The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21470
Title: Управління кадровим потенціалом підприємства (за матеріалами ТОВ «Агроград В»)
Authors: Рачок О.В.
Keywords: кадри, потенціал, персонал, реінжиніринг, технологія, управління, ціннісні орієнтації.
Date of publication: 2019-11-07 19:23:10
Last changes: 2019-11-07 19:23:10
Year of publication: 2019
Summary: Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні основи ефективного управління кадровим потенціалом підприємства.
Об`єктом дослідження є процеси управління кадровим потенціалом підприємства на прикладі ТОВ «Агроград В».
Метою дипломної роботи є дослідження сутності кадрового потенціалу, аналіз управління ним в досліджуваному підприємстві, обґрунтування основних напрямів вдосконалення управління кадровим потенціалом підприємства.
Методи дослідження – емпіричні та теоретичні: аналіз та синтез, індукція та дедукція, факторний аналіз, табличний аналіз, методи порівняльних характеристик тощо.
В результаті виконання дипломної роботи досліджено сутність, характерні риси та особливості управління кадровим потенціалом підприємства; розглянуто методику оцінки кадрового потенціалу підприємства, встановлено фактори, які впливають на його стан.
В процесі дослідження встановлено, що управління кадровим потенціалом в ТОВ «Агроград В» є задовільним, що відповідним чином впливає на ефективність його використання та функціонування підприємства вцілому, й вимагає покращення. Виходячи з цього, необхідною передумовою вдосконалення управління кадровим потенціалом підприємства на нашу думку є:
1. Вдосконалення процесу формування кадрового потенціалу підприємства на засадах реінжинірингу. Застосування реінжинірингу до управління персоналом дозволяє побудувати найбільш оптимальні форми організаційної взаємодії персоналу, керівництва, власників та споживачів процесу, якісно перетворити динамічні й структурні характеристики працівників у потенційні можливості трудового колективу і всього підприємства, що сприятиме підвищенню його інноваційного розвитку та прибутковості.
2. Впровадження підприємницьких технологій управління кадровим потенціалом. Різноманітність підприємницьких технологій в управлінні кадровим потенціалом та активізації інноваційного потенціалу персоналу з одного боку дає значні результати, а з іншого створює ряд нових управлінських проблем, через те, що не дають стандартних схем дій в різних си¬туаціях та конкретної прив’язки кожного методу до ситуативних завдань. Висококваліфікований управлінець повинен вміти обирати саме ті методи пошуку, відбору, навчання та розвитку працівни¬ка, які будуть найбільш продуктивними в певно¬му середовищі. Окрім цього, кінцевий результат в значній мірі залежить від того, наскільки мене¬джер зумів розпізнати явні та приховані здібності своїх працівників і дав можливість кожному з них приймати участь в інноваційній діяльності. Отже, сучасний процес розвитку кадрового потенціалу містить у собі комплекс інноваційних механізмів, організованих навколо взаємодії працівників, ак¬тивізації творчого потенціалу персоналу, інтеграції його зусиль на досягнення поставлених цілей.
3. Формування ціннісних орієнтацій працівників як фактору підвищення соціально-трудового потенціалу. За результатами проведених досліджень можна стверджувати, що запорукою підвищення соціально-трудового потенціалу на сьогодні виступають ціннісні орієнтації персоналу. Результати досліджень вказують на тенденцію трансформаційних змін морально-етичних норм та трудової поведінки персоналу, де вагому роль відіграють професійна структура персоналу, його вікові та гендерні відмінності, матеріальне та соціальне становище, рівень соціальної і моральної зрілості тощо.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21470.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21470.pdf Size : 1406322 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska