The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21862
Title: Фінансова звітність: методика формування та аналізу показників
Authors: Ващілова Наталія Василівна
Keywords:
Date of publication: 2019-11-21 14:21:23
Last changes: 2019-11-21 14:21:23
Year of publication: 2019
Summary: Метою дипломної роботи є висвітлення теоретичних аспектів та розробка рекомендацій щодо вдосконалення методики формування та подання фінансової звітності, аналізу та аудиту її показників на підприємствах. Поставлена мета визначає зміст дослідження й обумовлює формулювання і вирішення таких завдань теоретичного та практичного характеру:
- визначити сутність та значення фінансової звітності в діяльності підприємства в сучасних умовах ринкової економіки;
-дослідити та оцінити погляди різноманітних науковців, вчених вітчизняного та зарубіжного досвіду;
- здійснити огляд нормативно-правової бази з формування фінансової звітності в Україні;
- розглянути організацію та методику складання і подання фінансової звітності підприємства;
- дослідити організацію складання та подання балансу (Звіту про фінансовий стан);
- розглянути організацію складання та подання Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) і Звіту про рух грошових коштів;
- розглянути організацію складання та подання Звіту про власний капітал підприємства та Приміток до фінансової звітності;
- здійснити аналіз фінансового стану досліджуваних підприємств;
- розробити рекомендації з удосконалення звітних форм, організації та методики складання фінансової звітності підприємства;
- визначити основні напрямки удосконалення аналізу показників фінансової звітності.
Об’єктом дослідження є методика організації складання і подання фінансової звітності, аналізу її показників у ТОВ «НемирівЛатІнвест» м. Немирів, Вінницької області.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та організаційних засад бухгалтерського обліку й організації складання і подання фінансової звітності, аналіз та аудит її показників.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21862.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21862.pdf Size : 1957600 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska