The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22852
Title: Інноваційний розвиток підприємства. Методичні вказівки практичних занять та самостійної роботи студентів для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси
Authors: Алескерова Ю.В.
Keywords: Інноваційний розвиток підприємства
Date of publication: 2019-12-11 09:26:01
Last changes: 2019-12-11 09:26:01
Year of publication: 2019
Summary: Методичні вказівкидо практичних занять для студентів денної та заочної форми розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Інноваційний розвиток підприємства».Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства». Плани практичних занять та послідовність виконання самостійної роботи складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу «Інноваційний розвиток підприємства». Також наведено тестові завдання, тематику рефератів, перелік питань, що виносяться на залік та іспит. При підготовці до практичних занять студенти готуються за конспектом лекцій та за спеціальною літературою, де викладено теоретичні положення відповідного розділу програми згідно з планами практичних занять
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22852.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22852.pdf Size : 1483302 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska