The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20812
Title: Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженерія» / В.М. Яропуд, В.П. Комаха, О.В. Холодюк. – Вінниця: ВНАУ, 2019 – 46 с.
Authors: В.М. Яропуд, В.П. Комаха, О.В. Холодюк
Keywords: наскрізна програма практики, інженерно-технологічний факультет, трактори і автомобілі, основи керування сільськогосподарською, технікою сільськогосподарські машини, експлуатація машин і обладнання
Date of publication: 2019-06-19 14:50:57
Last changes: 2019-06-19 14:50:57
Year of publication: 2019
Summary: Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою частиною навчального процесу. Вона передбачає закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування у студентів професійних умінь та навичок роботи в галузі техніки та енергетики аграрного виробництва. Наскрізною програмою передбачено безперервне практичне навчання майбутніх фахівців освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство».
Особливістю наскрізної програми практичного навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» полягає в тому, що вона охоплює увесь цикл освітньо-професійної програми підготовки фахівців.
Головною метою практики є поглиблення теоретичних знань із нормативних і вибіркових професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін робочого навчального плану та оволодіння сучасними методами організації праці.
Програмою безпосереднього практичного навчання фахівців із технічного забезпечення агропромислового виробництва передбаченні такі види практик як навчальна та виробнича. Зміст цих практик погоджений із програмами відповідних навчальних дисциплін.
Практичне навчання студентів проводиться в навчально-виробничих підрозділах, підприємствах, організаціях та установах, що відповідають профілю напрямку підготовки та кваліфікації, відповідно до діючих Державних та галузевих стандартів вищої освіти.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20812.pdf
Publication type: Наскрізні програми
Publication: Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20812.pdf Size : 327253 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska