The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22408
Title: Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" за спеціальністю 208 Агроінженерія
Authors: В.М. Бандура, В.М. Яропуд, В.П. Комаха, О.В. Холодюк.
Keywords: наскрізна програма практики, агроінженерія, навчальна з агроінженерії, трактори і автомобілі, набуття практичних навиків професійної розмовної іноземної мови, основи керування с.г. технікою, сільськогосподарські машини, експлуатація машин і обладнанн
Date of publication: 2019-11-25 15:29:45
Last changes: 2019-11-25 15:29:45
Year of publication: 2019
Summary: Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою частиною навчального процесу. Вона передбачає закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування у студентів професійних умінь та навичок роботи в галузі техніки та енергетики аграрного виробництва. Наскрізною програмою передбачено безперервне практичне навчання майбутніх фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 208 Агроінженерія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство.
Особливістю наскрізної програми практичного навчання освітнього ступеня «бакалавр» полягає в тому, що вона охоплює увесь цикл освітньо-професійної програми підготовки фахівців.
Головною метою практики є поглиблення теоретичних знань із нормативних і вибіркових професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін робочого навчального плану та оволодіння сучасними методами організації праці.
Наскрізною програмою передбаченні такі види практик як навчальна та виробнича. Зміст цих практик погоджений із програмами відповідних навчальних дисциплін.
Практичне навчання студентів проводиться в навчально-виробничих підрозділах, підприємствах, організаціях та установах, що відповідають профілю напрямку підготовки та кваліфікації, відповідно до діючих Державних та галузевих стандартів вищої освіти.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22408.pdf
Publication type: Наскрізні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22408.pdf Size : 319457 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska