The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21978
Title: Дослідження процесу диспергування цільного зерна при застосуванні імпульсних технологій
Authors: Глущук Віталій Васильович
Keywords: диспергування, електричний імпульс, гідродинамічна дія, подрібнення.
Date of publication: 2019-11-26 12:23:07
Last changes: 2019-11-26 12:23:07
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 3 розділів, висновку, списку
використаної літератури. Повний обсяг роботи 84 сторінки, у тому числі 75
сторінок основного тексту, 38 рисунків та 8 таблиць.
Робота присвячена вирішенню актуальної практичної задачі
підвищенню ефективності процесу диспергування цільного зерна з
використанням імпульсних технологій.
В результаті проведеного аналізу сучасних методів, способів і
інноваційних технічних розробок, спрямованих на підвищення ефективн ості
переробки зерна в борошно було встановлено перспективні напрямки
розвитку даних процесів. Виявлено перевагу електрогідродинамічного
впливу на процес подрібнення цільного зерна, що дозволяє зберегти харчову
цінність кінцевого продукту знизивши відходи на 18% та зберігши мікро- і
макроелементи вихідних компонентів. Для диспергування зерна, що
реалізується в помольній камері відповідно до аналізу і структури
використовуваних електрофізичних ефектів, побудована функціональна
залежність між окремими елементами процесу.
В ході моделювання процесу було обґрунтовано доцільність
диспергування зерна за допомогою багаторазового електрогідродинамічного
впливу в середовищі цільного зерна до необхідних фракцій для отримання
кінцевого продукту підвищеної цінності. Також було встановлено, що
найбільш перспективною для використання електрогідродинамічного впливу
при подрібненні зерна є модель «вибухової» дії з вологістю продукту 14-16%.
Результати чисельного аналізу величин руйнівних навантажень,
підтвердили доцільність використання моделі «вологого» руйнування зерна.
Також встановлено вплив натурної маси зерна на режими його руйнування
при параметрах електродинамічного впливу. На основі методів
кореляційного, регресійного і дисперсійного аналізу зроблено висновок про
найбільш перспективні напрямки модернізації існуючих помольних камер.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21978.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21978.pdf Size : 4328004 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska