The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21600
Title: Дослідження процесу плющення зерна при виробництві комбікормів
Authors: Базелюк Анатолій Сергійович
Keywords: комбікорми, плющення, зволоження, пропарювання, поживні речовини
Date of publication: 2019-11-12 14:42:32
Last changes: 2019-11-12 14:42:32
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 3 розділів, висновку, списку
використаної літератури. Повний обсяг роботи 87 сторінок, у тому числі 78
сторінок основного тексту, 44 рисунки та 3 таблиці.
Робота присвячена вирішенню актуальної практичної задачі
підвищення поживної цінності та засвоюваності комбікормів
сільськогосподарськими тваринами шляхом розробки режимних параметрів
зволоження, пропарювання та плющення зерна.
За результатами оцінки сучасного стану застосування процесу
плющення зерна у комбікормовому виробництві було встановлено
перспективні напрямки підвищення поживної цінності вуглеводного і
білкового комплексу зерна за рахунок розробки технології, що полягає у
попередньому зволоженні та тепловій обробці матеріалу з подальшим
отриманням пластівців на вальцьовому верстаті. Означена технологія
дозволить підвищити продуктивність тварин та знизити витрати корму за
рахунок поліпшення смакових якостей зерна, підвищення поживної цінності
вуглеводного і протеїнового комплексу, інактивації антипоживних речовин,
поліпшення санітарного стану корму.
В ході теоретичних досліджень було запропонована математична
модель, що дозволяє розрахувати швидкість руху зернівки в робочій зоні
плющення зерна, при якій спостерігається найбільша пропускна здатність
машини. Крім того була запропонована методика інженерного розрахунку
кондиціонера-пропарювача, що використовується для підготовки зерна до
плющення.
Експериментальні дослідження дозволили обґрунтувати режимні
параметри технології (час зволоження, температурні режими, величину
зазору між вальцями) при яких досягаються найкращі показники
співвідношення білкових фракцій в отриманих кормах, поживності та
перетравлюваності їх сільськогосподарськими тваринами.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21600.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21600.pdf Size : 5485507 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska