The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21349
Title: Моделювання механізму підйому зонда пробовідбірника
Authors: В. В. Євтухівський
Keywords: пробовідбірник, механізм підйому зонда, математична модель
Date of publication: 2019-11-01 15:57:46
Last changes: 2019-11-01 15:57:46
Year of publication: 2019
Summary: Виконано магістерську кваліфікаційну роботу на тему «Моделюван-ня механізму підйому зонда пробовідбірника». Розрахунково-пояснювальна записка виконана на 74 аркушах формату А4 і графічна ча-стина на 8 аркушах формату А1.
Робота включає в себе основні питання з техніко-економічного об-ґрунтування, розроблення конструкторської частини, математичне моде-лювання приводу механізму підйому зонда пробовідбірника та розділ ви-користання САПР при проектуванні.
В техніко-економічному обґрунтуванні описано доцільність розроб-ки пробовідбірника для автоматичного відбору проб.
В конструкторській частині описані всі модернізації пробовідбірни-ка. Розроблено конструкцію тумби та механізму підйому зонда пробовід-бірника. Виконано розрахунок приводу механізму підйому зонда.
Розроблено математичну модель приводу механізму підйому зонда пробовідбірника, яка містить рівняння руху механічних ланок. В ній вра-ховані всі конструктивні особливості цього механізму.
В розділі „Використання САПР при проектуванні” розроблено ал-горитм створення 3D моделі деталі вал та складено блок-схему цього ал-горитму.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21349.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21349.pdf Size : 8293243 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska