The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22906
Title: Фінанси бюджетних установ: Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківської справи
Authors: В. Янчук
Keywords: бюджетні утанови, фінанси бюджетних установ
Date of publication: 2019-12-11 12:02:00
Last changes: 2019-12-11 12:02:00
Year of publication: 2019
Summary: Методичні вказівки дисципліни містить структуру всього курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робота) для вивчення дисципліни та набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знань, формування у них нового економічного мислення, адекватного ринковим відносинам, формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22906.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22906.pdf Size : 690290 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska