The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21101
Title: Фінансовий контролінг. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «
Authors: Алескерова Ю. В.
Keywords:
Date of publication: 2019-09-25 13:32:38
Last changes: 2019-09-25 13:32:38
Year of publication: 2019
Summary: Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної
форми розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і
формування практичних навичок з курсу «Фінансовий контролінг».
Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної
дисципліни «Фінансовий контролінг».
Плани практичних занять та послідовність виконання самостійної роботи
складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу «Фінансовий
контролінг». Також наведено тестові завдання, тематику рефератів, перелік
питань, що виносяться на залік, а також термінологічний словник.
При підготовці до практичних занять студенти готуються за конспектом
лекцій та за спеціальною літературою, де викладено теоретичні положення
відповідного розділу програми згідно з планами практичних занять.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21101.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21101.pdf Size : 4788247 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska