The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20592
Title: Страхування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Authors: Марценюк О.В.
Keywords:
Date of publication: 2019-05-20 10:22:22
Last changes: 2019-05-20 10:22:22
Year of publication: 2019
Summary: Програма вибіркової навчальної дисципліни «Страхування» визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни.
Програма дисципліни містить структуру всього курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робота) для вивчення дисципліни та набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знань, формування у них нового економічного мислення, адекватного ринковим відносинам, формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20592.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20592.pdf Size : 554676 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska