The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21458
Title: Забезпечення фінансової стійкості підприємства інструментами фінансового менеджменту
Authors: Мовчан Алла Вікторівна
Keywords: фінансова стійкість, фінансовий менеджмент, інструменти фінансового менеджменту, підприємство
Date of publication: 2019-11-07 11:13:30
Last changes: 2019-11-07 11:13:30
Year of publication: 2019
Summary: Коливання економічної активності, кризові явища в економічній системі України значною мірою відобразилися на рівні стійкості роботи підприємств, продемонстрували їхні слабкі сторони, неготовність, надзвичайно низьку гнучкість та адаптаційні можливості для подолання наявних перешкод. Сучасний розвиток вітчизняної економіки супроводжується новим етапом реформ, посиленням економічної глобалізації, зростанням невизначеності та мінливістю умов господарювання, вимагаючи від суб’ єктів господарювання швидкої та гнучкої реакції на зміну чинників зовнішнього середовища. Управління фінансовою стійкістю підприємства є одним з найбільш значимих функціональних напрямів системи фінансового менеджменту, який досить тісно пов’язаний з іншими системами управління. Безперечно, управління фінансовою стійкістю підприємства органічно входить до системи управління доходами та витратами, рухом активів, капіталу та грошових потоків, управління структурою капіталу та іншими аспектами його діяльності. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства інструментами фінансового менеджменту.
Об’єктом дослідження є процеси управління фінансовою стійкістю підприємства в сучасних умовах.
Методи наукового дослідження. В процесі дослідження використовувались прийоми аналізу і синтезу, а саме: групування, порівняння, моделювання, графічне представлення результатів дослідження.
Інформаційною базою дослідження навчальні посібники науковців, періодичні видання, законодавчі акти Верховної Ради України, статистичні дані Державної служби статистики України, матеріали науково-практичних та науково-методичних конференцій, дані розміщені у мережі Інтернет.
Наукова новизна результатів дослідження полягає у розробці теоретико-методологічних і практичних засад забезпечення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21458.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21458.pdf Size : 1329006 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska