The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21626
Title: Облікова політика в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств
Authors: Ковальчук Вікторія Володимирівна
Keywords: облікова політика, управління, фінансова звітність, управлінська звітність, моделювання
Date of publication: 2019-11-13 10:49:30
Last changes: 2019-11-13 10:49:30
Year of publication: 2019
Summary: Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади облікової
політики у формуванні інформації для управління діяльністю
сільськогосподарських підприємств.
Об’єктом дослідження є процес формування облікової політики для
забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських підприємств.
Детальне дослідження проводилось на базі ДП ДГ «Артеміда» ІК НААН
України м. Калинівка Вінницької області.
Метою магістерського дослідження є розробка теоретичних засад
облікової політики у формуванні інформації для управління діяльністю
сільськогосподарськими підприємствами.
Досягнення визначеної мети передбачає виконання таких завдань:
– уточнити зміст понять «облікова політика», «інформація» та
визначити їхні функції і сформулювати дефініції цих термінів;
– розробити концептуальні основи облікової політики і розкрити функції
окремих елементів, які відображають її внутрішню структуру, зв`язок між
елементами та впровадження у практичну діяльність;
– розробити пропозиції з формування облікової політики для
підприємств з урахуванням реальних економічних ситуацій їх діяльності;
– обґрунтувати доцільність застосування математичного моделювання
при формуванні облікової політики підприємства для вибору ефективних
методів ведення фінансового обліку;
– визначити складові облікової політики при формуванні внутрішньої
звітності для управління підприємством, що сприятимуть підвищенню
точності і об’єму наведених планових та фактичних даних;
– запропонувати методику розробки багатофакторної моделі для
визначення впливу виробничих факторів на результат діяльності підприємства
з метою раціонального формування облікової політики.
Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності
сільськогосподарських підприємств.
Магістерська робота містить 126 сторінок, 10 таблиць, 20 рисунків,
список використаних джерел включає 87 найменувань, 7 додатків.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21626.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21626.pdf Size : 3887857 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska