The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21612
Title: Удосконалення управління прибутком акціонерного товариства
Authors: Яковенко О. М.
Keywords: ПРИБУТОК, УПРАВЛІННЯ, ПЛАНУВАННЯ, СТІЙКІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ.
Date of publication: 2019-11-13 08:51:53
Last changes: 2019-11-13 08:51:53
Year of publication: 2019
Summary: Мета дипломної роботи – визначення ролі та місця прибутку в господарській діяльності акціонерного товариства, дослідження політики його формування, розподілу та використання.
Об’єктом дослідження виступає Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат».
Предметом дослідження є методика проведення аналізу управління прибутком акціонерного товариства. Визначення точки беззбитковості, запасу міцності, побудови графіку точки беззбитковості на ПрАТ «Вінницький ОЖК».
Методи дослідження – діалектичний, метод аналізу і синтезу, індукції і дедукції. статистичний, економіко-математичний, абстрактно-логічний, розрахунково-конструктивний, експериментальний, моделювання, описовий, тощо.
Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи стали підручники, навчальні посібники, монографії, статті, інтернет та інші джерела за темою дослідження, звітність та відомості про господарську діяльність ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат».
Практичне значення отриманих результатів полягає у впровадженні отриманих результатів досліджень в діяльність акціонерних товариств, що сприяє удосконаленню і підвищенню ефективності їх господарської діяльності в умовах змінного ринкового середовища.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21612.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21612.pdf Size : 1114984 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska