The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21850
Title: Організаційно-методичні аспекти системи фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності
Authors: Переменко А.О.
Keywords: фінансовий облік, звітність, фінансова звітність, Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності, виправлення помилок, фінансова звітність суб’єктів малого підпри
Date of publication: 2019-11-21 09:38:44
Last changes: 2019-11-21 09:38:44
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота на тему: «Організаційно-методичні аспекти системи фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності» виконана з використанням практичних матеріалів підприємства.
Зміст роботи включає вступ, три розділи, висновки та пропозиції, список використаної літератури і додатки.
У першому розділі розкривається сутність фінансової звітності підприємств та принципи її складання, значення фінансової звітності підприємств та прийняття рішень на її основі, аналіз та систематизація нормативно-законодавчого регулювання формування фінансової звітності підприємств
У другому розділі роботи розглянуто організаційні аспекти складання і подання фінансової звітності підприємства, методику та складання форм фінансової звітності, а також особливості формування фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва.
Третій розділ роботи присвячено удосконаленню методики складання фінансової звітності, а саме: удосконалення методології складання бухгалтерської фінансової звітності на підприємстві та перспектив удосконалення форм фінансової звітності малих підприємств.
На основі вивчення і узагальнення матеріалу зроблені відповідні висновки та пропозиції. Основний обсяг роботи становить 100 сторінок, включаючи 8 таблиць і 4 рисунки.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21850.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21850.pdf Size : 720785 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska