The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2018

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
20731 Розвиток молокопродуктового підкомплексу в Україні Петриченко О. А. М Доведено складність природи розвитку складних відкритих систем. Досліджено особливості та проблеми р 4
20718 Забезпечення спроможності вітчизняних агропродовольчих підприємств до коменціалізації нових видів харчових олій Луцяк В. В., Амонс С. Е. С Статтю присвячено дослідженню питань забезпечення спроможності вітчизняних підприємств до комерціалі 5
20716 Уточнення аналітичних виразів для встановлення інерційно-жорсткісних параметрів двомасових резонансних вібраційних машин Ланець О. С., Боровець В. М., Деревенько І. А. С Отримано низку аналітичних виразів, в яких враховано взаємовплив жорсткісних параметрів в системі. П 5
20701 Туризм - запорука соціально-економічного розвитку сільських територій Табенська О. І. Тд Досліджено сучасні глобальні проблеми людства, значний попит на природні ресурси, ефективний розвито 12
20700 Особливості природокористування в межах Дністровської сполученої території регіональної екологічної мережі Мудрак Г. В., Слободянюк О. В. Тд Враховуючи науково-методичні підходи і власні польові дослідження розглянуто особливості природокори 11
20699 Харчові добавки та їх функціональна роль Соломон А. М., Віштак І. В., Войціцька О. М., Бондар М. М. С У виробництві молочних продуктів у сучасній харчовій промисловості використовуються різноманітні ха 10
20698 Розробка рецептур дитячих варених сосисок Войціцька О. М. С Неякісного дитячого харчування в Україні вистачає. За даними органів у справах захисту прав споживач 9
20697 Експрес діагностика адаптивних форм мікобактерій туберкульозу Войціцька О. М. С Стаття присвячена всебічному дослідженню анатомо-морфологічних та мікробіологічних механізмів розвит 12
20696 Інноваційна діяльність як запорука розвитку підприємництва Табенська О. І. Тд На сучасному етапі розвитку людства необхідно досліджувати механізми збереження ресурсного пoтeнцiaл 8
20684 Зерно тритикале як фактор стимулювання обмінних процесів в годівлі свиней Овсієнко С. М. С У роботі висвітлено результати дослідження ефективності використання зерна тритикале як кормової д 10
20679 Цифрова економіка як базис формування позитивного потенціалу іміджу регіону України Коляденко С. В. С У статті висвітлені питання змін, що викликані в економіці процесами глобалізації та призводять до 10
20678 Інноваційна діяльність як запорука ефективного підприємництва Табенська О. І. Тд На сучасному етапі розвитку людства необхідно досліджувати механізми збереження ресурсного потенці 9
20677 Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. С У статті розглянуто фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, 6
20669 Діагностика підприємства під час фінансової кризи як складник антикризової політики Мулик Т. О., Григораш М. В. С У статті досліджено методику діагностики підприємства під час фінансової кризи, причини фінансової к 8
20665 Інституціональні аспекти трансформації земельних відносин Коляденко Д. Л. С Проаналізовано стан економічного регулювання земельних відносин в умовах сучасного розвитку аграрно 28
20664 Формування соціальної інфраструктури як найважливішого фактору соціально-економічних перетворень Коляденко С. В., Проскура В. Ф. С У статті скомпоновано та проаналізовано основні чинники, що є причинами соціально-економічної нерів 12
20663 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів інфрачервоної вібраційної сушарки Зозуляк І. А., Токарчук О. А., Зозуляк О. В. Тд Одним з перспективних способів сушіння сипучих матеріалів є спосіб сушіння в віброкиплячому шарі, як 14
20662 Вплив міжнародної логістики на продуктові ринки Потапова Н. А. Тд Логістика забезпечує процес зниження витрат в частині координації та інтеграції процесів управління 10
20661 Формування професійної компетенції майбутніх економістів в процесі вивчення іноземної мови Манжос Е. О. С У статті розглянуто формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення і 13
20660 Розробка конструктивно-технологічної схеми дробильно-сушильного агрегату для виробництва пелет Янович В. П., Сосновська Л. В., Чуйко С. Л. Тд Розвиток біоенергетики пов`язано з постійним зростанням цін на невідновні види енергоресурсів. Світо 11
20653 Фінансове забезпечення як важливий елемент фінансового механізму діяльності підприємств Грищук Н. В., Турчик Т. В. Тд Питання фінансового забезпечення є невід’ємною складовою будь-якого суб’єкта підприємництва, так як 14
20645 Аналіз господарської діяльності. Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Нп Навчальний посібник містить методичні матеріали до вивчення лекційного курсу, навчальні завдання для 0
20644 Навчальний посібник з дисципліни «Онтогенез риб» для студентів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього рівня «бакалавр». – Вінниця : ВЦ ВНАУ. – 2018. – 209 с. доцент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин і водних біоресурсів ВНАУ, д. с.-г.н. Шевчук Т.В. Нп Навчальний посібник містить теоретичний та практичний блоки матеріалу для підготовки студентів до ле 12
20632 Землі України природний потенціал забезпечення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції Коляденко С. В., Коляденко Д. Л. С У статті розглянуто особливості земельних ресурсів як засобу виробництва у сільському господарстві: 14
20576 Розробка вібраційного млина кутових коливань для виробництва кормів Янович В. П., Сосновська Л. В. Тд В Україні поступово відновлюється тваринництво. Забезпечення галузі достатньою кількістю якісних к 23
20569 Особливості формування сходів редьки олійної залежно від застосування варіантів коткування в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. С У статті висвітлено результати вивчення ефективності та доцільності застосування коткувань при форму 13
20568 Рівень забур’яненості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування Цицюра Я. Г. С Висвітлено результати узагальнення багаторічного вивчення особливостей формування бур’янів в агрофіт 21
20567 Врахування деяких мотиваційних аспектів діяльності суб’єктів господарювання АПК у моделюванні та прийнятті рішень Бурдейна Л. І. С У статті розглянуто деякі моделі планування господарської діяльності підприємства, що будуть мати 32
20551 Формування базових професійних компетенцій бакалаврів - завдання сучасної освіти у ВНЗ аграрного профілю Лутковська С. М. С В статті визначено, що професійні компетенції є не лише професійними базовими (науковими) знаннями т 41
20548 Використання інноваційних педагогічних технологій при вивченні природничо-наукових дисциплін у ЗВО аграрного профілю Лутковська С. М. С У статті розглянуто основні принципи розвитку інноваційної діяльності на прикладі викладання науково 28
20544 Механізми ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва Бурлака Н. І., Мирошніченко О. В. С У статті представлені процеси і механізми ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва. Д 14
20513 Управління активами як засіб реалізації стратегічних завдань фінансового менеджменту в страховій компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Музиченко К. В. Тд Особливий характер кругообігу коштів страхових компаній дозволяє їм нагромаджувати значні фінансові 31
20506 Аналіз стану та ефективності використання активів страхової компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Музиченко К. В. Тд Складність процесу управління активами страховиків пов’язана з ризиковим характером їх діяльності, н 13
20502 Сучасний стан та перспективи розвитку страхування туристів Марценюк-Розарьонова О. В., Нечипорук В. М. Тд На сьогоднішній день користується попитом туристичне страхування, адже за останній рік спостерігає 17
20501 Поняття ринку аграрної продукції України в системі міжнародної торгівлі Польова О., Гусонька Д. С Наведено визначення поняття ринку аграрної продукції України. Визначено концепцію цього ринку в мова 44
20500 Формування фінансового потенціалу страхової компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Бондар А. В. Тд Страхові компанії як специфічні підприємства створюються задля отримання прибутку, та водночас предм 27
20498 Роль іноземних банків на національному ринку банківських послуг Марценюк-Розарьонова О. В., Кошульнікова О. О. Тд Процеси глобалізації світової економіки не оминають банківську систему України. Іноземний капітал 15
20497 Стан та перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні Марценюк-Розарьонова О. В., Шмігельська В. В. Тд Банківська система є однією із найважливіших складових фінансового ринку, а її стабільність та розв 12
20496 Сучасний стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування Марценюк-Розарьонова О. В., Озвенчук О. А. Тд Україна формує класичну трирівневу пенсійну систему. Третій рівень створено у вигляді добровільног 21
20484 Features of insurance in the field of tourism Martsenyuk-Rozaryonova O. V. С Rest is one of the essential conditions of preservation and strengthening of health, maintenance of 12
20473 Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства АПК на основі інноваційних перетворень Чіков І. А. С У статті досліджено фактори підвищення конкурентоспроможності, інноваційного розвитку та умов іннова 13
20449 Апарат нечіткої логіки в задачах стратегічного менеджменту корпорації Рузакова О. В. Тд Основою для розробки стратегії розвитку промислового підприємства є стратегічний аналіз. Він перед 14
20444 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Іванове С., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пенчева В. І. П В пристрої для транспортування та очистки коренебульбоплодів під нижнім вихідним отвором решітчастог 11
20443 Контролінг процесів управління в логістичних ланцюгах аграрного сектору Потапова Н. А. Тд Український аграрний сектор позиціонується як один із базових точок розвитку національної економік 14
20435 Газоенергетичний обмін у телиць нової популяції м’ясного комолого сименталу жуйних за різних технологій утримання в умовах регіону Буковини Калинка А. К., Лесик О. Б., Довгань-Мартинюк М. Б., Казьмірук Л. В. С На основі матеріалів досліджень висвітлено газоенергетичний обмін у телиць м’ясного сименталу велико 14
20433 Вплив регулятора росту Марс EL на урожайність буряка столового Окрушко С. Є., Пінчук Н. В., Голюк Ю. В. С Представлено результати досліджень урожайності коренеплодів та їх товарності у столових буряків при 14
20428 Інформаційно-логістичні системи управління аграрним підприємством Волонтир Л. О., Зелінська О. В. С У статті здійснено аналітичний огляд інформаційних систем управління аграрним підприємство 14
20425 Особливості функціонування розподільчої логістики АПК Потапова Н. А. Тд Збут сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки посідає одне із ключових місць в ла 14
20420 Методичні підходи до формування ефективного механізму управління економічною діяльністю сільськогосподарських підприємств: футурологічні аспекти Бурєннікова Н. В., Завгородній І. В. С Мета статті полягає у дослідженні методичних підходів до формування ефективного механізму управління 15
20416 Increasing the reliability of agricultural machinery work Spirin A., Polievoda Y., Tverdokhlib I. С Improving the planning and management of its maintenance and repair on the basis of modern technical 16
20415 Безробіття як соціально-економічна проблема населення України Киш Л. М., Білоус К. І. Тд Безробіття і зайнятість - найважливіші показники використання людських ресурсів у виробничому процес 11
20414 Транспортна логістика в агарному секторі: реалії та перспективи розвитку Киш Л. М. С Досліджено роль логістики в розвитку аграрного сектора економіки. Проаналізовано особливості транс 13
20409 Фінансова стабільність як основний індикатор ефективності національної економіки Киш Л. М. С У статті розглянуто основні аспекти фінансової стабільності, розкрито реальний стан цієї проблематик 13
20381 Формування професійної компетенції майбутніх агроінженерів на основі інтегративного підходу Джеджула О. М. Тд Обгрунтовано основні принципи інтеграційного підходу при вивченні інженерних дисциплін: принцип суб` 38
20351 Обліково-нормативне забезпечення управління витратами на біологічні перетворення у тваринництві Правдюк М. В., Правдюк А. Л. С Досліджено особливості відображення обліку витрат на біологічні перетворення у тваринництві. 15
20349 Вплив елементів технології на функціонування асиміляційного апарату люпину білого Панцирева Г. В. С Формування продуктивності в результаті фотосинтетичної діяльності рослин в посівах визначається функ 18
20346 Вплив режиму доїння на склад та властивості молока корів української чорно-рябої молочної породи Варпіховський Р. Л. С Встановлено, що реконструюючи тваринницькі ферми, сьогодення вимагає оптимальних підходів щодо дотри 15
20337 Лексико-семантичне поле "час" у складі метафори (на матеріалі мови художніх творів Михайла Стельмаха) Горобець А. С У статті проаналізовано елементи лексико-семантичного поля "час", ужиті в метафоричному зн 18
20336 Контрактний підхід у контексті сучасних економічних досліджень ринку Логоша Р. В., Мазур К. В., Підвальна О. Г. С У статті розкрито еволюцію поглядів на сутність і роль категорії «контракт» у контексті сучасних еко 13
20335 Податковий контроль як основний елемент податкової системи Алескерова Ю. В., Бельдій А. М. С У статті розглянуто податковий контроль, його трактування у вітчизняній та зарубіжній літературі, ме 17
20327 Providing Dialogue of Educational Interaction with Students for Formation the Readiness to Partnership Молоченко В. В. С Summary: The article analyzes the theoretical conditions of providing dialogical character of educat 16
20321 Взаємодія природи і культури в епоху екологічної кризи Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Балтремус К. Тд Межа між природою і культурою не є абсолютною. Вона є відносною, оскільки не протиставляє їх, а розр 19
20291 Математичне та імітаційне моделювання процесів функціонування вузла концентрації гібридних логістичних потоків транзакцій Підгурський О. І. С У роботі описано результати математичного та імітаційного моделювання вузла концентрації (розподілу) 21
20290 Імітаційне моделювання процесів обслуговування потоків повідомлень оперативної, довідкової та регламентної інформації вузлом комп’ютерної мережі науково-дослідної установи Підгурський О. І., Присяжнюк О. І. С У роботі описано результати реалізації розробленої автором імітаційної моделі процесів обслуговуванн 15
20289 Eastern podilia as structural-functional system of european environmental network Mudrak O., Ovchynnykova Y., Mudrak G., Nagorniuk O. Тд Biodiversity conservation is one of the most importan t tasks of the human community to achieve its 14
20249 Особливості вантажоперевезень зернових культур морським транспортом Потапова Н. А., Ушкаренко І. М., Качуровський С. В. С Обґрунтовано необхідність дослідження рівня логістичної інфраструктури для покращення показників екс 16
20247 Виробництво та використання біопалив в Україні: економетричні підходи, моделювання Калетнік Г. М., Бурєннікова Н. В., Потапова Н. А. С У статті досліджено тенденції у виробництві й споживанні енергоресурсів в Україні та світі за останн 28
20246 Організація єдиного електронного науково-освітнього простору сучасного університету ГОНЧАРУК І. В., ЮРЧУК Н. П. С У статті обґрунтовано доцільність створення єдиного електронного науково-освітнього простору в закла 25
20172 Кредитні аспекти державної підтримки розвитку аграрного сектору України Алемкерова Ю. В., Радченко О. Д., Тодосійчук В. Л. С Досліджено особливості кредитування аграрного сектору, у тому числі пільгового, яке визнано найбіль 43
20171 Прогностична валідність конкурсного відбору до магістратури за спеціальністю 081 “Право” Шевчук О. Ф. С У статті вперше вивчаються кореляційні зв’язки між складовими конкурсного відбору до магістратури за 21
20168 Викладання «Спеціальної генетики сільськогосподарських культур» у вищому аграрному навчальному закладі Мамалига В. С. С Подано структуру дисципліни та методику її викладання у ВНАУ. 23
20151 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Патент № 117071) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Івановс С., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пенчева В. І. П Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, що складається з рами, подавального транс 18
20150 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Патент № 118322) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Янович В. П., Борис М. М. П Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів, який складається з рами, подавального тра 30
20149 Методи оцінки рівня екологічної безпеки в агросфері України Нагорнюк О. М., Мудрак О. В., Собчик В. Т., Мудрак Г. В. Тд Усвідомлення важливості екологічної безпеки агросфери як основного джерела життя людей дає можливіст 18
20146 Program-target educational project “Eсоschool - school for future”: the state, problems and prospects of implementation Mudrak G. V., Mudrak O. V. Тд Подано програму проекту формування і функціонування екошколи 15
20138 Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва в Україні Хаєцька О. П. С Розглянуто особливості функціонування підприємництва в Україні. Зазначено, що підприємництво є рушіє 33
20100 Особливості впливу аграрного сектору Східноподільського регіону на сучасний стан біорізноманіття та зміни агрофітоценозів унаслідок застосування гербіцидів Тітаренко О. М. С У статті розглянуто питання впливу сільськогосподарської діяльності на стан біорізноманіття Східного 25
20087 Моделювання стану та перспектив розвитку сільських територій в контексті трансформації земельних відносин в Україні Томашук І. В. Тд Трансформаційні процеси в сільській місцевості України обумовлені широким колом факторів-погіршенням 25
20086 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Томашук І. В., Томчук О. Ф. Тд Оцінка ресурсного потенціалу, структурних зрушень і особливостей взаємодії складових елементів, перс 24
19991 Fermented desserts of functional purpose using vegetable fillers Solomon A.M., Bondar. M.M. С Functional products are received by innovative technologies and are considered not only as sources o 14
19990 Порівняльна характеристика показників групової самооцінки і взаємодії спортивних команд спільно-взаємопов’язаного типу взаємодії Войтенко С.М. С Дослідити якісні характеристики спільної діяльності спортивних команд спільно-взаємопов`язаного типу 22
19987 Харчові добавки та їх функціональна роль Соломон А.М., Віштак І.В., Войціцька О.М., Бондар М.М. С У виробництві молочних продуктів у сучасній харчовій промисловості використовуються різноманітні х 27
19984 Сырьевой потенциал для формирования конкурентоспособного производства биотоплива в аграрном секторе экономики Климчук А.В. С В статье раскрыты основные направления увеличения производства сельскохозяйственной продукции, а так 17
19983 Нормативно-правові проблеми регулювання розвитку виробництва біопалив в Україні Климчук О.В. Тд Незалежний розвиток вітчизняної енергетики потребує розробки дієвої законодавчої і виконавчої підтри 28
19982 Специфіка становлення та розвитку біопаливного виробництва в Україні Климчук О.В. Тд Економіко-енергетичний розвиток нашої держави має проходити з використанням сучасних найбільш ефекти 34
19981 A model of prospective psychologists’ professional development at a university Shakhov V., Shakhov V., Lebedieva N. М In order to study the process of a future psychologist’s professional development which has a pecul 14
19980 Іншомовна компетентність як складова професійної комунікації у підготовці фахівців технічних спеціальностей Тимкова В.А.,Лебедєва Н.А. С The article deals with the peculiarities of formation of foreign language competence among future sp 30
19948 Застосування біопрепаратів під час вирощування фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. Тд У статті досліджено біометричні показники та урожайність плодів фізалісу мексиканського залежно від 31
19947 Біометричні показники фізалісу мексиканського різної селекції за органічної технології вирощування Полутін О. О. Тд У статті проведено аналіз сортових особливостей фізалісу мексиканського у відкритому ґрунті на пок 23
19935 Фотосинтетична і насіннєва продуктивність люпину білого залежно від інокуляції та стимулятору росту в умовах Правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. С Досліджено вплив застосування інокуляції насіння та стимулятору росту на формування фотосинтетичної 42
19931 Ринок автострахування в Україні: тенденції останніх років Прутська О.О., Міщенко А. Тд Висвітлено останні тенденції розвитку ринку автострахування в Україні 53
19930 Удосконалення кредитної політики банку Прутська О.О., Кравчук О. Тд Висвітлено основні напрями удосконалення кредитної політки комерційного банку в сучасних умовах. 23
19929 Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківської системи України Прутська О.О., Татаріна М. Тд Висвітлено основні прояви фінансової глобалізації та її вплив на розвиток банківської системи Україн 21
19928 Напрями вдосконалення системи гарантування вкладів в Україні Прутська О.О., Рудь Н. Тд Висвітлено сутність, етапи становлення та напрями вдосконалення системи гарантування вкладів в Украї 34
19908 Облікова інформація та її якісні характеристики відповідно до облікових стандартів Подолянчук О.А. С Метою дослідження є розкриття змісту облікової інформації та класифікаційних ознак у наукових публік 37
19893 Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку економічних процесів аграрного підприємства Волонтир Л.О. Тд 33
19888 Проблеми та перспективи впровадження інтеграційних процесів в індустрії гостинності Табенська О. І. Тд Досліджено інтеграційні процеси в індустрії гостинності, діяльність кластерів у сфері туризму. 36
19887 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. Тд Досліджено створення сучасної індустрії туризму, екологічний менеджмент. 27
19886 Сучасні тенденції розвитку сфери туризму Табенська О. І. Тд Досліджено інноваційну діяльність, сучасні тенденції сфери туризму. 26
19885 Застосування інноваційних процесів у господарській діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу Табенська О. І. Тд Досліджено інноваційні процеси, умови діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу. 34
19884 Сучасні тенденції розвитку готельного господарства Табенська О. І. С У статті досліджені стратегії активного впливу на зовнішнє середовище (гори- зонтальна інтеграція, 28
19883 Особливості формування системи контролінгу ризиків на підприємствах Алескерова Ю.В., Терещук І.О. С У статті досліджено, що фінансовий менеджмент сьогодні потребує серйозної підтримки щодо контролю, 34
19882 Концептуальні засади управління фінансовими ресурсами державного підприємства Тодосійчук В.Л. С У статті розглянуто питання управління фінансовими ресурсами державного підприємства, роль цих підпр 37
19880 Прогноз масового розмноження стовбурових шкідників хвойних порід дерев в Україні та його актуальність Логінова С.О. С В Україні, зокрема на Поліссі, починаючи з 2012 року і до сьогодні спостерігається загрозливий ріст 40
19878 Економіко-організаційні передумови та аспекти виробництва рідких видів біопалив в Україні Климчук О.В. С В статті розглядаються процеси світового розподілу і споживання традиційних енергетичних ресурсів та 25
19875 Диференційне внесення добрив – запорука успіху Холодюк О.В. Тд Дослідження показують, що родючість ґрунту та інші її агрохімічні показники змінюються в широких меж 31
19874 Зменшення корисного об’єму рулона при формуванні в ньому отворів Кузьменко В.Ф., Ямпольський С.М., Максіменко В.В., Холодюк О.В. Тд Досушування сировини в рулонах чи тюках (природнє чи активним вентилюванням) пов’язане з труднощами, 21
19869 Вплив зазору у вальцьовому доподрібнювачі силосної маси на вміст цілого зерна кукурудзи Кузьменко В.Ф., Ямпольський С.М., Максіменко В.В., Холодюк О.В. Тд При заготівлі силосу із кукурудзи кормозбиральними комбайнами використовуються вальці різних констру 24
19774 Діагностика банкрутства у системі антикризового моніторингу на підприємствах АПК Фіщук Н.Ю., Михальчишина Л.Г. С У статті розглянуто питання сутності та об’єктивної необхідності використання підходів антикризового 26
19757 Проблеми та перспективи недержавного фінансування соціально-економічного розвитку Головня О. М. С Метою статті є оцінка можливостей недержавного фінансування соціального розвитку за допомогою нових 30
19755 Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання у ВНЗ Хрипко Т. Є. Тд У даній статті мова йде про розвиток та аналіз пізнавальної активності студентів спрямованої на форм 20
19754 Природа війни в концептах Н. Макіавеллі Слотюк П.В. С В статті аналізуються погляди на природу війни як соціального явища і те наскільки вони є актуальним 23
19753 Чесність - норма життя українських банків Ніколайчук В. Я. Тд 25
19708 Правові аспекти державної мови як засобу ідентифікації української нації Мельничук О.Ф. Мельничук М.О. С У статті розкрито правові аспекти державної мови як засобу ідентифікації української нації. Проанал 27
19707 Використання бібліометричних показників наукових публікацій та цитувань для порівняльного аналізу публікаційної діяльності країн світу Красиленко В.Г., Нікітотич Д.В., Дубчак В.М. Тд Проведено за допомогою нейропакетів порівняльний аналіз наукової публікаційної діяльності країн світ 37
19702 Аналітичні дослідження результатів математичного та імітаційного моделювання суперпозиції рівномірного і пуассонівського потоків транзакцій Підгурський О.І. С У роботі створено та апробовано дві імітаційні моделі неоднорідного гібридного потоку транзакцій, що 31
19701 Роль інформатизації в управлінні ланцюгами постачання сільськогосподарської продукції Зелінська О.В. Тд 22
19699 Проблеми розвитку сільських територіальних громад Вдовенко Л.О., Тітов Д. Тд соціально-економічний розвиток регіонів залежить насамперед від фінансових ресурсів територіальних о 70
19696 Практичні аспект теоретичної підготовки студентів на основі віртуалізації навчання Янчук В.І. Тд Створюючи вірт-підприємство студент вивчає практичну сторону цього питання: Законодавчі акти, алгори 43
19695 Вплив когнітивних технологій на маркетинг Зелінська О.В., Зелінська Ю.С. Тд 32
19694 Формування фінансових ресурсів промислових підприємств Салькова І.Ю. С У статті здійснено дослідження фінансових ресурсів промислових підприємств, визначено основні джерел 36
19689 Теоретичні аспекти банківського кредитування малого та середнього бізнесу Руда О.Л. Турчик М.М. Тд Кредитувпннч малого та середнього бізнесу в Україні. 34
19688 Конкурентоспроможність ринку зерна Руда О.Л. Тд Досліджено ринок зерна та його конкурентоспроможність. 38
19686 Встановлення умов ефективного покриття площею круга площі квадрата та деякі випадки узагальнення Дубчак В.М. С У даній роботі досліджується питання оптимального, екстремального (мінімального) покриття площі одні 23
19685 Інформаційно-комунікаційні послуги в логістиці Качуровський С. Тд 21
19684 Екологічні проблеми малих річок Поділля та заходи щодо їх вирішення Хаєцький Г.С. С Розглянуто особливості екологічних проблем Поділля, причини, що їх зумовлюють. 28
19683 Продуктивність бджолиних сімей за стимулюючої підгодівлі комплексними препаратами Разанова О.П., Голубенко Т.Л. С Медопродуктивність сімей за весняний період була вищою на 26,0% у 2-й групі і на 30,1% - у 3-й гру 25
19682 Сравнительная оценка аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа Голубенко Т. Л. С В статье проведен анализ аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа. Установлено, ч 15
19681 Прогностична валідність конкурсного бала студентів-першокурсників економічного напрямку Шевчук О.Ф. С У роботі вивчаються кореляційні зв’язки між конкурсним балом, балом ЗНО з математики та рейтинговим 28
19680 Ппродуктивність та хімічний склад яловичини різних порід і генотипів з голштинською породою Вознюк О.І. С Світовий імпорт яловичини зростає в  середньому на  8% на  рік, або на 2 млрд. доларів США. Імпорт я 23
19679 Якість молозива і молока таінтенсивність росту телят при згодовуванні коровам силосованих кормів із сумішок однорічних культур Вознюк О.І. С Молозиво – єдиний корм для харчування новонародженої тварини. З молозивом новонароджені телята отрим 18
19678 Особливості навчання майбутніх технічних фахівців розв'язанню прикладних задач методами нарисної геометрії Джеджула О.М. С у статті розглянуто методичний аспект навчання майбутніх технічних фахівців розв`язанню прикладних з 36
19675 Теоретико-методологічні основи депозитної політики комерційного банку Руда О.Л. Маркуш К.Г. Тд Кожен банк визначає свою власну депозитну політику з огляду на економічну, політичну, соціальну сит 22
19674 Prognosis of mass distribution of stem pests in tne Ukrainian Polissya zone and its relevance Loginova S., Kavun E., Khaetskiy G. Тд Прогноз розвитку і поширення стовбурових шкідників 23
19673 Історико-економічні аспекти становлення вітчизняної галузі промислового вирощування сої в кінці ХХ - на поч. ХХІ ст. Муханов В.М. С Метою даної статті є вивчення історико–економічних аспектів формування та розвитку промислового виро 18
19668 Розвиток зеленого туризму в Україні Дюк А.А., Бурлака Н.І. С Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури. Стандарти ту 22
19667 Мінливість етологічних ознак корів залежно від рівня продуктивності Поліщук Т.В. С Досліджено мінливість етологічних ознак корів залежно від рівня продуктивності корів. Встановлено, щ 19
19666 Математична модель роботи мембранного гідроприводного насоса для дозування харчових продуктів Берник І.М., Петрусь В.В. С Приведено результати дослідження насосів для перекачування та дозування рідких харчових продуктів та 23
19665 Проблеми та перспективи розвитку ІТ-технологій на українському туристичному ринку послуг Іващенко А. В. С У статті розглядаються питання, пов’язані з роллю та впливом комп’ютерних інформаційних технологій н 29
19664 Якість та екологічна безпека зерна озимої пшениці вирощеної після бобових попередників Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С Досліджено екологічний стан зерна пшениці озимої, вирощеної після бобових багаторічних трав, як попе 48
19663 Організаційно-економічні аспекти розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» Білокінна І.Д., Фурман І.В. С Мета статті – здійснити теоретико-методичне обґрунтування характеристик і організаційно-економічних 38
19662 Урожайність зеленої маси бобових багаторічних трав, вирощеної на грунтах забруднених важкими металами Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С Досліджено рівень сформованого урожаю зеленої маси бобових багаторічних трав при їх вирощуванні на з 31
19661 Поживний вміст у зеленій масі багаторічних бобових, вирощених на забруднених грунтах Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С Досліджено вміст поживних речовин у зеленій масі бобових багаторічних трав, вирощених на грунтах, за 34
19660 Водостійкість грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С Вивчено водостійкість грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав. 37
19659 Структурно-логічна модель механізму оцінки, мотивації та стимулювання персоналу підприємства Климчук А. О. С Стаття присвячена формуванню структурнологічної моделі механізму оцінки, мотивації та стимулювання п 31
19658 Сучасний стан та тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств харчової промисловості Хаєцька О.П., Брояка А.А. С У статті висвітлено сучасний стан харчової промисловості України, здійснено аналіз проблем розвитку 50
19657 Образ Фемиды в античном правосознании Hotsuliak Y., Opolska N. С The article analyzes how the rule of justice was understood in antiquity. This principle was identif 37
19656 Management of soil fertility based on improvement methodological approach to evaluation of arable land: case of Ukraine Ulko Y., Kucher A., Salkova I., Priamukhina N. С The article deals with the issues of the management of soil fertility based on the application of tw 113
19655 Наукове обґрунтування створення Національного природного парку «Центральне Поділля» Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю., Мудрак Г.В. С На основі комплексного екологічного моніторингу, геоботанічних, зоогеографічних, ландшафтно-екологіч 27
19654 Функціонування регіональної екомережі Східного Поділля Мудрак Г.В. С На основі науково-методичних принципів і підходів та власних польових досліджень запропоновано компл 44
19653 Рекомендації щодо використання суміші дизельного та біодизельного палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу в якості палива для дизеля Галущак О.О., Рябошапка В.Б., Комаха В.П. С Використання двигунів внутрішнього згорання призводить до збільшення забрудненості навколишнього сер 23
19651 Економічна наука та теорія систем: міждисциплінарні зв’язки Чорний О.В. С Міждисциплінарна взаємодія між теорією систем та економічною наукою є однією з найперспективніших сф 24
19650 Перспективные лесные заповедные объекты и территории восточного Подолья в структуре региональной экологической сети Елисавенко Ю.А. С В статье представлены данные о состоянии природно-заповедного фонда Восточного Подолья в структуре л 19
19649 Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Східного Поділля як біоцентри регіональної екомережі Єлісавенко Ю.А., Смашнюк Л.В., Василевський О.Г. С Стаття присвячена дослідженню екологічного стану парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Східного 18
19648 Роль сільськогосподарського дорадництва у досягненні цілей політики сталого розвитку Довгань Л.І., Довгань Ю.В. С У статті розглянуто проблеми та нові виклики розвитку сільського господарства та сільських територ 24
19643 Процес формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галузі в умовах навчально-виховного процесу Манжос Е. О. С У статті розглянуто психолого-педагогічні умови формування комунікативної культури майбутніх фахівці 19
19642 Формування професійної компетенції студентів у навчальному процесі Манжос Е.О. Тд У статті розглянуто формування професійної компетенції студентів у навчальному процесі. Проаналізова 24
19640 Poль тypизмy в oхopoнi i збеpежeннi нaтypaльних i aнтpoпoгeнних вoдoйм Biнниччини Хаєцький Г.С. Тд Розглянуто роль туризму в охороні і збереженні натуральних і анропогенних водойм Вінниччини. 28
19638 Energy-economic efficiency of growth of grain-crop cultures in conditions of right-bank forest-steppe zone of Ukraine Mazur V.A., Didur I.M., Pantsyreva H.V., Telekalo N.V. С Web of Science. The article aims to develop the theoretical framework and test the practical measure 26
19637 Апарати для сушіння рослинної сировини електромагнітним полем Бандура В. М.,Яровий І.І.,Маренченко О. І., Пилипенко Є.О., С Показано узагальнений аналіз результатів дослідження процесу видалення вологи під впливом електромаг 27
19635 Качественные показатели мяса телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок» Голубенко Т.Л. С Изучено влияние условий кормления и содержания на химический состав и качественные показатели мяса у 25
19634 Політико-правові принципи конституційного ладу в Конституції Української Народної Республіки Ковальов Д.В., Пономаренко А.Б. С У статті досліджується закріплення політико-правових принципів конституційного ладу в Конституції Ук 35
19627 Інформаційна логістики в контролінгу аграрного підприємства Волонтир Л.О. Тд 68
19622 Комп’ютерна програма «Рахунки бухгалтерського обліку» О.І. Черешневий, Т.В. Гончарук Ас Програма передбачена, як довідник рахунків бухгалтерського обліку для бухгалтерів бюджетних установ. 44
19621 Мобільні додатки – модернізація системи бюджетного обліку Гончарук Т.В., Черешневий О.І. С У статті розглянуто підходи щодо процесу модернізації системи бюджетного обліку, зокрема шляхом впро 34
19619 Грунтово-регіональні особливості сівби та розробка стенду сівалки Пришляк В.М. С Значна частина площ сільськогосподарських угідь розміщена на схилових землях змінної крутизни. Родюч 19
19618 Ріст і розвиток сортів помідора у відкритому грунті за дії біопрепаратів Карпенко К. М., Герасько Т. В., Вдовенко С. А. С Досліджено використання біопрепаратів азотофіту-р та фітоциду-р при вирощуванні помідора розсадним с 21
19617 Методика навчання майбутніх агроінженерів Олійник Н.А. С Статтю присвячено пошуку ефективних способів підвищення якості вищої аграрної освіти з позицій механ 68
19616 Чинники, що впливають на формування у ВНЗ потреби в здоровому, фізично активному способі життя Бочарова В.Б. С У статті, на основі аналізу результатів анкетного опитування, досліджується значимість чинників, які 18
19615 Influence of the technology of the through study of agricultural machines on the agroengineers’ readiness for the project activity Pryshliak V. С Here is presented the influence of pedagogical technology of the through study of agricultural machi 23
19614 Theory of project preparation of agroengineers on tne basis of scientific work on the development of agricultural machinery Pryshliak V. С The conducted scientific researches on the theory of project preparation of agroengineers are based 23
19613 Protection of soils and water resources as an important factor in forming preparation to the project activity of future agroengineers in institutions of higher education Pryshliak V. С Here are presented the results of scientific researches on the study of the bases of protection of s 20
19612 Виробничі функції агроінженера та технології проектної підготовки у закладах вищої освіти Пришляк В.М. С У статті висвітлюються вимоги ринку праці до сучасного агроінженера, котрі ґрунтуються на його здатн 27
19611 Розвиток дидактичного забезпечення підготовки агроінженерів на початковому етапі навчання Пришляк В.М. Тд На основі розробленого спеціального понятійного апарату, системного підходу до проектної діяльності, 22
19610 Сучасні елементи розвитку логістичного управління ланцюгами постачання Качуровський С.В. С У статті розглядаються сучасні елементи розвитку логістичного управління ланцюгами постачання. Обґру 19
19608 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» на продуктивність молодняку свиней Вугляр В. С. С У статті представлено аналіз результатів дослідження продуктивності молодняку свиней великої білої п 29
19606 Обліково-аналітичне забезпечення систем економічної безпеки підприємства Волонтир Л., Лоянич Ж. Тд 29
19605 Функціонування вітчизняного фондового ринку Волонтир Л., Мандро А. Тд 20
19604 Фінансово-економічна, кредитна та облікова політика підприємств Волонтир Л., Радовець С Тд 28
19603 Особливості антикризової політики на підприємстві Волонтир Л, Шамрай В. Тд 23
19602 Моделювання впливу факторів виробництва на якість продукції: інформаційне забезпечення Волонтир Л.О. Тд 21
19601 Інформаційні технології в аудиті Волонтир Л.О. Тд 61
19600 Концептуальні засади інформаційної логістики бізнес-структур підприємств АПК Волонтир Л.О. Тд 65
19599 Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови Волонтир Л.О. Тд 33
19585 Automatic system for modeling vibro-impact unloading bulk cargo on vehicles Iskovych-Lototsky R.D., Ivanchuk Y.V., Veselovska N.R. С This article is devoted to the development of an automated system for the theoretical study of vibro 21
19584 Загальні принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин з гідроімпульсним приводом Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Іванчук Я.В. С Розглянуті принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин. 31
19583 Розробка штамбового струшувача вібраційного типу Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Яремчук О.А. С Запропоновано гідравлічний вібратор, який використовується в якості автономного вузла привода робочи 41
19580 участь в XVІІІІ Мііжнародній науково-техніічноїй конференції “Віібрації в технііціі та технологііях” Деревенько І.А. Нз XVІІІІ Мііжнародна науково-техніічна конференція “Віібрації в техніці та технологіях” присвячена 140 21
19575 Обгрунтування конструктивних особливостей робочих органів відцентрових граблів-сіноворушилок Кондратюк Д. Г., Паладійчук Ю. Б., Григоришен В. М. С З метою збільшення продуктивності відцентрових граблів-сіноворушилок запропоновано удосконалену конс 68
19574 Особливості збирання насіння люцерни Спірін А.В., Твердохліб І.В. Тд 31
19573 Технологія отримання біопалива з курячого посліду Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В. С Розглянуто перспективну технологію утилізації пташиного посліду, за допомогою спалювання в суміші з 31
19572 Система приводу активної фрези для обробітку грунту по технології Strip-Till Середа Л. П., Паладійчук Ю. Б. Тд 27
19571 Динаміка руху виконавчих органів машини з приводом просторових коливань Омельянов О.М. С У статті розглянута конструкція приводного механізму сепаратора сипкої сільськогосподарської продукц 21
19570 Influence of a material and the technological factors on improvement of operating properties of machine parts by reliefs and film coatings Posviatenko E., Posviatenko N., Budyak R., Shvets L., Paladiichuk Y., Aksom P., Rybak I., Sabadash B., Hryhoryshen V. С Розглянуто сумiсний вплив попереднього холодного пластичного деформування i екологiчних мастильних р 25
19569 Суміщення процесів витирання насінників бобових трав із сепарацією насіннєвого вороху Спірін А.В, Твердохліб І.В. Тд 31
19565 Спеціальний електрогідравлічний розподільник Стаднік М. І., Іванов М. І., Моторна О. О., Переяславський О. М. С Виконано аналіз застосування сучасних агрегатів з електроуправлінням в різних машинах як агропромисл 71
19564 Оптимізація складу генеруючого обладнання автономного енергопостачання тваринницької ферми при використанні біогазу Стаднік М.І. С Запропоновано методику формування складу та вибору потужності когенераційних генераторних установок 41
19562 Исследование тяговых характеристик электромагнитов системы автоматики Стадник Н. И., Иванов Н. И., Моторная О. А., Переяславский А. Н. С Розглядається питання створення низьковольтних електромагнітів малої потужності підвищеної надійност 26
19561 Аналіз надійності роботи агрегатів малої ГЕС та розробка рекомендацій до її підвищення Стаднік М. І., Васильківський В. А. С В статті проведено аналіз надійності роботи агрегатів малої ГЕС, запропоновано засоби автоматизації, 35
19560 Повышение энергоеффективности использования ленточных конвейеров при интенсивной угледобыче Семенченко А.К., Стадник Н.И., Белицкий П.В., Семенченко Д.А. С Теоретичні дослідження впливу швидкості стрічкового конвеєра на енергоспоживання транспортування ван 33
19559 Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції» 25-26 жовтня 2018 р. м. Вінниця ВНАУ Пк 32
19558 Вібраційне перемішування сипких технологічних систем переробних та харчових виробництв Полєвода Ю.А., Михальова Ю.О. Тд Однією з найбільш актуальних проблем при впровадженні сучасних високоінтенсивних технологій у переро 29
19556 Продуктивність та динаміка плодоношення сортів та гібридів кабачка в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І.І. С Наведено результати досліджень вивчення продуктивності та динаміки плодоношення різних сортів та гіб 28
19555 Оцінка стійкості системи електропривода вертикально-свердлильного верстата 2А135 для реалізації процесів штампування обкочуванням Видмиш А., Штуць А. Тд Оцінка стійкості системи електропривода. Дослідження системи на стійкість передбачає використання за 52
19554 Наближений метод визначення освітленості під час виконання енергетичного аудиту системи зовнішнього освітлення Бабенко О.В., Видмиш А.А., Штуць А.А. С В статті проаналізовано процес практичного визначення освітленості вітильників зовнішнього освітленн 46
19550 Визначення теоретичної роботи руйнування зерна кукурудзи Купчук Ігор Миколайович Тд 15
19549 Перспективи застосування вібраційних ефектів в сипких технологічних системах харчових і переробних виробництв Полєвода Ю.А., Цуркан О.В., Михальова Ю. Тд Перспективи застосування вібраційних ефектів в сипких технологічних системах харчових і переробних в 24
19548 Розробка вібраційної машини для виробництва високодисперсних сипких матеріалів Полєвода Ю.А., Янович В.П. Тд Розробка вібраційної машини для виробництва високодисперсних сипких матеріалів 49
19547 Перспективи розвитку конструктивних схем віброприводів технологічних та транспортних машин АПК Купчук Ігор Миколайович Пк 12
19546 Соціальне підприємництво: стан та перспективи Потапова Н., Мороз О. Тд 37
19545 Програма міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції" 25-26 жовтня 2018 року м. Вінниця Солона О.В. Пк Застосування вібротехнологій при виробництві трав`яного борошна 34
19544 Статика взаємодії абсолютно твердих тіл із сипким середовищем Солона О.В., Ковбаса В.П. Пк 29
19543 Состояние и перспективы производства мяса птицы в Украине Царук Л.Л. С В статье исследованы современные тенденции развития отрасли птицеводства в Украине. 26
19542 Вібраційні гомогенізатори молока Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Янович В.П. С Виділено визначальний фактор гідродинамічного диспергування молочної емульсії – прискорення потоку, 26
19541 Перспективність створення колекції півоній на базі Ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету Мазур В.А, Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. С Проаналізовано сучасний стан напрямків використання трав’янистих видів Paeonia L. та визначено їх п 46
19540 Вплив сухого «Екстракту ехінацеї блідої» на склад печінки перепелів Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О. І. С За результатами досліджень встановлено, що за додаткового уведення до повнораціонного комбі 32
19539 Вплив кліматичних умов на врожайність рослин люпину білого Панцирева Г. В. Тд 32
19538 Продуктивність і динаміка плодоношення рослин кабачка залежно від сортових особливостей та стимулятора росту в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І.І. С Наведено результати експериментальної роботи з вивчення продуктивності та динаміки плодоношення рос 23
19537 Вплив параметрів системи живлення на роботу гідростатичних підшипників насоса PVC 1.63 Іванов М.І., Ковальова І.М. Тд Викладені шляхи усунення відхилень в роботі системи живлення гідростатичних підшипників насоса PVC 32
19536 Вплив мульчування грунту на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І.І. С Проведені дослідження показали, що застосування мульчувальних матеріалів позитивно впливало на форму 24
19535 Вплив строків висаджування та віку розсади на продуктивність фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А., Полутін О. О. С Визначити оптимальні строки висаджування розсади фізалісу мексиканського у відкритий ґрунт на продук 33
19534 Продуктивність та гематологічні показники у м’ясних перепелів за дії ферментного препарату «Ксилолад» Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О. І., Авраменко В.В. С Метою наших досліджень було вивчити продуктивну дію ферментного препарату «Ксилолад» у годівлі переп 21
19533 Люцерна посівна як стабілізувальний чинник інтенсифікації кормовиробництва Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я., Циганський В.І. С Визначено вплив інокуляції насіння та оптимізації рівня кислотності ґрунту на формування кормової пр 23
19532 Наукова парадигма інформаційного забезпечення управління розвитком біоенергетики в Україні Правдюк Н.Л., Алєксєєнко С.А. С Метою статті є формування контуру наукової парадигми інформаційного забезпечення управління галуззю 19
19531 Наукова парадигма інформаційного забезпечення управління розвитком біоенергетики в Україні Правдюк Н.Л., Алєксєєнко С.А. С Метою статті є формування контуру наукової парадигми інформаційного забезпечення управління галуззю 23
19530 Дослідження впливу конструктивних параметрів роздільника потоку адаптивної системи гідравлічних приводів відокремлювача на стійкість її роботи Іванов М.І., Руткевич В.С., Ковальова І.М. Тд Проведений аналіз впливу параметрів системи гідроприводів відокремлювача консервованих кормів на сті 36
19529 Strategy of government of menedement state land: foreign experience Samborska O. С An author accents attention on the processes of redistribution of the landed lands when after the 20
19526 Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом Іскович-Лотоцький З.Д., Зелінська О.В., Іванчук Я.В. М 21
19525 Якість м’яса перепелів за дії фітобіотика = Phytobiotic effect on quils meat quality Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Вознюк О. І., Добронецька В. О. С Встановлено, що використання у годівлі перепелів сухого екстракту ехінацеї блідої сприяє більшому на 34
19524 Інформаційна логістика бізнес-структур малих підприємств Волонтир Л.О. С Стаття присвячена аналізу інформаційної логістики малих підприємств. Виділено такі типові підприємст 20
19520 Investigation of oil extraction from the canola and soybean seeds, using a microwave intensifier = Дослідження екстракції олії з насіння ріпаку та сої при використанні мікрохвильового інтенсифікатора Bandura V., Bulgakov V., Adamchuk V., Ivanovs S. С Інтенсифікація технологічних процесів при виробництві рослинних олій є актуальною технологічною зада 22
19519 Формування системи інноваційно-орієнтованого розвитку аграрних підприємств Шаманська О.І. С У статті розглянуто шляхи активізації інноваційного розвитку підприємств аграрної сфери в умовах кон 51
19517 Диверсифікація розвитку виробництва біопалив - основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України Калетнік Г.М. С Мета. Провести комплексне дослідження з наукового забезпечення та розробити Концепцію енергетичної а 17
19516 Розвиток конструктивної реалізації вібромеханічного перемішування сипких технологічних мас Михальова Ю.О. С У статті проведено аналіз обладнання для перемішування сипкої сировини. Виконано огляд існуючого обл 32
19515 Генотипні відмінності сортів сої за вмістом та виходом олії для виробництва біодизеля Калетнік Г.М., Браніцький Ю.Ю., Гунько І.В., Мазур О.В. С У результаті проведених досліджень виділено сорти сої, які забезпечували високу урожайність, вміст о 38
19514 Розроблення конструктивної схеми керованого вібраційного приводу для транспортних і технологічних машин АПК Купчук І. М. Тд Одним із перспективних шляхів розширення технологічних можливостей машин, що використовуються в агро 25
19512 Досвід організації та розвитку дистанційного навчання в державних університетах США Гаврилюк Н.М. Тд У статті здійснено огляд досвіду організації та розвитку системи дистанційного навчання в 30
19511 Вирощування ремонтних телиць м'ясного комолого сименталу на Буковині Калинка А., Казьмірук Л, Прусова Г. С Наведено результати досліджень ретроспективних даних на поголів`ї ремонтних теличок. 20
19510 Влияние апивита на жизнеспособность пчелиных семей в период зимовки Разанова Е.П. С Изучено влияние углеводной подкормки с апивитом (биодобавка на основе пчелиного подмора) на жизнесп 29
19509 Ручная картофелесажалка для проросших клубней Томчук В. В. С Изготовить и провести испытания экспериментальной ручной картофелесажалки с полным циклом выполнения 37
19507 Інформаційні ресурси при формуванні собівартості продукції в системі управління підприємством Фостолович Р.С., Фостолович В.А. С Потреба постійної поінформованості управлінського персоналу у фактичних даних про структурні елемент 37
19500 Контроль земельних ресурсів в Україні та шляхи його удосконалення Фабіянська В. Ю. С У статті досліджено сутність контролю земельних ресурсів відповідно до чинного законодавства. На під 26
19499 Факторы определяющие сыропригодность молока Новгородская Н.В. С В статье изучены факторы влияния паратиповых факторов на сыропригодность молока и разработаны меры п 19
19498 Використання рослинної клітковини у м’ясних напівфабрикатах Новгородська Н.В. С Об’єктом дослідження були м`ясні напівфабрикати з м’яса яловичини та клітковини насіння льону. 17
19497 Підвищення якості м’яса птиці на стадіях виробництва Новгородська Н.В. Тд Вплив різних стадій виробництва на якість м’яса птиці. 75
19496 Структуризація земель природно-заповідного фонду Центрального Лісостепу України Гальченко Н.П., Ільченко В.В., Мудрак О.В., Мудрак Г.В. Тд У роботі для території Центрального Лісостепу (Вінницької, Черкаської та Полтавської областей) прове 20
19492 Національна специфіка ділової етики в різних країнах світу Ребяк К., Тимкова В.А. Тд 23
19491 Market conditions of feedstock base formation at the processing enterprises of oil and fat industry Dovhan Y. Тд 21
19490 Творчий потенціал майбутнього фахівця як необхідна умова якості його професійної підготовки Бурдейна Л.І. Тд 32
19484 Планувальник поверхні ґрунту Пат. 124010 Яропуд В.М., Швець Л.В П Планувальник поверхні ґрунту містить причіпний пристрій, основну та бічні рами, ходові колеса, вирів 19
19483 Планувальник поверхні ґрунту Пат. 127386 Швець Л.В., Труханська О.О. П Планувальник поверхні ґрунту містить причіпний пристрій, основну та бічні рами, ходові колеса, вирів 24
19480 Механізм державного регулювання банківської сфери Ставська Ю.В., Дуля О.В. Тд Державне регулювання банківських послуг являє собою об’єктивний процес, основою якого є вплив держав 26
19479 Current trends of realization of export potential of agricultural sector of Ukraine Salkova I. Тд In terms of economic and political instability in the country, conflict in the east, slow reforms, t 61
19473 Вібророторна дробарка Пат. 124326 Солона О.В., Купчук І.М., Янович В.П. П Вібророторна дробарка містить завантажувальну та розвантажувальну горловини, ротор з молотковими бич 25
19472 Побудова конкурентної моделі управління бізнес-процесами в сучасному вищому навчальному закладі Волошина О.В., Молоченко В.В., Дев’ятко В.В. С Концепція згідно якої ВУЗ надає у вигляді набору бізнес-процесів, а управління його діяльністю, як у 33
19471 Пізнавальна активність студента: психологічний аспект Клибанівська Т.М. Тд Пізнавальна активність студента. 29
19470 Маховик "VDMI" Пат. 124327 Янович В.П., Купчук І.М. П Маховик "VDMI" містить корпус, основу, поршні-тягарі з можливістю радіального переміщення, 16
19469 Мобільний роздавач-змішувач кормів Пат. 126951 Любін М. В., Яропуд В. М., Токарчук О. А. П Мобільний роздавач-змішувач кормів складається з кузова, розміщеного на ходовій частині, і вивантажу 24
19468 Система живлення дизельного двигуна з електронним регулюванням складу суміші Пат. 125234 Гунько І.В., Пришляк В.М., Пясецький А.А., Бурлака С.А., П Трипаливна система живлення дизельного двигуна, котра складається з електронного блока керування, да 29
19467 Газогенераторний твердопаливний котел Пат. 117142 Рубаненко О. Є., Рубаненко О. О., Дмитришен О. М., Гунько І. О. П Винахід належить до опалювальної техніки, зокрема до газогенераторних твердопаливних котлів, та може 56
19466 Сертифікат про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи» 27 вересня, Глухів, ГАТІ СНАУ Деревенько І. А. Нз сертифікат 18
19465 Вібраційний млин Пат. 129643 Янович В.П., Солона О.В., Сосновська Л.В. П Вібраційний млин містить тороподібну помольну камеру, завантажувальну та розвантажувальну горловину, 27
19462 Проблеми міграції робочої сили та шляхи їх вирішення у Вінницькій області Кубай О.Г., Страпачук М.Ю. Тд 36
19461 Аграрні розписки в Україні як нові можливості розвитку АПК Кубай О.Г., Басараба В.М. Тд 35
19460 Забезпеченість аграрного сектору України земельними ресурсами Кубай О.Г., Гдадкіх Т.В., Томчук В.І. Тд 39
19459 Інвестиційна діяльність Вінницької області: проблеми та перспективи Кубай О.Г., Омельчук Ю.В., Дідик Ю.А. Тд 35
19458 Інноваційні технології формування професійної компетентності фахівців з менеджменту Мазур К.В. Тд 42
19457 Стан фінансового забезпечення процесів відтворення в аграрній економіці Мазур А.Г., Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Тд 39
19456 Матеріально-технічне забезпечення аграрного виробництва Кубай О.Г., Марчик Є.К. Тд 24
19455 Тенденції розвитку ринку органічної агропродовольчої продукції в Україні Логоша Р.В., Хрипко О.Л. Тд В аграрному секторі світової економіки в останні десятиліття зміцнює свої позиції та набуває поширен 41
19450 Граничні умови сушіння насіння гарбуза Цуркан О. В.,Полєвода Ю. А., Присяжнюк Д. В. Тд Визначення граничних умов сушіння насіння гарбуза. 18
19449 Сучасний стан екологічно безпечної продукції в Україні Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. Тд Застосування при вирощуванні сільськогосподарських культур великої кількості хімічних засобів захис 41
19448 Значення конюшини лучної у біологізації землеробства Забарна Т.А. Тд 26
19447 Кореневі рештки конюшини лучної у вирішенні проблеми родючості ґрунту Забарна Т.А. Тд 40
19446 Конкурентоспроможність моделей технологій вирощування конюшини лучної Забарна Т.А. Тд 23
19445 Ботанико-биологическая характеристика и агротехника выращивания дурмана обыкновенного Телекало Н.В., Бурбело Д.В. Тд Дурман обыкновенный - однолетнее травянистое растение из семейства Пасльованих (Solanaceae) 50-120 с 37
19444 Дослідження способів плавлення ожеледі в розподільчих електричних мережах Рубаненко О., Явдик В. Тд Одним з головних завдань будь-якої енергосистеми є надійне електропостачання споживачів, яке здійсню 30
19443 Heat and power supply of agroindustrial enterprises using bioresources Yavdyk V., Rubanenko O. Тд Creating microgrids, taking into account the experience of other countries, such as India, is a prom 42
19442 Хмарні технології для вирішення бізнес-задач у малому та середньому бізнесі Бахарєва Я.В. Тд 72
19441 Периферійна організація як структурний компонент лексико-семантичного поля "час" у мові повісті Михайла Стельмаха Горобець А. Тд 40
19440 Вплив біопрепарату на формування симбіотичного потенціалу квасолі овочевої (Phaseolus vulgaris l.) в умовахПравобережного Лісостепу України Литвинюк Г.В. Тд 37
19439 Маркетингова політика комунікацій у системі розвитку підприємництва Джеджула О.М. Тд Маркетингова політика розглядається як система дій підприємства, спрямована на забезпечення взаємоді 37
19438 Стратегія і тактика антикризового управління підприємством Прилуцький А.М., Артенюк В.С. Тд Проведення стратегічних і тактичних антикризових заходів є створення таких суб`єктів підприємницької 77
19437 Проблеми та перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні Прилуцький А.М., Гунців В.А. Тд Залучені кошти банку є головним джерелом для кредитних, фінансових і інвестиційних продуктів, тому п 93
19436 Вплив електромагнітного поля на ріст та розвиток мікобактерій туберкульозу Войціцька О.М. Тд Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу за останні десятиліття призводить до збільшення техно 114
19435 Стратегічні орієнтири розвитку аграрного сектору економіки України Гарбар Ж.В. Тд З’ясовані стратегічні цілі, завдання та орієнтири розвитку аграрного сектору економіки України. 41
19434 Меманізми антикризового фінансового управління на підприємстві Прилуцький А.М., Артенюк В.С. Тд Узагальнення сучасних теоретичних положень та методологічних аспектів фінансового механізму антикриз 43
19433 Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства Прилуцький А. М., Тимченко О. В. Тд Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному випадку вибирають оптимальний саме для цьо 34
19432 Встановлення раціонального рівня енергії та оптимальних параметрів ультразвукової кавітаційної обробки технологічних середовищ Берник І.М. Тд The necessity of research and establishment of conditions for the intensification of processes of ul 61
19431 Роль цифрової економіки в процесі інтеграції освіти України в європейський простір Коляденко С.В. Тд Підготовки спеціалістів будь-якого напряму в нових умовах функціонування економіки в глобалізованому 28
19427 Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті України та інших країн світу Ушкаленко І.М. Тд Рівень розвитку країни значною мірою визначається рі-внем розвитку освіти, яка повинна на нинішньому 28
19426 Облікова ставка НБУ та макроекономічні ризики Прилуцький А.М. Тд Одна з найголовніших причин для підвищення облікової ставки – це девальваційні ризики. Такий крок НБ 20
19422 Вирівнювач поверхні грунту Пат. 127353 Бабин І. А. П Вирівнювач поверхні ґрунту, що містить причіпний пристрій, раму, ходові колеса, вирівнювальні пристр 23
19420 Мова, культура та освіта Пк 21
19419 Тритрубний теплоутилізатор Пат. 126074 Яропуд В. М., Бабин І. А. П Теплоутилізатор містить три коаксіально встановлені труби (внутрішню, середню і зовнішню), трубку дл 16
19417 Інфрачервона вібраційна сушарка для дисперсних матеріалів Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. Тд Сушарки з киплячим шаром являються одними з найбільш прогресивними апаратами для сушіння. Про 28
19416 Оцінка якості дистракторів у математичних тестах Найко Д.А. Тд 20
19415 Вплив строків сівби на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання Колісник О.М. Тд Кукурудза в Україні за останні роки набула вагомого значення для зернового балансу країни і за оста 22
19414 Стійкість самозапилених ліній кукурудзи до Ustilago zeae sphacelotheca reiliana Колісник О.М. Тд В Україні кукурудза є однією з провідних зернових культур. Аналіз родоводів сучасних гібридів вітчиз 28
19413 Поширення амброзії полинолистої залежно від кліматичних умов Ватаманюк О.В. Тд амброзія полинолиста, клімат 32
19406 Бізнес-аналітичні системи в управлінні логістикою Потапова Н.А. Тд 22
19405 Економетричне обгрунтування оцінок якості продукції в логістичних ланцюгах Потапова Н.А. Тд 41
19404 Корпоративний розвиток в Україні Потапова Н., Андрощук М. Тд 43
19403 Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні Потапова Н., Білявська А. Тд 49
19402 Фотосинтетична продуктивність рослин квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу Шкатула Ю.М. С Розглянуто вплив використання гербіцидів та стимуляторів росту на динаміку формування листкової пове 26
19401 Оцінка рівня забур'яненості агрофітоценозів основних сільськогосподарських культур в умовах дослідного поля ВНАУ Пелех Л.В. С У статті розглянуто загальні особливості формування типів забур`яненості основних сільськогосподарсь 24
19400 Проблема практичної підготовки випускників ВНЗ аграрного спрямування Шевчук О.Ф. Тд 35
19399 Використання теорії корисності при прийнятті управлінських рішень в інноваційній діяльності підприємства Бурдейна Л.І., Шевчук О.Ф. Тд 32
19397 Механізм пільгового кредитування фермерів та його регіональні програми Алескерова Ю.В. Тд 43
19396 Джерела формування та оцінка внутріщніх фінансових потоків підприємства Вільчинська Н.Л., Алескерова Ю.В. Тд 31
19395 Розвиток експортного потенціалу харчової галузі в умовах глобалізації Брояка А.А. Тд Харчове виробництво посідає вагоме місце у національній економіці, адже воно задовольняє першочергов 27
19394 Развитие продовольственного рынка Украины в контексте евроинтеграции Брояка А.А. Тд В условиях активного формирования интеграционных связей со странами Европейского Содружества, станов 17
19393 Дослідження стійкості адаптивної системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В. С. С Розглядаються проблеми зменшення енергоємності процесу відокремлення консервованих кормів з траншейн 31
19390 Мясная продуктивность бычков при коррекции рациона дефицитными микроэлементами Фарионик Т.В. Трачук Е.Г. С В статье проанализированы современные данные биологической роли некоторых микроэлементов на мясную п 22
19389 Особливості логістичних процесів аграрних підприємств Потапова Н., Бурмій В. Тд 29
19388 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств Потапова Н., Колодій Ю. Тд 40
19385 Банківська криза: сутність, причини та шляхи подолання Вдовенко Л.О., Думбровський В. Тд Банківська система України впродовж років виявилась найбільш піддатливою до впливу фінансових 32
19384 Інноваційно-інвестиційний розвиток як рушійний фактор економічного успіху підприємства Потапова Н., Топіна Р. Тд 53
19383 Особливості страхування сільськогосподарських підприємств Дзюбенко О. Б., Алескерова Ю.В Тд До збірника матеріалів конференції увійшли тези доповідей, що стали предметом обговорення учасників 31
19380 Вплив сортових особливостей на урожайність та якість продукції кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І.І. С Наведено результати досліджень вивчення урожайності та якості продукції кабачка залежно від сорту та 23
19378 Морфологічні показники крові бугайців за експериментального хронічного кадмієвого токсикозу Лавришин Ю.Ю., Гутий Б.В., Паладійчук О.Р., Віщур В.Я. С Згодовування бугайцям кадмію хлориду у дозі 0,04 мг/кг тварини сприяло до зниження кількості еритроц 29
19372 Фінансові ресурси страхових компаній та їх оподаткування Томчук М. О., Льовкіна О. В., Алескерова Ю.В. Тд 29
19371 Сутність міжнародної конкурентоспроможності аграрного підприємства в умовах сьогодення Санцевич В.О., Алескерова Ю.В. Тд В теперішній час умови господарювання характеризуються тим, що виробники продукції чи надавачі послу 28
19367 Економічна ефективність технології вирощування квасолі Мазур В.А., Гайдай Л.С. С Наведено результати наукових досліджень за 2014-2016 роки з вивчення впоиву передпосівної інокуляції 29
19365 Вплив харчування на здоров'я студентської молоді Олійник Н.А., Віннік Ю.В. С У статті розглядається вплив харчування на здоров`я студентської молоді. 58
19364 Інноваційні підходи до кредитування аграрного підприємства Лесько Л.М., Алескерова Ю.В. Тд Розвиток та удосконалення кредитування аграрного підприємства є однією з передумов ефективної, прибу 42
19363 Проблеми банківської системи в контексті фінансового забезпечення підприємств аграрного сектору Вдовенко Л.О. Тд Позиція аграрного сектора економіки в майбутньому залежить від рівня довготермінових інвестицій та й 54
19360 Особливості страхування сільськогосподарських культур в аграрному секторі та перспективи його розвитку Якубовська Я. Р., Алескерова Ю.В. Тд Найбільш ризиковим в сільськогосподарському виробництві є вирощування урожаю сільськогосподарських 45
19353 Independent extracurricular work at the agrarian coplleges of the USA Тимощук Н.М. Тд The undoubted advantage of American higher education is its extraordinary flexibility in methods, f 32
19351 Темарій голоду в малій прозі Миколи Понеділка Тимощук Н.М. Тд Проаналізовано особливості моделювання штучного голоду у малій прозі маловідомого українського діасп 29
19348 Контролінг фінансових ризиків підприємств Терещук І.О., Алескерова Ю.В. Тд У збірнику представлені матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції «Новий погляд на р 21
19338 Проксемічні особливості невербального спілкування менеджера Тимкова В.А. Тд У статті розглянуті питання невербальних засобів спілкування, що недостатньо висвітлені в науковій л 25
19314 Дослідження математичної моделі вібраційного млина для подрібнення мінералів Друкований М.Ф., Янович В.П., Дишкант Л.В., Ольшевський А.І. С В статті наведено кінематичний аналіз математичної моделі вібраційного млина і наведено дослідження 17
19313 Трансформація ідеї університету в епоху постмодерну Лечук К.І. Тд Розвиток університету як суспільної інституції. 23
19312 Структура потребления и индекс потребительских цен в Украине Хаецкая О. П. Тд Отмечено что в структуре потребления важное место занимает изменение цен на товары и услуги. Проанал 21
19311 Перспективи розвитку зовнішньекономічної діяльності агропромислових ринків Хаєцька О.П. Тд Зовнішньоекономічна діяльність агропромислових ринків є формою господарської діяльності, яка пов’язу 26
19310 Food supply chain development in Ukraine as a way to agricultural sector growth Кірєєва Е.А. Тд Agricultural sector as a base of the national and international food security is the most important 22
19307 Освітньо-виховний потенціал екологічної естетики в епоху глобальних трансформацій Тарасенко Г. С., Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Хаєцький Г. С. Тд У контексті гуманітаризації екологічного знання цілком об’єктивно виникла те- нденція створення кон 30
19306 Виробництво органічної продукції як один із шляхів розвитку «зеленої економіки» в Україні Білокінна І.Д. Тд 30
19305 Роль саморегулівних організацій у розвитку аграрного сектору за принципами «зеленої економіки» Білокінна І.Д. Тд 40
19304 Продовольча безпека та економічні основи виробництва біопалива в Україні Фурман І.В. Тд 40
19303 Роль та значення ОТГ у активізації розвитку сільських територій Костюченко Д. Л. Тд 44
19302 Інтеріоризація як складова формування цінності знань у процесі підготовки майбутнього фахівця аграрія Лебедєва Н.А. Тд Інтеріоризація як складова формування цінності знань у процесі підготовки майбутнього фахівця аграрі 26
19301 Modern Trends in Bankruptsy of Enterprises in Ukraine and their Solutions Shcherbaniuk O., Mazun V., Matiienko O.S. Тд 20
19300 What Is Insurance Korchun V., Marchuk Yu., Matiienko O.S. Тд 26
19299 Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємств Грищук Н.В., Білоус К. Тд 43
19297 Кредит як балансуюче джерело формування оборотних фондів Семенюк Р. Тд Впродовж останніх років банківська система України розвивається динамічно, забезпечуючи високі темп 27
19295 Проблеми поєднання фундаментальних та спеціалізованих аспектів курсу фізики у підготовці студентів аграрних ВНЗ Хомяковський Ю.Л. Тд Курс фізики як навчальна дисципліна також створює фундамент для наступного засвоєння загальнопрофесі 35
19294 Створювана буковинська породна група червоно-рябої молочної худоби нової популяції на молочних фермах Буковини Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В. С У статті висвітлено питання господарської практики й теоретичних узагальнень процесів, яуі відбувают 17
19293 Моніторинг забруднення важкими метелами лісових ягід в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О.І. С Досліджено інтенсивність забруднення важкими металами лісових ягід, зібраних на території лісових го 30
19292 Оцінка шкодочинності бур'янів на агрофітоценозі ярого ячменю методом спряженої вегетації Пелех Л.В. С У статті висвітлено результати вивчення впливу рівня забур’яненості агрофітоценозу ярого ячменю на 20
19291 Біологічне землеробство - пріоритет відтворення агробіорізноманіття Тіторенко О. М. С Розглянуто та досліджено питання актуальності ведення біологічного землеробства з метою збереження т 39
19290 Вплив використання ЕМ-препаратів на вміст важких металів у грунті Зайцева Т.М. С Досліджено вплив мікробіологічних препаратів Байкал ЕМ-1, Емочки-родючість, Органік-баланс, Вермісол 30
19289 Вплив на екологічні показники роботи дизельних двигунів за використання біодизеля Мазур В.А., Мамалига В.С., Поліщук І.С., Мазур О.В. С У статті наведено результати екологічних показників дизельного двигуна при роботі на різних типах 47
19288 Стан та тенденції розвитку малих форм господарювання в аграрному виробництві у розвинених країнах світу Мазур К.В. С У статті розглядаються актуальні питання збереження та розвитку малих форм господарювання в аграрном 25
19287 Determination of tne parameters of transporting and mixing feed mixtures along the curvilinear paths of tubular conveyors / Визначення параметрів процесу транспортув та змішування кормових сумішей на криволінійних трасах трубчатих конвеєрів Hevko R.B., Liubin M.V., Tokarchuk O.A., Lyashuk O.L., Pohrishchuk B.V., Klendii O.M. С The results of theoretical and experimental studies of simultaneous transporting and mixing the comp 31
19286 Стан та тенденції розвитку зерновиробництва у Вінницькій області Мазур А.Г., Мазур С.А., Гонтарук Я.В. С Розглядаються основні проблеми зерновиробництва у Вінницькій області. Основна увага приділяється оці 49
19285 Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України Мороз О. В., Логоша Р. В., Підвальна О. Г. С У процесі дослідження використано методологію аналізу стану ринку через критерій І; показники еквіва 35
19284 Методологія і методика оцінювання процесів використання та відтворення родючості ґрунту в овочівництві Логоша Р.В., Підвальна О.Г., Кричковський В.Ю. С Мета статті полягає у дослідженні концептуальних засадметодології та методики оцінювання процесів ві 25
19282 Підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності Олійник Н. А. С У статті висвітлюються та теоретично обґрунтовуються проблеми підготовки студентів до професійної ді 54
19279 Діяльність української інтелігенції у галузі освіти у Першій Чехословацькій республіці (1918-1938) Піковська Т.В. С Стаття присвячена освітній діяльності української інтелігенції у галузі освіти в період перебування 32
19278 Теоретическое исследование устойчивости движения управляемого моста колесного трактора Борисюк Д.В., Спирин А.В., Гунько И.В. С В данной статье рассмотрено влияние колебания колес и микропрофиля дорожного покрытия на устойчивост 30
19277 Формування іміджу регіону в умовах розвитку туристичних кластерів Коляденко С.В. С В статті комплексно досліджено вплив кластеризації туристичної сфери на формування регіонального імі 39
19276 Оцінка екологічності нафтового палива та біопалива з використанням методології повного життєвого циклу Гунько І.В., Бурлака С.А., Єленич А.П. С Використання викопних видів палива призводить до забруднення навколишнього середовища та зміни кліма 51
19275 Eastern Podilia as a Structural Unit of a Pan-European Environmental Network Mudrak O.V., Ovchynnykova Yu.Yu., Mudrak G.V., Nagornyuk O.M. С Based on scientific, methodological and practical principles and approaches, the scheme of Eastern P 45
19274 Особливості природокористування в межах Дністровського широтно-меридіонального екокоридору Мудрак Г.В. С На основі науково-методичних підходів і власних польових досліджень розглянуто особливості природоко 29
19273 Багаторічні бобові і злакові трави у вирішенні проблем заготівлі якісного силосу Овсієнко С.М. С Помітно підвищити силосоємість високобілкових культур і знизити втрати поживних речовин при зберіг 62
19272 Researcher of the influence of low-frequency and high-frequency actions on processing of technological environments Bernyk I. С The processing of various vibrational low-frequency and cavitation high-frequency actions by their r 60
19271 Оцінювання рівня біорізноманіття та природного поновлення дуба звичайного у лісогосподарській зоні міста Вінниця Матусяк М.В. С Досліджено рівень біорізноманіття деревно-чагарникових видів та рівень природного поновлення основни 16
19270 Використання білкових добавок у виробництві ковбасних виробів Берник І.М., Соломон А.М., Шуляк О.О. С Розробка нових технологій виробництва м’ясних виробів з метою економії сировини та збільшення виходу 22
19269 Мясная продуктивность бычков при коррекции рациона дефицитными микроэлементами Фарионик Т.В., Трачук Е.Г. С В статье проанализированы современные данные биологической роли некоторых микроэлементов на мясную п 16
19268 Effect of rheological properties of materials on their treatment with ultrasonic cavitation Bernyk I., Luhovskyi O., Nazarenko I. С In the research, we proved that the optimum level of energy is the basis for an effective treatment 26
19267 Особливості застосування сучасних консервантів при силосуванні кормів Кучерявий В.П., Трачук Є.Г., Зелінська І.П. С У статті представлено загальні прийоми силосування, інноваційні досягнення при заготівлі кормів, опт 27
19266 Вплив досліджуваного препарату на відгодівельні та м'ясні якості свиней Кучерявий В.П., Трачук Є.Г., Ткаченко Т.Ю. С До заходів щодо збільшення виробництва вдаються задля розв`язання питання по забезпеченню населення 35
19265 Національне питання в програмах словацьких автономістів у Першій Чехословацькій республіці (1918–1938 рр.) Піковська Т.В С Стаття присвячена національному питанню в програмах словацьких автономістів у Першій Чехословацькій 28
19264 Стан бізнес-середовища малих та середніх підприємств в Україні Мазур К. В., Сімоник Л. С. С В статті розглянуто питання про бізнес-середовище малих та середніх підприємств в Україні. Проаналіз 40
19261 Економічні важелі впливу на збалансований розвиток агроекосистем Мазур К.В. С В статті розглядається значимість питання економічного розвитку і екологічного стану агроекосистем. 26
19259 Some prospects of growing and use of China aster for spase greening in Podillia zone Cherniak V. M., Prokopchuk V. M., Monarkh V. V. С Annual aster, also called China aster (Callistepsus chinensis (L.) Nees) is one of the priority orna 21
19258 Екологічний стан лісових асоціацій "Ботанічного саду "Поділля"" Мазур В.А., Мудрак Г.В. С У статті розглянуто особливості збереження біотичного та ландшафтного різноманіття у межах природно- 48
19257 Оцінка придатності грунтів НДГ «Агрономічне» для вирощування органічної продукції за вмістом важких металів Мазур В.А., Вергеліс В.І. С У статті проаналізовано придатність ґрунтів НДГ «Агрономічне» для вирощування органічної продукції з 30
19256 Особливості органічного насінництва сої в контексті євроінтеграції України Городиська І.М., Ліщук А.М., Чуб А.О., Манарх В.В. С Відмічено значний потенціал України для виробництва органічної сільськогосподарської продукції та 20
19254 Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за параметрами пластичності та стабільності Мазур О.В., Мазур О.В С Зроблено ранжування сортів квасолі звичайної за коефіцієнтом екологічної пластичності та варіанси ст 39
19253 Розробка програмного алгоритму розрахунку кінематичних параметрів робочих органів віяльно-калібрувальної машини Купчук І.М., Браніцький Ю.Ю. С Серед основних пріоритетних галузей аграрного сектору, що закладають підґрунтя розвитку агропромисло 26
19252 Вивчення видового складу шкідників амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) в Європі Солоненко В. І., Буткалюк Т. О., Ватаманюк О.В. С Авторами проаналізований видовий склад шкідників амброзії полинолистої як карантинного об’єкту на о 34
19251 Перспективи розвитку конструктивних схем вібраційних приводів транспортних та технологічних машин АПК Купчук І.М. С Серед основних шляхів інтенсифікації технологічних операцій, що застосовуються в АПК (агропромислово 44
19250 Особливості частотно-регульованого електроприводу для транспортуючих систем АПК Матвійчук В.А., Любін М.В., Токарчук О.А., Рубаненко О.О. С В статті розглянута можливість плавного запуску, зупинки та регулювання швидкості асинхронних електр 20
19249 Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу Сироватко К.М., Зотько М.О., Маслоїд А.П. С У лабораторних і виробничих умовах досліджено вплив бактеріально-ферментного препарату Літосил плюс 22
19248 Research on sunflower seeds separation by airflow = Дослідження процесу сепарації насіння соняшнику під дією повітряного потоку Aliev E.B., Yaropud V.M., Dudin V.Yr., Pryshliak V.M., Pryshliak N.V., Ivlev V.V. С Investigation of the process of sunflower seeds separation during its movement under the influence o 21
19247 Інформаційний фонд релевантності конструкторсько-технологічних видів крупногабаритних з’єднань для передачі крутного моменту Веселовська Н.Р., Скоркін О.А., Котляр О.В., Клочко Ю.О., Старченко О.П. С Інформаційний фонд релевантності конструкторсько-технологічних видів крупногабаритних з’єднань для 91
19246 Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на індивідуальну продуктивність рослин нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М.О., Дідур І.М. С Викладено результати польових досліджень з вивчення впливу передпосівної обробки насіння інокулянт 36
19245 Вплив попередників на забур’яненість озимої пшениці Забарна Т.А. С Описано результати багаторічного вивчення рівня забур’яненості агрофітоценозу озимої пшениці з огля 25
19244 Формування фізико-механічних властивостей сірого лісового грунту залежно від вирощуваної культури Забарна Т.А., Вдовиченко І.П. С Висвітлено результати оцінки впливу різних полезаймаючих культур на формування механічного та агре 87
19243 Продуктивність кукурудзи залежно від впливу сучасних біопрепаратів та мікробіологічних добрив в умовах Лісостепу Правобережного Рибачок В.В. С У даній статті наведено та проаналізовано результати польових досліджень щодо впливу мікоризоутворюю 43
19241 Статика взаємодії абсолютно твердих тіл із сипучим середовищем Солона О.В. С У статті наведено аналіз формалізації статики сипучого дискретного середовища, а також абсолютно тве 41
19240 Перспектива вирощування капусти брюссельської для українського ринку Вдовенко С.А., Іванович О.М. С Перспективною рослиною відкритого ґрунту є капуста брюссельська, яка відрізняється високими смаковим 26
19239 Репродуктивна здатність сортів ожини (Rubus L.) в умовах Західного Лісостепу України Вдовенко С.А., Телепенько Ю.Ю,, Сіленко В.О. С У статті висвітлено результати польових досліджень по вивченню репродуктивної здатності сортів ожини 48
19238 Податковий аудит в Україні: стан, проблематика та перспективи розвитку Чудак Л.А. С У статті проаналізовано стан вітчизняної практики здійснення податкового аудиту органами Державної ф 16
19237 Використання біоресурсів для компенсації нестабільності вітрових і сонячних електричних станцій з метою забезпечення незалежного електропостачання підприємств АПК Рубаненко О.О. С Запропоновано створювати мікромережі та використовувати біоресурси для компенсації нестабільності ві 107
19236 Використання локальних джерел електроенергії для оптимізації структури ЕЕС Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Собчук Н.В. С В статті розглянутий напрям розвитку сучасної електроенергетики, який передбачає створення локальних 30
19235 Підвищення енергоефективності сушіння насіння зернових культур шляхом застосування теплових насосів Пазюк В.М., Рубаненко О.О., Вишневський В.М. С В статті наведені дослідження з енергоефективного сушіння насіння ріпаку із застосуванням теплових н 37
19234 Моніторинг технічного стану електричних мереж з ізольованою нейтраллю на основі розподіленої системи RC–фільтрів з обмежувачами перенапруг та телеметрією напруг Матвієнко С.В., Янович В.П., Рубаненко О.О., Явдик В.В. С Проаналізовано особливості експлуатації, основні причини аварій та забезпеченість засобами моніторин 32
19233 Сільський зелений туризм як напрям диверсифікації сільської економіки та чинник розвитку сільських територій Мазур С. А. С В статті розглядаються теоретико-методологічні та практичні засади розвитку сільського зеленого тури 23
19232 Маркетинговий підхід до формування іміджу регіону: сучасні інструменти та актуальні завдання Коляденко С.В. С В статті обґрунтовано маркетинговий підхід до процесів формування іміджу регіону в сучасних умовах р 31
19231 Інструменти розвитку малого підприємництва в сільській місцевості Вінницької області Пронько Л.М. С У статті розглядаються актуальні питання щодо інструментів розвитку малого підприємництва в сільські 17
19230 Поживне середовище АПМ-Вінтуб для прискореної детекції збудника туберкульозу Войціцька О.М. С Приведено результати порівняльного дослідження ростових якостей розробленого поживного середовища зі 93
19229 Вплив різних факторів на молочну продуктивність корів Зотько М.О. С У статті приведено результати вивчення впливу типу стресостійкості корів, кормового стресу та темп 37
19228 Моделювання живої маси телиць голштинської породи з використанням генетико-математичної моделі Б. Гомпертца Каратєєва О.І., Поліщук Т.В. С У роботі висвітлено результати дослідження живої маси телиць голштинської породи різного походження 22
19227 Аналіз раціонального використання земельних ресурсів у Вінницькій області Ушкаленко І.М. С Була проведена характеристика стану та заходів охорони земельних ресурсів у Вінницькій області. Проа 20
19226 Analysis of technologies of sowing and sowing Komaha V.P., Burlaka S. A., Kupchuk I. M., Yakkovskaya R. O. С Modern technologies for harvesting hay, silage (combisiloss), haylage, herbal flour and fodder root 18
19225 Фізико-математичний апарат взаємодії сипкого матеріалу із вібруючим решетом Алієв Е.Б., Яропуд В.М., Гаврильченко О.С., Кунда В.Г. С У зв’язку з тим, що технологічний процес сепарації сипкого (або гранульованого) матеріалу за допомог 33
19224 Адаптивність та особливості росту сортів тополі в умовах Поділля Нейко І. С., Колчанова О. В. С Досліджено особливості укорінення та росту сортів тополі. Всього вивчено 10 сортів тополі українсько 19
19223 Еритропоез, обмін білків крові і продуктивність бугайців за мікроелементної корекції їх раціонів Фаріонік Т.В. С Одним із найважливіших чинників повноцінної годівлі тварин є оптимальна забезпеченість їх поживним 23
19222 Особливості оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств Сахно А.А., Салькова І.Ю., Слободянюк А.О. С У статті досліджено особливості оцінювання рівня конкурентоспроможності промислових підприємств. Вия 38
19218 The centrifugal type mineral fertilizers spreader Kobets А., Naumenko N., Ponomarenko N., Yaropud V. С The scientific foundations of justification of technological parameters for centrifugal type mineral 30
19217 Результати дослідження зміни вібраційних характеристик вібродвигуна Яропуд В.М. С Спеціальні вібраційні установки, що застосовуються в різних галузях машинобудування, комплектуються 27
19216 Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів пульсатора доїльного апарату Яропуд В.М. С Важливим технологічним процесом молочного тваринництва є машинне доїння корів. Переваги цього процес 27
19215 Особливості маркетингу в малому підприємництві Савіна С.С. С У статті розглянуто особливості маркетингу в малому підприємництві. Визначено місце й роль малого пі 51
19214 Вибір оптимальної методики покращення складу сумішевого біопалива з рослинних олій Гунько І.В., Бурлака С. А., Ярощук Р.О. С В статті наведені аналітичні і теоретичні шляхи збільшення ефективної потужності машинних агрегатів 40
19213 Технологічне забезпечення підвищення параметрів точності та якості зубчастих рейок важких верстатів з ЧПК Пермяков О.А., Клочко О.О., Веселовська Н.Р., Синиця Ю.О. С Розроблено математичну модель прогнозування показників якості поверхневого шару зубчастих рейок, що 36
19212 Зниження навантаження елементів конструкції моста керованих коліс самохідної косарки шляхом раціональної установки гідроциліндрів Малаков О.І., Бурлака С.А., Ярощук Р.О. С Наведено конструктивні особливості моста керованих коліс самохідної косарки з метою детального аналі 36
19207 Комплексне оцінювання перспективності видів і гібридів модрини для умов Лісостепу України Лось С. А., Григорьєва В. Г., Самодай В. П., Нейко І. С. С Узагальнено дані щодо комплексного оцінювання лісових культур видів і гібридів модрини у насадженнях 20
19206 Просторовий аналіз репродуктивних процесів на клоновій плантації сосни звичайної фінського походження Нейко І.С., Колчанова О.В., Монарх В.В., Зленко О.П. С У роботі проведено аналіз репродуктивних процесів на клоновій плантації сосни звичайної фінського по 35
19201 Основні тенденції ефективного використання біогазу в Україні Охота Ю.В., Козак К.В. С У статті розглянуто досвід використання біогазу в Україні, його механізм виробництва. Проаналізовано 16
19199 Підприємницька діяльність в аграрному секторі: сутність, організаційно-правова форма та інші основні аспекти Охота Ю.В. С У статті розкриті погляди вітчизняних науковців та трактування існуючих теорій (концепцій) на сутніс 24
19197 Modeling of mechanical and technological processes of the agricultural industry Aliev E.B., Bandura V.M., Pryshliak V.M., Yaropud V.M., Trukhanska O.O. С Modern theoretical researches on the mechanical and technological processes for agricultural industr 28
19190 Тенденції розвитку сучасних концепцій маркетингу Савіна С.С. С Стаття містить результати дослідження щодо формування та використання сучасних концепцій маркетингу. 22
19186 Аналіз фінансового стану як ключовий етап оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємства Довгань Ю.В. С Стаття присвячена актуальним питанням активізації інвестиційної діяльності в АПК. Розглянуто сутніст 1001
19165 Продуктивність телиць м’ясного комолого сименталу з використанням в годівлі екологічно чистих рецептів раціонів в умовах Буковини Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Прусова Г.Л. С Наведено результати досліджень ретроспективних даних на поголів’ї ремонтних теличок створюваного бу 25
19162 Аналіз структурних елементів урожайності рослин озимого ріпаку залежно від впливу удобрення та строку посіву Мазур В. А., Мацера О. О. С В статті проаналізовано проблему формування структурних елементів та біологічної урожайності насіння 27
19161 Вплив стимуляторів росту на вкорінення живців самшиту вічнозеленого Buxus sempervirens l. в умовах закритого грунту Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І. С Наведено результати досліджень щодо регенераційної здатності самшиту вічнозеленого Buxus semperviren 25
19160 Вплив регулятора росту МАРС EL на врожайність буряка столового Окрушко С.Є., Пінчук Н.В., Голюк Ю.В. С Представлено результати досліджень урожайності коренеплодів та їх товарності у буряків столових при 53
19159 Зміна вмісту важких металів при досушці зерна кукурудзи Яковець Л.А. С Досліджено динаміку вмісту важких металів у вологому та висушеному зерні кукурудзи залежно від періо 31
19158 Публічне адміністрування в Україні Тодосійчук В.Л. С У статті розглянуті питання реформування виконавчої влади в сучасному суспільстві, трансформація дер 31
19157 Формування племінних стад нової популяції сименталів на Буковині Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В. С В статті висвітлено дані, отримані під час проведення промірів основних статей будови тіла, здійснен 16
19156 Формування каркасу регіональної екологічної мережі Східного Поділля на підставі перспективних заповідних об'єктів і територій у структурі лісового фонду Єлісавенко Ю.А. С Наведено дані про стан і кількісний показник природно-заповідного фонду Східного Поділля в адміністр 20
19155 Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Східного Поділля – центри збереження біорізноманіття регіональної екологічної мережі Єлісавенко Ю.А., Мудрак О.В., Василевський О.Г., Смашнюк Л.В. С Стаття присвячена дослідженню екологічного стану парків-пам`яток садово-паркового мистецтва Східного 42
19154 Лісовідновні процеси у природних дубових лісостанах ДП «Вінницьке ЛГ» Василевський О.Г., Єлісавенко Ю.А., Зленко О.П., Монарх В.В. С Наведено характеристику сучасного стану природного поновлення дуба звичайного в природних лісостанах 35
19153 Польова схожість насіння сортів сої залежно від строків сівби за температурним режимом грунту Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур О.В., Юрченко Н.А. С Наведено результати досліджень по вивченню впливу погодних умов на польову схожість насіння сортів с 25
19152 Формування продуктивності пшениці озимої залежно від застосування мінеральних добрив та бактеріальних препаратів в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М.І. С Представлено результати досліджень по вивченню впливу мінеральних добрив та бактеріальних препаратів 34
19151 Ступінь полеглості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я.Г. С У статті висвітлено результати комплексної оцінки стійкості сортів редьки олійної до вилягання на ос 23
19147 Про спрощення критерію вигляду напружено-деформованого стану суцільного середовища Ковбаса В.П., Солона О.В., Спірін А.В., Цуркан О.В. С Робота присвячена розробці спрощеного критерію оцінки вигляду напружено-деформованого стану суцільно 28
19146 Математична модель діагностування системи вприскування палива «Mono-Jetronic» Барановський В.М., Спірін А.В., Зелінський В.Й., Наляжний В.С. С Діагностика несправностей системи вприскування може проводитися за зовнішніми ознаками. Цей вид діаг 32
19145 Експериментальне обладнання для дослідження шнекового робочого органа екструдера Дмитренко В. П. С Створення нового конкурентоспроможного обладнання для виготовлення високоефективних комбікормів для 33
19144 Matematical model of diagnostication of fuel apparatus of automotive diesels Baranovsky V., Spirin A. С Machinery and tractor park is an important link in agricultural production. From its efficient work 19
19143 The productivity of pea varieties depending on the seeds treatment, systen of defence and nutrition Telekalo N.V. С It is developed the growing technology model, which provides for the growing pea varieties under c 27
19142 Характеристика структури та лісовідновних процесів природних дубових лісостанів ДП «Крижопільске ЛГ» Василевський О.Г., Нейко І.С., Єлісавенко Ю.А., Матусяк М.В. С Основною метою роботи є дослідження стану та динаміки природного поновлення дуба звичайного в приро 36
19141 Сучасні тренди e-commerce в логістиці Качуровський С. Тд В статті розглядається електронна комерція в логістиці та її сучасні тренди розвитку на основі іннов 32
19140 Національні програми польських політичних партій в Першій Чехословацькій республіці (1918-1938) Піковська Т.В С Стаття присвячена польському національному питанню по программі політичних партій в Першій Чехослова 51
19139 Якісні характеристики насіння бобів кормових залежно від передпосівної обробки регуляторами росту рослин Шевчук О.А., Кравчук Г.І., Вергеліс В.І. С В статті представлені результати досліджень по вивченню якісних характеристик насіння бобів кормових 51
19138 Інновації в науці та освіті: виклики сучасності Телекало Н.В. С Реформи в модернізації освіти та всю тяжкість їх реалізації покладають на освітні установи, надавши 26
19136 Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з бобовими культурами на силос залежно від елементів технології вирощування та регуляторів росту Липовий В.Г., Князюк О.А., Шевчук О.А. С Висвітлено результати оцінки впливу норм добрив на продуктивність одновидових та сумісних посівів ку 43
19135 Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з сорго цукровим на силос залежно від елементів технології вирощування Князюк О. А., Шевчук О. А., Липовий В. Г. С У статті наведено результати оцінки впливу норм добрив на продуктивність одновидових та сумісних пос 49
19134 Стратегічні напрями формування національної енергетичної безпеки для економічного зростання України Климчук О.В. С У статті обґрунтовано стратегічні напрями формування національної енергетичної безпеки для економічн 42
19133 Агроекологічні прийоми вирощування (pisum sativum) в умовах Лісостепу Правобережного Телекало Н.В. С У статті обґрунтовано та узагальнено експериментальні й лабораторні дослідження щодо розроблення тех 49
19132 The productivity of intensive pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing under conditions of right-bank forest-steppe Telekalo N.V. / Телекало Н.В. С It is developed the growing technology model, which provides for the growing pea varieties under com 36
19129 Стан розвитку туристичної галузі Вінниччини Полеся В.М. С У статті проведено аналіз туристичного потенціалу Вінницької області. Встановлено, що Вінниччина вол 33
19127 Особливості функціонування промислового яєчного птахівництва в Україні Сахно А.А., Салькова І.Ю., Гриб О.О. С У статті розглянуто основні тенденції розвитку птахопродуктового підкомплексу АПК України. Досліджен 72
19126 Ecological and economic evaluation of varietal resources Lupinus albus L. in Ukraine Mazur V.A., Mazur K.V., Pantsyreva H.V., Alekseev O.O. С Leguminous crops that are studied are strategically needed high protein crops of modern crop product 40
19116 Research on the rational regimes of wheat seeds drying / Дослідження раціональних режимів сушіння насіння пшениці Paziuk V.M. Liubin M.V. Yaropud V.M. Tokarchuk O.A. Tokarchuk D.M. С The value of the grain seeds is in the ability to germinate and ensure high yields. The main technol 22
19115 Інтенсивність накопичення цезію-137 різними видами риб у зоні посиленого радіаційного контролю Вінниччини Разанов С.Ф., Постернак Л.І., Хомяковський Ю.Л. С Вивчено питому активність цезію-137 в м’язевій тканині ставкової та річкової риби вирощеної в умовах 24
19114 Система вищої освіти США: теоретико-методологічний аспект Гаврилюк Н.М. С У статті розглянуто окремі теоретико-методологічні аспекти системи вищої освіти США. Проведено аналі 24
19113 Процес формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галузі в умовах навчально-виховного процесу Манжос Е.О. С 20
19110 Історіографія та джерельна база історії становлення та розвитку галузі промислового виробництва сої та продуктів її переробки в Україні Муханов В.М. С 38
19109 Розробка технологічної схеми вібраційного млина для виробництва органо-мінеральних добрив Ткаченко С.Й., Янович В.П., Любін В.П., Сосновська Л.В. С У статті наведено аналіз технологічних аспектів виробництва біогазу та перспективи використання його 45
19108 The effect of radiation on the human body Sytnyk V.V., Shehda M.M., Voloshyna O.V. Тд Radiation surrounds us all the time. It`s in the air, the ground, our homes, and our food. Over the 29
19107 Medical examinations in criminal investigations Kozak M.M. , Papyan A.D., Voloshyna O.V. Тд Every year, medicine and science are developing to new levels and new discoveries are emerging that 61
19106 Використання інтерактивних технологій для формування естетичного смаку у студентів ВНЗ засобами іноземних мов Волошина О.В. С У статті висвітлено досвід застосування інтерактивних технологій у процесі формування естетичного см 25
19096 Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств Вінницької області Красняк О.П., Курило Н.Ф. С Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств у сучасних економічних умовах країни, регулюв 22
19094 Methodology of competetive innovations development by the food industry enterprise Lutsiak V., Furman I. С В статті розроблено методологічний підхід до створення інновацій та подані результати її практичної 26
19093 Перспективи вирощування енергетичних культур як чинник впливу на розвиток економіки, біоенергетики та аграрного сектору України Бабина О.М. С Статтю присвячено актуальності використання екологічно чистих джерел енергії, зокрема біопалива, як 34
19092 Росана – новий сорт люцерни посівної (Medicago sativa L.) Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С., Максімов А.М. С Подано морфологічні, біологічні та господарсько-цінні характеристики нового сорту люцерни посівної Р 18
19091 Перетравність поживних речових трави люцерни різних сортів у окремі фази розвитку Постернак Л. І. С Принциповою основою нової системи оцінки поживності кормів і раціонів має бути положення про те, що 28
19089 Роль біоенергетики у розвитку аграрного сектору України Бабина О.М. С Статтю присвячено актуальності використання екологічно чистих джерел енергії в Україні як альтернати 16
19088 Використання вівцями азоту протеїну трави люцерни залежно від її сорту, укосу та фази розвитку Постернак Л. І. С Баланс азоту в значній мірі характеризує перетворення білкових речовин в організмі тварин. Відомо, щ 26
19087 Перспективи використання відкритого програмного комплексу arduino для вивчення технічних дисциплін Паладійчук Ю.Б., Руткевич В.С., Зінєв М.В., Лісовий І.О. С Cтатья посвящена вопросу повышения уровня качества обучения техническим дисциплинам в высших учебных 28
19086 Теоретичні підходи до визначення корпоративної соціальної відповідальності: теорії стратегій досягнення конкурентних переваг Мостенська Т.Г. С У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення корпоративної соціальної відповідальності. Пред 27
19085 Математичне моделювання роботи гідравлічного привода секцій широкозахватного культиватора з послідовним спрацюванням гідроциліндрів Руткевич В. С. С Розглядаються проблеми моделювання динамічних процесів, що протікають у складній гідромеханіч 25
19084 Дослідження технологічного процесу внесення рідких добрив у грунт Мазур В. А., Гунько І. В., Бабин І. А. С У статті розглянуто основні недоліки технічних засобів для поверхневого обробітку ґрунту, яким власт 23
19083 Агроекологічна модель підприємництва - основа "зеленого" зростання Ковальчук С.Я. Тд Розглянуто використання моделей зеленого зростання та їх значення для аграрного сектору. 31
19082 Біолого-екологічні особливості використання видів роду жимолость (Lonicera L.) в умовах біостаціонару Вінницького національного аграрного університету Матусяк М.В. С Аналіз результатів фенологічних спостережень здійснено за 7 фазами, які відображають основні моменти 26
19081 Проблеми досягнення фінансової безпеки держави та шляхи її вирішення Сахно А.А., Салькова І.Ю., Яворська Ю.А. С В статті наведено тлумачення поняття «фінансова безпека», вказано склад системи фінансової безпеки, 34
19080 Виробничі випробування механізованої технології компостування безпідстилкового посліду Павленко С. І., Грицун А. В., Бабин І. А., Терещенко Д. В., Грисенко А. І. С Вирішено проблеми локального забруднення органічними відходами птахівництва оточуючого навколишнього 75
19079 Обгрунтування раціональної конструкції натискного механізму високошвидкісної стригальної машинки Грицун А. В., Бабин І. А. С Проведені дослідження по обґрунтуванню раціональної конструкції натискного механізму, важеля та ексц 20
19078 Енергетичні культури та їх вплив на розвиток економіки, біоенергетики та аграрного сектору України Бабина О.М. Тд 29
19076 Інноваційні технології навчання іноземних мов як засіб формування професійної компетентності особистості Лебедєва Н.А. Тд Загальні та професійні компетенції можна розглядати як фундамент, що дозволяє випускнику гнучко оріє 37
19075 Особливості розвитку органічного виробництва в Україні на сучасному етапі Хаєцька О.П. Тд Розвиток органічного виробництва є важливим аспектом для ефективного функціонування української екон 28
19074 Безвідходне вирощування органічної продукції з ефектом поліпшення родючості грунту в умовах дрібного та середнього сільськогосподарського підприємства Янчук В.І. Тд Сучасний світ все тісніше і тісніше пересікається з одного боку з проблемою екологічно чистого (орга 22
19073 Культурний туризм в Україні: перспективи та напрямки розвитку Атаман Л. В., Собко А. Тд 38
19071 Іншомовна компетентність як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх фахівців аграрного сектору економіки у контексті потреб сучасного ринку праці Хомяковська Т.О. Тд Практична мета лінгвістичної освіти, орієнтованої на професію, полягає у формуванні здатності викори 29
19065 Математичні моделі режимів функціонування екстракторів з мікрохвильовим підведенням теплоти Бандура В.М., Котов Б.І., Калініченко Р.А. С Екстрагування цінних компонентів з рослинної олійної сировини відноситься до важливих процесів, підв 27
19064 Моделювання теплового режиму середовищ неоднорідного складу при мікрохвильовому нагріванні Котов Б.І.. Грищенко В.О., Бандура В.М. С Розглянуті теоретичні передумови нагрівання рідкого середовища з твердими рослинними включеннями в е 34
19057 Дієвість контрольної функції обліку в управлінні трансакційними витратами підприємства Гуцаленко Л.В. С У статті розглядається особливості внутрішньогосподарського контролю трансакційних витрат сільського 54
19056 Дієвість контрольної функції обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками Гуцаленко Л.В., Пащенко Н.В., С В статті відзначено, що формування детальної та достовірної інформації про діяльність підприємства, 39
19055 Маркетингові складові інноваційно-інвестиційної активності виробників високоолеїнових рослинних олій Довгань Ю.В. Тд Олійно-жировий підкомплекс АПК України є одним із небагатьох структурних елементів національної екон 43
19052 Використання індивідуальних біогазових установок у формуванні системи енергозабезпечення сільських територій Фабіянська В. Ю., Здирко Н. Г. С У статті обґрунтовано доцільність використання індивідуальних біогазових установок у формуванні сист 42
19051 Обмін калію у свиней за використання у раціонах біологічно активних добавок Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П. С Засвоєння калію в організмі та його вплив на обмін інших біогенних елементів — питання, яке потребує 42
19050 Інтенсивність росту курчат бройлерів КОББ-500 за дії нової кормової добавки Огороднічук Г.М., Гончарук Н.М. С Продуктивність птиці залежить в прямому відношенні від кількості і якості спожитого корму. При цьому 35
19049 Зміни агрохімічних властивостей грунту за вирощування енергетичних культур Броннікова Л. Ф. С У статті висвітлено результати оцінки формування агрохімічних властивостей ґрунту залежно від вирощу 48
19048 Особливості накопичення свинцю і кадмію у зерні злакових культур у процесі зберігання Яковець Л.А., Ватаманюк О.В. Тд Органічне землеробство є одним із способів виробництва екологічної продукції, що набуває все більшо 43
19047 Сортові особливості фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. С Вивчались біометричні показники та продуктивність шести сортів фізалісу мексиканського в умовах відк 57
19046 Ефективність вирощування ріпи за весняних строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А., Кожухар Є. В. С Стаття присвячена вивченню впливу різних весняних строків сівби насіння ріпи за інтегрованого її вир 14
19045 Productivity of organic tomatillo grown in the open ground under conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine Vdovenko S.A., Polutin O.O., Kostiuk O.O., Kutovenko V.B., Vdovychenko I.P. С The paper examines the effect of plant treatment of the tomatillo with bio-agents on the productivit 61
19044 Морфобіометричні особливості, урожайність і товарність плодів фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту за використання мульчуючих матеріалів Вдовенко С. А., Полутін О. О. С Розвиток овочівництва стримується відсутністю сучасних технологій, які забезпечують стабільну врожай 47
19043 Фотосинтетична продуктивність сої залежно від рівня удобрення та застосування комплексу мікроелементів Заболотний Г.М., Циганська О.І., Циганський В.І. С Формування площі листкової поверхні є передумовою отримання максимальних урожаїв сільськогосподарськ 84
19042 Новые принципы балансировки кальция и фосфора на продукцию молока и обменные процессы в организме коров Скоромна О.И., Кулык М.Ф., Дидоренко Т.А. С В основу балансировки потребности кальция на продукцию молока и обменные процессы в организме положе 18
19040 Біфідостимулюючі інгредієнти для десертних ферментованих продуктів Соломон А.М. С В Україні все більшої популярності набувають ферментовані кисломолочні десертні продукти функціональ 40
19039 Features of loan security for the reproduction of fixed assets for agricultural purposes Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Koval N. С The purpose of the article is to justify features of credit support for reproduction of basic agricu 49
19037 Особливості та тенденції розвитку індустрії сільського туризму Ставська Ю.В. С Стаття присвячена дослідженню розвитку сфери сільського туризму. Здійснено типологію туристичних рес 44
19036 Маркетингова аналітика в системі управління підприємством Савіна C.С. С В статті розглядається місце маркетингової аналітики в системі управління підприємством. Визначена м 30
19035 Вплив сирої клітковини в кормах на молочну продуктивність корів Скоромна О. І. С Розкриті теоретичні основи впливу сирої клітковини в кормах на молочну продуктивність корів. За да 17
19034 Стан, проблеми та перспективи розвитку страхування туристів в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Нечипорук В.М. С У статті досліджено напрямки розвитку туристичного страхування. Обґрунтовано доцільність і необхідні 35
19033 Формування ринку біоенергетики в Україні та його інформаційно-аналітичне забезпечення Правдюк Н.Л., Томчук О.В. С Узагальнення потреби та формування складових систем інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку 70
19031 Аналіз фінансового потенціалу страхової компанії та механізму його формування Марценюк-Розарьонова О.В., Бондар А.В. С У статті дана характеристика фінансового стану страхових послуг на ринку України. Проведено структу 36
19030 Продуктивність та хімічний склад яловичини тварин різних порід Льотка Г. І., Добронецька В. О. С В Україні особливо актуальним є питання збільшення виробництва яловичини і підвищення її якості. Дан 26
19029 Забійні та м’ясні якості гусенят за різного рівня германію у комбікормах Соболєв О. І., Льотка Г. І. С У науково-господарському досліді вивчено вплив добавок у комбікорми різних доз германію (0,1; 0,2 та 46
19028 Balancing ration of dairy cows on calcium, phosphorus and iron indices for milk production and exchange processes in the organism Skoromna O.I., Kulik M.F., Didorenko T.O. С Інтенсивний розвиток тваринництва потребує постійного контролю за годівлею тварин, а особливо за які 24
19024 Удосконалення державних програм розвитку іпотечного ринку житла в Україні Прутська О.О., Зарічук О.Є. С У статті проаналізовано реалізовані державою програми стимулювання іпотечного житлового кредитування 39
19019 Стратегія ефективного використання і розвитку економічного потенціалу підприємств туристично-рекреаційної сфери Левицька І. В. С Предмет дослідження – сукупність організаційно-економічних відносин, що виникають в процесі використ 26
19018 Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Грищук Н.В. С У статті розглянуто фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, 38
19017 Міжпредметні зв’язки як комплексний підхід до навчання Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Тд 30
19016 Методика побудови динамічної моделі росту рослин Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Тд 37
19014 Математичне моделювання кривих росту рослин Дячинська О.М. Тд Проаналізовано рівняння росту Чантера. Побудовано криві Чантера, логістичну і Гомпертца. 67
19013 Особливості моделювання кривих росту рослин Дячинська О.М. Тд Розглянута математична модель росту базується на основах системного аналізу, розроблена із врахуванн 53
19008 Інтенсивність накопичення важких металів зерном пшениці озимої залежно від попередників Разанов С.Ф., Ткачук О.П. С Вивчено накопичення важких металів у зерні пшениці озимої залежно від її вирощування після бобових б 31
19004 Вплив сортових особливостей на врожайність та біометричні показники продукції буряка столового в Правобережному Лісостепу України Паламарчук І.І. С За результатами проведених досліджень по вивченню врожайності та біометричних показників продукції б 24
19003 Формування урожайності патисона залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В. М., Паламарчук І.І. С Наведено результати досліджень з вивчення формування урожайності плодів патисона залежно від сортови 37
19002 Проблеми становлення медичного страхування в Україні Прутська О.О., Неголюк О.Ю. С Визначено основні проблеми, що стримують ефективний розвиток медичного страхування в країні. Внесен 31
19001 Особливості об'єднання територіальних громад в Україні Янчук В.І., Мазун В.К. С Об`єднана територіальна громада (ОТГ, об`єднана громада) – адміністративно-територіальна одини-ця в 29
18993 Механізми засвоєння каротиноїдів у тварин (огляд) Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л., Шевченко Л. В., Михальська В. М. С The main sources of carotenoids for the body of animals are the plant and animal origin feeds and bi 22
18992 Зміна структури грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Гончарук І.І., Кравченко В.С. С Досліджено структуру грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав. 32
18991 Зелена маса багаторічних бобових: поживність та вірогідність забруднення важкими металами Разанов С., Ткачук О., Постернак Л. С Досліджено рівень забруднення зеленої маси бобових багаторічних трав важкими металами. 31
18988 Джерела каротиноїдів та їх характеристика (огляд) Шевченко Л. В., Михальська В. М., Яремчук О. С., Камінська О. В., Байєр О. В. С In the review the literary information about sources, obtaining methods and physical and chemical pr 39
18986 Економічна сутність фінансової стійкості підприємства Салькова І.Ю., Санцевич В.О. С Стаття присвячена висвітленню економічної сутності фінансової стійкості підприємств. Визначено, що ф 50
18985 Маркетингове дослідження глобального попиту на продукцію підприємств олійно-жирового підкомплексу Салькова І.Ю., Довгань Ю.В. С Досліджено тенденції розвитку світового ринку продукції підприємств олійно-жирового підкомплексу. Ро 31
18984 Вплив мікроклімату та клінічних показників теличок і нетелей української чорно-рябої молочної породи Варпіховський Р. Л. С Встановлено, що відтворення стада корів потрібно проводити через направлене вирощування з врахування 22
18983 Energy efficient growing of red beet in the conditions of central forest steppe of Ukraine Vdovenko S.A., Palamarchuk I.I., Pantsyreva H.V., Alexeyev O.O., Vdovenko L.O. С Two varieties of red beet like Chervona kulia and Nosivskyi ploskyi were used in the investigation. 46
18982 Моделювання складних систем управління з керованою структурою Зелінська О.В. С Метою статті є побудова процесів керування структурою складних систем. Одним із домінуючих завдань п 55
18980 Використання біологічних препаратів для лікування вароатозу бджіл Разанова О.П., Жуковська Т. С., Горячий В.А. С Галузь бджільництва виробляє ряд цінних продуктів, якість і безпечність яких сьогодні є важливим пит 58
18979 Effectiveness of the application of soil milling in the growing of the squash (Cucurbita pepo var. giraumontia) in the rightbenk forest stepp of Ukraine Vdovenko, S.A., Prokopnuk V.M., Palamarchuk, I.I. Pantsyreva, H.V. С The results of research on the use of soil mulching with polyethylene black perforated film, straw a 36
18978 Зміцнення кормової бази для бджіл шляхом посіву головатня круглоголового Кучерявий В.П., Разанова О.П., Разанов О.С. С Кормова база бджільництва, що склалася на Вінниччині внаслідок природно- кліматичних змін та збільше 29
18977 Ефективність використання у тваринництві біологічно активних добавок на основі підмору бджіл Разанова О.П., Чудак Р.А. М У монографії викладено теоретичний та експериментальний матеріал з використання кормових біологічно 93
18976 Медіація в адміністративному процесі в Україні: сучасний стан і напрями розвитку Пипяк М. І. С У статті розглядається сучасний стан правового регулювання медіації в Україні. Аналізується зарубіжн 116
18975 Наближення правового статусу державного службовця в Україні до стандартів Європейського Союзу Пипяк М. І. С У статті проводиться дослідження правового статусу державного службовця в Україні. Також досліджуєть 76
18974 Об'єкт злочину у науці кримінального права Колос С. С. С У статті розглянуті основні концепції та теорії об’єкта злочину, що сформувалися на сучасному етапі 75
18973 Розвиток цивільних правовідносин у межах закріплених принципів цивільного права Пипяк М. І. Тд Україна перебуваючи у стані активного реформування своєї системи права повинна керуватись найкращим 27
18972 Розсуд, воля та волевиявлення як необхідні складові цивільних правовідносин Румянцева В. В., Левицька І. В. Тд Вільне волевиявлення є ключовим принципом та ознакою будь-яких цивільних правовідносин і обов’язково 39
18971 Нормативно-правове забезпечення об’єднання територіальних громад в Україні: стан та напрями розвитку Пипяк М. І. С Стаття присвячина аналізу чинного законодавства у сфері об’єднання територіальних громад, а також пе 62
18968 Дослідження сортових ресурсів трав'яних видів Paeonia L. в Україні Панцирева Г. В. С Проаналізовано сучасний стан напрямів використання трав`яних видів Paeonia L. та визначено їх перспе 30
18967 Первинне інтродукційне оцінювання декоративних видів Lupinus в умовах Поділля Мазур В.А., Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. С Наведено результати первинного інтродукційного випробування квітниково-декоративних рослин, що належ 30
18965 Формування симбіотичного потенціалу квасолі овочевої залежно від застосування біопрепарату в агроценозах Правобережного Лісостепу України Панцирева Г.В., Паламарчук І.І., Литвинюк Г.В. С Проведено дослідження динаміки формування та функціонування симбіотичного апарату. Досліджено вплив 84
18960 Дослідження потенціалу біомаси сільськогосподарських рослин на території Вінницької області Янович В. П., Полєвода Ю. А., Підлипна М. П. С У статті висвітлено потенціал біомаси сільськогосподарських культур на території Вінницької області. 45
18959 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності, Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 074 (281) «Публічне управління та адміністр Пронько Л.М., Онищук Ю.В. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної 3
18958 Сучaсні підхoди мoтивaції тa стимулювaння персoнaлу в ефективнoму упрaвлінні підприємствoм Климчук А. О. С У статті розглянуто сучасні підходи мотивації та стимулювання персоналу в ефективному управлінні про 1921
18957 Альтернаріоз ярого ріпаку та оцінка особливостей його розвитку і шкодочинності в умовах дослідного поля ВНАУ Буткалюк Т.О, Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. С У статті висвітлено результати вивчення альтернаріозу ріпаку ярого у розрізі вивчення чинників його 60
18956 Спосіб вирощування ріпаку озимого в умовах Правобережного Лісостепу України Мазур В. А., Мацера О. О. П Спосіб вирощування ріпаку озимого в умовах Правобережного Лісостепу України, що включає основний та 42
18955 Критерії правомірного обмеження права на свободу творчості Опольська Н.М. С У статті досліджено критерії правомірного обмеження права на свободу творчості, проаналізовано понят 44
18954 Формування площі листкової поверхні гібридів кукурудзи під впливом позакореневих підживлень Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. Тд в статті приведені результати вивчення впливу позакореневих підживлень на площу листової поверхні у 35
18953 Вплив позакореневих підживлень на висоту кріплення качанів у гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д. С В статті приведені результати вивчення впливу позакореневих підживлень на висоту закладання качанів 48
18952 Вплив строків сівби на площу листкової поверхні гібридів кукурудзи різних груп стиглості Паламарчук В.Д. С Наявність неоднозначних думок щодо впливу строків сівби на площу асиміляційної поверхні посівів куку 51
18951 Державний фінансовий контроль в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку Здирко Н.Г., Шевчук О.Д. С У статті визначено сутність державного фінансового контролю, його завдання та функції. Вивчено сучас 55
18950 Яра суріпиця як перспективна культура багатоцільового використання для умов Лісостепу Правобережного Цицюра Я.Г., Копайгородський В.О. С У статті висвітлено результати оглядової комплексної оцінки значимості та перспективності вирощуван 39
18948 Формування ефективного механізму кредитування малого та середнього бізнесу в Україні Вдовенко Л.О., Воловодівський Р.Р., Євтухівський М.С. С У статті аналізується сучасний стан кредитування малого та середнього бізнесу банками України, що є 40
18947 Стан та перспективи розвитку аграрного сектору в контексті державної політики фінансової підтримки товаровиробників Вдовенко Л.О., Вдовенко С.А. С Посилення процесів глобалізації та загострення проблем забезпеченості продовольчою продукціє 91
18946 Управління інтеграційними процесами в АПК регіону (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації) Бунєгін В. М. Дрп Об’єкт дослідження – управління інтеграційними процесами підприємств агропромислового комплексу Він 2
18945 Облік і контроль готової продукції та товарів Шільньонкова Анастасія Сергіївна Дрп