The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21991
Title: Номінації вікових періодів у мові роману Михайла Стельмаха "Дума про тебе"
Authors: Горобець А.
Keywords: вікові номінації, лексико-семантичне поле, асоціативне поле, лексикотематична група, мікрополе
Date of publication: 2019-11-27 09:52:48
Last changes: 2019-11-27 09:52:48
Year of publication: 2019
Summary: У статті проаналізовано лексико-тематичну групу «назви вікових періодів» із погляду структурно-семантичної диференціації. Виділено структурні елементи лексико-тематичної групи «назви вікових періодів»: ядро, центр і периферію, а також здійснено структурний аналіз групи за семантико-стилістичним навантаженням, тобто поділено назви вікових періодів на мікрополя «дитинство», «молодість», «старість». Зазначено, що поширеним явищем є
використання синонімічних рядів ядерних номінацій, наприклад «молодість – юність – молоді роки» тощо. Простежено асоціативні зв’язки вікових особливостей та періодів життя з уявленнями, які виникають у свідомості читача і спонукають його до розуміння контексту, що нерідко пов’язують назви вікових періодів із кліматичними змінами, атрибутивними характеристиками пір року, сенсорними відчуттями, зовнішнім виглядом персонажа. Особливу увагу приділено власне поняттю «вік», зокрема простежено й охарактеризовано його
семантичні відтінки, наведені у словниках і лінгвістичних наукових працях. Зазначено, що ядерна лексема «вік» у мові досліджуваного роману трапляється лише у значенні всього періоду життя людини або окремого його етапу. Визначено роль назв вікових періодів людини в системі номінацій лексико-семантичного темпорального поля, а також їхні функціональні
особливості. Зауважено, що особливе значення має використання метафоричних конструкцій, ужитих із метою вираження семантики вікових періодів через номінації, які позначають настрої та почуття, що виникають у свідомості персонажа й переважають у конкретному віці. Значну увагу приділено поширеним у досліджуваному тексті протиставним відношенням як таким, що здатні істотно впливати на сприймання реципієнтом основного змістового наповнення в межах мікрополів «дитинство», «молодість», «старість».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21991.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. - Київ : Гельветика. - 2019. - Т. 30 (69), № 3. - С. 5-9.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21991.pdf Size : 828299 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska