The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2018

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
15612 Теоретичні основи електротехніки. Методичний вказівки для виконання лабораторних робіт студентів галузі знань 14 - Електрична інженерія спеціальність 141 «Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка », ОКР «Бакалавр» (денної форми навчання Видмиш А.А., Штуць А.А., Колісник М.А. Мв Методичний вказівки містять вимоги до виконання лабораторних робіт студентів з дисципліни «Теоретичн 2
15603 Особливості оподаткування колгоспів в УРСР у 1945-1953 рр. Котик Ю. В. С Мета статті полягає у проведеднні історичного оподаткування колгоспів в УРСР у 1045-1953 рр., як чин 0
15602 Вивчення культурної сої у науково-дослідних установах УРСР в 20-30-х рр. ХХ ст. Муханов В. М. С Мета статті полягає у проведенні комплексного науково-історичного аналізу результатів роботи з сорти 1
15595 Аквакультура водойм України. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання а спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Непорочна О.Т. Мв Викладено методичні поради щодо виконання самостійної роботи студентами факультету технології виробн 0
15594 Аквакультура водойм України. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання а спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Непорочна О.Т. Мв Викладено методичні поради щодо виконання самостійної роботи студентами факультету технології виробн 0
15593 Харчова хімія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Гончарук Н.М. Мв Харчова хімія – розділ хімічної науки. Це наука про хімічний склад харчових систем (сировина, напівф 0
15592 Регулювання розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні. Климчук О.В. С АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. У дисертації здійсне 1
15591 Теоретичні основи аквакультури. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Сироватко К.М. Мв Наведено тематичний план аудиторних занять та самостійної роботи, питання тестового контролю,заліков 0
15590 Цитологія, гістологія, ембріологія. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних заклад Побережець Ю. М. Мв У методичних рекомендаціях міститься основний матеріал тем лабораторних робіт курсу цитології, гіст 0
15589 Фізіологія тварин: Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форми навчання ступеня бакалавра 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» Чудак Р. А., Побережець Ю. М. Мв Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форми навчання сту 0
15588 Комунікації в рибогосподарських колективах. Методичні вказівки для самостійної роботи для денної та заочної форми навчання з дисципліни студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 207 «Водні біоресурси Мисенко О.О. Мв Дисципліна "Комунікації в рибогосподарських колективах" покликана ознайомити студентів із 0
15587 «Іхтіологія (загальна і спеціальна)» Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Мисенко О.О. Мв Задачею дисципліни є всебічне ознайомлення майбутніх фахівців з питаннями біології промислових видів 0
15586 Зоологія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 207 “Водні біоресурси та аквакультура”(частина І). Шевчук Т. В., Мисенко О.О. Мв Зоологія вивчає основи будови і життєдіяльності тваринних організмів, їх різноманітність, походження 0
15582 Технологія бродильних виробництв. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Фіалковська Л.В., Мельник М.О. Мв В методичних вказівках з дисципліни «Технологія бродильних виробництв» наведені питання для самостій 0
15581 Технохімічний контроль. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія» Фіалковська Л.В., Мельник М.О. Мв В методичних вказівках з дисципліни «Технохімічний контроль» наведені питання для самостійної роботи 0
15580 Технологія бродильних виробництв. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Фіалковська Л.В., Мельник М.О. Мв В методичних вказівках з дисципліни «Технологія бродильних виробництв» приведені питання з організац 0
15579 Методологія наукових досліджень методичні вказівки для лабораторно-практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання ступеня підготовки бакалавр за спеціальністю 204-«ТВіППТ» / Вінницький національний аграрний університет. Гуцол Н. В. – Він Гуцол Н. В. Мв Методичні вказівки підготовлені відповідно до вимог програми курсу “Методологія наукових досліджень” 1
15578 Конярство. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 204 - «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Постернак Л.І. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисци 0
15577 Основи акваріумістики. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Мисенко О.О. Мв Метою навчальної дисципліни "Основи акваріумістики" є формування у студентів напряму 207 & 0
15576 Аналіз технологічних систем. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та з аочної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців факультету механізації галузі знань галузі знань 13 « Механічна інже Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Кравець С.М., Єленич А.П., Бурлака С.А. Мв Методичні рекомендації містять завдання для самостійної роботи студентів, плани семінарських занять, 0
15575 Аналіз технологічних систем. методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та за очної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців факультету механізації галузі знань галузі знань 13 « механічна інж Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Кравець С.М., Єленич А.П., Бурлака С.А. Мв Методичні рекомендації містять завдання для самостійної роботи студентів, плани семінарських занять, 1
15574 Ensuring of the socio-economic development of regio ns of Ukraine on the basis of methods of indicative planning Viktoriia Klochkovska, Olha Khaietska and Antonina Broyaka С The development of the world economy is accompanied by the emergence of new causal r 2
15573 Аналіз динаміки ВВП України та інших країн світу Хаєцька О.П., Вертелецький М.В. С В статті наведено динаміку змін валового внутрішнього продукту в Україні та інших країнах світу, про 4
15572 Інтелектуалізація електроенергетичних систем. Навчально-методичний посібник для підготовки студентів освітнього рівня «Магістр» в галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Матвійчук В.А., Рубаненко О.Є., Рубаненко О.О., Гунько І.О. Нп Навчально-методичний посібник містить конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інтелектуалізація еле 1
15571 Навігаційні системи в тваринництві. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів заочної форм навчання спеціальності 208 – «Агроінженерія» освітнього ступеню «Магістр» розроблено відповідно до навчального плану спеціальності 208 – «Агр Комаха В.П. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів заочної форм навчання спеціальност 0
15570 Навігаційні системи в землеробстві.Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – «Агроінженерія» за спеціалізаціями «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» та «Мех Комаха В.П. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання сп 0
15569 Енергозбереження та використання поновлювальних джерел енергії. методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка освітнього ступен Комаха В.П., Галущак О.О. Мв Розглянуто основні вимоги, положення та етапи самостійної підготовки при вивченні дисципліни. Подано 0
15568 Ландшафтна архітектура. Методичні вказівки до виконання практичних робіт с тудентам денної та заочної форм навчання ОКР: «Бакалавр» галузі знань: 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки: 6.090103 «Лісове і садово - паркове господар Монарх В.В. Мв Висвітлено принципи та правила побудови садово-паркових композицій. Методичні вказівки орієнтовані 0
15567 Ландшафтна архітектура. Методичні вказівки д о виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання ОКР: «Бакалавр» галузі знань: 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки: 6.090103 «Лісове і садово - паркове госпо Монарх В. В. Мв Висвітлено принципи та правила побудови садово-паркових композицій. Методичні вказівки орієнтовані 0
15566 Аналіз технологічних систем. Методичні рекомендаці з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка » освітньо го ступеня «Бакалавр» спеціальності 6.050503 «Машинобудування» Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Кравець С.М., Єленич А.П., Бурлака С.А. Мв Методичні рекомендації містять завдання для самостійної роботи студентів, плани семінарських занять, 0
15565 Інноваційні технології в селекції та насінництві. Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету Мазур О.В. , Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв Розкрито мету і завдання дисципліни, основні теоретичні і практичні проблеми, подано перелік тем лек 0
15564 Гідротехніка та проектування рибогосподарських підприємств. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідротехніка та проектування рибогосподарських підприємств» Мисенко О.О. Мв Основною метою викладання дисципліни «Гідротехніка та проектування рибогосподарських підприємств» є 0
15563 Механізація лісогосподарських робіт . Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно - практичних занять для студентів зі спеціальності 205 «лісове господарство» освітньо го ступіня «Бакалавр. Частина 2 Будяк Р.В., Швець Л.В., Труханська О.О Мв У рекомендаціях наведено загальні відомості та основні схеми конструкцій тракторів, машин та механіз 1
15562 Стратегічний аналіз. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни по виконанню практичних завдань для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “управління та адміністрування” спеціальності: 071 “облік і оподат Скакун Л.А., Петриченко О.А. Мв Відповідно до програми курсу у методичних рекомендаціях відображено логічну процедуру проведення стр 1
15561 Обліково–аналітичне забезпечення діяльності підприємств. Програма по виконанню навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» (0305 «Економі О.Ф. Томчук, Я.П. Іщенко, Т.Ф. Плахтій, Н.Д.Глазко, Л.А. Скакун Нп Програма призначена для виконання навчальної практики по обліково-аналітичному забезпеченню діяльнос 1
15560 Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємства. Методичні вказівки по виконанню навчальної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (03 О.Ф. Томчук, Я.П. Іщенко, Т.Ф.Плахтій, Н.Д.Глазко, Л.А. Скакун Мв Дана праця доцільна до видання, забезпечуючи студентам конкретний механізм виконання навчальної прак 0
15559 Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємства. робочий зошит для оформлення результатів навчальної практики студентами першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облік і оподаткуван О.Ф. Томчук, Я.П. Іщенко, Т.Ф. Плахтій, Н.Д.Глазко, Л.А. Скакун Рз Робочий зошит призначено для оформлення результатів навчальної практики студентами першого (бакалавр 0
15558 Фінансовий облік І: методичні рекомендації до виконання практичних занять студентами освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. Мв Методичні рекомендації призначено до виконання практичних занять для студентів освітнього рівня бака 1
15557 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету обліку та аудиту зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», освітній ступінь «Бакалавр» денної та заочної ф.н. Яремчук Н.Ф. Нп Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни (типова) для студентів факультету обліку та ауд 1
15556 Економіка підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 13 «Механічна інженерія» спеціальності - 133 «Галузеве машинобуд Кірєєва Е.А., Бурлака Н.І., Феняк Л.А., Коломієць Т.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для здобувачів 0
15555 Банківська система. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справ О.О. Прутська О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова. Мв Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми 0
15554 Банківська система. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхува Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (б 0
15553 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа т О.Л. Руда, С.В. Колотій, О.В. Марценюк-Розарьонова; Панадій Л.О. Мв Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми 1
15552 Гроші та кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого ( 0
15551 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Мв Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми 0
15550 Гроші та кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 05 «Соціальні поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кіберн Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (б 0
15549 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К. Пвф Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів з права за скороченим терміном навчання забезпечу 0
15548 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К. Пвф Освітньо-професійна програма підготовки магістрів забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти 0
15547 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Шаманська О.І., Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л. Пвф Програма вступного фахового 0
15546 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Руда О.Л. Пвф Програма додаткового вступного випробування для з 0
15545 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 05 «Соціальні поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Екон Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. Мв Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми 0
15544 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Шаманська О.І., Прутська О.О., Марценюк – Розарьонова О.В., Руда О.Л., Польова О.Л., Пвф Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфі 0
15543 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Ковальчук С.Я. Пвф Підготовка фахівців з моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефектив 1
15542 Програма Додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Ковальчук С.Я. Пвф Підготовка фахівців з моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефектив 0
15541 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Економіка довкілля і природних ресурсів» Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Ковальчук С.Я. Пвф Вступні випробування абітурієнтів на базі ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» є визначенням їх з 0
15540 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Економіка довкілля і природних ресурсів» Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Ковальчук С.Я. Пвф Вступні випробування абітурієнтів на базі ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» є визначення їх зн 0
15539 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 81 «Право» на основі освітньо кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К. Пвф Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів з права за скороченим терміном навчання забезпеч 0
15538 Аналіз господарської діяльності: методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня бакалавр, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (галузі знань 0305 «Економіка і під Т.О.Мулик, Н.Д.Глазко, О.В. Григоренко Мв Методичні рекомендації призначено для виконання самостійної роботи для студентів освітнього рівня ба 0
15537 Ландшафтна екологія. Програма та методичні вказівки для проходження навчальної практики для студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" галузі знань 10 "Природничі науки" освітнього ступеня "Бакалавр" Мудрак Г.В., Врадій О.І. Мв У програмі та методичних вказівках для проходження навчальної практики з дисципліни "Ландшафтна 2
15536 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм и навчання з дисципліни « Фінансовий менеджмент » освітнього ступеня «Магістр» галузі знань: 07 «Управління та адм Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв Методичні вказівки для практичних занять 0
15535 Інформатика. Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт для студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 управління та адміністрування спеціальності 071 облік і оподаткування Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. Мв Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт для студентів усіх форм навчання 1
15534 Інженерна графіка. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно - ресторанна справа» Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв Методичні вказівки «Інженерна графіка» містять стислий теоретичний матеріал та завдання для виконанн 1
15533 Економічна теорія (основи економічної теорії). Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 07 «Управління і ад Брояка А.А., Хаєцька О.П. Мв Призначено для практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти з дисципліни «Осн 0
15532 Логістика в сільському зеленому туризмі. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6 . 140103 «Тури зм» денної Потапова Н.А, Качуровський С.В. Мв Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів освітньо - кваліфікацій 0
15531 Логістика в сільському зеленому туризмі. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти « бакалавр » галузі знань 1401 « Сфера обслуговування » напряму підготовки 6.140103 « Туризм » денної та заочної форми навчання / Потапова Н.А. Нп Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти « бакалавр » 0
15530 Економетрика. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт та самостійної підготовки студентів освітньо - кваліфікаційного рівня “ бакалавр ” галузі знань 0305 “ Економіка та підприємництво ” напрямів підготовки 6.030509 “ Облік і аудит ”, Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Мв Методичні вказівки з нормативної навчальної дисципліни «Економетрика» призначені для виконання лаб 0
15529 Економетрика. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітньо - кваліфікаційного рівня “ бакалавр ” галузі знань 0305 “ Економіка та підприємництво ” напрямів підготовки 6.030509 “ Облік і аудит ”, 6. Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Мв Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів осв 0
15528 Прикладна економетрика. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти « магістр » галузі знань 05 “C оціальні та поведінкові науки ” спеціальності 051 " Економіка " спеціалізації " Економіч Потапова Н.А., Волонтир Л.О. Мв Прикладна економетрика. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної роботи здо 0
15527 Оптимізаційні методи та моделі: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво Ушкаленко І.М., О.В. Зелінська, Качуровський С.В. Мв Оптимізаційні методи та моделі: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студ 3
15526 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Оверковська.Т.К Мв Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм 0
15525 Правові засади охорони земель сільськогосподарського призначення. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Оверковська Т.К. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів денної та 0
15524 Правові засади охорони земель сільськогосподарського призначення. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030401 «правознавство» Оверковська.Т.К Мв Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм 0
15523 Правознавство. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 0902 «Рибне господарство та аквакультура» спеціальності 6. 090201 «Водні біоресурси та аквакультура». Томляк Т.С. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Водні біоресурси та аквакультур 0
15522 Правознавство. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм Томляк Т.С. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Туризм» 0
15521 Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності «Право» Ковальов Д.В. Мв Методичні вказівки до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівн 1
15520 Історія держави і права України. Методичні вказівки до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Ковальов Д.В. Мв Методичні вказівки до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 0
15519 Історія держави і права України спеціальність: Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Піковська Т.В. Нп Історія держави і права зарубіжних країн . Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальност 0
15518 сторія держави і права зарубіжних країн . Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Піковська Т.В. Нп Історія держави і права зарубіжних країн . Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальност 0
15517 Комунікативне управління. Методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Комунікативне управління» для студентів першого бакалаврського ступеня галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 6.140 Германюк Н.В. Мв Методичні вказівки містять завдання для підготовки до практичних занять студентів, основні терміни і 0
15516 Менеджмент організацій. Методичні вказівки для проходження навчальної практики студентами Центру післядипломної освіти та дорадництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмен Гончарук І.В., Гончарук Т.В., Шклярук Ю.Є. Мв Методичні вказівки для проходження навчальної практики студентами Центру післядипломної освіти та до 0
15515 Психологія. Мет одичні вказівки для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 – Управління та адміністрування , спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльніст Клибанівська Т. М., Гусак І. М. Мв Психологія. Методичні вказівки для ПТБД 0
15514 Психологія. Методичні вка зівки з організації самостійної роботи до курсу для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діял Клибанівська Т. М. Мв для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 – Управління 0
15513 Психологія. Програма навчальної дисципліни навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 – Управління та адміністрування , спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльніст Клибанівська Т. М. Нп Психологія. Програма навчальної дисципліни навчальної дисципліни для здобувачів вищої ос 0
15512 Історія України та етнокультурологія. Методичні рек омендації проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському ступені галузей знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки, 07 – Управління та адм Богатчук С. С., Богатчук В. З. Мв Методичні рекомендації проведення практичних занять з історії України та етнокультуролоії для екон 0
15511 Історія України та етнокультурологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському ступені галузей знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки, 07 – Управління та а дміністрування; сп Богатчук С. С., Богатчук В. З. Нп Програма начальної дисципліни історія України та етнокультурологія для економічного факультету 0
15510 Ф і лософія. Методичні рек омендації та плани семінарських занять з дисципліни для підготовки студентів першого бакалаврського освітнього ступеня галузі знань: 05 – «Соціальні та поведінкові науки»; 07 «Управління та адміністрування», 1 0 – «Пр Муханов В. М., Калач Д. М. Мв Філософія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять 0
15509 Філософія. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузей знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки»; 07 «Управління та адміністрування», 10 – «Природничі науки»; 20 – «Аграрні науки та продов Муханов В. М., Калач Д. М. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні г 0
15508 Методичні вказівки для проходження навчальної практики для студентів Центру післядипломної освіти та дорадництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Мазур А.Г., Гонтарук Я.В. Мв Науково-методична цінність рукопису: Авторами використано системний підхід, сучасні наукові тенденці 0
15507 Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форми навчання Новгородська Н.В. Мв Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів напряму 6.051701 «Харчові технол 1
15506 Фінанси зарубіжних країн. Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банкі Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О., Вільчинська Н.Л. Мв Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Фінанси зарубіжних країн 2
15505 Оцінка якості і безпека продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва» освітній ступінь «Бакалавр» Новгородська Н. В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 «Технологія виробництва 2
15504 Ресурсоощадні технології переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Новгородська Н.В., Красносельська М.П. Мв Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» с 0
15503 Ресурсоощадні технології переробки продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітній ступінь «Бакалавр» Новгородська Н. В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 «Технологія виробництва 0
15502 Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби. Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять студентам денної та заочної форми навчання спеціальність 181 «Харчові технології» Новгородська Н. В., Шуляк О. О. Мв Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять студентам денної та заочної форми навчання спе 0
15501 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка . Огороднічук Г.М. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та програми з дисципліни "Техноло 0
15500 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування. - Ві Огороднічук Г.М. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання г 0
15499 Сучасні методи дослідження у тваринництві. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 Технології виробництва і переробки продукції тв Огороднічук Г.М. Мв Подані методичні вказівки складені за діючою програмою. Розраховані на студентів денної та заочної 0
15498 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 Галузеве машинобудування. - Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2018. - 27с. Огороднічук Г.М. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та програми з дисципліни "Тех 0
15497 Фінанси зарубіжних країн. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О., Вільчинська Н.Л. Нп Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни, передмову (вступ); орієнтовну струк 2
15496 Урбоекологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» Шевчук О.А., Вергеліс В.І. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної 0
15495 Екотехнологія промислового виробництва. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім Шевчук О.А. Ковка Н.С. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної 0
15494 Урбоекологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона навколишнього с Шевчук О.А., Вергеліс В.І. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної 0
15493 «Екотехнологія міських систем» Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем магістр Шевчук О.А., Ковка Н.С. Нп Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факуль 0
15492 «Екотехнологія міських систем»: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем Шевчук О.А., Ковка Н.С. Мв методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної 0
15491 Основи містобудування. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0901 «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090103 «Лісове Шевчук О.А., Вергеліс В.І. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної 0
15490 «Екологія праці»: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету механізації сільського господарства галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінже Шевчук О.А. Мв методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної 0
15489 Екологічна безпека. Методичні рекомендації для проведення практичних та лабораторних робіт студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване приро Вітер Н.Г. Мв Викладено основні методичні вимоги щодо проведення практичних та самостійної роботи з дисципліни «Ек 0
15488 Екологія рослин. Методичні вказівки щодо проведення практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія» Кравчук Г.І., Врадій О.І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни "Е 0
15487 Екотрофологія. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів 2-го курсу агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 0401 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» оcвітнього ступеня «Бакалавр» Хаєцький Г. С. Мв представлені завдання для самостійної роботи, тестові завдання, запитання до заліку 0
15486 Екологічна експертиза. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання (галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство») освітній ступінь: «Магістр» зі спеціальності 206 – Садово-паркове Кравчук Г.І. Мв Викладено основні методичні вимоги самостійної роботи з дисципліни «Екологічна експертиза». Методичн 0
15485 Екологія садово-паркових ландшафтів. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання (галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство») освітній ступінь: «Бакалавр» зі спеціальнос Кравчук Г.І., Ковка Н.С. Мв Методичні рекомендації призначено до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету 0
15484 Екологія садово-паркових ландшафтів. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання Кравчук Г.І. Мв Викладено основні методичні вимоги самостійної роботи з дисципліни «Екологія садово-паркових ландшаф 0
15483 Екологія садово-паркових ландшафтів. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання Кравчук Г.І. Нп Викладено основні програмні вимоги з дисципліни «Екологія садово-паркових ландшафтів». 0
15482 Загальна екологія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання Г.І. Кравчук , Тітаренко О.М. Мв Викладено основні методичні вимоги до виконання практичних робіт. 0
15481 Інженерна екологія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання по спеціальності 101 «Екологія» Галузь знань 10 «Природничі науки».Освітній ступінь «Бакалавр» Кравчук Г.І., Вітер Н.Г. Мв Викладено основні методичні вимоги до виконання практичних робіт з дисципліни «Інженерна екологія». 0
15480 Загальна екологія. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання Кравчук Г.І. Мв Методичні рекомендації призначено до виконання самостійної роботи агрономічного факультету денної т 0
15479 Екологічна паспортизація територій і підприємств. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього с Мудрак Г.В. Мв У програмі з навчальної дисципліни "Екологічна паспортизація територій і підприємств" за н 1
15478 Екологічна експертиза. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0401 "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього Мудрак Г.В., Вергеліс В.І. Мв Методичні матеріали призначені для проведення практичних занять та організації самостійної роботи ст 1
15477 Овочівництво: методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напряму підготовки:.90101 «Агрономія», освітньо-кваліфікаційного рівня: «Ба Паламарчук І. І., Мудрыцька Л.М. Мв Методичні матеріали призначено для виконання самостійної роботи студентів агрономічного факультету д 2
15476 Помологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня: «Бакалавр» з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісн Чередниченко Л. І., Паламарчук І. І., Панцирева Г. В., Чебан С. Д. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт та організації самостійної робо 3
15475 Виноградарство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня: «Бакалавр», з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напряму підготовки: 6.090101 Л. І. Чередниченко, І. І. Паламарчук Мв Методичні матеріали навчальної дисципліни «Виноградарство» призначено до виконання самостійної робот 1
15474 Інноваційні технології в розсадництві: методичні вказівки для самостійної роботи студентів галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство», освітнього ступеня «Магістр» Паламарчук І.І. Мв Методичні матеріали призначено для виконання самостійної роботи студентів агрономічного факультету з 0
15473 Розсадництво. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціаль Л.І. Чередниченко, С.Д. Чебан, І.І. Паламарчук Мв Висвітлено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт та організації самостійної роб 3
15472 Розсадництво. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво Л.І. Чередниченко, С.Д. Чебан, І.І. Паламарчук Мв Висвітлено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт та організації самостійної роб 2
15471 Виноградарство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету в галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напряму підготовки: 6.090101 «Плодоовочівництво та виноградарство», освітнь Паламарчук І.І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Виногр 0
15470 Сертифікація та контроль якості насіннєвого матеріалу. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 «Агрономія», освітнього ступе Чебан С.Д., Костюк О.О Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів агр 3
15469 Інтродукція та адаптація декоративних рослин. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове гос Костюк О.О. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів агр 1
15468 Інтегрований захист в плодоовочівництві та виноградарстві. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 203 «Садівництво та винограда Чебан С.Д., Костюк О.О Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів агро 2
15467 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 203 Чебан С.Д., Костюк О.О; Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів агр 2
15466 Органічне плодоовочівництво та виноградарства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освіт Чебан С.Д., Костюк О.О; Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів агр 2
15465 Сертифікація і контроль якості плодоовочевої продукції. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів денної форми навчання 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього ступеня «Магістр». – Вінниця: РВВ ВН Чебан С.Д., Панцирева Г.В. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів денної 2
15464 Сучасні технології садівництва і виноградарства. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів денної форми навчання 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього ступеня «Магістр». – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2 Чебан С.Д., Панцирева Г.В. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів денної 1
15463 Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів денної форми навчання 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього ступеня «Магістр». – Вінниця: Р Зрібняк Б.І.., Панцирева Г.В. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів денної 0
15462 Дендрологія (відділ покритонасінні). Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт по галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» для студентів спеціальностей 205 «лісове господарство» і 206 «садово-паркове господарство» Юрків З.М., Прокопчук В.М., Нейко І. С. Мв Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт по галузі знань 20 «аграрні науки та продовольс 1
15461 Дендрологія (відділ голонасінні): методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» сп Юрків З.М., Прокопчук В.М. Мв методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами денно 0
15460 Сертифікація плодоовочевої продукції. Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність: 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього ступеня «Магістр». – Вінн Паламарчук І. І., Панцирева Г.В. Мв Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного денної форми навчання галузі знань 20 «Аг 0
15459 Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами 4-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 0901 «Сільське господарство і л Паламарчук І. І., Панцирева Г.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами 4-го к 0
15458 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів факультету механізації сільського господарства денної та заочної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галу Мазур В.А. , Паламарчук В.Д., Шевченко Н.В., Тихонова Т.І. Мв методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів факультету механізації сільського 1
15457 Біологічний захист: програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність׃ 205 «Лісове господарство» освітнього ступеня: «Бакалавр» Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Нп Навчальна дисципліна „Біологічний захист рослин” є провідною дисципліною для підготовки фахівців із 0
15456 Фітонцидологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами 1-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань 20"Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього ступеня "бака Окрушко С.Є. Мв Міcтять короткий зміст навчальної дисципліни; перелік тем, які виносяться на самостійне опрацювання 0
15455 Фітонцидологія. Програма для студентів 1-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань 20"Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього ступеня "бакалавр" Окрушко С.Є. Нп Міcтять короткий зміст навчальної дисципліни; перелік тем, які виносяться на розгляд як лекційних 0
15454 Комп’ютерні технології в садово-парковому господарстві. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань:20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово-пар Колісник О.М. Мв Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та за 1
15453 Загальна фітопатологія: методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр» Н.В. Пінчук, Т.О. Буткалюк, П.М. Вергелес; Т.М. Коваленко Мв Наведені практичні роботи щодо вивчення дисципліни «Загальна фітопатологія». З кожної теми викладені 0
15452 Загальна мікологія. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами першого курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 « Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступ Н.В. Пінчук, О.В. Ватаманюк Мв Методичні вказівки призначені для проведення практичних занять з загальної мікології на першому курс 0
15451 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами першого курсу агрономічного факультету галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня «Бакалавр» В.І. Солоненко., О.В. Ватаманюк Мв Методичні вказівки визначають зміст, обсяг, порядок вивчення і викладення навчальної дисципліни, ор 0
15450 Ботаніка : Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами першого курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 205 «Лісове господарство» освітнього ступеня «Бакал В.І. Солоненко., О.В. Ватаманюк Мв Представлений план проведення навчальної практики для закріплення результату щодо вивчення дисциплін 0
15449 Ботаніка: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу агрономічного факультету денної і заочної форми навчання галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність: 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього ступеня «Ба В.І. Солоненко., О.В. Ватаманюк Мв Методичні вказівки визначають зміст дисципліни, теми самостійної роботи орієнтовані на активізацію 0
15448 Загальна ентомологія: методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 201 «Агрономія» за освітнім ступенем: «Бака Буткалюк Т.О. Мв Містять мету та завдання дисципліни, структуру та характеристику навчальної дисципліни, структурно-л 0
15447 Лісова ентомологія: Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 205 "Лісове господарство" освітнього ступеня Буткалюк Т.О. Мв Містять мету вивчення дисципліни, структуру та характеристику навчальної дисципліни, схему орієнтовн 0
15446 Агрометеорологія. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання, з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 – “Захист і карантин рослин” освітнього Поліщук М.І., Цицюра Я.Г. Мв Методичні рекомендації з самостійної роботи з курсу “Агрометеорологія” підготовлені на підставі робо 0
15445 Земельний кадастр. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи та атестаційного контролю знань студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання з галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво"напрямку підготовки 6.090101 «Агрон Цицюра Я.Г., Поліщук М.І. Мв Висвітлено зміст самостійної роботи з дисципліни у розрізі виконуваних практичних робіт з розширеним 0
15444 Балансові методи оцінки якості земель. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 201 «Агрономія» Шкатула Ю.М. Мв Методичні матеріали призначено до проведення самостійної роботи cтудентами денної та заочної форми н 0
15443 Методологія дослідження і діагностика грунтів. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 201 «Агрономія» Шкатула Ю.М. Мв Методичні матеріали призначено до проведення самостійної роботи cтудентами денної та заочної форми н 1
15442 Екологічне землеробство. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, Шкатула Ю.М. Мв Методичні матеріали призначено до проведення самостійної роботи cтудентів 3-го курсу агрономічного ф 0
15441 Прогнозування використання земельних ресурсів. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 201 «Агрономія» Шкатула Ю.М. Мв Методичні матеріали призначено до проведення самостійної роботи cтудентами денної та заочної форми н 0
15440 Агрохімія. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної форми навчання з галузі знань 0901 ”Сільське господарство і лісівництво” напрямку підготовки 6.090101 “Агрономія” освітньо-кваліфікаційного рі Дідур І.М., Гайдай Л.С. Мв Висвітлено зміст самостійної роботи з дисципліни. В окремих випадках даються короткі консультації, п 1
15439 Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форм навчання Дідур І.М., Цицюра Я.Г., Первачук М.В. Мв Викладено основні методичні вимоги до виконання магістерської роботи. Подано довідковий матеріал нор 1
15438 Грунтознавство з основами геології: методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань : 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 201 "Агрономія" за освітнім ступенем "Бакал Первачук М.В., Броннікова Л.Ф., Забарна Т.А. Мв В методичних вказівках розглянуті всі теми з дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології», що пе 7
15418 Підвищення ефективності управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств Алескерова Ю. В., Коробчук А. Р. Тд Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «забезпечення сталого розвитку економ 7
15417 Перестрахування ризиків при страхуванні майна Житкевич Д.О. Науковий керівник Алескерова Ю.В. Тд Матеріали ii міжнародної науково-практичної конференції «розвиток соціально-економічних систем в суч 12
15416 Інноваційні банківські технології в аграрних підприємствах Алескерова Ю.В., Овчаров М.Я. Тд Матеріали ii міжнародної науково-практичної конференції «розвиток соціально-економічних систем в суч 1
15412 Програма Додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізація " Міжнародна економіка " Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Ковальчук С.Я. Пвф В Програмі Додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-ква 1
15411 Програма вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (французька)” для здобуття ступеня магістра Колісник О.М., Довгань Л.І., Гарник А.А. Пвф У програмі визначено мету складання іспиту з іноземної мови для здобуття освітньо-кваліфікаційного р 0
15410 Програма вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для здобуття ступеня магістра Колісник О.М., Довгань Л.І., Тимощук Н.М. Пвф У програмі визначено мету складання іспиту з іноземної мови для здобуття освітньо-кваліфікаційного р 0
15409 Програма вступного іспиту з дисципліни “Іноземна мова (німецька)” для здобуття ступеня магістра Колісник О.М., Тимощук Н.М., Лебедєва Н.А. Пвф У програмі визначено мету складання іспиту з іноземної мови для здобуття освітньо-кваліфікаційного р 0
15408 нформа ційні системи і технології в туристичному бізнесі : методичні вказівки для лабораторних занять здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 1401 Сфера обслуговування напрям у підготовки 6.140103 Туризм . Киш Л.М., Підгурський О.І. Мв чні вказівки для лабораторних занять здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 140 3
15407 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізація" Міжнародна економіка " Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Ковальчук С.Я. Пвф В програмі вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліф 0
15406 Програма для проведення всеукраїнської олімпіади з фізики у 2018 році Дзісь В.Г., Хомовський Ю.Л., Дячинська О.М. Пвф Програма для проведення всеукраїнської олімпіади з фізики у 2018 році 0
15405 Програма для проведення всеукраїнської олімпіади з біології у 2018 році Мамалига В.С., Пінчук Н.В., Солоненко В.І., Ватаманюк О.В., Голюк Ю.В., Буткалюк Т.О., Яковець Л.А., Колісник О.М., Вергелес П.М., Окрушко С.Є. Пвф Програма для проведення всеукраїнської олімпіади з біології у 2018 році 0
15404 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 201 «Агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Пінчук Н.В, Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф для додаткового іспиту 0
15403 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 201 «Агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Пінчук Н.В, Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф для вступного іспиту на бакалавра 0
15402 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 201 «Агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Пінчук Н.В, Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф для додаткового іспиту магістратура 0
15401 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 201 «Агрономія» Дідур І.М., Поліщук І.С., Пінчук Н.В, Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф для вступного фахового випробування 0
15400 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 101 «Екологія» Дідур І.М.; Разанов С.Ф.; Ткачук О.П.; Мудрак Г.В. Пвф для додаткового іспиту 0
15399 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 101 «Екологія» Дідур І.М.; Разанов С.Ф.; Ткачук О.П.; Мудрак Г.В. Пвф для фахового іспиту 0
15398 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 101 «Екологія» Дідур І.М.; Разанов С.Ф.; Ткачук О.П.; Мудрак Г.В. Пвф для вступного іспиту в магістратуру 0
15395 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 101 «Екологія» Дідур І.М.; Разанов С.Ф.; Ткачук О.П.; Мудрак Г.В. Пвф для додаткового іспиту 0
15394 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Вдовенко С.А., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф для вступного ісипту з фаху 0
15393 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Вдовенко С.А., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф для додаткового випробування 0
15392 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» спеціалізацією «Плодівництво» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Вдовенко С.А., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф для додаткового випробування 13
15391 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної форми навчання ОС магістр, спеціальність 181 «Харчові технології» Скоромна О. І., Берник І.М., Фіалковська Л. В., Новгородська Н. В., Соломон А. М., Фаріонік Т. В. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності з навчальним планом і мають за мету допомогти магіст 2
15390 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» спеціалізацією «Плодівництво» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Вдовенко С.А., Чернецький В.М., Ткачук О.П. Пвф для вступного фахового випробування 2
15389 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Ткачук О.П., Монарх В.В., Матусяк М.В. Пвф для вступного фахового випробування 0
15388 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Ткачук О.П., Монарх В.В., Матусяк М.В. Пвф для вступного випробування за фахом 0
15387 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями 205 «лісове господарство» 206 «садово-паркове господарство Дідур І.М., Прокопчук В.М., Ткачук О.П., Монарх В.В., Матусяк М.В. Пвф для додаткового вступного випробування 0
15386 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 205 «лісове господарство», 206 «садово-паркове господарство» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Ткачук О.П., Монарх В.В., Матусяк М.В. Пвф для вступного фахового випробування на скорорчений термін 0
15385 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» Дідур І.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О. Вергелес П.М., Коваленко Т.М, Окрушко С.Є, Ткачук О.П., Пвф для вступного випробування за скороченим терміном 0
15384 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Зелінська О.В. Пвф Розробка містить програму вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціал 3
15383 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Зелінська О.В. Пвф Розробка містить програму додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спец 1
15382 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В., Ушкаленко І.М. Пвф Методичні вказівки містять програму вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра 0
15381 ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В., Ушкаленко І.М. Пвф Методичні вказівки містять програму додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавр 1
15380 Програма для проведення всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури у 2018 році Тимкова В.А., Ковальова К.В., Ільчук В.В. Пвф З метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та природних 0
15375 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств Марченко А.В. Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних засад управління 18
15374 Вплив бактеріального препарату на структури травного тракту молодняку ВРХ Н.А. Святенко Дрп Метою даної роботи було вивчення продуктивності та встановлення впливу досліджуваної кормової добавк 8
15373 Ефективність згодовування нової кормової добавки молодняку кролів та її вплив на якість отриманої продукції О.О. РУДИК Дрп Метою даної роботи було вивчення продуктивності, збереженості та впливу бактеріального препарату на 7
15368 Ефективність згодовування бактеріального препарату відгодівельному молодняку кролів О.О. Халаїм Дрп Метою даної роботи було вивчення продуктивності та впливу пребіотичного препарату на відгодівельні п 6
15367 Вплив нового кормового фактора на продуктивність молодняку свиней А.О. Козінська Дрп Метою даної роботи було вивчення можливості введення біосену в раціони молодняку свиней на відгодівл 6
15366 Особливості формування мотивації трудової діяльності на підприємствах АПК» (за матеріалами ПП «Агрофірма Батьківщина») Чабан О.В. Дрп Магістерська робота: 97 сторінок, 17 рисунків, 25 таблиць, 71 літературне джерело, додатки. Об’єкт 11
15365 Функція управлінських працівників по інформаційному забезпеченню Нідзельський Б.Ю. Дрп Магістерська робота на тему: Функцiя упрaвлiнських прaцiвникiв пo iнфoрмaцiйнoму зaбезпеченню (за ма 7
15364 Економіко-математичне моделювання виробництва фермерських господарств Кушпіта Олександр Олексійович Дрп Процес впровадження в економічну практику обчислювальної техніки як засоби обробки інформації немин 7
15363 Удосконалення управління ризиками при здійсненні експортно-імпортних операцій Козловський М. Ю. Дрп Дипломна робота на тему: «Удосконалення управління ризиками при здійсненні експортно – імпортних опе 9
15362 Системи підтримки прийняття рішень багатопродуктових задач управління запасами Коляденко Олександр Леонідович Дрп 9
15361 Вивчення впливу стресостійкості та дії кормового стресу на молочну продуктивність і якість молока в умовах промислового виробництва Мордванюк І. Дрп Магістерська робота 4
15360 Програма для проведення всеукраїнської олімпіади з математики у 2018 році Джеджула О.М.; Левчук О.В/; Дубчак В.М. Нп Програма для проведення всеукраїнської олімпіади з математики у 2018 році 2
15359 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ТОВ «Агропідприємство «Грузьке») Левандовський Н. В. Дрп Тема: «Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств» (за матеріалами ТО 15
15358 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л., Польова О.Л. Пвф Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-квал 1
15357 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» Дідур І.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О. Вергелес П.М., Коваленко Т.М, Окрушко С.Є, Ткачук О.П., Пвф Для вступного фахового іспиту на скорочений термін навчання 6
15356 Аналіз стану адаптації студентської молоді до навчання у внз аграрного профілю Бурдейна Л.І. С Аналіз стану адаптації студентської молоді до навчання у внз аграрного профілю 6
15355 Теоретичні основи використання економіко-статистичних методів у наукових дослідженнях студентської молоді вищих навчальних закладів аграрного профілю Гунько І.В. , Присяжнюк О.І., Бурдейна Л.І. С Теоретичні основи використання економіко-статистичних методів у наукових дослідженнях студентської м 14
15354 Особливості застосування балансових моделей в економіко-математичному моделюванні аграрної галузі Бурдейна Л.І. С Особливості застосування балансових моделей в економіко-математичному моделюванні аграрної галузі 1
15353 «Управління відтворенням основних засобів аграрних підприємств» (за матеріалами АП НВП «Візит») Войнаревич О. М. Дрп Об`єктом дослідження в даній дипломній роботі виступає управління відтворенням основних засобів за м 5
15352 Економічний аналіз у системі прогнозування та прийняття управлінських рішень Резедент Павло Сергійович Дрп Моделювання ефективності виробництва на основі парето-оптимуму, 11
15351 Дослідження впливу пробіотика на продуктивність та органолептичні показники кролятини В.С. Мазур Дрп Метою даної роботи було вивчення продуктивності та впливу пробіотичного препарату на органолептичні 6
15350 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» Бандура В.М., Янович В.П., Берник І.М., Гончарук Т.В. Пвф Спеціальність «Харчові технології» належить до найбільш поширених специфічних категорій переробної і 3
15349 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарському підприємстві (за матеріалами стов «авангард» ) Сідак Д.О. Дрп Метою дипломної роботи є виявлення економічної сутності витрат діяльності підприємства в умовах ринк 7
15348 Теоретико-правові засади адвокатури в Україні А.В. Булгакова Дрп У дипломній роботі визначено особливості діяльності та організації адвокатури в Україні, її завдань. 4
15347 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах (за матеріалами стов «авангард» ) Баландюк В.І. Дрп Метою дипломної роботи є вивчення стану управління фінансовими розвитком підприємства на основі ана 6
15346 Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови Довгань Л. І., Кравець Р. А., Гарник А. А. Пвф Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови відображає конкретні характеристики рів 0
15345 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” за спеціальністю 242 «Туризм» Левицька І.В., Головня О.М., Ставська Ю.В Пвф Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів забезпечує здобуття базової вищої освіти за спец 1
15344 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфіційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В., Юр'єв В.І., Табенська О.І. Пвф Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-ква 0
15343 Загальна мікологія: навчальна програма з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 202 «Захист та карантин рослин» освітнього ступеня: «Бакалавр» // Пінчу Пінчук Н.В., Ватаманюк О.В Нп Рекомендовано для студентів агрономічного факультету спеціальності Захист та карантин рослин 2
15342 Технологія вирощування товарної риби згідно режиму в тов «глинянкофф» с. глинянка барського району Іщенко М.О. Дрп Висвітлена технологія вирощування риби на прикладі СТРХ 4
15341 Шляхи покращення вирощування рибопосадкового матеріалу в тов «глинянкофф» с. глинянка барського району Іщенко В.М. Дрп Описана технологія вирощування рибопосадкового матеріалу 4
15340 Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні БВМД Кіщук Руслана Іванівна Дрп В роботі висвітлено продуктивність відлучених поросят при згодовуванні БВМД Інтермікс 7
15339 Фізико-хімічні показники м'язової тканини свиней при згодовуванні преміксів Кухніцька Аліна Русланівна Дрп В роботі висвітлені фізико-хімічні показники м`язової тканини свиней при згодовуванні премікса Інтер 7
15338 Внутрішньогосподарський контроль в системі управління підприємством Апуневич Ігор Петрович Дрп Предметом дослідження є сукупність інформаційно-теоретичних, організаційних, методичних і практичних 6
15337 Аналіз економічної ефективності інвестиційного проекту енергозберігаючих технологій Асауленко Ян Миколайович Дрп Інвестиційна діяльність являє собою один з найбільш важливих аспектів функціонування будь–якої коме 5
15336 Інформаційно-аналітична система оцінки ефективності енергозберігаючих технологій Гуляк Сергій Геннадійович Дрп Енергозбереження є однією з найсерйозніших завдань XXI століття. Від результатів вирішення цієї про 4
15335 Управління ризиками інвестиційного проекту енергозберігаючих технологій Сандригось Олександра Сергіївна Дрп Досвід кризової економіки показав, що інвестування є найважливішим джерелом економічного зростання, 5
15334 Управління формуванням капіталу виробничих підприємств (за матеріалами пп «агрофірма батьківщина» Дзюба Л.І., Мазур А.Г. Дрп Сучасне економічне становище потребує від власників та фінансових менеджерів підприємств ефективного 9
15333 Підвищення надійності та ефективності енергозабезпечення переробного підприємства в апк Дземчик Віктор Васильович Дрп Підвищення надійності та ефективності енергозабезпечення переробного підприємства в АПК. Дземчик Вік 4
15332 Технологія вирощування цьоголіток в ставках на території рожнятівської сільської ради томашпільського району Лущак Д.Л. Дрп ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ЦЬОГОЛІТОК В СТАВКАХ НА ТЕРИТОРІЇ РОЖНЯТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТОМАШПІЛЬСЬКОГ 4
15331 Удосконалення технології вирощування рибопосадкового матеріалу в дсрп «тульчинський рибцех» прат «сп «вінницярибгосп» Цимбалюк Т.І. Дрп Метою дипломної роботи було вивчити та удосконалити технологію вирощування рибопосадкового матеріалу 5
15330 Особливості стратегічного планування підприємства в умовах ринкової економіки (за матеріалами пат «вінницький олійножировий комбінат» Юзьков Костянтин Іванович Дрп Метою роботи є аналіз ринкового положення підприємства, дослідження рівня впровадження поточної стра 5
15329 Цивільно-правове регулювання права фізичної особи на власне зображення Морозов Валентин Сергійович Дрп Досліджуються правовідносини з реалізації та захисту права фізичної особи на власне зображення 6
15328 Забійні та фізико-хімічні показники якості свинини при згодовуванні БВМД Новодворська Інна Володимирівна. Дрп Метою даної роботи є вивчення фізико-хімічних показників м’язової тканини молодняку свиней при згодо 7
15327 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіону Волинець Д.В. Дрп Метою дипломної роботи є вивчення основних тенденцій розвитку зовнішньоекономічних відносин підприєм 1
15326 Управління конкурентоспроможністю підприємства суб’єкта ЗЕД Алєксєєнко О.В. Дрп Метою дослідження є обґрунтування теоретичних, методичних і прикладних положень щодо управління розв 0
15325 Гроші як об’єкти цивільних прав Степанюк І Дрп Охарактеризовано гроші як один із обєктів цивільних прав 5
15324 Право комунальної власності Сергієнко М.В. Дрп охарактеризовано право комунаьної власності 5
15323 Становлення та розвиток прав жінки в Україні Янченко Ю Дрп Охарактеризовано становлення прав жінки в Україні 5
15322 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах Посвятенко Т.С. Дрп Об’єктом дослідження є інвестиційний розвиток в аграрних підприємствах. Поглибленні дослідження здій 5
15321 Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на перетравність поживних речовин раціонів молодняку свиней. Шеревера Катерина Володимирівна. Дрп Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня технолога-дослідника за спеціальніст 6
15320 Дослідження режимів роботи електродвигунів та удосконалення систем захисту Швець Андрій Миколайович Дрп У магістерській роботі: проаналізовані області застосування та умови експлуатації електродвигунів т 4
15319 Конституційно-правовий статус особи Стебло Ярослав Валентинович Дрп Всебічний теоретико-правовий аналіз проблеми забезпечення конституційно-правового статусу людини і 7
15318 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки на показники якості туш свиней Павлик Н.М. Дрп Аналізуються результати виконання в годівлі молодняку свиней нової БВМД Інтермікс – фінішер 4
15317 Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції в сільськогосподарському виробництві ОЛІЙНИК Костянтин Петрович Дрп Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти обліку та аналізу витрат сільськогосподарськ 5
15316 Удосконалення кадрової політики у контексті підвищення ефективності діяльності підприємства (за матеріалами тов «агротехцентр») Русавський О.М. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) Дрп У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету і за¬вдання, об’єкт і предмет дослідження, с 5
15315 Організаційно-економічні засади місцевого самоврядування в Україні з врахуванням досвіду зарубіжних країн (за матеріалами об’єднаної територіальної громади с. джулинка) Здорик В.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп Проведено теоретичне дослідження розвитку місцевого самоврядування в Україні і світі. Розкрито понят 5
15314 Економіко-математичне моделювання комплексної оцінки фінансового стану Хіміч Денис Васильович Дрп Побудова моделей оцінки фінансового стану підприємства, які на підставі методів багатовимірного анал 8
15313 Стан рефінансування комерційних банків Реверчук А. Дрп Дослідження економічної сутності рефінансування коштів комерційних банків, основних механізмів та об 4
15312 Аналіз надійності роботи агрегатів малої ГЕС та розробка рекомендацій до її підвищення Васильківський Вадим Анатолійович Дрп В даній дипломній роботі було виконано опис загальних положень гідроенергетики, поставлено мету досл 4
15311 Вивчення технології виробництва товарної риби в полікультурі в умовах сільської ради Самчики. Духневич М. О. Дрп Магістерська робота. Спеціальність 207 – Водні біоресурси та аквакультура. 4
15310 Дослідження впливу щільності посадки риби в полікультурі на рибопродуктивність в КП "Добробут" Немирівського району Капітанська І.В. Дрп Магістерська робота 2
15309 Ефективність вирощування маточних насаджень яблуні за різних способів стимулювання коренеутворення в лісостепу правобережного Котоній М.В. Дрп Інтенсивне садівництво суттєво підвищує вимоги до якості садивного матеріалу. Характеристики саджанц 4
15308 Вивчення видового та чисельного складу шкідників гороху та розробка методів регулювання їх чисельності в умовах ДП « Ялтушківської дослідно-селекційної станції інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків НААНУ» Кушнір А.В. Дрп Вивчення факторів стійкості сортів гороху проти горохової попелиці, горохового зерноїда, бульбочков 0
15307 Прогнозування розвитку ринку альтернативних джерел енегії Захарчук Віталій Васильович Дрп Досліджено теоретичні підходи дослідження ринку альтернативних джерел енергії, проаналізовано стан р 6
15306 Оцінювання стану повітряних ліній 10-0,4 кВ та оптимізація ремонтно – відновлювальних робіт Олійник Андрій Ігорович Дрп У магістерській роботі: проаналізовані електричні мережі 0,4 – 10 кВ, та методи оцінки їх стану; ро 2
15305 Обгрунтування створення спеціального рибного господарства на базі “Сандракського водосховища ” з використанням рибопосадкового матеріалу Кабалик Р.П. Дрп Магістерська робота. Спеціальність 207 – Водні біоресурси та аквакультура. 3
15304 Інтенсифікація процесу сушіння насіння гарбуза на конвективному сушильному стенді Патрашку Олександр Федорович Дрп Робота присвячена створенню технології отримання насіння гарбуза з дослідженням процесу сушіння мате 14
15303 Облікове забезпечення оренди основних засобів в управлінні підприємством: стан, проблеми та шляхи його вдосконалення ШПИЛЬЧУК Ольга Володимирівна Дрп Метою магістерської роботи є дослідження теоретичних аспектів облікового забезпечення оренди основни 8
15302 Дослідження впливу механічних коливань на інтенсифікацію тепломасообміних процесів Меліховський Сергій Валентинович Дрп Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машиноб 3
15301 Дослідження конструктивно-технологічних параметрів двогвинтового пресу для зневоднення високовологих кормів Маламура Олександр Миколайович Дрп Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобу 2
15300 Дослідження процесу сушіння високовологого насіння баштанних культур Карплюк Богдан Сергійович Дрп Магістирська робота на здобуття наукового ступення магістра за спеціальністю 133 – «Галузеве машиноб 2
15299 Розробка технологічного процесу вирощування товарної риби в ДСРП «Бершадськийрибцех» Алексанич Віталій Васильович Дрп Метою роботи було розробити технологічний процес вирощування товарної риби за трилітнього циклу та в 4
15298 Обґрунтування вибору параметрів сес з урахуванням конструкційних особливостей механізму стеження Кубай А.О. Дрп Обґрунтування вибору параметрів СЕС з урахуванням конструкційних особливостей механізму стеження. 2
15297 Формування та розвиток організаційної культури підприємства ( за матеріалами ТОВ «Подільський край») Мельник В.В. Дрп Трансформація України до ринкових умов господарювання зумовлює необхідність створення дієвих органі 5
15296 Соціально-екологічний моніторинг захворюваності населення Вінницького району Шияновська Л.С. Дрп Проаналізовано захворюваність і смертність жителів Вінницького району та виявлені екологічні причини 4
15295 Оцінка технології вирощування риби в полікультурі в ТОВ “Світоч” Іллінецького району Віхренко В’ячеслав Сергійович Дрп спеціальність 207 "Водні біоресурси та аквакультура" 3
15294 Виборча система україни як конституційно-правовий інститут Маліновський К.Ю. Дрп ОХАРАКТЕРИЗОВАНО ВИБОРЧУ СИСТЕМА УКРАЇНИ ЯК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ 4
15293 Одержання якісного посадкового матеріалу суниці за використання адаптивних елементів технології в умовах відкритого грунту Лісостепу правобережного Моргунський О.С. Дрп Суниця добре пристосовується до природних умов, високоврожайна, придатна для технічної переробки, до 3
15292 Особливості технології вирощування малини в умовах лісостепу правобережного Лучук О.П. Дрп Рослини малини досить чутливо реагують на нестачу вологи. Нестача вологи викликає послаблений ріст п 4
15290 Менеджмент еколого-економічної ефективності використання відходів сільського господарства на виробництво біогазу Кучерявий М.М. Дрп Обгрунтування теоретико-методологічних і еколого-економічних засад менеджменту ефективності використ 5
15289 Прогнозування надходження митних платежів до державного бюджету Свентух Юлія Юріївна Дрп Розглянуто теоретичні основи справляння митних платежів, стан надходження митних платежів до державн 7
15288 Прогнозування фінансового стану підприємства в кризових умовах Глухенький Олександр Сергійович Дрп Досліджено сутність прогнозування фінансового стану та його роль в управлінні підприємством, розглян 4
15287 Вплив вапнування ґрунту, інокуляції та мікродобрив на формування елементів продуктивності сої в умовах дослідного поля ВНАУ Мельник Олександр Юрійович Дрп На основі проведених польових досліджень визначено найбільш ефективну модель технології вирощування 3
15286 Контроль чисельності шкідників і хвороб цукрових буряків в умовах Уладово-Люлинецької Дослідно-Селекційної станції, Калинівського району, Вінницької області Жучковська Я.Л. Дрп Для отримання високих врожаїв цукрових буряків необхідно проводити заходи захисту проти шкідливих ор 2
15285 Правові засади формування та раціонального використання національної екологічної мережі України Л.В. Залевська Дрп ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ 3
15284 Продуктивна дія корму при вирощуванні різновікових груп осетрових Черняхівська А.М. Дрп Спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 2
15283 Продуктивність курчат-бройлерів за уведення в раціон препарату кормового біокаталізаторного повноферментного з активаторами Авраменко Вікторія Вікторівна Дрп Метою даної роботи є вивчення впливу ферментного препарату кормового біокаталізаторного повнофермен 2
15281 Прогнозування фіскальних ефектів адміністрування податків в україні Глухенька Аліна Олександрівна Дрп Розглянуто теоретико-методичні аспекти фіскальних ефектів адміністрування податків, зокрема проаналі 3
15280 Парето-ефективність у виробництві Ковальчук Петро Петрович Дрп Досліджено теоретичні основи парето-ефективності у виробництві, стан економічної ефективності сільсь 4
15279 Удосконалення системи реалізації сільськогосподарської продукції Підкапка Д.М. Дрп Визначено теоретико-методологічні засади формування системи реалі- зації сільськогосподарської проду 4
15278 Особливості стратегічного планування підприємства в умовах ринкової економіки Варганов Д.О. Дрп Мета дослідження полягає в узагальненні досвіду в області оцінки стратегічного планування та розробц 4
15277 Обгрунтування і розробка системи електротехнічного обладнання молочно-товарної ферми Люшня Олександр Віталійович Дрп Обгрунтування системи електротехнічного обладнання молочно-товарної ферми. Люшня О. В. - диплом 2
15276 Обгрунтування і розробка систем електротехнічного обладнання овочесховища Глядько Сергій Васильович Дрп Обгрунтування системи електротехнічного обладнання в овочесховищі. Глядько С. В. - дипломна р 2
15275 Обгрунтування процесу стимуляції насіння тепличних культур низько енергетичною обробкою нвч випромінюванням Габінський Олександр Олександрович Дрп Обгрунтування процесу стимуляції насіння тепличних культур низько енергетичною обробкою НВЧ 2
15274 English: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» Тимощук Н.М. Мв Методичне видання містить автентичні англомовні тексти фахового спрямування для читання, а також зап 1
15273 Моніторинг світового ринку готельно-ресторанних послуг. Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврськ ого) освітнього ступ Луцяк В.В. Мв Моніторинг світового ринку готельно-ресторанних послуг 0
15272 Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисциплін для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) освітн ього ступеня, Луцяк В.В. Мв Моніторинг світового ринку готельно-ресторанних послуг 0
15271 Мікробіологія м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6. 051701 «Харчові технології та інженерія» 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарськ Соломон А.М. , Бондар М.М. Мв Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання з напряму п 1
15270 Дослідницький практикум . Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого освітнього ступеня магістр. Галузь знань 18 Виробництво та технології . Спеціальність 181 «Харчові технології» Соломон А.М. Нп Галузь знань 18 Виробництво та технології . Спеціальність 181 «Харчові технології» 0
15269 Моніторинг світового ри нку готельних і ресторанних послуг . Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно - ресторанна справа» Луцяк В.В. Нп Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг. Програма навчальної дисципліни дл 1
15268 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах ( за матеріалами СТОВ «Авангард») Ковальчук О.В Дрп У ринкових умовах господарювання змістилися наголоси з вирішення поточних організаційно-виробничих з 9
15267 Забезпечення соціального захисту працівників підприємства (за матеріалами тов «агротехцентр») Пшонка О.С. (Керівник дипломної роботи, к.п.н., доц. Тодосійчук В.Л.) Дрп Магістерську роботу присвячено обґрунтуванню теоретичних і методичних засад основ соціального захист 3
15266 Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів Власова Д. Дрп Становлення національного ринку цінних паперів України відбувалося за активної участі комерційних ба 4
15265 Польове кормовиробництво: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету Поліщук І.С., Циганський В.І., Шевченко Н.В. Мв методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання аг 9
15264 Технічні культури: методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання, галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво», напряму підготовки 6.090101 «Агрономія», освітньо-ква Мазур В.А., І.С. Поліщук, В.І. Циганський, Н.В. Шевченко Мв методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами агрономічного факультету денної 2
15263 Селекція та насінництво кормових культур. Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету. Мазур О.В., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв Розкрито мету і завдання дисципліни, основні теоретичні і практичні проблеми, подано перелік тем ле 0
15262 Селекція та насінництво польових культур. Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки 6.0901 Мазур О.В., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв Розкрито мету і завдання дисципліни, основні теоретичні і практичні проблеми, подано перелік тем лек 0
15261 Селекція та насінництво с.-г. культур. Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» / Мазур О.В., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв Розкрито мету і завдання дисципліни, основні теоретичні і практичні проблеми, подано перелік тем лек 0
15260 Дослідна справа у садівництві, овочівництві і виноградарстві. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 203 «Сад Чебан С.Д., Костюк О.О. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни д 5
15259 Інженерне обладнання садово-паркових об’єктів. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.090103 «Лісове і Костюк О.О. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни 4
15258 Екологічна оцінка води річки Соб в межах Гайсинського району та розробка заходів щодо поліпшення якості поверхневих вод Король Т.В. Дрп У роботі висвітлено та проаналізовано дані аналізів води р.Соб за якісними показниками та окреслено 3
15257 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк (за матеріалами "Козятинхліб") Бараболя Т.А., Мазур А.Г. Дрп Управління фінансовими ресурсами підприємства є однією з основних функцій фінансового менеджменту.В 11
15256 Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств регіону та ефективність його використання (за матеріалами дар вода) Мазур А.Г., Семененко С.О. Дрп Проаналізовано та узагальнено склад основних ресурсів аграрної економіки вінничини. Запропоновано мо 2
15255 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами дар вода) Мазур А.Г., Молчанюк Ю.О. Дрп В сучасних умовах, коли в Україні та усіх її регіонах йде структурна перебудова народного господарст 3
15254 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк (за матеріалами ТОВ "Тульчинм’ясо") Мазур А.Г., Сотніченко М.В. Дрп Економічні перетворення в народногосподарському секторі передусім вплинули на зміну процесів залучен 5
15253 «Яєчна продуктивність курок за дії перпарату кормового біокаталізаторного» Бігунець Оксана Миколаївна Дрп Метою досліджень було вивчити вплив використання 0,5 кг/т корму препарату кормового біокаталізаторно 3
15252 Обгрунтування процесу віброобробки заморожених напівфабрикатів Рябоконь Віталій Миколайович Дрп Магістерська робота присвячена дослідженням робочих параметрів обладнання для технологічного процесу 3
15251 Токсикологічна оцінка стану грунтів в межах зелених насаджень м. Вінниці Мартич Р.В. Дрп Оцінка вмісту важких металів у грунтах міста Вінниці і їх вплив на навколишнє природнєе середовище. 6
15250 Оптимізація збору, сортування та утилізації скла в умовах м. Вінниці Марінюк О.І. Дрп Пояснювальна записка до дипломної роботи «Оптимізація збору, сортування та утилізації скла в умовах 2
15249 Оцінка стану питної води с. Підлісний Ялтушків Барського району та шляхи його покращення Клишава О.А. Дрп Дипломна робота на тему: «Оцінка стану питної води с. Підлісний Ялтушків Барського району та шляхи й 2
15248 Оцінка стану питної води с. Підлісний Ялтушків Барського району та шляхи його покращення Клишава О.А. Дрп Дипломна робота на тему: «Оцінка стану питної води с. Підлісний Ялтушків Барського району та шляхи й 2
15247 Дослідження впливу розосереджених джерел енергії наякість електропостачання в локальних електричних системах Мусійчук Олександр Олексійович Дрп В представленій магістерській кваліфікаційній роботі розглянуто проблеми функціонування розподільних 2
15246 Обґрунтування системи охолодження турбо та гідро генераторів Мазур Андрій Тарасович Дрп В даній магістерській дипломній роботі висвітлено спектр питань, пов’язаних з конструктивним викона 2
15245 Дослідження однофазних замикань на землю в мережах електропостачання агропромислового комплексу Прокопович Дмитро Владиславович Дрп У магістерській роботі визначені загальні відношення між струмом і напругою при замиканні на землю т 2
15244 Використання білкових добавок у виробництві ковбасних виробів в ТОВ «Літинський м’ясокомбінат». Крючков Максим Едуардович Дрп Використання у технології варених ковбас тваринного білка «Вест кюр – 95», в якості часткового замі 5
15243 Обґрунтування параметрів сепаруючого пристрою для очистки грубих стеблових кормів Третяк Іван Петрович Дрп Магістерська робота присвячена удосконаленню технологічного процесу очистки грубих стеблових кормів 3
15242 Контроль основних шкідників і хвороб озимої пшениці в умовах ФГ «Врожайне» Вотик В.О. Дрп Уточнити видовий склад шкідників та хвороб озимої пшениці в умовах господарства та підібрати методи 4
15241 Якість свинини при згодовуванні білково-вітамінно-мінеральної добавки Колташ Олександр Андрійович Дрп Метою даної роботи було вивчити продуктивність та якість свинини молодняку свиней на відгодівлі при 2
15240 Юридична відповідальність суддів в україні та країнах європейського союзу: порівняльно-правовий аналіз Колісник В.С. Дрп ПРОАНАЛІЗОВАНО ЮРИДИЧНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІВ В УКРАЇНІ 2
15239 «Удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників адміністративної служби підприємства» (за матеріалами АП НВП «Візит») Осадчук О.О. Дрп Дипломна робота на тему: Удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 4
15238 Морфолого-біологічні особливості вирощування Callistephus chinensis на території біостаціонару ВНАУ Стеблюк М.М., керівник: Черняк В.М. Дрп Айстра належить до родини складноцвітих (Asteraceae), роду калістефус (Callistepsus). До цього 3
15237 Вплив удобрення на біоенергетичну продуктивність зерна кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Зюзько Олена Миронівна Дрп У результаті проведених досліджень, було виявлено істотний вплив позакореневих підживлень гуматом БТ 0
15236 Вплив позакореневих підживлень на формування урожайності ячменю ярого в умовах ПАТ «Дружба ВМ» Тульчинського району Собко В.С. Дрп 9. На основі проведених досліджень встановлено, що найбільш економічно вигідною є технологія вирощув 2
15235 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 242 «Туризм» спеціалізація «Міжнародний туристичний бізнес» Левицька І.В., Луцяк В.В., Головня О.М., Прилуцький А.М. Пвф Програма вступного випробування з дисциплін професійної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікац 7
15234 Програма кваліфікаційного екзамену для осітнього ступення "Бакалавр", галузь знань 1401 Сфера обслуговування, напрям підготовки 6.140103 – «Туризм» денної форми навчання Левицька І.В., Ставська Ю.В., Табенська О.І., Прилуцький А.М., Ставська Ю.В., Логоша Р.В., Кірєєва Е.А. Пвф Програма кваліфікаційного екзамену підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та 7
15233 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В., Славська Ю.В., Мазур С.А. Пвф Програма вступного випробування з дисциплін професійної підготовки для здобуття освітнього ступеня 2
15232 Програма кваліфікаційного екзамену для осітнього ступення "Бакалавр", галузь знань 1401 Сфера обслуговування, напрям підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання Левицька І.В., Головня О.М., Мазур С.А., Юр'єв В.І., Табенська О.І., Фіщук Н.Ю., Фіалковська Л.В. Пвф Програма кваліфікаційного екзамену підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та 1
15231 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» спеціалізація «Готельна і ресторанна справа» Левицька І.В., Луцяк В.В., Ставська Ю.В., Мазур С.А. Пвф рограма вступного випробування з дисциплін професійної підготовки для здобуття освітнього ступеня « 1
15230 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 242 «Туризм» Левицька І.В., Головня О.М., Прилуцький А.М. Пвф Програма вступного випробування з дисциплін професійної підготовки для здобуття освітнього ступеня 6
15229 Обгрунтування і розробка електромеханічного приводу віброзмішувача Гладунчик А.М. Дрп РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ПРИВОДУ ВІБРОЗМІШУВАЧА 2
15228 Обгрунтування і розробка параметрів електромагнітного приводу лоткової вібросушаки Бурковський І.С. Дрп Обгрунтування і розробка параметрів електромагнітного приводу лоткової вібросушаки 2
15227 Лісова фітопатологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань : 0901 «Сільське господарство і лісництво», напрям підготовки:6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» ступінь "Бакалавр" Пінчук Н.В. Мв рукопис включає мету дисципліни, теми самостійної роботи та питання самоконтролю 1
15226 Фітопатологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань : 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність:201 "Агрономія" освітній ступінь "Бакалавр" Пінчук Н.В. Мв рукопис включає структуру дисципліни, теми самостійної роботи та питання для самоконтролю 1
15225 Ботаніка : Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами першого курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього сту В.І. Солоненко., О.В. Ватаманюк Мв рукопис включає мет та завдання практики а також рограму та план її проведення 4
15224 Підвищення ефективності процесу сушіння зерна в багатокамерній сушарці Поп’як Олександр Геннадійович Дрп Магістерська робота присвячена питанням дослідження інтенсифікації технологічного процесу сушіння зе 3
15223 Дослідження процесу подрібнення фаршу в емульсітаторі Самойленко Володимир Миколайович Дрп Магістерська робота присвячена дослідженням робочих параметрів обладнання для подрібнення м`ясо-жиро 2
15222 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарських підприємствах Петрук Н.В. Дрп Об`єктом дослідження є витрати сільськогосподарських підприємств. Поглиблені дослідження здійснено н 12
15221 Біолого–господарське обґрунтування розведення риби в ДП «Уланівський рибцех» Хмільницького району Білоус М.Д. Дрп Дослідження методів введення гормональних ін’єкцій при штучному відтворенні коропа в умовах господар 8
15220 Організаційно-правові засади протидії корупції в судовій системі україни Плаксієнко Н.О. Дрп Охарактеризовано дієві механізми очищення судової системи від непрофесійних і корумпованих її предст 2
15219 Прибуток комерційного банку: джерела формування та напрями використання Пастухова Ірина Дрп Прибуток є джерелом поповнення резервів банку, основою для виплати дивідендів акціонерам, а також ст 2
15218 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах ( за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля») Ковальчук А.В. Дрп В економічній теорії наявна значна кількість підходів до трактування поняття «розвиток підприємства» 4
15217 Ефективність вирощування товарної риби в ДП «Уланівський рибцех» Хмільницького району Кушнір В.В. Дрп Дослідження ефективності вирощування товарної риби 2
15216 Підвищення енергоефективності сушіння насіння зернових культур Самошевський Вадим Дмитрович Дрп Робота присвячена дослідженню режимів сушіння насіння зернових культур. Проведений літературний огл 2
15215 Розрахунки з підприємницької діяльності на підприємствах аграрного сектора економіки: організаційний та обліковий аспект Поліщук Віта Віталіївна Дрп Метою дослідження є наукове обґрунтування теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій з 4
15214 Біоенергетична ефективність вирощування гливи звичайної на солом’яному субстраті з використанням біопрепаратів в умовах закритого ґрунту Вінницького НАУ Білоножко О.С. Дрп В умовах захищеного ґрунту слід рекомендувати вирощувати штам гливи звичайної НК-35 та використовув 3
15213 Вплив елементів технології на продуктивність моркви у відкритому ґрунті ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Рильський С.О. Дрп з метою отримання високих і сталих врожаїв коренеплодів моркви під час вирощування сортів Вітамінна 3
15212 Проектування технологічного оснащення машинобудівного виробництва з використанням інформаційних технологій Бондар Владислав Вікторович Дрп Проектування технологічного оснащення машинобудівного виробництва з використанням інформаційних техн 2
15211 Оцінка вихідного матеріалу тритикале озимого для селекції на стійкість до найбільш шкодочинних хвороб в умовах дослідного поля Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН Солоненко М.В. Дрп Дипломна робота ІІ ступеня "Магістр" 2
15210 Особливості обліку та удосконалення розрахунків за виплатами працівникам на сільськогосподарських підприємствах ПОРОХНЯ Вікторія Олегівна Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних та методологічних аспектів бухгалтерського обліку роз 20
15209 Особливості застосування біопрепаратів під час вирощування столового буряка в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Чемериська В.М. Дрп В дослідженнях було використано сорти столового буряка: Багряний, Дій та Бордо 237.Оцінка біометрич 3
15208 банківська система: забезпечення стабілізації та підвищення надійності Лінькова В.В. Дрп Актуальність та значення теми полягають у тому, що насамперед від методології організації банківсько 2
15207 Основи ветеринарної екології. методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форм навчання факультету т ехнології виробництва і переробки продукції тваринництва за спеціальністю 212 - «Ветеринарна гігієна, санітарія та Гуцол Г.В. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та програми з навчальної дисципліни 2
15206 Основи ветеринарної екології. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної форми навчання факультету т ехнології виробництва і переробки продукції тваринництва за спеціальністю 212 - «Ветеринарна гігієна, санітарія та експерти за» , Гуцол Г.В. Нп Викладено основні методичні вимоги щодо засвоєння дисципліни «Основи ветеринарної екології». Подано 1
15205 Обгрунтування параметрів і режимів роботи комбінованого висівного апарату Ступко Сергій Васильович Дрп Магістерська робота присвячена удосконаленню технологічного процесу сівби зернових культур з одночас 4
15204 Обгрунтування параметрів і режимів роботи комбінованого висівного апарату Ступко Сергій Васильович Дрп Магістерська робота присвячена удосконаленню технологічного процесу сівби зернових культур з одночас 4
15203 Мікробіологія і вірусологія: метод. вказ. для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність׃ 201 «Агрономія» освітнього ступеня: Бакалавр Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв Методичні матеріали розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисц 1
15202 Біологічний захист рослин: метод. вказ. для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність׃ 205 «Лісове господарство» освітнього ступеня: «Бакалавр» Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Мв Методичні матеріали для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм 0
15201 Загальна фітопатологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань : 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність:201 "Агрономія" освітній ступінь "Бакалавр" Н.В. Пінчук Мв рукопис включає мету, структуру дисципліни, теми самостійної роботи та питання для самоконтролю 1
15200 Ботаніка: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу агрономічного факультету денної і заочної форми навчання галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність: 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр» В.І. Солоненко., О.В. Ватаманюк Мв Рукопис включає завдання для самостійної роботи студентів, список латинських назв бур`янів, літерату 0
15199 Географічні інформаційні системи. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія» за освітнім ступенем «Магістр» Колісник О.М. Мв Методичні вказівки призначені для покращення виконання завдань самостійної роботи із нормативної дис 0
15198 Дослідницькі технології в агрономії. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія» за освітнім ступенем «Магістр» Колісник О.М. Мв теоретична і практична підготовка студентів щодо використання інформаційно-дослідницького комплексу 1
15197 Моделювання технологічних процесів і систем. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія» за освітнім ступенем «Магістр» Колісник О.М. Мв В курсі «Моделювання технологічних процесів і систем» вивчається технологія статистичного аналізу ре 0
15196 Cучасні технології садово-паркового господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня «магістр», галузі знань: 20 «аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «садово-па В. М. Прокопчук, О. І. Циганська Нп галузі знань: 20 «аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «садово-па 1
15195 Міжнародна екологічна політика та діяльність. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету, галузі знань 10 – «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія», освітнього ступеня: « Алєксєєв О.О., Вергеліс В.І. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання агроном 15
15194 Екологія людини. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» Хаєцький Г. С. Нп Програма містить структуру і зміст навчальноїдисципліни 4
15193 Формування врожаю буряка столового залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М.О. Дрп За результатами досліджень по формуванню врожаю буряка столового встановлено, що на проходження фено 2
15192 Природно-ресурсний потенціал України. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітній ступінь Разанов С.Ф., Ковка Н.С. Мв У методичних рекомендаціях до виконання практичних робіт з дисципліни «Природно-ресурсний 1
15191 Вплив строків сівби на врожайність рослин кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Яковенко А.В. Дрп В результаті проведених досліджень по вивченню вивчено вплив строків сівби на врожайність рослин каб 3
15190 Природно-ресурсний потенціал України. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань студентами агрономічного факультету з галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітній Разанов С.Ф., Ковка Н.С. Мв У методичних рекомендаціях до виконання самостійної та індивідуальних робіт з дисципліни «Пр 2
15189 Вплив сорту та схеми розміщення на врожайність рослин кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Кунденко Ю.М. Дрп Обґрунтування оптимальних схем розміщення в залежності від їх впливу на ріст, розвиток, біометричні 3
15188 Вплив стимуляторів росту на врожайність рослин кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Черкес О.А. Дрп Вивчення впливу стимуляторів росту на врожайність рослин кабачка показав що застосування стимулятора 2
15187 Формування врожаю патисона залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного Черкес Ю.А. Дрп В результаті проведених досліджень встановлено, що досліджувані сорти та гібрид характеризувались рі 3
15186 Правова охорона атмосферного повітря Л.А. Савчук Дрп Правова охорона атмосферного повітря 12
15185 Оптимізація впливу деяких біопрепаратів за вирощування солодкого перцю в умовах відкритого грунту вінницької області Ю.О. Ковальчук Дрп Найбільш вигідним в умовах відкритого ґрунту Вінницької області є вирощування сорту Світозар із заст 3
15184 Садово-паркова селекція. Навчальна програма для студентів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 – «Садово-паркове господарство» за освітнім ступенем Бакалавра / укладачі: І. Поліщук І.С.,Телекало Н.В. Нп Навчальна програма для студентів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – 0
15183 Біотехнологія в рослинництві. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для магістрів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 Агрономія / укладачі: І.С. Поліщу І.С. Поліщук, О.В. Мазур, Н.В. Телекало, М.В. Мельник Нп Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для магістрів денної та заочної форми навчання агр 2
15182 Основи біотехнологій. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» з напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» за освітньо-к І.С. Поліщук, В.А. Мазур, О.В. Мазур, Н.В. Телекало, В.Д. Паламарчук, М.В. Мельник. Нп Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі 0
15181 Біотехнологія. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване п Поліщук І.С., Телекало Н.В. Мв Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами заочної форми навчання агрономічного фа 0
15180 Лісова селекція. Навчальна програма для студентів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 – «Лісове господарство» за освітнім ступенем Бакалавра / укладачі: І.С. Поліщук, Н.В. Поліщук І.С.,Телекало Н.В. Нп Навчальна програма для студентів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – 0
15179 Дослідження фітомаси надгрунтового покриву урботериторій міста Вінниці на вміст важких металів Букієвська В.В Дрп ПРАТОЦЕНОЗИ, АТМОСФЕРНЕ ЗАБРУДНЕННЯ, ВАЖКІ МЕТАЛИ, УРБОЕКОСИСТЕМА, МІКРОЕЛЕМЕНТИ 7
15178 Світові агротехнології: методичні вказівки для самостійної роботи магістрів агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за освітнім ступенем «Магістр» В.Д. Паламарчук, В.А. Мазур, І.С. Поліщук, О.В.Мазур Мв Методичні вказівки направлені на покращення виконання завдань самостійної роботи із нормативної дисц 10
15177 Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур: методичні вказівки для самостійної роботи магістрів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук О.В.Мазур Мв Викладені питання індивідуальних завдань та самостійної роботи магістрів, розроблені і обґрунтуванні 5
15176 Насіннєзнавство: методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за освітнім ступенем «Бакалавр» В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук О.В.Мазур Мв Викладені питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванні 17
15175 Наукові основи вирощування екологічно чистої продукції: методичні вказівки для самостійної роботи магістрів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за освітнім ступенем «Магістр» В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук О.В.Мазур Мв Розглянуті питання індивідуальних завдань та самостійної роботи магістрів, розроблені і обґрунтуванн 1
15174 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Ба В.Д. Паламарчук, В.А. Мазур, І.С. Поліщук, О.В.Мазур Мв Методичні вказівки направлені на покращення виконання завдань самостійної роботи із вибіркової дисци 5
15173 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання факультету менеджменту та права з галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» спеціальності 074 – «Публічне у В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, О.В.Мазур Мв Викладені питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванні 1
15172 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання факультету менеджменту та права з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публі В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, О.В.Мазур Мв Викладені питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванні 0
15171 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства з галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, Паламарчук В.Д., Мазур В.А., Поліщук І.С. , МазурО.В. Мв Викладені питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванні 0
15170 Садово-паркова селекція. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 – «Садово-паркове господарство» за освіт Поліщук І.С.,Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Телекало Н.В. Мв Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання агроно 0
15169 Лісова селекція. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 – «Лісове господарство» за освітнім ступенем Бак Поліщук І.С.,Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Телекало Н.В. Мв Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання агроно 0
15168 Програмування врожаю. Методич ні рекомендації для організації самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономічного з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки 6 Липовий В.Г., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв Програмування врожаю 8
15167 Польове кормовиробництво: методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання Поліщук І.С., Циганський В.І., Шляхтуров Д.С. Мв методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та зао 8
15166 Кормовиробництво та луківництво: методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання Поліщук І.С., Циганський В.І., Шевченко Н.В. Мв методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заоч 85
15165 Селекція та насінництво овочевих культур. Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету. галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія» Мазур О.В., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д. Мв Розкрито мету і завдання дисципліни, основні теоретичні і практичні проблеми, подано перелік тем лек 0
15164 Використання препарату кормового біокаталізаторного з активатором у годівлі курок-несучок Ванчура Олена Олександрівна Дрп Метою є вивчення впливу препарату кормового біокаталізаторного з активаторами на яєчну продуктивніст 2
15163 Ефективність використання ферментного препарату «Ксилолад» у годівлі м’ясних перепелів Марценюк Альона Віталіївна Дрп Метою наших досліджень було вивчити продуктивну дію ферментного препарату «Ксилолад» у годівлі переп 3
15162 Формування облікової політики як складової системи управління обліковою інформацією підприємства Білецький Тарас Дмитрович Дрп Уточнення сутності поняття «облікова політика підприємства»; визначення теоретичних та методичних за 5
15161 Особливості формування та обліку власного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм Арсенюк Аліна Вікторівна Дрп Предметом дослідження є методичні, теоретичні, організаційні та практичні аспекти процесу формування 6
15160 Облік та контроль нематеріальних активів підприємства: вітчизняний та зарубіжний досвід СІТАРСЬКИЙ Владислав Сергійович Дрп Магістерська робота на тему: «Облік та контроль нематеріальних активів підприємства: вітчизняний та 5
15159 Обгрунтування робочих параметрів процесу пастеризації молока Корнійчук Сергій Валерійович Дрп Магістерська робота присвячена дослідженням робочих параметрів обладнання для технологічного процесу 3
15158 Екологічна оцінка впливу ТОВ «Іллінецький цукровий завод» на стан поверхневих вод р.Соб Глушицька Т.М. Дрп У роботі висвітлено та проаналізовано діяльність ТОВ «Іллінецький цукровий завод» в частині впливу н 3
15157 Розробка заходів щодо зниження забруднення води річки Рось в межах Погребищенського району Безклейний В.С, Дрп У роботі висвітлено та проаналізовано сучасний стан річки Рось, визначено основні джерела впливу на 2
15156 Інформатика. Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт для студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 05 соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 економіка галузі знань 07 управління Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. Мв Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт для студентів усіх форм навчання 5
15155 Розвиток системи мотивції персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами СТОВ "Злагода") Ленчук Н.В. Дрп Об’єктом дослідження є система мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств. Поглибленні до 15
15154 Управлінські рішення. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрямок підготовки: 6.030601 «Менеджмент» ф Шаманська О.І., Красняк О.П., Паламаренко Я.В. Мв Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студент 5
15153 Удосконалення організаційної структури органу місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади (на прикладі конкретного органу місцевого самоврядування) ( за матеріалами Студенянської сільської ради) Левченко Д.М. Дрп Місцеве самоврядування – це форма публічної влади, що реалізується специфічними суб`єктами – територ 2
15152 Управління фінансовими ресурсами підприємств АПК (за матеріалами ПП "Агрофірма Батьківщина") Ренгач Л.О. Дрп Об’єктом дослідження є фінансові ресурси підприємств АПК. Поглибленні дослідження здійснено на рівні 11
15150 Наукові основи декоративної флористики у світі, Україні, перспективи використання Галенко О.В., керівник: Черняк В. М. Дрп Людина почала милуватися квітами з моменту свого становлення особистістю, тобто власне з того моме 4
15149 Оцінка стану та продуктивності сортів верби ламкої в умовах Вінниччини Ярова М.М., керівник: Нейко І.С. Дрп В роботі розроблено рекомендації щодо широкого запровадження у лісогосподарській практиці сортів ве 2
15148 Біолого-екологічні особливості видів та культиварів роду Thuja L. в озелененні міста Вінниця» Коваль Ю.В., керівник: Черняк В.М. Дрп Досліджено сезонний ріст розвитку декоративних форм, зокрема особливості пилення та насіннєношення 3
15147 Використання генетичних ознак м’ясної продуктивності молодняку великої рогатої худоби та її енергетична цінність Гончар Л.А. Дрп Актуальним в умовах невеликих за потужністю сільськогосподарських підприємств з виробництва яловичин 2
15146 Дослідження процесу подрібнення зернової сировини вібродисковою дробаркою Дерман Роман Олександрович Дрп Магістерська робота складається зі вступу, 3 розділів, висновку, списку використаної літератури. П 3
15145 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанній справі. Методичні рекомендаці до лабораторних занять для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 24 Сфера обслуговування спе Киш Л.М., Підгурський О.І. Мв Методичні матеріали призначені для лабораторних робіт студентів галузі знань галузі знань 24 Сфера 1
15144 Господарсько-біологічне оцінювання гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Ольга» с. Стадниця Вінницького району В.О.Кирилюк Дрп Вивчення господарсько-біологічних характеристик гібридів кукурудзи озимого різних груп стиглості 2
15143 Господарсько-біологічна оцінка гібридів ріпаку озимого в умовах ТОВ «Ольга» с. Стадниця Вінницького району М.Р. Васильков Дрп Вивчення господарсько-біологічних характеристик гібридів ріпаку озимого різних груп стиглості. 2
15142 Організація туристичної діяльності. Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) освітнього ступеня, галузі Луцяк В.В. Мв Організація туристичної діяльності 0
15141 Організація туристичної діяльності. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврс Луцяк В.В. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни « Організація туристичної 1
15140 Організація туристичної діяльності . Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно - ресторанна справа» Луцяк В.В. Нп Організація туристичної діяльності 0
15139 Підприємництво та бізнес планування в готельно-ресторанній справі. Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) освітнього Луцяк В.В. Мв Підприємництво та бізнес планування в готельно-ресторанній справі 0
15138 Підприємництво та бізнес планування в готельно-ресторанній справі. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) освітнього Луцяк В.В. Мв для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського 0
15137 Підприємництво та бізнес -планування в ГРС . Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно - ресторанна справа» Луцяк В.В. Нп Підприємництво та бізнес планування в готельно-ресторанній справі 0
15136 Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах. Методичних рекомендацій для організації самостійної роботи сту-дентів - магістрів денної та заочної форми навчання, галузь знань 20 “аграрні науки і продовольство”, спеціальності 207 “водні біоресур-си та ак Зотько М.О. Мв Методичних рекомендацій для організації самостійної роботи сту-дентів - магістрів денної та заочної 1
15135 Екологічна експертиза стану поверхневих вод Вишенських озер в межах міста Вінниця та розробка заходів щодо їх покращення Томкова К.А. Дрп Об’єктом дослідження є річка Вишня та розташовані на ній Вишенські озера. Предмет дослідження: забр 10
15134 Організаційно-методичні аспекти управлінського обліку: міжнародний досвід та практика застосування в Україні Цимбалюк Назарій Олександрович Дрп У роботі розкрито сутність. завдання, принципи і функції управлінського обліку. Практика його застос 5
15133 Обґрунтування параметрів робочих органів коренезбиральної машини Черкевич Олександр Васильович Дрп Магістерська робота присвячена удосконаленню технологічного процесу очистки коренеплодів цукрових бу 4
15132 Обгрунтування параметрів і режимів роботи устаткування для сортування картоплі Кириляк Юрій Олександрович Дрп Магістерська робота присвячена удосконаленню технологічного процесу післязбирального калібрування ка 4
15131 Біоенергетична ефективність вирощування огірка шпалерним способом у відкритому грунті Вінницької області Сухопара А.А. Дрп За використання шпалерного способу вирощування вищою врожайністю характеризується сорт Ніжинський 2 2
15130 Пiдвищeння eфeктивноcтi процecу cушiння зeрнa в бaгaтокaмeрнiй cушaрцi Попяк О.Г. Дрп Мaгicтeрcькa роботa приcвячeнa питaнням доcлiджeння iнтeнcифiкaцiї тeхнологiчного процecу cушiння зe 2
15129 Види трудових договорів та особливості їх укладення В.Ю. Кристинчук Дрп ВИДИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ УКЛАДЕННЯ 4
15128 Правове регулювання виробничо-господарської діяльності аграрних товаровиробників П.П. Бойко Дрп ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ 18
15127 Оцінка використання в озелененні Вінниччини квітково-декоративних видів роду Antirrhinum L Масовець Я.В., керівник: Прокопчук В.М. Дрп На сьогодні існує широкий спектор квітниково декоративних рослин. Серед них до числа на 3
15126 Перспективи використання в озелененні Поділля квітниково-декоративних видів роду Penstemon Schmidel. Шкидкий П.А., керівник: Прокопчук В.М. Дрп Вивчення біоморфологічних особливостей перспективних видів, особливостей агротехніки вирощування та 3
15125 Перспективи використання в озелененні Поділля квітниково-декоративних видів роду Penstemon Schmidel. Шкидкий П.А., керівник: Прокопчук В.М. Дрп Dивчення біоморфологічних особливостей перспективних видів, особливостей агротехніки вирощування та 2
15124 «Оцінка стану та проект заходів щодо відновлення алеї лип по вул. Соборна м. Вінниця» Крохмаль А. В. Дрп В умовах урбанізованого середовища зелені насадження зазнають значного антропогенного навантаження 5
15123 Таксономічні, біолого-екологічні особливості видів альпійських рослин на кам’янистій гірці ВНАУ, їх збереження та охорона Настич З.Л., керівник: Черняк В.М. Дрп Ведення і вирощування альпійських рослин на кам’янистій гірці ВНАУ 4
15122 Управління фінансовими ресурсами підприємства АПК (на матеріалах ПП «Агрофірма Батьківщина») Сторожук Олена Леонідівна Дрп Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних і практичних аспектів управління фінансовими ресурс 17
15121 Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи Насталенко Яна Віталіївна Дрп Магістерська робота на тему: «Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи» викона 7
15120 Вплив гетерозису при вирощуванні рибопосадкового матеріалу в ПРаТ пк «Поділля» смт. Крижопіль Армашула Інна Олександрівна Дрп У вирішенні продовольчої проблеми поряд з підвищенням рівня тваринництва, рослинництва та інших галу 2
15119 Управління фінансовими ризиками в банківській системі Чернюк О.М. Дрп Управління ризиками - це сукупність методів і інструментів мінімізації ризиків. Аналіз ризиків перед 3
15118 Інституційна економіка. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів заочної форми навчання освітнього рівня «Магістр», спеціальністі 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» Коляденко Д.Л. Мв Призначено для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів освітноього рівня «М 2
15117 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Мв Методичні вказівки призначено для проведення практичних занять та організації самостійної роботи сту 1
15116 Вища математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форми ско Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Мв Методичні вказівки призначено для проведення практичних занять та організації самостійної роботи сту 0
15115 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування заочн Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Мв Методичні вказівки призначено для проведення практичних занять та організації самостійної роботи сту 0
15114 Вища математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування заочної форми навчання Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Мв Методичні вказівки призначено для проведення практичних занять та організації самостійної роботи сту 0
15113 Біотехнологія. Методичних рекомендацій для організації самостійної роботи з дисципліни “Біотехнологія” для студентів денної та заочної форми на-вчання, галузь знань 0901 “Сільське господарство і лісництво”, напрям підготовки 6.090102 “Технологія виробницт Зотько М.О. Мв Методичних рекомендацій для організації самостійної роботи з ди-сципліни “Біотехнологія” для студент 1
15112 Гідрохімія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 207 – Водні біоресурси та аквакультура. Гончарук Н.М. Мв Гідрохімія вивчає хімічний склад природних вод та штучних водних об’єктів, закономірності формування 1
15111 Організація ресторанної справи. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готель Ставська Ю.В. Мв В методичних вказівках компактно наводиться теми для самостійного вивчення, головні питання відповід 1
15110 Організація ресторанної справи. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно-ресторанна справа» Ставська Ю.В. Нп Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни відповідно до вимог державних стандар 4
15109 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні вказівки для практичних робіт та самостійної підготовки для студентів денної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030508 «Фі Дюк А.А. Мв Методичні вказівки для практичних робіт та самостійної підготовки для студентів денної та заочної фо 4
15108 Основи економічної теорії. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 13 «Механічна інженерія» спеціальність 133 «Гал Хаєцька О.П. Мв Призначено для практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти з дисципліни «Осн 2
15107 Економічна теорія (мікроекономіка та макроекономіка). Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань – 24 «Сфера о Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв Призначено до використання на практичних заняттях та для самостійної підготовки здобувачів першого о 2
15106 Міжнародна економіка. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» дисципліни “Міжнародна економіка” –галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 072 «Фінанси,банківс Ковальчук С.Я. Мв Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Міжнародна економіка” для студентівгалузі знан 8
15105 Міжнародна економіка. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» дисципліни “Міжнародна економіка” –галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 072 «Ф Ковальчук С.Я. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Міжнародна економіка” для студенті 1
15104 Міжнародна економіка. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» “Міжнародна економіка” –галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напрям підготовки 072 «Фінанси,банківська спр Ковальчук С.Я. Нп ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів галузі знань 07 «Упр 1
15103 Економічна теорія (мікроекономіка та макроекономіка). Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань – Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв Призначено до використання на практичних заняттях та для самостійної підготовки здобувачів першого о 1
15102 Страхування сільськогосподарських ризиків. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Мв Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми 3
15101 Страхування сільськогосподарських ризиків. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банків Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Нп Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого ( 2
15100 Страхування в туризмі. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Мв Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної форми навчання п 1
15099 Страхування в туризмі. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм». Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л., Нп Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврсько 0
15098 Страховий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківсь Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Мв Страховий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів де 0
15097 Страховий менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страх Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого ( 1
15096 Статистика. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного ступеню «Бакалавр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напрямів підготовки: 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» факультет Фурман І.В., Томашук І.В. Мв Методичні рекомендації з дисципліни «Статистика» допоможуть студентам на підставі інформації порівню 2
15095 Статистика. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей: 073 «Менеджмент організацій та адміністрування», 074 «Публічне управління та адм Фурман І.В., Томашук І.В. Мв Методичні рекомендації з дисципліни «Статистика» призначені ознайомити студентів з методами збирання 2
15094 Економічний аналіз. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» факультету економіки та підприємництва та напряму підготовки 6.030509 «Об Томчук О.Ф. , Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Скакун Л.А. Мв Методичні вказівки призначено для виконання самостійної роботи студентами галузі знань 0305 «Економі 3
15093 Фінансовий аналіз: Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня «Бакалавр» факультету економіки та під Томчук О.Ф. , Глазко Н.Д. Мв Методичні вказівки призначено для виконання самостійної роботи студентами студентами галузі знань 07 3
15092 Фінансовий аналіз: методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» факультету обліку та аудиту денної та заочної форм ТомчукО.Ф. , Глазко Н.Д. Мв Методичні вказівки призначено для виконання самостійної роботи студентами освітнього ступеня «Магіст 1
15091 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акреди Овсієнко С.М. Нп Програма дисципліни з «Технології виробництва продукції вівчарства і козівництва» окреслює коло осно 3
15090 Експериментально-біологічна лабораторія та лабораторні тварини. Програма навчальної дисципліни ля підготовки магістрів за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних в ищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів Чудак Р. А., Побережець Ю. М.. Нп Метою викладання навчальної дисципліни «Експериментально-біологічна лабораторія та лабораторні твари 1
15089 Цитологія, гістологія, ембріологія. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Побережець Ю. М. Нп Мета: Цитологія, гістологія, ембріологія є біологічними науками, які вивчають будову та функції ткан 0
15088 Селекція с.-г. тварин. Програма для підготовки фахівців другого освітнього ступеня «магістр» із спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації Казьмірук Л.В. Нп Програма містить структуру курсу за всіма видам робіт (лекції, лабораторні заняття та самостійна роб 2
15087 Селекція с.-г. тварин. Методичні вказівки з проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання другого освітнього ступеня "магістр" із спеціальності 204 "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва" Казьмірук Л.В. Мв Представлено теоретичне обгрунтування тем для проведення лабораторних занять студентами другого осві 61
15086 Морфологія тварин. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання зі спеціальності 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва Паладійчук О.Р. Мв Методичні вказівки містять теми практичних занять, проведення яких передбачено робочою програмою кур 2
15085 Паладійчук О.Р. Морфологія тварин. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання зі спеціальності 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва Паладійчук О.Р. Мв Методичні рекомендації містять назви тем, перелік питань, тестових завдань та список рекомендованої 4
15084 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Овсієнко С.М. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисци 4
15083 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Овсієнко С.М. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисци 1
15082 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продук Царук Л. Л. Мв У методичних вказівках викладений тематичний план аудиторної та самостійної роботи, перелік тем та п 0
15081 Фізіологія тварин. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ступеня бакалавра 204 технологія виробництва і переробки продук Чудак Р.А., Побережець Ю.М. Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання 0
15080 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю: 181 Харчові технології Скоромна О.І., Берник І.М., Фіалковська Л.В., Новгородська Н.В., Огороднічук Г.М. Пвф рограма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю: 181 Хар 0
15079 Обгрунтування параметрів і режимів роботи голчатої борони Дончевський Вадим Володимирович Дрп Вагомим резервом підвищення ефективності використання земельних ресурсів, збільшення врожайності сіл 7
15078 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура Скоромна О.І., Гуцол А.В, Мушит С.О., Огороднічук Г.М. Пвф Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 207 Во 1
15077 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О.І., Гуцол А.В, Гуцол Н.В., Льотка Г.І., Кучерявий В.П., Огороднічук Г.М. Пвф Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 204 Тех 1
15076 Дипломна робота "Оцінка впливу ПАТ «ДТЕК Західенерго» «Ладижинська ТЕС» на стан атмосферного повітря м. Ладижин» Тарасюк Н.М. Дрп Дипломна робота на тему: «Оцінка впливу ПАТ «ДТЕК Західенерго» «Ладижинська ТЕС» на стан атмосферног 8
15075 Інтенсифікація процесу екстрагування за допомогою низькочастотних коливань при виробництві екстрактів чаю Чернецький В.В. Дрп У магістерській роботі наводяться теоретичні дослідження та результати експериментів екстрагування ч 3
15074 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший спеціаліст за спеціальністю 181 Харчові технології Скоромна О.І., Берник І.М., Фіалковська Л.В., Новгородська Н.В., Огороднічук Г.М. Пвф Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-ква 0
15073 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру із спеціальності 204 ТВіППТ Скоромна О.І., Кучерявий В.П., Гуцол А.В., Царук Л.Л., Гуцол Н.В., Вознюк О.І., Овсієнко С.М. Пвф прогарама дасть можливість всебічно підготуватися до вступу в аспірантуру 1
15072 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру із спеціальності 201 «Агрономія» Дідур І.М., Разанов С.Ф., Чернецький В.М., Вдовенко С.А., Поліщук І.С., Первачук М.В., Пінчук Н.В., Ткачук О.П. Пвф Матеріали призначені для підготовки і складання фахового вступного іспиту для абітурієнтів аспіранту 4
15071 Природно-ресурсний потенціал України. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітній ступінь: Магіст Разанов С.Ф., Ковка Н.С. Мв У методичних рекомендаціях до виконання практичних робіт з дисципліни «Природно-ресурсний по 2
15070 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О.І., Гуцол А.В, Льотка Г.І., Кучерявий В.П., Огороднічук Г.М. Пвф Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 204 Техно 0
15069 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура Скоромна О.І., Гуцол А.В, Мушит С.О., Огороднічук Г.М. Пвф Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 207 Водні 0
15068 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший спеціаліст за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура Скоромна О.І., Гуцол А.В, Мушит С.О., Огороднічук Г.М. Пвф Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-ква 0
15067 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший спеціаліст за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О.І., Гуцол А.В, Льотка Г.І., Кучерявий В.П., Огороднічук Г.М. Пвф Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-ква 0
15066 Програма вступного фахового випробування до аспірантури за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Подолянчук О.А. Пвф Програма вступного фахового випробування до аспірантури за галуззю знань 07 «Управління та адміністр 0
15065 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший спеціаліст за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура Скоромна О.І., Гуцол А.В, Мушит С.О., Огороднічук Г.М. Пвф Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліф 0
15064 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший спеціаліст за спеціальністю 181 Харчові технології Скоромна О.І., Берник І.М., Фіалковська Л.В., Новгородська Н.В., Огороднічук Г.М. Пвф Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліф 0
15063 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший спеціаліст за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О.І., Гуцол А.В, Льотка Г.І., Кучерявий В.П., Огороднічук Г.М. Пвф Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліф 0
15062 Обгрунтування і розробка грозозахисту сільськогосподарських будівель Марчук Таїсія Михайлівна Дрп Проведена класифікація об’єктів по небезпеці наслідків ударів блискавки для самого об’єкту і його от 4
15061 Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на базі освітнього ступеня «Бакалавр» Скоромна О. І., Польовий Л. В., Яремчук О. С., Льотка Г. І., Фаріонік Т.В., Паладійчук О. Р., Варпіховський Р. Л. Пвф Програма призначена для осіб, які вступають до магістратури Вінницького національного аграрного унів 0
15060 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 181 Харчові технології Скоромна О.І., Берник І.М., Фіалковська Л.В., Новгородська Н.В., Огороднічук Г.М. Пвф 0
15059 Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» на базі освітнього ступеня «Магістр» Скоромна О. І., Польовий Л. В., Яремчук О. С., Фаріонік Т. В., Паладійчук О. Р., Варпіховський Р. Л. Пвф Програма призначена для осіб, які вступають до аспірантури Вінницького національного аграрного уніве 1
15058 Процеси та апарати харчових виробництв. Програма навчальної дисципліни для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» (Обладнання харчових і переробних виробництв) в аграрних вищих навчальних заклад Берник І.М., Липовий І.Г. Нп Рекомендовано для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» (Обладнання 12
15057 Технологія жирів та жирозамінників. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Вінниця, ВНАУ Фіалковська Л.В., Красносельська М. П Мв Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час самостійного вивчення 1
15056 Оптимізація структури активів підприємства Каціман С.О. Дрп Активи відіграють важливу роль в діяльності підприємства, оскільки за допомогою їх ефективного форму 4
15055 Формування продуктивності кукурудзи на зерно залежно від агротехнічних заходів її вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Пулькіна А.А. Дрп Висвітлено результати вивчення ефективності мікродобрива Росток кукурудза при різних варіантах його 2
15054 Залучення коштів комерційними банками:інструменти та оцінка Тітов Д. Дрп Розглядаються проблеми залучення коштів комерційними банками 10
15053 Управління наповненням місцевого бюджету на напрями його удосконалення Цепла Т. Дрп Розглядаються проблеми наповнення місцевих бюджетів в Україні 3
15052 Проектування технологічних процесів в тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету механізації сільського господарства освітньої кваліфікації «Магістр» із спеціальності 208 Агроінженерія. Грицун А.В, Бабин І.А. Мв В методичних вказівках представлено тематику, структуру та порядок виконання практичних робіт по про 2
15050 Збірник задач до виконання самостійних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» студентами факультету механізації сільського господарства галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 208 “Агроінженерія”, освітній ступінь Грицун А.В, Журенко Ю.І. Мв В методичних вказівках представлено тематику, структуру, приведено методику та порядок виконання пра 1
15049 Дипломна робота на тему: "Розробка технології отримання спредів з використанням рослинних олій" Юзва Н.В. Дрп Мета роботи – визначення вимог до якості молока як сировини для виробництва спредів з використанням 15
15048 Дослідження процесу подрібнення зерна Данилюк Олег Олександрович Дрп Магістерська робота присвячена дослідженням обладнання для технологічного процесу подрібнення сипкої 2
15047 Шляхи підвищення кормової продуктивності гібридів кукурудзи на силос в умовах Уладово – Люлинецької дослідної станції Калинівського району Горобець А.І. Дрп Дипломна робота на тему: «Шляхи підвищення кормової продуктивності гібридів кукурудзи на силос в у 4
15046 Формування ефективної системи трудових відносин на підприємстві Сироветник С. Дрп Трудові правовідносини – це врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають у 3
15045 Продуктивна дія білково-вітамінно-мінеральної добавки з пробіотиком при вирощуванні молодняку свиней Сорошкін Олексій Михайлович Дрп Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня технолога-дослідника 5
15044 Шляхи покращення кормової бази при вирощуванні товарної риби в ПРаТ ПК «ПОДІЛЛЯ» Крижопільського району Армашула Ю.О. Дрп Сучасна технологія вирощування товарної риби 11
15043 Ефективність вирощування цьоголіток з використанням хлорели в ТОВ «Магнолія» с. Іванівці Барського району Куявська В.В. Дрп Вирощування рибопосадкового матеріалу з використанням хлорели 2
15042 Використання представників родини Кипарисові при озелененні території біостаціонару ВНАУ Бровченко О.Д., керівник: Бондар А.О Дрп У роботі проведено порівняльний аналіз природно-кліматичних умов досліджуваного регіону та природних 3
15041 Еколого-біологічні особливості формування зелених насаджень рекреаційної зони м. Вінниці Франчук Т.В., керівник: Бондар А.О Дрп У роботі проводилося вивчення урбогенного середовища м. Вінниці, особливостей формування дендрофлор 4
15040 Проект озеленення демонстраційної ділянки паркової зони ВНАУ Ессе А.О., керівник: Прокопчук В.М. Дрп Розробка ландшафтного проекту демонстраційної ділянки паркової зони ВНАУ з метою поліпшення її ест 5
15039 Проект благоустрою та озеленення території Калинівського технологічного технікуму міста Калинівка Вінницької області Сівоплясов О.В., керівник: Василевський О.Г. Дрп Розробка проекту удосконалення існуючого озеленення та благоустрою території навколо технікуму за р 3
15038 Проект озеленення та благоустрою території Джуринської СЗШ І-ІІІ ст. Шаргородського району Вінницької області Туз М.А., керівник: Василевський О.Г. Дрп Надання проектних пропозицій стосовно покращення стану існуючого озеленення та благоустрою пришкіль 26
15037 Управління дебіторською заборгованістю підприємства та напрями оптимізації її структури Розвадівський В.Л. Дрп Розробка політики управління дебіторською заборгованістю та прийняття управлінських рішень — це визн 2
15036 Корпоративне управління в практичній діяльності вітчизняних банківських установ Барда Л.В. Дрп Організація корпоративного управління в банках України в цілому залишається на низькому рівні. Необх 4
15035 Контролінг в банку: необхідність та особливості функціонування Кісик А.О. Дрп Ефективність роботи банківської системи багато в чому залежить від релевантної інформації. Її сьогод 6
15034 Вища математика. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань – 20 «Аграрні науки та продовольство», 18 «Виробництво та технології» спеціальностей – 207 «В Новицька Л.І., Дубчак В.М. Мв В методичних рекомендаціях компактно наводиться математичний апарат, містяться приклади розв`язуванн 6
15033 Вища та прикладна математика. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей – 073 «Менеджмент», 074 «Пуб Новицька Л.І. Мв Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів першог 2
15032 Дослідження технології розведення равлика (helix aspersa maxima) у Лісостеповій зоні України Полякова О.І. Дрп Описана технологія розведення виноградного равлика 5
15031 Дослідження технології вирощування товарної риби у ФОП «Чугу А.М.» с. Івча Літинського району Затишняк І.М. Дрп Новітня технологія вирощування товарного коропа на прикладі орендованої водойми 6
15030 Новітні методи відтворення веслоноса (polyodon spathula) в ТОВ РГ «Меркурій» с. Пултівці Вінницького району Асафат І.В. Дрп Описана технологія відтворення веслоноса в лісостеповій зоні України 7
15029 Шляхи покращення виробництва товарної риби в ПП «Дружба народів» Шлапак Н.І. Дрп Описана технологія вирощування товарної риби на прикладі приватного підприємства 4
15028 Проект благоустрою та озеленення центральної площі м. Іллінці Сахненко В.М., керівник: Бондар А.О. Дрп Надання проекту покращення стану існуючого благоустрою та озеленення центральної площі міста Іллінц 3
15027 Особливості вирощування декоративного посадкового матеріалу на прикладі Турбівського розсадницького комплексу ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція» Кочержук І.В., керівник: Василевський О.Г. Дрп Вивчення прогресивного досвіду відносно методики вирощування декоративного посадкового матеріалу із 3
15026 Процеси та апарати харчових виробництв. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» (Обладнання переробних і харчових виробництв) денної та заочної форми навчання Берник І.М., Липовий І.Г. Мв Рекомендовано для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» (Обладнання 9
15025 Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Фіалковська Л.В, Красносельська М. П. Мв Викладені матеріали для проведення лабораторно-практичних робіт 2
15024 Використання свинини з вадами PSE та DFD у ковбасному виробництві Горпинюк Микола Олегович Дрп застосування свинини з вадами PSE та DFD у виробництві напівкопчених ковбас, ступінь впливу на спож 11
15023 Вивчення ефективності позакореневого підживлення сої хелатними мікродобривами в умовах дослідного поля ВНАУ Чайнюк Б.Р. Дрп Висвітлено результати вивчення ефективності окремих хелатних мікродобрив у формуванні продуктивності 5
15022 Вивчення адаптивного потенціалу сортів зернового сорго залежно від прийомів обробітку ґрунту в умовах ФГ “Яблуко” Літинського району Знаміровський С.Р. Дрп Вивчено вплив способів та строків сівби на урожайність сортів сорго зернового в умовах Вінниччини 3
15021 Теоретико-правові засади ювенальної юстиції Барчук Оксана Вадимівна Дрп В дипломній роботі розкрито теоретико-правові засади ювенальної юстиції та визначено шляхи її створе 3
15020 Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання освітній ступінь «магістр» спеціальність 208 «агроінженерія» Середа, Д.Г. Кондратюк, Ю.Б. Паладійчук, Л.В. Швець, О.О. Труханська, О.В. Холодюк, М.В. Зінєв, П.Г. Завальнюк Нп Переддипломна практика - обов`язкова складова освітньо-професійної програми за спеціалізацією – меха 3
15019 Механізація лісогосподарських робіт . Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно - практичних занять для студентів зі спеціальності 205 «лісове господарство» освітньо го ступіня «Бакалавр». Частина 1 Будяк Р.В., Швець Л.В., Труханська О.О. Мв У рекомендаціях наведено загальні відомості та основні схеми конструкцій тракторів, машин та механіз 14
15018 Механізація садово-паркових робіт . Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів гал у зі знань 20 –Аграрні науки і продовольство зі спеціальності 206 -Садово - паркове господарство Частина 1 Будяк Р.В., Швець Л.В., Томчук В.В. Мв У рекомендаціях наведено загальні відомості та основні схеми конструкцій тракторів, машин та механіз 1
15017 Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємн ицтва , денної форми навчання , першого (бакалаврського) освітнього ступеня, Юр'єв В. І. Мв Курс "Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства" ставить за мету ознайомлен 2
15016 Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів п ерший ( бакалаврський) освітній ступень галузь знань – 24 «Сфера обслуговування» спец івльність 241 «Готельно – ресторанна справ Юр'єв В. І. Мв Метод. вказівки з дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» передбачає н 1
15015 Дослідження експлуатаційних властивостей шарових пальців транспортних засобів Борецький Віктор Олександрович Дрп Магістерська робота виконана на тему: „Дослідження експлуатаційних властивостей шарових пальців тра 4
15014 Вплив мінерального підживлення сільськогосподарських культур на інтенсивність забруднення грунтів важкими металами на прикладі ФГ «Дєдов» Олександрівського району Кіровоградської області Мацюк О.В. Дрп проведення комплексної еколого-агрохімічної оцінки забруднення зернової продукції важкими металами Ф 8
15013 Розробка заходів щодо зниження негативного впливу на екологічний стан грунтів СФГ «Зірка» с.Малинки Погребищенського району Павлик О.І. Дрп Одним із основних забруднювачів грунтів на сьогодні є використання мінеральних добрив. Актуальним є 11
15012 Обґрунтування параметрів мобільного подрібнювача-роздавача кормів Луцько Владислав Юрійович Дрп Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 208 «Агроін 4
15011 ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ГІДРАВЛІЧНОГО ПРИВОДУ ДОМКРАТІВ НАВАНТАЖУВАЧА ПЄ-0,8 Б Маласай Олександр Олександрович Дрп У роботі наведено огляд стану і основні напрями розвитку гідравлічних систем приводів. Наведені дан 7
15010 ДОСЛІДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ПАЛИВА У ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНАХ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ Миронець Владислав Юрійович Дрп У роботі наведено огляд стану і основні напрями розвитку систем подачі палива дизельних двигунів вн 4
15009 Екологічні аспекти використання безвідходних технологій при виробництві спирту на прикладі ДП «Бершадський спиртзавод» Кулинич Н.В. Дрп Вивчена можливість застосування безвідходних технологій на підприємстві та їх адаптація до виробничи 8
15008 Розробка та обґрунтування параметрів ріжучого апарата для обмеження висоти стебел промислових насаджень малини Зіменко Дмитро Вікторович Дрп Магістерська робота містить 82 сторінки тексту. Текст записки включає в себе вступ, чотири розділи, 2
15007 Дослідження процесу та обґрунтування параметрів подрібнювача-роздавача стеблових кормів Тітаренко Євгеній Анатолійович Дрп робота з механізації тваринництва на тему,- «Дослідження процесу та обґрунтування параметрів подріб 4
15006 Дослідження роботи доїльного апарату попарної дії Галузінський Євгеній Вікторович Дрп Встановлено, що повнота видоювання і зниження захворювання корів маститом певною мірою залежить від 4
15005 Обґрунтування параметрів конструкції малогабаритного змішувача кормів Оленчук Олександр Петрович Дрп Приготування однорідних за складом композицій з різних за фізико-механічними властивостями сипких ко 4
15004 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів гречки в умовах ТОВ «Гренвіс» с. Криштопівка Іллінецького району Колодійчук В.М. Поліщук М.І. Дрп Дослідження впливу строків сівби на продуктивність різних сортів гречки за вирощування в умовах ТОВ 2
15000 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на властивості сортів сої в умовах дослідного поля ВНАУ Заїка Д.В., Поліщук І.С. Дрп Соя є однією з основних зернобобових культур у світі та в Україні. У сучасних умовах агропромисловог 2
14999 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайні властивості гібридів буряка цукрового в умовах Уладово – Люлинецької ДСС Калинівського району Дроненко В.М., Поліщук І.С. Дрп Внутрішнє споживання цукру населенням України становить 1,8 - 2,0 млн. т у рік. Забезпечення цієї по 3
14998 Удосконалення методики стендових випробувань двигунів з розробкою пристрою для дослідження їх характеристик Рачок Р.П. Дрп Магістерська робота на тему: “Удосконалення методики стендових випробувань двигунів з розробкою прис 4
14997 Удосконалення системи управління персоналом підприємства (за матеріалами СВК «Прогрес») Коваль І.О. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп Магістерська робота на тему: «Удосконалення системи управління персоналом підприємства» виконана на 5
14996 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами апнвп «візит») Шалавінська О.П. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп Однією з найважливіших і найскладніших проблем для підприємницьких структур є потреба вибору найкращ 20
14995 Підвищення продуктивності та якості продуктів забою за рахунок підвищення перед забійної живої маси молодняку великої рогатої худоби Лісова Н. М. Дрп Дослідженнями встановлено, що за результатами забою вихід маси парної туші бичків контро 4
14994 Особливості умов утримання молочного стада індустріального сільськогосподарського підприємства Дерен В.П. Дрп Умови утримання корів відповідають нормативним параметрам, а якість молока потребує пошуку 3
14993 Використання промислового схрещування української чорно – рябої молочної породи з українською м’ясною породою для виробництва яловичини та покращення її якості Коваль І.В. Дрп Встановлено, що помісні бички та телички більш ефективно формують м’ясний напрямок за 2
14992 Особливості обліку та оподаткування операцій зовнішньоекономічної діяльності Гавриш Марина Ігорівна Дрп сукупність теоретико-методичних й організаційних засад бухгалтерського обліку та оподаткування зовні 3
14991 МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. 051 - ДР. 34 М 20.02.17. Робота на здобуття другого (магістерського) освітнього ступеню Шедловський Олександр Валерійович Дрп Актуальність теми дослідження. Основною причиною поточної глобальної економічної кризи і епіцентром 3
14990 Проектування інформаційно-навчальної системи ВУЗу Шокал Роман Дмитрович Дрп Шокал Р.Д. Проектування інформаційно-навчальної системи ВУЗу. – Кваліфікаційна наукова праця на пра 5
14989 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ СИСТЕМОЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА Сауляк Олександр Сергійович Дрп В дипломній роботі є досліджено питання особливостей використання сучасних інформаційних систем і т 5
14988 ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНО-ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Погорілко Сергій Олександрович Дрп В дипломній роботі було проведено аналіз виявлення основних науково-теоретичних аспектів формування 2
14987 РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ WEB - СЕРВІСУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТІ Чіков Ілля Анатолійович Дрп В дипломній роботі було досліджено основні напрямки використання Інтернет технологій для оптимізаці 10
14985 Оптимізація стратегії управління підприємством в конкурентному середовищі Плакида Віктор Ігорович Дрп В дипломній роботі було досліджено основні теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством 5
14983 Динамічна оптимізація параметрів вагонопотоків в агропромислових транспортних системах Прокопчук Сергій Миколайович Дрп Магістерська робота складається з 8 аркушів формату А1 графічної - ілюстративної частини, 95 сторіно 6
14982 Удосконалення процесу механізації збирання та первинної обробки біоенергетичної верби Василенко Тетяна Сергіївна Дрп Магістерська робота складається з 8 аркушів формату А1 графічно-ілюстративної частини, 88 сторінок п 4
14978 Вплив інтенсивного ведення садівництва на рівень накопичення важких металів в плодах на прикладі СТОВ «Агроеталон» смт Тиврів Заєць Є.В. Дрп проведення моніторингу забруднення важкими металами плодів фруктових дерев вирощених в сучасних умов 12
14977 Дослідження технічних засобів діагностування гальмівних систем автомобілів з гідравлічним приводом Груша Володимир Валентинович Дрп Груша Володимир Валентинович. Дослідження технічних засобів діагностування гальмівних систем автом 3
14976 Обгрунтування параметрів самозавантажувального стоговозу сіно-соломистих матеріалів Мизюк Андрій Ілліч Дрп Мізюк Андрій Ілліч. Обґрунтування параметрів самозавантажувального стоговозу сіно-соломистих матері 2
14975 Розробка заходів щодо зменшення забруднення повітря внаслідок діяльності Вінницького комбінату хлібопродуктів № 2 Кобіц Т.Ю. Дрп Проаналізовано матеріали підприємства щодо обсягів викидів у повітря забруднюючих речовин та розробл 14
14974 Вплив автомобільного та залізничного транспорту на забруднення земель важкими металами в межах місті Вінниці Демчук О.А. Дрп Вивчено вплив інтенсивності руху автотранспорту та залізничних потягів на забруднення прилеглих земе 9
14973 Обґрунтування параметрів приводу сегментно-пальцевої косарки Олійник Валентин Віталійович Дрп Розвиток тваринництва в господарствах України потребує збільшення об’ємів кормів, заготівля яких від 6
14972 Обґрунтування параметрів двоступеневого подрібнювача зелених кормів Кіріченко Владислав Сергійович Дрп