The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22402
Title: Фінансовий ринок. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківсь
Authors: Алескерова Ю.В.
Keywords: фінансовий ринок
Date of publication: 2019-11-25 15:22:23
Last changes: 2019-11-25 15:22:23
Year of publication: 2019
Summary: Програма нормативної навчальної дисципліни «Фінансовий ринок», визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни. Програма дисципліни містить структуру всього курсу за видами робіт (лекції, практичні заняття, самостійна робота) для вивчення дисципліни та набуття майбутніми фахівцями глибоких знань при визначенні місця фінансового ринку у фінансовій системі; обґрунтуванні необхідності функціонування фінансових інструментів як засобів взаємодії учасників ринку та розкриття особливостей обігу різних видів цінних паперів; визначенні суті інфраструктури фінансового ринку, її значення для забезпечення виконання ринком своїх функцій та виявлення особливостей діяльності професійних учасників, фондових бірж, посередників в Україні; розкритті основних відмінностей обігу різних видів цінних паперів; обґрунтуванні необхідності державного регулювання фінансового ринку з урахуванням специфіки економічного й соціального розвитку України
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22402.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22402.pdf Size : 885388 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska