The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21432
Title: Особливості управління в приватних підприємствах галузі АПК
Authors: Зайнулін І.Ф.
Keywords: приватне підприємство, менеджмент, ринок, системний підхід, конкуренція, конкурентоспроможність, стратегія, ціна, якість, управління витратами, диспаритет цін.
Date of publication: 2019-11-06 09:01:07
Last changes: 2019-11-06 09:01:07
Year of publication: 2019
Summary: Об’єкт дослідження – ПП «Золотий колос», що розташоване в с.Михайлівка Шаргородського району Вінницької області.

Мета роботи – дослідження стану та проблем в управлінні діяльністю підприємств в умовах динамічних змін ринкового середовища, формування ефективної та адаптивної системи управління.

Предмет наукового дослідження – сукупність теоретичних, методичних та практичних положень формування ефективного механізму управління приватним підприємством в умовах розбудови ринко¬вої економіки.

Методи дослідження – методологічну основу дослідження становлять фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем формування механізму управління в аграрних підприємствах різних організаційно-правових форм. У процесі дослідження застосовано різноманітні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: наукового абстрагування, аналізу та синтезу, статистичні, зокрема порівняння, динамічні ряди, експертних оцінок, історичного та системного підходу.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Встановлено: значення та роль системи управління в ефективному функціонуванні підприємства, особливості управління в приватних підприємствах, сутність і вплив конкуренції на їх діяльність, необхідність удосконалення системи управління.
Досліджено: організаційно – економічну характеристику підприємства, особливості організаційно-правової форми діяльності, вплив факторів ринкового середовища на діяльність підприємства, складові внутрішнього середовища, ефективність діючої системи управління.
Виявлено: резерви для покращення управління та потенційні можливості підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21432.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21432.pdf Size : 1139966 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska