The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22406
Title: Фінансовий ринок. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страх
Authors: Алескерова Ю.В.
Keywords: фінансовий ринок
Date of publication: 2019-11-25 15:25:14
Last changes: 2019-11-25 15:25:14
Year of publication: 2019
Summary: Фінансовий ринок. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» містить структуру всього курсу за видами робіт (лекції, практичні заняття, самостійна робота) для вивчення дисципліни та набуття майбутніми фахівцями глибоких знань при визначенні місця фінансового ринку у фінансовій системі. Методичні вказівки розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Фінансовий ринок». Викладений матеріал методичних рекомендацій містить опис навчальної дисципліни «Фінансовий ринок». Плани практичних занять та послідовність виконання самостійної підготовки складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу «Фінансовий ринок». Також наведено тестові завдання, тематику рефератів, перелік питань, що виносяться на екзамен, а також термінологічний словник. При підготовці до практичних занять студенти готуються за конспектом лекцій та за спеціальною літературою, де викладено теоретичні положення відповідного розділу програми згідно з планами практичних занять.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22406.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22406.pdf Size : 1644914 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska