The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21105
Title: Робоча програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Authors: Вдовенко Л.О., Алескерова Ю.В., Польова О.Л.
Keywords: виробнича практика, магістр 2 року
Date of publication: 2019-09-25 13:36:47
Last changes: 2019-09-25 13:36:47
Year of publication: 2019
Summary: Сучасні умови ринкової економіки та тенденції трансформації ринку праці України
обумовлюють необхідність пошуку такої моделі підготовки фахівців у сфері управління
фінансами організації, яка б дозволяла забезпечувати не лише високий рівень знань
майбутніх фахівців, але й розвивала практичні уміння їх застосування. Основою такої
моделі має бути ефективна організація самостійної та практичної підготовки студентів.
Виробнича практика є інструментом, який дозволяє формувати висококваліфікованих
фахівців, готових до вирішення складних управлінських завдань у непростих умовах
економічного середовища. Саме тому зазначена складова займає одне з важливих місць в
системі підготовки фінансистів у провідних університетах розвинених країн.
Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми
підготовки студентів факультету економіки та підприємництва другого освітнього рівня
«Магістр», вона становить важливу та обов’язкову ланку в підготовці
висококваліфікованих фахівців до майбутньої професії за фахом. Практична підготовка
забезпечує закріплення та розвиток теоретичних знань, отриманих в процесі навчання, а
також набуття, вдосконалення і розширення компетенцій в роботі за обраною
спеціальністю. Вона надає студентові первинний досвід професійної діяльності, сприяє
формуванню професійних умінь і навичок для прийняття самостійних управлінських
рішень та розв’язання поставлених задач, дає змогу виявити готовність до професійної
діяльності, оцінити свої сильні та слабкі сторони, а відтак мотивує до самонавчання та
саморозвитку.
Виробнича практика є завершальним етапом підготовки магістра до виконання
випускної дипломної роботи, під час якої він виконує самостійне наукове дослідження,
творчо підходить до вирішення прикладних задач управління підприємством, фінансовою
установою тощо. Матеріали практики складають основу дипломної роботи мігістра.
За результатами проходження виробничої практики студенти мають
випустити наукові публікації, що вважатимуться апробацією результатів наукового
дослідження магістрів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21105.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21105.pdf Size : 984061 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska