The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20625
Title: Економіка і фінанси підприємств. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Мене
Authors: Марценюк О.В.
Keywords:
Date of publication: 2019-05-20 14:42:02
Last changes: 2019-05-20 14:42:02
Year of publication: 2019
Summary: Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Економіка і фінанси підприємств».
Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Економіка і фінанси підприємств» .
Плани практичних занять та послідовність виконання самостійної роботи складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу «Економіка і фінанси підприємств» .
Також наведено тестові завдання, тематику рефератів, перелік питань, що виносяться на іспит.
При підготовці до практичних занять студенти готуються за конспектом лекцій та за спеціальною літературою, де викладено теоретичні положення відповідного розділу програми згідно з планами практичних занять.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20625.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20625.pdf Size : 934359 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska