The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20102
Title: Бюджетна система: Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Authors: Янчук В.І.
Keywords: Бюджет, бюджетна система, кошторис доходів та видатків
Date of publication: 2019-03-18 12:06:23
Last changes: 2019-03-18 12:06:23
Year of publication: 2019
Summary: Програма нормативної навчальної дисципліни «Бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни, містить структуру всього курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робота) для вивчення дисципліни та набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знань, формування у них нового економічного мислення, адекватного ринковим відносинам, формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20102.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20102.pdf Size : 665039 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska