The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21854
Title: Управління персоналом в підприємствах галузі апк
Authors: Грабовий О.С.
Keywords: персонал, трудові ресурси, робоча сила, мотивація, потреба, стратегія, конкуренція.
Date of publication: 2019-11-21 09:59:30
Last changes: 2019-11-21 09:59:30
Year of publication: 2019
Summary: ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ – процеси організаційно-економічних і соціаль¬них відносин, управління та мотивації трудової діяльності в ДП ДГ «Артеміда» ІК НААН» м.Калинівка Вінницької області.
ПРЕДМЕТОМ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ є сукупність теоретичних, методичних та практичних положень управління персоналом сільськогос-подарських підприємств в умовах розвитку ринко¬вої економіки України.
МЕТА РОБОТИ – вивчення науково - теоретичних положень, методичних і практичних рекомендацій щодо ефективного використання трудового потенціалу сільськогосподарського підприємства, вмотивованості праці та їх значення у виробничій діяльності за умов розвитку ринкової економіки.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ – методологічну основу дослідження становлять фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем формування та ефективного використання трудових ресурсів. У процесі дослідження застосовано різноманітні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: наукового абстрагування, аналізу та синтезу, статистичні, зокрема порівняння, динамічні ряди, експертних оцінок, історичного та системного підходу.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ РОБОТИ.
Встановлено: управління персоналом як необхідна передумова успішного менеджменту підприємства, сутність понять «персонал», «трудові ресурси», «робоча сила». Сутність процесу управління персоналом, значення мотивації праці, як складового елементу управління трудовими ресурсами. Особливості формування ефективної системи управління персоналом та мотиваційної системи в сільськогосподарських підприємствах.
Досліджено: стан управління персоналом, основи кадрової політики, продуктивність праці, системи мотивації праці в ДП ДГ «Артеміда» ІК НААН», вплив заробітної плати на продуктивність праці.
Виявлено: проблеми в управління трудовими ресурсами, розвитку мотиваційної системи, пов’язані із ринковою ситуацією в Україні, причини низької заробітної плати, виявлено резерви підвищення ефективності праці людей за рахунок дієвих мотиваційних матеріальних та нематеріальних чинників та системного підходу до управління персоналом.
Результати роботи можуть бути впроваджені в управлінні ДП ДГ «Артеміда» ІК НААН».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21854.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21854.pdf Size : 1257472 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska