The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21106
Title: Методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту про виробничу практику для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «
Authors: Вдовенко Л.О., Алескерова Ю.В., Польова О.Л.
Keywords: виробнича практика, магістр 2 року
Date of publication: 2019-09-25 13:37:23
Last changes: 2019-09-25 13:37:23
Year of publication: 2019
Summary: Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми
підготовки студентів факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр».
Вона становить важливу та обов’язкову ланку в підготовці висококваліфікованих
спеціалістів до майбутньої діяльності за фахом. Практична підготовка забезпечує
закріплення та розвиток теоретичних знань, отриманих студентами в процесі навчання, а
також набуття, вдосконалення і розширення компетенцій в роботі за обраною
спеціальністю. Вона надає студентові первинний досвід професійної діяльності, сприяє
формуванню професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень та
розв’язання задач, пов’язаних із управлінням сучасними організаціями в реальних
соціально-економічних умовах їх функціонування, дає змогу виявити готовність до роботи,
оцінити свої сильні та слабкі сторони, а відтак мотивує до самонавчання та саморозвитку.
Виробнича практика є завершальним етапом підготовки студента до виконання
випускної магістерської роботи, під час якої він виконує самостійне наукове дослідження,
творчо застосовуючи теоретичні знання, набуті під час навчання, для вирішення
прикладних задач управління підприємством, фінансовою установою тощо.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21106.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21106.pdf Size : 966402 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska