The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21719
Title: Формування ефективного керівника-лідера на підприємстві (за матеріалами ТОВ «Агроград В»)
Authors: Пазюк Г.І.
Keywords: ефективність, лідер, імідж, керівник, компетенції, персонал, управління.
Date of publication: 2019-11-15 14:08:53
Last changes: 2019-11-15 14:08:53
Year of publication: 2019
Summary: Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів формування та підвищення ефективності діяльності керівника-лідера підприємства.
Об’єктом дослідження є процеси формування ефективного керівника-лідера та його діяльність в ТОВ «Агроград В».
Метою дипломної роботи є визначення характерних передумов виникнення та формування керівника-лідера на підприємстві, обґрунтування його значення в ефективній діяльності підприємства, розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо особливостей формування та підвищення ефективності керівника-лідера підприємства.
В результаті виконання дипломної роботи досліджено сутність та характерні риси категорій «керівництво» та «лідерство»; розглянуто особливості та передумови формування ефективного керівника-лідера на підприємстві; розглянуто підходи щодо оцінки лідерських якостей керівника.
В процесі дослідження встановлено, що діяльність керівника-лідера в ТОВ «Агроград В» є задовільною, що відповідним чином впливає на ефективність функціонування підприємства, й вимагає покращення. Виходячи з цього, необхідною передумовою формування ефективного керівника-лідера в ТОВ «Агроград В» на нашу думку є:
1. Формування необхідного іміджу керівника-лідера. Для розвитку результативної діяльності організації надзвичайно важливим є формуван¬ня іміджу такого керівника, який поєднує в собі якості авторитетного лідера та формального ме¬неджера, здатного раціонально думати та ефек¬тивно управляти персоналом. При формуванні іміджу лідера-менеджера в управлінні персоналом в організації, ключовою повинна бути узагальнена модель формування іміджу лідера, що є, на наш погляд, досить уні-версальною і може застосовуватись в різних сфе¬рах діяльності.
2. Розвиток комунікативних компетентностей керівника підприємства. Комунікативна компетентність лідера – це складна динамічна сис¬тема, що розвивається під впливом різноманітних соціальних, психологічних чинни-ків, трансформується з метою забезпечення наявних потреб, а також характеризує особистість як ефективного керівника-лідера. В процесі динамічної перебудови су¬часного світу, саме комунікативному лідеру відведена головна роль бути рушієм інновативних та ціннісних перетворень на підприємстві.
3. Ефективне поєднання керівництва та лідерства. Лідер організації повинен ефективно діяти в усіх функ¬ціональних напрямах. Для цього йому варто мати високі ділові якості, бути компетентним, володіти розвинутою інтуїцією та емоційним інтелектом. Це - не вроджені якості. Усього цього можна навчи¬тися, якщо лідер постійно самовдосконалюється. Системна наполегливість, цілеспрямованість, самовіддача принесуть ефективні результати для всієї організації. Коли весь персонал буде наслідувати свого лідера, захопиться його ідеями та сприйме місію організації як мету д
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21719.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21719.pdf Size : 1151119 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska