The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20616
Title: Педагогічні умови трансформації математичних курсів на агрономічному факультеті в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «Наука-освіта-виробництво»
Authors: Левчук О. В.
Keywords: математична підготовка, інтеграція, підготовка аграріїв, система Mathcad
Date of publication: 2019-06-07 09:31:44
Last changes: 2019-06-07 09:31:44
Year of publication: 2019
Summary: Сучасне високотехнологічне та інтелектуальномістке професійне середовище передбачає наявність практико-орієнтованого потенціалу кадрів, фундаментальних основ знань та способів мислення майбутніх аграріїв.
Метою дослідження є аналіз шляхів вирішення проблеми трансформації математичних курсів на агрономічному факультеті в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво». Завдання дослідження: довести провідну роль математичної складової професійно-іннноваційної компетентності майбутніх аграріїв; обґрунтувати педагогічні умови формування змісту математичних дисциплін. Методи дослідження – сис¬тем¬ний аналіз літератури; дослідження поняттєвого апарату; цілеспрямована побудова системи нових теоретичних уявлень, перехід від абстрактного до конкретного; моделювання теоретично можливих ситуацій для характеристики як змістовної, так і процесуальної сторін системи математичної підготовки фахівців; узагальнення педагогічного досвіду; цілеспрямоване спостереження, анкетування, бесіда, тестування студентів, метод діагностуючих контрольних робіт; математичне опрацювання результатів дослідження, якісний та кількісний їх аналіз. Результати дослідження – обґрунтовано педагогічні умови формування змісту математичних дисциплін: формування інтелектуальних вмінь та розвиток професійних якостей особистості на основі посилення математичної складової, як фундаментальної в процесі підготовки аграрія; інтеграція математичних дисциплін з природничими, професійно-орієнтованими дисциплінами та практичним досвідом, отриманим на виробництві; інтегрований спосіб вироблення інформаційно-комунікаційної компетенції. Установлено, що реалізація інтегративного підходу дозволить трансформувати традиційні курси підготовки, надаючи їм більшої професійної спрямованості.
Продемонстровано шляхи впровадження зазначених педагогічних умов на агрономічному факультеті в процесі викладання курсу «Вища математика (фахове спрямування)» для спеціальностей «Агрономія», «Екологія».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20616.pdf
Publication type: Статті
Publication: Науковий вісн. Ужгород. ун-ту. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. - 2019. - Вип. 1 (44). - С. 93-97.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20616.pdf Size : 508952 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska