фінансовий аудит” дл 1
20284 Відмінності зернобобових культур за пластичністю і стабільністю господарсько-цінних ознак Мазур О. В. С У статті наводяться результати досліджень адаптивної цінності сортозразків зернобобових культур (ква 17
20283 Інноваційні технології продукції ресторанного господарства. Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботидля студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», Левицька І. В. Мв Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Інноваці 4
20282 Оцінка сортозразків сої за комплексом цінних господарських ознак Мазур О. В. С У статті виділено сортозразки сої за комплексом цінних господарських ознак. Кращими за висотою росл 19
20281 Вивчення кореляційних зв'язків у сортозразків квасолі звичайної Мазур О. В., Мазур О. В. С У статті наведено результати кореляційного аналізу між цінними господарськими ознаками сортозразків 18
20280 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», освітнього ступ Голюк Ю.В. Мв Методичні вказівки складено відповідно до навчального плану і робочої програми дисципліни «Фізіологі 0
20279 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», освітнього ступеня «Ба Голюк Ю.В. Мв Методичні вказівки складено відповідно до навчального плану і робочої програми дисципліни «Фізіологі 0
20278 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 202 «Захист і карантин рослин», освітнього ступеня Голюк Ю.В. Мв Методичні вказівки складено відповідно до навчального плану і робочої програми дисципліни «Фізіологі 0
20277 Монтаж енергообладнання і систем керування». Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Частина перша Видмиш А.А. Мв Запропоновані методичні вказівки складені у відповідності з програмою дисципліни «Монтаж енергооблад 2
20274 Теплозабезпечення підприємств галузі. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузь знань 18 – Виробництво та технології напрям підготовки 181 - Харчові технології освітній ступінь - «Магістр» Музичук В.І. Мв В методичних вказівках наводяться теми вивчення дисципліни «Теплозабезпечення підприємств галузі», з 6
20273 Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва. Програма навчальної практики для студентів 1-го курсу факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія» де Веселовська Н.Р., Яропуд В.М,, Бабин І.А. Нп В програмі навчальної практики приводяться мета, завдання, організація, зміст практики та вимоги до 7
20272 Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва. Програма навчальної практики для студентів 2-го курсу факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія» де Веселовська Н.Р., Яропуд В.М,, Бабин І.А. Нп В програмі навчальної практики приводяться мета, завдання, організація, зміст навчальної практики т 6
20271 Теоретичні основи теплотехніки. Методичні вказівки і тестові завдання до самостійної роботи студентів галузь знань 13 – Механічна інженерія спеціальність 133 – Галузеве машинобудування освітній ступінь – «Бакалавр» Музичук В.І. Мв Методичні вказівки складено на основі програми дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» для спеці 4
20270 Теорія проектування і розрахунку сільськогосподарської техніки. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт. – Н.Р. Веселовська, С.А. Шаргородський, В.С.Руткевич Мв Викладання дисципліни «Теорія проектування і розрахунку сільськогосподарської технік» передбачає здо 5
20269 Гідропривод сільськогосподарської техніки. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України Веселовська Н.Р., Іванов М.І., Руткевич В.С. Нп Програму навчальної дисципліни складено з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики 2
20268 Автоматизація технологічний процесів. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з навчальної дисципліни зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Рубаненко О.Є., Гунько І.О., Рубаненко О.О., Явдик В.В Мв Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з навчальної ди 2
20267 Металообробне обладнання. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОПП «Бакалавр» галузь знань 13 «Механічна інженерія» у вищих навчальних закладах IІI-IV рівнів акредитації Веселовська Н.Р., Ковальова І.М. Нп Програма містить мету, завдання, короткий зміст лекцій та теми лабораторних занять 0
20266 Вища математика (фахове спрямування). Частина І. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань – 10 «Природничі науки», 20 «Аграрні науки та п Левчук О.В., Дячинська О.М. Мв Методичні вказівки є складовою науково-методичного комплексу дисципліни «Вища математика (фахове спр 18
20265 Основи електропостачання. Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання курсової роботи студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Рубаненко О.О., Пелешок С.В., Явдик В.В. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання курсової роботи студентів заочної форми навч 1
20264 Міжнародна торгівля.Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» дисципліни “” – галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 076 «Підприємництво, торгівля та бірж Ковальчук С.Я. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання 2
20263 Міжнародна торгівля. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» дисципліни “ – галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльніст Ковальчук С.Я. Мв Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Міжнародна торгівля” для студентів галузі знан 1
20262 Моделювання економіки. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 «Економіка » денної та заочної форми навчання Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Ушкаленко І.М. Мв Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт та самостійної підготовки студентів освітньог 1
20261 Міжнародна торгівля. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» – галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльні Ковальчук С.Я. Нп Програма вибіркової навчальної дисципліни “Міжнародна торгівля” для студентів галузі знань 07 «Управ 1
20260 Нарисна геометрія програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань: 20 - Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 - Агроінженерія Джеджула О.М., Островський А.Й. Нп Програма дисципліни - систематизує навчальний матеріал 1
20259 Інженерна та комп’ютерна графіка. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології» Джеджула О.М., Островський А.Й. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» визначає зміст, обсяг 1
20258 Інженерна графіка програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузь знань 13 «Механічна інженерія» спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Джеджула О.М., Островський А.Й. Нп Програма дисципліни "Інженерна графіка" призначена для студентів спеціальності 133 Галузев 2
20257 Інженерна графіка програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань: 20 - Аграрні науки та продовольство спеціальність 208 - «Агроінженерія Джеджула О.М., Островський А.Й. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Інженерна графіка» визначає зміст, обсяг і вимоги до 2
20256 Нарисна геометрія з основами графіки. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей 205 «Лісове господарство, Джеджула О.М., Островський А.Й. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Нарисна геометрія з основами графіки» визначає зміст, об 1
20255 Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціаль-ності 073 «Менеджмент» К.В. Мазур, Ж.В. Гарбар, О.Г. Кубай, Т.В. Гончарук, Я.В. Гонтарук Мв Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги студентам під час проходження виробничої прак 10
20254 Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» К.В. Мазур, Ж.В. Гарбар, О.Г. Кубай, Т.В. Гончарук, Я.В. Гонтарук Мв Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги студентам під час проходження виробничої прак 8
20253 Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи студентами другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» К.В. Мазур, Ж.В. Гарбар, О.Г. Кубай, Т.В. Гончарук, Я.В. Гонтарук Мв Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги студентам під час написання та захисту ди 5
20252 Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». English for Future Specialists of the Hotel and Catering Industry. Ковальова К. В., Манжос Е. О. Мв Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальност 17
20251 Історія правових і політичних вчень . Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право», Піковська Т.В, Опольська Н.М. Нп Програма навчальної дисципліни. Історія правових та політичних вчень 3
20250 Актуальність та специфіка освіти дорослих в сільській місцевості Довгань Л. І. Тд Проблеми підготовки фахівців для аграрної сферив українському науковому- освітньому просторі здебіл 13
20248 Свідоцтво про авторство на сорт рослин Росана Бугайов В. Д., Мамалига В. С., Горенський В. М., Максімов А. М. Ас Свідоцтво про створення і рекомендацію до впровадження нового сорту люцерни. 25
20245 Державне регулювання експортних поставок в агрологістиці України Потапова Н. А., Андрущенко А. О. С Статтю присвячено висвітленню актуальних питань міжнародної агрологістики в контексті державного рег 23
20244 Трудове право. Програма навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право» Томляк Т.С. Мв Методичні вказівки до проведення навчальної практики з дисципліни Трудове право 1
20243 Трудове право. Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право». Томляк Т.С. Мв Методичні вказівки до курсових робіт з дисципліни трудове право для студентів спеціальності 081 Прав 1
20242 Політологія. Методичні рекомендації з організації практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності "Право" денної та заочної форми навчання Левчук К.І. Мв Методичні рекомендації з організації практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальн 0
20241 Загальні правничі компетентності для правовиків. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» Яровий А.М. Нп Програма навчальної дисципліни 2
20240 Політологія. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 8 «Право», спеціальності – 81 «Право» Левчук К.І. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 "Право" 0
20239 «Філософія» Програма навчальної дисципліни і орієнтовна тематика семінарських занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському ступені галузі знань: 05 – соціальні і поведінкові науки; 07 – управління та адміністрування; 14 – електри Слотюк П.В. Нп Програма з навчальної дисципліни Філософія для спец управління та адміністрування, електрична інжен 0
20238 Філософія. Методичні рекомендації з організації практичних занять та самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня для всіх спеціальностей Муханов В.М. Мв Методичні рекомендації з організації практичних занять та самостійної роботи з Філософії для всіх сп 0
20237 Філософія права. Програма навчальної дисципліни для підготовки другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право» Яровий А.М. Нп Програма навчальної дисципліни Філософія права для правовиків 1
20236 Іноземна мова професійного спрямування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму 241 «Готельно-ресторанна справа» галузь знань 24 «Сфера обслуговування» Перший (бакалаврський) освітній ступінь у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів Ковальова К. В., Манжос Е. О. Нп Невід’ємною складовою процесу формування сучасного фахівця є навчання іноземної мови, що сприяє підв 1
20235 Менеджмент: навчальна програма / Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування» / Перший (бакалаврський) освітній ступень Герасименко Ю.В. Нп навчальна програма / Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування» / Перший (бакалавр 0
20234 Інвестиційний менеджмент: програма навчальної дисципліни / Спеціальність 073 «Менеджмент» / Освітній ступінь другий (магістерський) Герасименко Ю.В. Нп програма навчальної дисципліни / Спеціальність 073 «Менеджмент» / Освітній ступінь другий (магістерс 0
20233 Операційний менеджмент. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей 073 Менеджмент та 074 Публічне управління та адмініструв Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Мв Розглянуті теоретичні положення і практичні методи управління основною діяльністю підприємств з ме 2
20232 Менеджмент підприємств м’ясної та молочної галузі з основами підприємництва. Програма дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові технології» Гарбар Ж.В. Нп Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення навчальної дисципліни відповідно до вимог держав 1
20231 Управління інноваціями. Програма дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Гарбар Ж.В. Нп Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення навчальної дисципліни відповідно до вимог держав 3
20230 History of the development of moral education in the USA in the second half of XX century Довгань Л. І. Нз У статті досліджено історичний розвиток концепцій морального виховання в американській педагогіці у 13
20229 Застосування моделі Blended Learning під час викладання іноземної мови в немовному (аграрному) ЗВО Тимощук Н. М. С Стаття досліджує модель Blended Learning під час викладання іноземної мови у немовному (аграрному) з 18
20228 Нарисна геометрія. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 133-Галузеве машинобудування Джеджула О.М., Островський А.Й. Нп Програма призначена для студентів спеціальності 133-Галузеве машинобудування 1
20227 Інформаційні технології та програмне забезпечення у тваринництві. Програма дисципліни для підготовки студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальність 204 «Технології виробни Бурдейна Л.І. Нп Інформаційні технології та програмне забезпечення у тваринництві. Програма дисципліни 1
20226 Наскрізна програма практичної підготовки фахівців Галузі знань 05 «Економіка» Спеціалізація «Міжнародна економіка» «Економічна кібернетика» Освітній рівень «Бакалавр» Салькова І.Ю., Прямухіна Н.В., Коляденко С. В.,Ковальчук С.Я Нп Наскрізна програма є основним навчально-методичним документом, який визначає усі аспекти проведення 4
20225 Ресторанний креатив. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І. В. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Ресторанний креатив» визначає зміст, обсяг і вимоги до в 2
20224 Ресторанний креатив. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І. В. Мв Методичні рекомендація до лабораторних занять з дисципліни «Ресторанний креатив» визначає зміст, об 3
20223 Ресторанний креатив. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І. В. Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Ресторанний креатив» визначає зміст, обся 2
20222 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування денно Д.А. Найко, О.Ф. Шевчук Мв Методичні вказівки містять теоретичні відомості таких розділів курсу теорії ймовірностей та математ 1
20221 Електронна комерція в логістиці. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» Качуровський С.В., Киш Л.М., Потапова Н.А. Мв Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього 3
20220 Інформаційні технології. Методичні вказівки для проведення навчальної практики підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузь знань 12 «Інформаційні технології» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» факультет економіки та підприємництва Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Волонтир Л.О. Мв 3
20219 Дослідження операцій. Методичні вказівки для лабораторних та самостійної роботи денної та заочної форми навчання для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Ек Ушкаленко І.М. Мв Методичні вказівки для лабораторних та самостійної роботи денної та заочної форми навчання для здобу 1
20218 Кібернетична та інформаційна безпека. Методичні рекомендації для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Мв Методичні рекомендації є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дис 2
20217 Системи прийняття рішень. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та за Рузакова Ольга Володимирівна Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти першого 1
20216 Економічна кібернетика. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 « Коляденко С.В., Чіков І.А. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить вказівки до виконання 0
20215 Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур. Методичні вказівки до виконання практичних робіт магістрами 1-го року денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольства» спе В.Д. Паламарчук, М.О. Мордванюк Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Прогно 3
20214 Технічні культури. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 4-го курсу денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» В.А. Мазур, Мордванюк М.О., Н.В. Шевченко, В.І. Циганський Мв Методичні рекомендації містять інформацію та відомості для виконання практичних робіт під час вивчен 0
20213 Технологія виробництва продукції рослинництва: програма навчальної дисципліни для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальності 101 – "Екологія" В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, О.В. Мазур, М.О. Мордванюк Нп Розглянуті загальні питання, розроблені і обґрунтуванні заходи і плани досягнення визначених цілей в 2
20212 Рослинництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» за освітнім ступенем «Бакалавр» Поліщук І.С., Шафар Г.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агроно 3
20211 Моделювання і прогнозування стану довкілля. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Алєксєєв О.О., Врадій О.І. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля» за спеціальністю 101 4
20210 Земельний кадастр. Конспект лекцій з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 "Агрономі Цицюра Я.Г. Кл Курс лекцій охоплює питання вивчення особливостей функції, завдань та структури державного земельног 3
20209 Геодезія.Конспект лекцій з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальностей 206 "Лісове господарст Цицюра Я.Г. Кл Курс лекцій охоплює питання вивчення способів виконання геодезичних робіт (польові зйомки), їх графі 4
20208 Фітомеліорація та рекультивація земель. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчанняфакультету агрономії та лісівництва з галузі знань 10- Приробничі науки спеціальності 101- Екологія освітнь Забарна Т.А. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами 3-го курсу денної та заочної форм 0
20207 Грунтознавство з основами геології. Методичні рекомендації для проходження навчальної практики студентами2- го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 203-"Садівництво Поліщук М.І.,Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф., Вдовиченко І.П., Бараболя Р.І. Мв Методичні рекомендації для проходження навчальної практики студентами2- го курсу денної форми навчан 1
20206 Грунтознавство з основами геології. Методичні рекомендації для проходження навчальної практики студентами 2-го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 - "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201- "Агрономія Поліщук М.І.,Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф., Вдовиченко І.П., Бараболя Р.І. Мв Методичні рекомендації для проходження навчальної практики студентами 2-го курсу денної форми навчан 1
20205 Землеробство. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт (змістова частина 2 «Наукові основи сівозмін») - студентами 3-го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спец Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт (змістова частина 2 «Наукові основи сівозмін» 0
20204 Балансові методи оцінки якості земель. Методичні рекомендації для проведення практичних занять студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ст Шкатула Ю.М. Мв Методичні рекомендації для проведення практичних занять студентів факультету агрономії та лісівництв 0
20203 Балансові методи оцінки якості земель. Конспект лекцій для магістрів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Магістр» Шкатула Ю.М. Мв Конспект лекцій для магістрів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 0
20202 Ґрунтознавство з основами геології. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів 1-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 – «Агрон Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів 1-го курсу факультету агрономії та 2
20201 Ґрунтознавство з основами геології. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів 1-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 – «Садів Броннікова Л.Ф., Забарна Т.А. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів 1-го курсу факультету агрономії та 1
20200 Плодівництво, овочівництво. Методичні вказівки з виконання програми навчальної практики для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» факультету агрономії та лісівництва спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» галузь знань 20 «Аграрні Вдовенко С.А. Мв Методичні вказівки містять основні положення з проходження навчальної практики з дисципліни «Плодівн 0
20199 Плодівництво, овочівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», сп Вдовенко С. А., Паламарчук І. І., Полутін О. О. Мв Плодівництво, овочівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самості 2
20198 Екологія лісових ландшафтів. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», освітній ступінь: «Бакалавр» зі спеціал Кравчук Г.І. Мв Методичні рекомендації призначено до виконання самостійної роботи навчальної дисципліни «Екологія лі 1
20197 Екологія лісових ландшафтів. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання (галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство») освітній ступінь: «Бакалавр» зі спеціально Кравчук Г.І. Ковка Н.С. Мв Методичні рекомендації призначено до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету 1
20196 Екологія лісових ландшафтів. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», освітній ступінь: «Бакалавр» зі спеціальності 205 Кравчук Г.І. Нп Викладено основні програмні вимоги з дисципліни «Екологія лісових ландшафтів», що допоможе студента 1
20195 Системний аналіз якості навколишнього середовища. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» сп Кравчук Г.І., Врадій О.І. Мв Методичні матеріали призначено до проведення практичних та самостійної роботи студентів факультету а 3
20194 Топографія з осовами картографії. Методичні рекомендації для проведення практичних робіт для студентів 3-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього ступен Хаєцький Г.С. Мв структура, завдання для практичних робіт 1
20193 Екологія людини. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів 2-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Хаєцький Г.С. Мв завдання для самостійної роботи 1
20192 Соціальна екологія.Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів 1-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр Хаєцький Г.С. Мв завдання для самостійної роботи 2
20191 Основи біотехнологій. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», освітнього с Н.В. Телекало, М.О. Мордванюк Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт складені на основі типової програми дисципліни «Осн 2
20190 Регіональна економіка. Типова навчальна програма вивчення дисципліни (спеціальність 071 – «Облік і оподаткування») 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» 076 – «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (спеціальність 073 «Менеджмент» сп Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. Нп 16
20189 Лікарські рослини. Програма навчальної дисципліни у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 – «Лісове господарство» за освітнім ступенем Бакалавра Телекало Н.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Лікарські рослини» спеціальності 205 Лісове господарство спрямована 0
20188 Лікарські рослини. Програма навчальної дисципліни у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за освітнім ступенем Бакалавра І.С. Поліщук, Н.В. Телекало Нп Програма навчальної дисципліни «Лікарські рослини» спеціальності 201 Агрономії спрямована на організ 0
20187 Основи біотехнологій. Програма навчальної дисципліни у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за освітнім ступенем Бакалавра Поліщук І.С., Телекало Н.В., Мордванюк М.О Нп Програма навчальної дисципліни «Основи біотехнологій» спеціальності 201 Агрономії спрямована на орга 0
20186 Аграрна політика та земельні відносини. Методичні рекомендації до виконання практичних та самостійної робіт (частина І) для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання за галузями знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогоспо Калетнік Г.М., Климчук О.В., Охота Ю.В. Мв Методичні рекомендації містять завдання для підготовки до практичних занять та виконання самостійної 0
20185 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», 0401 Климчук О.В., Пришляк Н.В., Семчук І.А. Мв Методичні рекомендації підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Біопалива: ефе 0
20184 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», 0517 Климчук О.В. Мв Методичні рекомендації підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Біопалива: ефе 0
20183 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівн Паламаренко Я.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни 2
20182 Фінанси підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності «051 Економіка» Паламаренко Я.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни 2
20181 Фінанси, гроші та кредит. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування Паламаренко Я.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни д 1
20180 Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчально-методичні матеріали для підготовки фахівців першого (бакалаврського) ступеня напрям підготовки –113 Галузеве машинобудування Тимкова В.А., Молоченко В.В. Нп Навчально-методичне видання містить у собі блоки теоретичного матеріалу, практичні завдання для само 1
20179 Українська мова професійного спрямування: Методичні вказівки для студентів спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» 1 курсу денної форми навчання Тимкова В.А., Горобець А.В. Мв Методичні вказівки містять навчальну програму дисципліни «Українська мова професійного спрямування», 0
20178 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 204 «Технологія виробництва і пе Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Мв Методичні вказівки призначені для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти першого 3
20177 Ділова іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальностей 207 «Водні біоресурси та аквакультура» та 204 «Те Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Мв Методичні вказівки призначені для проведення практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова» 5
20176 Ділова іноземна мова. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання (ОКР Бакалавр та магістр). Манжос Е.О., Волошина О.В. Мв Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання (ОКР Бакалав 1
20175 Управління змінами. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права денної та заочної форм навчання, другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», с Луцяк В.В., Савіна С.С. Мв Аналіз тенденцій розвитку економіки показав, що в світовій практиці існують яскраві приклади успішно 1
20174 Управління змінами. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» спеціальності – 073 «Менеджмент» 074 «Публічне управління та ад Луцяк В.В., Савіна С.С. Нп Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління змінами» є формування у студентів базових теоретичн 0
20173 Управління змінами. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» спеціальності – 073 «Менеджмент» 074 «Публ Луцяк В.В., Савіна С.С. Мв Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління змінами» є формування у студентів базових теоретичн 2
20170 Фінансовий менеджмент страхових компаній Алескерова Ю. В., Онуфрієць Т. С. С У статті розглянуто сутність фінансового менеджменту страхових компаній. З’ясовано специфічні риси у 19
20169 Блокчейн-технологія в логістиці Качуровський С. В. Тд 13
20167 Явище самонесумісності в рослин та його використання в селекції люцерни Мамалига В. С., Бугайов В. М., Горенський В. Д. С Розглянуто суть явища самонесумісності та проблеми його використання в селекції люцерни. 18
20166 Characteristics of the institutional environment in the agricultural sektor of Ukraine’s economy Vdovenko L., Hryshchuk N. М Institutional environment as an integral part of the national economic system of the country and a b 19
20165 Депозитна політика банку як основа забезпечення стійкості та надійності ресрусної бази Вдовенко Л. О. С Важливу роль у забезпеченні фінансової стійкості та ліквідності банківської установи відіграє політи 34
20163 Фізико-хімічні показники молока коров"ячого за йоннообмінної нормалізації Шевчук Т. В., Красиленко Д. В. С У статті подані відомості про новітню технологію йоннообмінної нормалізації молока коров’ячого. Наве 20
20162 Депозитна політика банків України Алескерова Ю. В., Лучкань В. С. С Досліджено поглиблення теоретичних засад депозитної політики банків шляхом аналізу сутності, принци 25
20161 Якість молочних продуктів за йоннообмінної нормалізації сировини Красиленко Д. В., Шевчук Т. В., Панько В. В. Тд В тезах подані результати досліджень якості молочних продуктів після обробки сировини йоннообмінними 19
20160 Nontraditional feed additives in pigs feeding Shevchuk T. V. С The article reveals the problem of providing pigs with the main nutrient and biologically active ele 18
20159 Ботаніка: навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20«Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово – паркове господарство» освітнього ступеня Солоненко В.І, Ватаманюк О.В. Нп Навчальна програма визначає зміст, обсяг, порядок вивчення і викладення навчальної дисципліни, орієн 0
20158 Політична відповідальність народу Ковальов Д. В., Пономаренко А. Б. С У статті розглядається політична відповідальність народу як особливий вид соціальної відповідальност 27
20156 Актуалізація ідеї діалогіки у феноменологічній філософії культури В. Біблера Слотюк П. В. С Аналізується ідея діалогіки В. Біблера в контексті його концепції діалогу культур та її важливість 22
20155 «Стратегія сталого розвитку» Методичні рекомендації для проведення практичних та самостійних робіт студентів факультету агрономії та лісівництва денної і заочної форми навчання галузь знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 101 «Екологія» освітнього с Вітер Н.Г. Мв Методичні рекомендації для проведення практичних та самостійних робіт студентів факультету агроном 3
20154 «Промислова екологія». Методичні рекомендації для проведення практичних та самостійних робіт студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузь знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступен Вітер Н.Г. Мв Методичні рекомендації для проведення практичних та самостійних робіт студентів факультету агроном 2
20153 Morphogenesis and the effectiveness of the production process of oil poppy under the complex action of retardant chlormequat chloride and growth stimulant treptolem Kuryata V. G., Polyvanyi S. V., Shevchuk O. A., Tkachuk O. O. С The effect of a combination of chlormequat chloride and growth stimulator treptolem (1:1) on the don 30
20152 Features of leaf photosynthetic apparatus of sugar beet under retardants treatment Shevchuk O. A., Tkachuk O. O., Kuryata V. G., Khodanitska O. O., Polyvanyi S. V. С We studied the influence of antigibberellin compounds with different mechanisms of action-Paclobutra 19
20148 Assessment of forest ecosystems of Eastern Podillya natural reserve fund in the regional econet structure Mudrak O. V., Yelisavenko Yu. A., Polishchuk V. M., Mudrak G. V. С The article presents the assessment of the forest ecosystems of the nature reserve fund of Eastern 27
20147 Розвиток та діяльність громадських організацій України в дзеркалі офіційної статистики (90-і роки ХХ ст.) Левчук К. І. С Аналізується статистична та соціологічна інформація про активність громадських організацій України. 19
20145 Professional training of agrarian sector specialists in the UK Тимощук Н. М. С The article considers some aspects of higher agrarian education in Great Britain. The UK’s higher ed 31
20144 Міжнародна логістика. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання/ Потапова Н.А. Нп Міжнародна логістика. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів освітнього ступеня «магі 1
20143 Селекція сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів освітнього ступеня магістр денної форми навчання за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва» Казьмірук Л.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів освітнього ступеня магістр денної фо 2
20142 Біологія. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього рівня «Бакалавр» Мамалига В.С., Яковець Л.А. Мв Методичні вказівки призначено для проведення навчальної практики студентів галузі знань: 10 «Природн 0
20141 Стан та перспективи розвитку готельно-ресторанної справи в Україні Мазур С. А., Прилуцький А. М. С Акцентується увага на динаміці створення нових готельних і ресторанних підприємств за роки незалежно 40
20140 Substantiation of the technology for fermented sour-milk desserts with bifidogenic properties Solomon A., Bondar M., Dyakonova A. С While consuming products of milk processing, humans receive at least a third of all nut 27
20139 Development of technological sour-milk desserts enriched with bifidobacteria Solomon A., Bondar M., Dyakonova A. С The work is devoted to the development of the technology of fermented sour-milk desserts, enriched w 39
20137 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Патент на винахід № 118938) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. П Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення належить до сіль 11
20136 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Патент на винахід № 118937) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. П Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення належить до сіль 13
20135 Основні макроекономічні показники та їх вплив на зростання добробуту населення України Хаєцька О. П. Тд Проаналізовано економічне становище країни, визначено показники добробуту населення, наведеноекономі 35
20134 Вплив політичних партій на суспільний розвиток в чеських землях (1848-1900) Піковська Т. В. С Стаття присвячена політичним партіям в чеських землях (1848– 1900) та впливу який вони здійснили на 33
20131 Основи керування сільськогосподарською технікою та Правила дорожнього руху. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів інженерно-технологічного факультету галузі знань 13 – «Механічна інженерія», спеціальність 133 – « Комаха В.П., Рябошапка В.Б., Єленич А.П., Кравець С.М., Бурлака С. Мв Методичні вказівки для підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» студентів галузі знань 13 - 13
20130 Контролінг. Методичні вказівки для виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни “Контролінг”. для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне у Волонтир Л.О., Потапова Н.А., Бурєннікова Н.В. Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни “Контролінг”. для пі 1
20129 Піар-технології в готельному бізнесі. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» першого бакалаврського освітнього ступеня. – Вінниц Головня О.М. Мв В методичних рекомендаціях для проведення практичних занять з дисципліни «Піар-технології в готельно 2
20128 Піар-технології в готельному бізнесі. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» першого бакалаврського освітнього ступеня. – Вінниц Головня О. М. Мв В методичних рекомендаціях з організації самостійної роботи з дисципліни «Піар-технології в готельно 1
20127 Міжнародна логістика. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання Потапова Н.А., Бурєннікова Н.В., Качуровський С.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього 2
20126 Акліматизація гідробіонтів. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2019. – 16 с. Поліщук Т.В. Нп Програма навчальної дисципліни розрахована для підготовки бакалаврів спеціальності 207 Водні біорес 3
20125 Проектування підприємств м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 181 Харчові технології деннної та заочної форм навчання / Т.В. Поліщук – Вінниця: ВНАУ, 2019. – 34 с. Поліщук Т.В. Кп Викладений матеріал методичних вказівок до виконання курсового проекту розроблено з метою надання ст 1
20124 Поліщук Т.В. Основи акваріумістики. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2019. – 16 с. Поліщук Т.В. Нп Програма навчальної дисципліни розрахована для підготовки бакалаврів спеціальності 207 Водні біорес 1
20123 Основи фізіології і гігієни харчування. Методичні вказівки до практичних занять студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань: 18 «Виробництво і технологія» Овсієнко С.М., Войціцька О.М. Мв Методичні вказівки до практичних занять студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 181 0
20122 Теоретичні основи харчових виробництв. Програма з навчальної дисципліни для студентів галузі знань 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 Харчові технології, освітній ступінь «бакалавр», денної та заочної форми навчання Фіалковська Л. В. Нп програма дисципліни 0
20121 Гігієна і санітарія харчових підприємств : Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання першого освітнього ступеня підготовки бакалавра. Спеціальність - 181 «Харчові технології» Яремчук О.С., Соломон А.М., Варпіховський Р.Л. Мв Методичні вказівки включають основні теоретичні положення, завдання для виконання лабораторних робіт 3
20120 Гігієна і санітарія харчових підприємств. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського освітнього ступеня: галузь знань – 18 Виробництво та технології. Яремчук О. С. Нп Викладений матеріал програми «Гігієна і санітарія харчових підприємств» включає вступ, два основних 0
20119 Історичні дослідження життєдіяльності тварин і якості продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового ступеня: галузь знань – 21 Ветеринарна медицина. Спеціальність - 212 «Ветеринарна гігієна, Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. Нп Викладений матеріал програми «Історичні дослідження життєдіяльності тварин і якості продукції тварин 2
20118 Етологія. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового ступеня: галузь знань – 21 Ветеринарна медицина. Спеціальність - 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2019. – 10 с. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Нп Викладений матеріал програми «Етологія» включає вступ, два основних розділи: частина 1 «Загальна ето 2
20117 Гігієна тварин : Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання. Спеціальність – 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2019. – 143 с. Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. Мв Методичні вказівки включають основні теоретичні положення, завдання для виконання лабораторних робіт 4
20116 Макроекономіка. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього ступеня (бакалавр), галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої осві 30
20115 Облікова політика підприємств: метод. реком. до викон. практ. занять студентами освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Л.В. Коваль; Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця: ВНАУ, 201 Коваль Л.В. Мв Методичні рекомендації до виконання практичних занять містять перелік тем, завдань і питання для вив 0
20114 Макроекономіка. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього ступеня (бакалавр), галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальні Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А., Довгань Ю.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіт 23
20113 Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина ІІ. Проекційне креслення: методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 14-Електрична інженерія, спе Джеджула О.М. Мв Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм 2
20112 Технічне обслуговування машин в рослинництві. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів ОС Магістр спеціальності 208 – Агроінженерія Швець Л.В., Паладійчук Ю.Б., Труханська О.О. Мв Методичні вказівки дозволять студентам коротко, лаконічно та змістовно оформити звіт по лабораторно- 1
20111 Механізація лісогосподарськихих робіт. Методичні вказівки по оформленню звіту з навчальної практики студентами 2-го курсу агрономічного факультету за спеціальністю 205 – Лісове господарство. Швець Л.В. Мв Методичні вказівки дозволять студентам коротко, лаконічно та змістовно оформити звіт по проходженню 3
20110 Механізація садово-паркових робіт. Методичні вказівки по оформленню звіту з навчальної практики студентами 2-го курсу агрономічного факультету за спеціальністю 206 – Садово-паркове господарство. Швець Л.В. Мв Методичні вказівки дозволять студентам коротко, лаконічно та змістовно оформити звіт по проходженню 1
20109 Механізація лісогосподарських робіт. Програма навчальної практики для студентів другого курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 205 - Лісовеове господарство. Швець Л.В. Рп Метою навчальної практики є початковий етап в набуті практичних знань студентів при вивченні будови 1
20107 Механізація садово-паркових робіт. Програма навчальної практики для студентів другого курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 206 -Садово-паркове господарство Швець Л.В. Нп Метою навчальної практики є початковий етап в набуті практичних знань студентів при вивченні будови 1
20106 Рекреаційні комплекси світу: Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» Табенська О.І. Нп Дослідження рекреаційних комплексів світу, атракцій, дестинацій, рекреаційної географії 1
20105 Інженерна графіка. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань: 24 - Сфера обслуговування спеціальністі: 241 Готельно-ресторанна справа Джеджула О.М., Островський А.Й. Нп Програма навчаль ної дисципліни "Інженерна графіка" призначена для студентів спеціальності 1
20104 Інвестування: Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Янчук В.І. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Інвестування» для студентів денної та заочної форми навч 4
20103 Бюджетна система: Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Янчук В.І. Мв Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи нормативної навчальної дисципліни «Бюд 2
20102 Бюджетна система: Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Янчук В.І. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Бюджетна система» для студентів денної та заочної форми 5
20101 Міжнародна логістика. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання Потапова Н.А., Качуровський С.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього 2
20099 Впровадження системи НАССР на підприємствах молочної галузі Зозуляк О. В., Зозуляк І. А. С Проблема, з якою зустрічається кожне молокопереробне підприємство - це ефективний збут молочної прод 16
20098 Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») (4 курс) Левицька І.В., Іващенко А.В. Мв Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти г 28
20097 «Економіка туризму» Методичні рекомендації до практичних занять для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування», нап Левицька І.В, Мв Методичні матеріали призначено для практичних занять, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», 2
20096 Методичні рекомендації до виробничої (переддипломної) практики для студентів другого (магістерського) рівня освіти галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В., Іващенко А.В. Мв Методичні рекомендації до виробничої (переддипломної) практики для студентів другого (магістерськог 5
20094 Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) рівня освіти Левицька І. В. Мв Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів галузі знань 24 «Сфера 2
20093 Організація готельного господарства. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спеціальності - 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» Левицька І.В. Мв Організація готельного господарства. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студент 2
20092 Економіка туризму. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування», на Левицька І.В, Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економіка туризму» покликані формувати 5
20091 Методичні рекомендації до навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» факультету економіки та підприємництва Левицька І.В., Іващенко А.В. Мв Методичні рекомендації до навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти г 5
20090 Літературний процес кінця ХІХ - початку ХХ століття: навчально-методичний посібник з української літератури для підготовки студентів коледжів та технікумів Тимкова В.А., Заїка Л.С., Каспіч Г.Г. Нп Посібник відповідає вимогам чинної програми з української літератури. Головне його завдання – заціка 1
20089 Проектування готелів. Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна Левицька І. В. Мв Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Проектув 1
20088 Методичні рекомендації до навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм» Левицька І.В., Іващенко А.В. Мв Методичні рекомендації до навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти г 2
20085 Стратегічні передумови економічного зростання України на основі розвитку відновлювальної енергетики Климчук О. В. Тд Зростання економічної ефективності суспільного виробництва різноманітних видів товарів і надання пос 15
20084 Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (3 курс) Левицька І.В., Іващенко А.В. Мв Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти г 3
20083 Економіка туризму. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Левицька І. В. Нп Програма навчальної дисципліни «Економіка туризму» визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисц 3
20081 Наскрізна програма практики для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм» факультету економіки та підприємництва Левицька І.В., Іващенко А.В. Нп Наскрізна програма практики для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 2
20080 Інноваційні технології продукції ресторанного господарства. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В. Нп