The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22105
Title: Формування професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування (за матеріалами Гунчанської сільської ради)
Authors: Лозицький Роман Сергійович
Keywords: Професійна компетентність, компетенція, навчання, посадова особа, професійна підготовка, управління
Date of publication: 2019-11-29 22:06:42
Last changes: 2019-11-29 22:06:42
Year of publication: 2019
Summary: Об’єкт дослідження – є професійні компетенції посадових осіб
місцевого самоврядування на прикладі Гунчанської сільської ради
Предметом наукового дослідження – є теоретичні, методичні та
практичні основи формування та розвитку професійних компетенцій
посадових осіб місцевого самоврядування.
Мета роботи – дослідження сутності та особливостей напрямів
вдосконалення формування професійної компетентності посадових осіб
місцевого самоврядування на основі узагальнення теоретичних та оцінки
практичних аспектів досліджуваної проблематики.
Методологічні основи дослідження виступають концепції та підходи
сучасної економічної теорії, економічного аналізу, теорії управління, наукові
праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців, де обґрунтовано
концептуальні засади інформаційного забезпечення формування професійної
компетентності посадових осіб місцевого самоврядування.
Досягнення визначеної мети й вирішення поставлених завдань стало
можливим завдяки використанню комплексу взаємопов’язаних і
взаємодоповнюючих сучасних загальнонаукових та спеціальних методів і
підходів. Основними методами дослідження є комплексний, системний,
процесний, аксіологічний (ціннісний) та соціокультурний підходи,
формально-логічний, історичний та описовий методи, структурний аналіз,
моделювання, методи аналізу та синтезу.
В результаті виконання дипломної роботи досліджено сутність категорії
«професійна компетентність» та теоретичні основи її формування в посадових
осіб місцевого самоврядування, проаналізовано методику дослідження рівня
компетенції посадових осіб місцевого самоврядування, розглянуто сучасний
5
стан професійної компетенції посадових осіб Гунчанської сільської ради.
Обґрунтовано напрями вдосконалення професійних компетентностей
посадових осіб місцевого самоврядування. Проведено дослідження потреб у
професійному навчанні представників органів місцевого самоврядування
України.
У дипломній роботі розкрито наукове обґрунтування формування
професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування,
визначено необхідність пошуку нових дієвих методів та засобів її формування та
розвитку в процесі підвищення кваліфікації, змін підходів і технологій
підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування як основного
способу формування та розвитку їхньої професійної компетентності,
переорієнтації навчання з набуття теоретичних знань на практичне застосування
отриманих знань та умінь у щоденній професійній діяльності, узгодження цілей
навчання з потребами територіальної громади, суспільства й держави.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22105.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22105.pdf Size : 2638979 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska