The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21581
Title: Фінансова звітність: методика формування та аналіз показників
Authors: Ковальська Ольга Леонідівна
Keywords:
Date of publication: 2019-11-12 10:20:48
Last changes: 2019-11-12 10:20:48
Year of publication: 2019
Summary: АНОТАЦІЯ

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційно-методичних та практичних положень формування фінансової звітності підприємства та аналіз її показників.
Об’єктом дослідження магістерської роботи є система формування фінансової звітності підприємства та аналіз її показників на прикладі ДП ДГ «Артеміда», м. Калинівка, Вінницької області.
Метою дослідження є розкриття методики складання звітності підприємства та шляхів її вдосконалення а також порядок та організація аналізу фінансових показників побудованих на основі фінансової звітності.
Завданням даної роботи є систематизація, розширення, закріплення теоретичних знань та практичних навичок із звітності підприємства, саме: уточнити сутність та види фінансової звітності; охарактеризувати вимоги до фінансової звітності; оцінити нормативно-правове забезпечення та державне регулювання фінансової звітності в Україні; описати організацію складання і подання Балансу підприємства; дослідити організацію складання і подання Звіту про сукупний дохід та Звіту про рух грошових коштів; оцінити організацію складання і подання Звіту про власний капітал та Приміток до річної фінансової звітності; уточнити сутність, предмет, мету та завдання аналізу фінансової звітності; дослідити організацію аналізу фінансових результатів діяльності підприємства; здійснити аналіз та оцінку фінансового стану підприємства; оцінити особливості аналізу фінансової звітності в комп’ютерному середовищі.
За результатами дослідження зроблені узагальнюючі висновки та пропозиції з удосконалення складання та подання фінансової звітності, її до дослідження.
Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств.
Магістерська робота містить 127 сторінок, 19 таблиць, 15 рисунків, список використаних джерел налічує 93 найменування та додатків.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21581.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21581.pdf Size : 1316990 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska