The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2018

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
18802 Обґрунтування параметрів роторної дробарки зерна кукурудзи Гуневич Артем Олегович Дрп Магістерська робота присвячена удосконаленню технологічного процесу подрібнення зернового матеріалу 1
18801 Стан гематологічних показників телят молочного періоду при використанні замінників молока Г.В. Ксенченко Дрп Вивчення продуктивності та встановлення впливу досліджуваного кормового фактора на організм молодняк 0
18800 Вплив дріжджового препарату на перетравність ранньовідлученого молодняку кролів А.С. Кадинська Дрп вивчити вплив дріжджового препарату Eсo-growth на продуктивні якості кролів, зміну живої маси, збере 0
18799 Вплив нового кормового фактора на продуктивність піддослідних корів Д.О. Гоменюк Дрп вивчення технологічної доцільності, впливу пребіотика на якість молока та економічну ефективність за 0
18798 Удосконалення технологічних прийомів відгодівлі молодняку свиней в умовах ТОВ «ЛИПОВЕЦЬКЕ» І.В. Крамарчук Дрп підвищення продуктивності відгодівельного молодняку свиней шляхом удосконалення технологічних прийом 0
18797 Внутрішньогосподарський контроль в системі управління аграрним підприємством Мулик Я. І. Цуркан А.О. С Розглянута необхідність організації та здійснення внутрішньогосподарського контролю в системі управл 3
18796 Кредитна політика комерційного банку та напрями її удосконалення Корпанюк Т. М., Цуркан А. О. С Розглянуто механізм та фінансове забезпечення реалізації кредитної політики комерційного банку в суч 4
18795 Сутність, облік та аналіз строкових депозитів та депозитів до запитання фізичних осіб Корпанюк Т.М., Григораш В.М. С У статті розглянуто основні види депозитів та методику їх розрахунку. Проаналізовано сучасний стан с 5
18794 Керований симетричний дебалансний вібропривод направленої дії Патент України № 117630 Чубик Р. В., Ярошенко Л.В., Зрайло Н.М. П Описана конструкція керованого симетричного дебалансного віброприводу направленої дії для вібраційн 5
18793 Автоматизація обліку сировини і матеріалів Черкашина І.В. Дрп Об`єктом досліджень цієї дипломної роботи є Концерн “Аграна-Фрут Україна”. Концерн “Аграна-Фрут Укра 1
18792 Облік операцій ЗЕД - активізація управління стратегічним розвитком України Гуцаленко Л.В., Марчук У.О. С В статті досліджено особливості розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Охарактеризовано н 5
18791 Розвиток соціального партнерства в системі економічних відносин регіону Прямухіна Н.В. С Сучасна система економічних відносин окремих регіонів країни вимагає формування сталої системи соціа 6
18790 Інституціоналізація соціо-еколого-економічних відносин в сучасній економічній системі Прямухіна Н.В. Тд 3
18789 Облік оплати праці: проблеми та напрями вдосконалення Гуцаленко Л.В., Каправа О.С. С Виокремлено проблеми обліку розрахунків з оплати праці та запропоновано шляхи вирішення розглянутих 5
18788 Інформація у формуванні іміджу регіону Прямухіна Н.В. Тд 2
18787 Міждисциплінарні теорії у прогнозуванні трансформацій економічного простору Прямухіна Н.В. Тд 4
18786 Інноваційний підхід до регулювання економічних трансформацій в контексті економічної безпеки Прямухіна Н.В. Тд 4
18785 Розробка ультразвукової технології пастеризації молока Паньковецька Ганна Дмитрівна Дрп У роботі запропоновано технологію інактивації мікрофлори молока з використанням ультразвукових каві 3
18784 Оптимальне використання складських приміщень підприємства Устяк Вікторія Анатоліївна Дрп В даній роботі пропонується розглянути досить унікальну подвійну модель оптимізації величини доходу 0
18782 Наслідкові ефекти трансформацій регіонального ринкового простору Прямухіна Н.В. С В статті розглядаються основні наслідкові ефекти трансформацій регіонального ринкового простору. Осн 2
18780 Облік і аудит експортно-імпортних операцій підприємства Ткаченко Віталій Миколайович Дрп В першому розділі автором розкрито теоретичні аспекти обліку і аудиту експортно-імпортних операцій п 2
18779 Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами Правдюк Н.Л., Правдюк А.Л С Обґрунтування посилення якості облікової інформації у сфері управління земельними ресурсами шляхом в 3
18778 Агроекологічна оцінка стану ґрунтів в умовах фермерського господарства ПП «Валентина» Дерев'яга О.Ю. Дрп інтенсивне господарювання призводить до потужних навантажень на агроекосистеми. Зокрема такий фактор 1
18777 Аграрні розписки як стимулюючий фактор розвитку сільських територій Костюченко Д. Л. С Стаття присвячена дослідженню сучасних фінансових інструментів, використання яких сприятиме розвитку 1
18776 Вивчення впливу щільності посадки на рибопродуктивність в умовах дсзп «Уланівського рибцеху» Хмільницького району М.Е. Міськов Дрп Магістерська робота 4
18774 Environmental management certification: social and economic monitoring Chaikin O., Kirieieva E., Slobodeniuk O. С Modern ecological issues determine the necessity of new approaches to the implementation of producti 2
18773 Пріоритети розвитку аграрного сектора економіки України: органічна продукція та її сертифікація Кірєєва Е.А. С Метою статті є аналіз сучасного стану галузі органічного виробництва в Україні та світі як стратегіч 1
18772 Моделювання оцінки конкурентоспроможності застосування біогазових установок в системі енергозабезпечення сільських територій Юрчук Н.П. С У статті проаналізовано дослідження вітчизняних та зарубіжних фахівців з проблематики розвитку біоен 2
18771 Інноваційні чинники формування конкурентоспроможної продукції сільськогосподарських підприємств Юрчук Н.П. С У статті досліджено конкурентоспроможність продукції як одну із умов ефективного функціонування підп 1
18770 Аналітичні можливості балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства Томчук О.Ф. С У статті розглянуто склад і структуру балансу (звіту про фінансовий стан) підприємства, його мету. В 2
18769 Аналітичні властивості фінансової звітності Коваль Н.І., Томчук О.Ф., Немеш Г.С. С У статті визначено основні показники аналізу підприємства, які можна обрахувати за допомогою фінансо 3
18768 Внутрішній аудит та діагностика в системі державного фінансового контролю та управління діяльністю бюджетної установи Гуцаленко Л.В. Мулик Т.О. С В статті здійснено огляд наукових підходів щодо трактування сутності контролю та діагностики, сформо 2
18767 The role of the analytical system in the information support of the enterprise management Tomchuk O.F., Tomchuk V.V. С The article considers the essence of the analytical system, its methodological basis, principles of 1
18766 Оцінка шляхів зміцнення продуктивності праці як засобу управління ефективністю виробництва продукції в сільському господарстві Мулик Т. О., Бельдій А.М., Левчук М. С. С Стаття присвячена оцінці шляхів підвищення продуктивності праці в сільському господарстві. Проаналіз 2
18765 Інформаційно-організаційні засади аналізу основних засобів в управлінні реальними інвестиціями Мулик Т.О., Цуркан А. О. С У статті визначено інформаційно-організаційні засади аналізу основних засобів в управлінні реальними 2
18764 Accounting control of capital investment management: realities of Ukraine and Poland Gutsalenko, L., Wasilewski, M., Mulyk, T., Marchuk, U., Mulyk, Ya. С The article overviews macroeconomic indicators of Ukraine and Poland. Being the foundation of the ca 1
18763 Про одну модифікацію методу Гауса розв"язування систем алгебраїчних рівнянь в енергетичних задачах Дубчак В.М.,Новицька Л.І. С У роботі пропонується і досліджується модифікований підхід знаходження рішень системи алгебраїчних р 2
18762 The labor assessment in forming the enterprise personnel’s motivation Klymchuk A.O. С The research is carried out on the basis of use of fundamental and modern provisions of economic the 1
18761 Концепція суттєвості в обліковій та аудиторській практиці Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. С У статті досліджено поняття суттєвості в обліковій та аудиторській практиці. Проведено порівняння мі 1
18760 Forms to express an independent auditor opinion according to the results of compulsory and initiative audit in Ukraine = Форми висловлення незалежної думки аудитора за результатами обов’язкового та ініціативного аудиту в Україні Fabiianska V.Y. С The article deals with the aims of an auditor according to the International standards of Audit one 2
18759 Проблеми формування облікової політики підприємства та її вплив на показники фінансової звітності Ревега Дмитро Сергійович Дрп Метою дипломного дослідження є обґрунтування теоретичних і методичних положень, виявлення проблем а 2
18758 Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб: порядок застосування та документальне підтвердження Плахтій, Т.Ф. С Стаття присвячена актуальним питанням застосування податкової знижки з податку на доходи фізичних ос 2
18757 Вплив інформаційних потреб користувачів на структуру та наповнення фінансової звітності Гудзенко Н.М., Коваль Н.І., Плахтій Т.Ф. С Авторами розкрито вплив інформаційних потреб користувачів на структуру та наповнення фінансової зві 2
18756 Облік та звітність за податком на додану вартість Подолянчук О.А., Домбровська В.В С Досліджено наукові думки щодо розкриття змісту ПДВ, представлено основні елементи, розкрито основи о 1
18755 Актуальні питання облікової політики бюджетної установи в умовах дії Національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі Китайчук Т.Г., Гудзенко Н.М. С В статті досліджено специфіку облікової політики суб’єктів бюджетної сфери в Україні з метою науково 2
18754 Виробничі запаси: економічна сутність та облік Подолянчук О.А. С Досліджено наукові думки та норми законодавчих документів щодо сутності дефініцій "ресурси" 2
18753 Облік і контроль земельних ресурсів у сільському господарстві Демчишена Ірина Вікторівна Дрп З огляду на ситуацію, що склалася в землекористуванні держави, виникає нагальна потреба в розробленн 3
18752 Удосконалення системи управління ризиками прибутком підприємств АПК (за матеріалами ДП «ДГ «Артеміда» ІК НААН», м. Калинівка, Калинівського району, Вінницької області) Агафонова А.В. Дрп Метою дипломної роботи є проведення комплексного дослідження економічної діяльності та розробка реко 1
18751 Дослідження впливу бактеріального препарату на обмін речовин молодняку ВРХ А.А. Ананьєва Дрп вивчення технологічної доцільності і економічної ефективності застосування пробіотичного препарату в 0
18750 Облікове забезпечення управління біологічними активами рослинництва Глевчук Аліна Ігорівна Дрп Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних і організаційних засад бухгалтерського обліку форму 1
18749 Весільна флористика: напрямки, стиль та техніка виконання на Вінничині Казарян О.С., керівник: Черняк В.М. Дрп В будь якому своєму прояві квіти не просто джерело краси, вони також дозволяють людині проявити нес 1
18748 Eправління відтворенням основних засобів аграрного підприємства Гришин C.O. Дрп Дипломна робота на тему: «Управління відтворенням основних засобів аграрного підприємства (за матері 11
18747 Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності Загородня Юлія Олександрівна Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних та організаційно-практичних аспектів здійсне 2
18746 Аудиторська оцінка фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Колісник Аліна Вікторівна Дрп Предметом дослідження є вивчення сукупності теоретичних, методичних, практичних та організаційних ас 2
18745 Теоретико-практичні аспекти використання і відтворення природно-ресурсного потенціалу сталого розвитку і екологічної безпеки В.П. Січко Дрп У дипломній роботі розглянуто теоретико-практичні аспекти використання і відтворення природно-ресур 1
18743 Дослідницький підхід в математичній підготовці майбутніх аграріїв в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво» Левчук. О.В. С Окреслено можливості формування математичної компетентності майбутніх аграріїв в умовах Всеукраїнськ 4
18742 Механізм формування конкурентоспроможності готельних підприємств Левицька І.В., Климчук А.О. С Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці методичних положень і науково-практичних 4
18741 Напрям розвитку інформаційних систем і технологій обліку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні Бахарєва Я.В. С Орієнтація стратегії розвитку підприємства на інформатизацію є передумовою для його ефективної робо 5
18740 Екологізація земельних ресурсів в умовах глобалізації: регіональний аспект Дюк А.А., Бурлака Н.І. С Стан земель сільськогосподарського призначення в Україні потребує дослідження та заходів щодо захист 5
18738 Investments in the development of innovative management in the company Germanjuk N. С Abstract. The subject of research. This article determines that in conditions of global transformati 4
18737 Обґрунтування конструктивних параметрів і режимів роботи барабанного пневмо-сепаруючого пристрою» Кулик Владислав Михайлович Дрп АНОТАЦІЇ Кулик В. М. Обґрунтування параметрів барабанного-пневматичного сепаратора очистки зерново 1
18736 Державна підтримка фермерських господарств України в умовах глобальної нестабільності Ставська Ю.В., Гладкіх Т.В., Сауляк Р.Ю. С У статті розглянуто систему заходів державної підтримки розвитку фермерських господарств України. Ро 6
18735 Обгрунтування режимних параметрів сепаратора гіраційного типу для сипких матеріалів Горбаченко Анатолій Анатолійович Дрп За результатами аналізу встановлено, що одним з ефективних рішень інтенсифікації сепарації сипкого м 1
18734 Дипломна робота Екологічний стан орнітологічного заказника «Барський» Орищишена О.Ю. Дрп Матеріали дипломного дослідження на тему: «Екологічний стан орнітологічного заказника «Барський»» ви 0
18733 Дипломна робота Екологічна оцінка стану ґрунтів ФГ «Владіс-П» с. Ординці Погребищенського району Гаврилюк Ю. В. Дрп Матеріали дипломного дослідження на тему: «Екологічна оцінка стану ґрунтів ФГ «Владіс-П» с. Ординці 2
18732 Перспективи розвитку експортного потенціалу аграрного сектору України в умовах Євроінтеграції Ставська Ю.В. С стаття присвячена дослідженню експортного потенціалу агарного сектора України. За останні роки частк 5
18731 Перспективна технологія виробництва товарної риби в СТОВ «Дашівське РГ» Іллінецького району. Хоменко Ольга Василівна Дрп Завданням даної роботи було визначити перспективну технологію виробництва товарної риби, умови вирощ 2
18730 Управляемый электромеханический симметричный привод для вибрационных технологических машин Стадник Н.И., Ярошенко Л.В., Солона Е.В., Чубик Р.В. С Запропонована і обґрунтована конструкція регульованого електромеханічного симетричного дебалансного 4
18729 Саморегулівні організації у розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» Білокінна І.Д. С Доведено потребу розвитку аграрного сектору України на засадах «зеленої економіки». Зазначено різні 4
18728 «Правові засади діяльності сільськогосподарських кооперативів за законодавством України» В.І. Казаков Дрп Дипломне дослідження присвячене аналізу основних правових аспектів діяльності сільськогосподарських 0
18727 Вплив сезону отелення на характер лактаційної кривої корів молочних порід Мельник Діана Вікторівна Дрп У якості об’єкта досліджень обрано українську чорно-рябу молочну і голштинську породу великої рогато 0
18726 Обгрунтування параметрів дводискового сошника зернової сівалки з прижимною пластиною Моргун Сергій Федорович Дрп Мета роботи полягає в підвищенні ефективності посіву зернових культур шляхом вдосконалення технологі 0
18725 Дослідження процесу пневмовідцентрової сепарації зернових сумішей Сидорук Тарас Миколайович Дрп В першому розділі проведено огляд та проаналізовано технічні засоби, а також результати наукових 3
18724 Дослідження процесу сушіння зерна в бункерах активного вентилювання Гуменецький Олександр Анатолійович Дрп Дипломна робота складається з вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку викори 0
18723 Удосконалення системи управління персоналом підприємства (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Січкарук В.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп Об’єктом дослідження дипломної роботи виступає господарська діяльність ТОВ «Агротехцентр» і його сис 0
18722 Моделювання ефективної стратегії управління портфелями активів в трансформаційній економіці україни Савченко Тетяна Василівна Дрп розробка економіко-математичної моделі оптимальної короткострокової стратегії управління інвестицій 0
18721 Економічна модель оптимізації закупівель та поставок продукції Козинець Тетяна Юріївна Дрп управління закупівлями та поставками продукції підприємствами 0
18720 Економічне обґрунтування стратегії еколого-орієнтованого розвитку Романенко Катерина Сергіївна Дрп В роботі охарактеризовано суть та значення еколого-орієнтованого розвитку, визначено функціональні о 1
18719 Управління витратами сільськогосподарських підприємств Швець О.С. Дрп Об’єктом дослідження є витрати сільськогосподарських підприємств. Поглибленні дослідження здійснено 1
18718 Участь громадськості у запобіганні корупційним злочинам в Україні Пиндик Микола Андрійович Дрп Досліджено заходи підвищення ефективності участі громадськості в запобіганні корупційним злочинам 0
18717 Пивоварова Ю.С. Вінницький окружний суд 1909-1920 рр.: структура, функції та практики Дрп Висвітлено організацію та функціонування Вінницького окружного суду в період існування 1909-1920 рр. 1
18716 Управління інноваційним розвитком аграрного підприємництва (за матеріалами СТОВ “Прогрес”) Мороз Ірина Олегівна Дрп У дипломній роботі встановлено, що інноваційний розвиток є обов’язковою і базовою умовою забезпеченн 0
18715 Удосконалення системи мотивації праці працівників підприємства (за матеріалами СВК «Прогрес») Мацишен О.А. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп Мета даної дипломної роботи полягає в обґрунтуванні шляхів удосконалення системи мотивації праці пра 0
18714 Економіко-математичне моделювання процесу товароруху обліку продовольчої продукції Гур’єв Павло Володимирович Дрп 0
18713 Розробка логістичних моделей в умовах підприємства Костюнік Вікторія Андріївна Дрп виявлення закономірностей попиту на продукцію ПП «Стандарт комплект», а також розробка логістичної м 0
18712 Revenue менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни для здобувачів денної форми навчання освітнього ступеню «магістр», галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В. Нп визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни. Програма дисципліни містить структуру всього 0
18711 Автоматизація технологічних процесів. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.100101 – «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» зі спеціальності 141 – «Електроенергети Рубаненко О.Є., Рубаненко О.О., Явдик В.В. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету механізації сільського господарства з 1
18710 Облік і аудит. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 1401«Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» ОКР «Бакалавр». – Вінниця: ВНАУ, 2017, – 27 с. Любар О.О. Мв Представлена програма включає в себе перелік тем теоретичних (лекції) та практичних занять і їх коро 0
18709 Економічна модель оптимізації закупівель та поставок продукції Козинець Тетяна Юріївна Дрп проаналізовано основні складові процесу логістичного управління торговим підприємством в цілому; 2. 1
18708 Обгрунтування параметрів роботи сушарки при використанні сонячної енергії Гаврилюк Р.Р. Дрп Роботу присвячено розробці, створенню та дослідженню сушарки з використанням сонячної енергії для от 0
18707 Моделі прогнозування доходів підприємства Куцик Ольга Олегівна Дрп побудові прогнозу обсягів доходів підприємства на наступний період (квартал) за допомогою моделей пр 12
18706 Моделі прогнозування процентів на кредитному ринку Кулікова Наталія Миколаївна Дрп побудова моделей для визначення обсягів різних видів кредиту і прогнозування процентів на кредитному 2
18705 Аналіз розвитку еколого-економічних систем Фостолович Р.С. Дрп пошук кращої компанії-виконавця у сфері маркетингу за допомогою методу аналізу ієрархій 6
18704 Теоретичні основи електротехніки. з навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» спрямований на організацію вивчення теоретичного матеріалу та виконання розрахункових завдань необхідного для майбутнього спеціаліста Величко Т.Г., Нагачевська С.М. Рубаненко О.О., Гунько І.О. Нп Навчально-методичний для самостійної роботи студентів посібник містить конспект лекцій з навчальної 0
18703 Економічні основи ресурсозбереження. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва другого освітнього рівня «магістр» сп Бурлака Н.І., Коломієць Т.В. Мв Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни для сту 0
18702 Моделювання маркетингової діяльності підприємства Заблоцький Р.С. Дрп розроблено: методику запровадження кількісних критеріїв оцінки стану еколого-економічних систем і я 2
18701 Моделювання конкурентоспроможності продукції підприємства Ярощук О.Л. Дрп розрахункам показників конкурентоспроможності та містить у собі програму по автоматизації подібних р 1
18700 Економіка підприємства. Збірник тестових завдань для самостійної роботи та для підготовки до практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальн Бурлака Н.І., Коломієць Т. В. Мв Збірник містить тестові завдання для самостійної роботи та для підготовки до практичних і семінарськ 1
18699 Інформаційні технології_Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузь знань 12 «Інформації технології» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» факультет економіки та підприємництва Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Волонтир Л.О. Нп підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузь знань 12 «Інформації технології» спеці 0
18698 Оцінка інтенсивності забруднення важкими металами грунтів та розробка заходів щодо підвищення їх якості на прикладі ФГ «Консоліда» Літинського району Шевчук ВА Дрп Серед хімічних факторів забруднення довкілля перші місця займають солі важких металів, зокрема, кадм 2
18697 Розробка технології виробництва йогурту збагаченого пектином Давидюк Наталія Олександрівна Дрп Фруктово-овочева сировина має досить хороший пребіотичний потенціал. Найбільший вміст пектинових реч 7
18696 Обгрунтування і розробка системи електротехнічного обладнання свиновідгодівельної ферми Благута Р. Ю. Дрп Обгрунтування і розробка системи електротехнічного обладнання свиновідгодівельної ферми. Благута Р. 2
18695 Обгрунтування і розробка системи електропостачання і обладнання ремонтно-механічного цеху Печенюк Олександр Васильович Дрп Обгрунтування і розробка системи електропостачання і обладнання ремонтно-механічного цеху. Печенюк О 0
18694 Особливості вирощування солодкого перцю в умовах закритого грунту плівкової теплиці цімет ботанічного саду “ Поділля ” вінницького нау Дусар А.В. Дрп В умовах закритого ґрунту Вінницької області рекомендується господарствам закритого грунту вирощува 0
18693 Агроекологічний моніторинг грунтового покриву сільськогосподарських угідь ТОВ «Агро-Поділля» с.Широка Гребля Вінницького району Головчук С.М. Дрп проведення оцінки агроекологічного стану ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь ТОВ 1
18692 Продуктивність свиноматок за включення в раціон нетрадиційної кормової добавки. Дзюбенко Анна Дмитрівна Дрп Вивчено ефективність використання кормової добавки на основі біологічно-активних сполук рослинного 1
18691 Розробка технологічного процесу обчісування насіннєвого вороху люцерни Шиян Павло Михайлович Дрп В роботі одержані такі результати: обґрунтовано технологічний процес збирання насіння люц 0
18690 Порівняння зернової продуктивності сортів ячменю ярого, рекомендованих до вирощування в зоні Лісостепу, в умовах господарства ПП «Валентина» с. Лісниче Бершадського р-ну Онуфрієць М.Г. Дрп Представлені результати вивчення біологічних особливостей та зернової продуктивності сортів ячменю я 0
18689 Правовий режим земель транспорту в україні» С.Ю. Кульчицький Дрп Дипломне дослідження присвячене визначенню правової природи та характерних особливостей відносин щод 0
18688 Правовий режим земель транспорту в україні» С.Ю. Кульчицький Дрп Дипломне дослідження присвячене визначенню правової природи та характерних особливостей відносин щод 0
18687 управління фінансовими ресурсами підприємств апк Басараба В.М. Дрп Дипломна робота на тему: «Управління фінансовими ресурсами підприємств АПК (за матеріалами СТОВ Агро 2
18686 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ТОВ «КС Лідер») Підлубний В.В. Дрп В даний час для більшості підприємств і організацій величезну роль відіграє формування нових механіз 2
18685 Організація облікового забезпечення управління процесом постачання на підприємствах аграрного сектору економіки Полішевська Аліна Сергіївна Дрп Мета дипломної роботи полягає в дослідженні теоретичних та практичних аспектів організації обліковог 2
18684 Обгрунтування параметрів барабанної сушарки для сушки насіння Попов Вячеслав Дмитрович Дрп досліджено барабанну сушарку для сушки насіння. Визначено дійсну та теоретину швидкості та інтенсивн 1
18683 Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємства в системі управління Бондарчук Тетяна Олегівна Дрп За своєю природою фінансовий результат є сукупним проявом ефективності фінансового, виробничого та о 3
18682 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами тов «ковінько-ковбаси») Задачін К.М. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп Метою роботи є обґрунтування теоретичних засад, пошук методичних підходів і прикладних рекомендацій 1
18681 Дипломна робота Оптимізація екологічної мережі Тиврівського району Козачук С.С. Дрп Матеріали дипломного дослідження на тему: «Оптимізація екологічної мережі Тиврівського району» викла 0
18680 Вплив мінерального живлення на біоенергетичну продуктивність високоолеїнових гібридів соняшнику в умовах ФГ «Кривулько В.С.» Теплицького району Кривулько М.В. Дрп Встановлено особливості формування урожайності та біоенергетичної продуктивності гібридів соняшнику 0
18679 Формування врожайності сої залежно від обробки насіння біопрепаратами в умовах ФГ «Фавор» в умовах Літинського району Коваль І.М. Дрп Досліджено вплив удобрення рослин та застосування біопрепаратів на формування урожайності та якості 0
18678 Організація управління персоналом підприємств АПК в умовах конкурентного середовища (за матеріалами ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН») Медвецька І.О. Дрп Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних та практичних основ управління персоналом, а також 5
18677 Аналітичні процедури в аудиті фінансових результатів сільськогосподарських підприємств Претолюк Роман Олександрович Дрп Робота виконана з використанням практичних матеріалів ТОВ «Іллінецьке» Іллінецького району Вінницько 0
18676 Продуктивність та гематологічні показники бройлерів за дії кормової добавки рослинного походження В.Г. Слободянюк Дрп Вивчення ефективності використання фітобіотичного препарату в годівлі курчат-бройлерів. 1
18675 Обґрунтування процесу виробництва молока при згодовуванні ферментного препарату дійному стаду корів Я.В. Пуленко Дрп визначення доцільності використання в раціонах великої рогатої худоби ферментного препарату та його 0
18674 Фізика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань: 12-Інформаційні технології спеціальності: 122- Комп’ютерні науки. / Дзісь В.Г., Дячинська О.М .– Вінниця Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Нп Містить програму начальної дисципліни фізика 1
18673 Вплив глибини загортання та фракції насіння на вміст крохмалю у зерні кукурудзи та вихід біоетанолу Паламарчук В.Д. С У статті представлено результати досліджень, проведених протягом 2014–2016 рр. на дослідному полі ка 3
18672 Антикорупційна діяльність в сфері митного управління. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності «Менеджмент» Вострякова В.І. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерськог 1
18671 Конспект лекцій з дисципліни “Геодезія та землевпорядкування” для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 – "Агрон Цицюра Я.Г. Кл Курс лекцій охоплює питання вивчення способів виконання геодезичних робіт (польові зйомки), їх графі 0
18670 Навчальна програма з дисципліни “Геодезія та землевпорядкування” для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 – "Аг Цицюра Я.Г. Нп Програму розроблено на основі вимог першого освітнього ступеня “Бакалавр” і розраховано для студенті 0
18669 Вплив позакореневих підживлень на формування площі листкової поверхні гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. С У статті представлено результати дослідження впливу позакореневих підживлень мікродобривами «Еколис 3
18668 Управління кадровою політикою підприємства (за матеріалами ТОВ «ПК «Зоря Поділля») Бранець Б.С. Дрп проаналізувати існуючі тлумачення та погляди на сутність кадрової політики, привести характеристику 0
18667 Формування висоти закладання качанів у гібридів кукурудзи залежно від строків сівби Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. С У статті наведено результати вивчення формування рівня розміщення качанів гібридів кукурудзи під час 2
18666 Вплив строків сівби на лінійні розміри рослин гібридів зернової кукурудзи Паламарчук В.Д. С В дослідженнях вивчалися три строки посіву: ранній – за рівня температурного режиму ґрунту (РТГ) на 3
18665 Аліментні зобов’язання на утримання дітей І. В. Войченко Дрп проаналізовано інститут аліментних зобов’язань з урахуванням належності суб’єктів аліментних правові 0
18664 Правові засади соціального сирітства в Україні Н. В. Мельник Дрп Розкрито правове регулювання соціального сирітства в Україні 1
18663 Вплив позакореневих підживпень на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. С Встановлено, що рівень передзбиральної вологості із подовженням тривалості вегетаційного періоду зро 3
18662 Характеристика гібридів кукурудзи за масою 1000 зерен та продуктивністю залежно від елементів технології Паламарчук В.Д. С У статті наведені результати дослідження маси 1000 зерен і продуктивності в залежності від глибини з 2
18661 The effect of seed size and seeding depth on the components of maize yield structure Vitalii Palamarchuk (Паламарчук В.Д.), Natalia Telekalo С The paper describes characteristics of grain maize hybrids by the components of the yield structure 3
18660 Вплив позакореневих підживлень на кількість качанів у гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д. С За проведення позакореневих підживлень кількість нормально сформованих качанів зростала. Найбільшу к 3
18659 Вплив позакореневих підживлень на лінійні розміри рослин кукурудзи Паламарчук В.Д. С В статті приводяться результати вивчення впливу позакореневих підживлень мікродобривами «Еколист мон 3
18655 Депозитна политика банку та механізм її реалізації Зотько Володимир Юрійович Дрп Метою даної магістерської роботи є узагальнення методичних підходів і розробка практичних рекомендац 0
18654 Дослідження впливу ультразвуку на активність мікрофлори закваски та якість кисломолочного сиру Гоцуляк Денис Миколайович Дрп Технологічній процес виробництва кисломолочного сиру складається з наступних стадій приймання сирови 3
18653 Дослідження окремих порід коней на можливість використання їх в іпотерапії Шляхова Д.В. Дрп Завдання дослідження віднайти породу, яка буде покращувати іпотерапевтичний ефект. Методика дослід 1
18652 Дослідження впливу ультразвуку на жирову фазу молока Кадькало Владислав Анатолійович Дрп Дипломна робота виконана на 75 сторінках машинописного тексту, містить 9 таблиць, 10 рисунків. Мета 0
18651 Порівняльна оцінка якості яєць курей зарубіжних кросів в ТОВ «Туль-Чікен» Тульчинського району Діденко І.В. Дрп Метою досліджень було порівняння продуктивних ознак та якості яєць курок кросів Ломанн браун і Хай-л 1
18650 Порівняльна оцінка якості яєць курей зарубіжних кросів в ТОВ «Туль-Чікен» Тульчинського району Діденко І.В. Дрп Метою досліджень було порівняння продуктивних ознак та якості яєць курок кросів Ломанн браун і Хай-л 0
18649 Дослідження вуглеводного живлення у овець за використання сінажу люцернового Івінський В.М. Дрп Метою роботи було провести дослід та проаналізувати вплив згодовування грубих кормів: сіна та сінажу 2
18648 Відгодівельні та м'ясо-сальні якості свиней при згодовуванні ферментного препарату Слободяник Н.В. Дрп Метою даної роботи було вивчення відгодівельних та м`ясо-сальних якостей свиней при використанні в 3
18647 Взаємозв’язок молочної продуктивності з показниками відтворювальної здатності корів Матійчук Сергій Анатолійович Дрп Метою даної дипломної роботи було дослідження взаємозв’язку молочної продуктивності та показників ві 0
18646 Інтенсивність забруднення овочевої продукції важкими металами на території присадибної ділянки с. чемериське барського району Яременко Ю.В Дрп Основним джерелом забруднення суміжних середовищ , включаючи вищі рослини є ґрунти, адже вони накопи 0
18645 Облік , контроль і аналіз безготівкових розрахунків на сільськогосподарських підприємствах Шлапак Наталія Миколаївна Дрп Магістерська робота на тему: «Облік , контроль і аналіз безготівкових розрахунків на сільськогоспода 0
18644 «Розробка технологій кисломолочного напою збагаченого рослинними екстрактами» Райчук Аліна Ігорівна Дрп Обґрунтувано використання лікарської рослинної сировинна прикладі обліпихи крушино видної як збагачу 1
18643 Розробка технології кисломолочного напою для харчування людей похилого віку Мисак Ганна Вікторівна Дрп Показано дослідження і розробка молочних продуктів геродієтичного призначення 2
18642 Використання нових об’єктів полікультури при вирощуванні риби в ФОГ «Грушківецьке» Калинівського району. Гринчук Ю.Ю. Дрп Аналізуючи дві різні технології вирощування товарної риби можна зробити висновок, що при низькій год 4
18640 Управління фінансовим потенціалом підприємств АПК Токар К.С. Дрп Об’єктом дослідження є фінансовий потенціал підприємств. Поглибленні дослідження здійснено на рівні 7
18639 Управління прибутковістю сільськогосподарських підприємств Майбородюк К.С. Дрп Об’єктом дослідження є управління прибутковістю підприємств АПК. Поглиблені длслідження здійснено н 3
18638 Методика та організація обліку, контролю, аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками Пащенко Наталія Василівна Дрп Дослідження та узагальнення методичних, теоретичних і організаційних положень, а також розробка наук 3
18637 Управління конкурентоспроможністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Глуха А.О. Дрп В ринкових умовах конкурентоспроможність набуває великого значення через активне змагання підприємст 0
18636 Вплив сезону народження і отелення на молочну продуктивність корів різних лактацій Каменєв Костянтин Михайлович Дрп Метою роботи є дослідження впливу сезону народження і отелення на молочну продуктивність корів різни 0
18635 Моніторинг забруднення важкими металами придорожніх смуг в межах м. Вінниця Масляна Л. М. Дрп Створена людиною технічна цивілізація, швидкими темпами розвивається та приносить людині не лише кор 1
18634 Формування стратегії розвитку організації (за матеріалами СТОВ «Лан») Степанюк Л.Л. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп Мета дипломної роботи – визначити та проаналізувати стратегічні альтернативи та умови розробки і ре 0
18633 Поточне фінансове планування на підприємстві Запорожець Діана Дрп аналіз поточного стану фінансового планування і контролю за фінансово-господарською діяльністю ДП ДГ 0
18632 Розробка математичної моделі виконавчого механізму навантажувача із еластичним приводом насоса Ткачук Олександр Володимирович Дрп Роботу присвячено питанням розробки математичної моделі виконавчого механізму навантажувача із елас 1
18630 Дослідження динамічних властивостей самохідного картоплезбирального комбайна оснащеного системою контроля навантажень на робочі органи Осовський Д.О. Дрп Роботу присвячено питанням дослідження динамічних властивостей самохідного картоплезбирального комба 0
18629 Розробка математичної моделі роботи гідродинамічного нагрівача сільськогосподарського призначення Медяний Сергій Федорович Дрп Роботу присвячено питанням розробки математичної моделі роботи гідродинамічного нагрівача сільського 0
18628 Дослідження коливальних процесів, що виникають при русі комбайна Дубчак В.В. Дрп Роботу присвячено питанням дослідження коливальних процесів, що виникають при русі комбайна. Приве 0
18627 Вплив стимуляторів росту та норм мінерального живлення на кормову продуктивність люцерни посівної в умовах дослідного поля ВНАУ С. О. Степанюк Дрп виявити особливості формування продуктивності люцерни на сірих лісових ґрунтах залежно від мінеральн 1
18626 Продуктивність вівса та його сумішок з бобовими культурами залежно від елементів технології вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Романчук О.Д. Дрп Обґрунтовано підбір однорічних кормових культур та їх сумішок при вирощуванні їх в післяжнивних посі 0
18625 Вплив інокуляції та удобрення на продуктивність вики ярої в умовах дослідного поля ВНАУ Раєвський В.В. Дрп Встановлено вплив удобрення та інокуляції насіння на формування урожайності та якості зерна вики я 0
18624 Вплив бактеріальних препаратів та мікродобрив на біоенергетичну продуктивність сої в умовах дослідного поля ВНАУ Іванцов П.О. Дрп Встановлено особливості формування урожайності, якості зерна та біоенергетичної продуктивності сої з 0
18623 Вплив вапнування та позакореневих підживлень на урожайність та якість зерна гороху в умовах ПП «Зетто» Шаргородського району Копитчук Ю.М. Дрп Встановлено особливості формування урожайності та якості зерна гороху залежно від вапнування та поза 0
18615 Генотипні відмінності сортів сої за технологічністю в умовах дослідного поля ВНАУ Чарський Олексій Володимирович Дрп У роботі проведено порівняльну оцінку сортів сої за придатністю до механізованого збирання. Виділен 0
18613 Особливості формування облікової політики у фермерських господарствах Коваль Л.В. С У статті розкрито особливості формування облікової політики фермерських господарств. Зокрема дослі 4
18612 Специфіка ринку органічної продукції: національний та європейський аспект Мазур В. А., Ковальчук С. Я. С У статті розглянуто вплив процесів глобалізації на розвиток ринку органічної продукції в Україні т 7
18611 Особливості обліку та оподаткування операцій по міжнародних автотранспортних перевезеннях Ковальчук С. Я., Цуркан А. О. С Стаття розкриває особливості організації та здійснення міжнародних автотранспортних перевезень, спец 2
18610 Особливості експортних операцій в межах дії Зони вільної торгівлі Ковальчук С.Я., Григораш М.В. С В статті розглянуто реальні умови набуття чинності Угоди проасоціацію між Україною та ЄС.Проаналізов 5
18609 English for Future Specialists of the Hotel and Cateri. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Манжос Е.О., Волошина О.В. Мв Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальнос 0
18607 Генотипні відмінності сортів сої за зерновою продуктивністю і тривалістю вегетаційного періоду в умовах дослідного поля ВНАУ Бондар Владислав Ярославович Дрп Проведено порівняльну оцінку сортів сої за зерновою продуктивністю і тривалістю вегетаційного період 0
18605 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за ранньостиглістю і зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ Тонкопій Сергій Олегович Дрп У роботі виділено сорти квасолі звичайної, що характеризуються коротким вегетаційним періодом і вис 0
18604 Відмінності сортів квасолі за формою куща та тривалістю вегетаційного періоду в умовах дослідного поля ВНАУ Марчук Олексій Олександрович Дрп У роботі виділено орти квасолі звичайної, які за формою кущинайбільш придатні до механізованого збир 0
18603 Вивчення процесів росту і розвитку сортів квасолі звичайної в умовах дослідного поля ВНАУ Андрущенко Артем Сергійович Дрп Проведено порівняльну оцінку сортів квасолі за процесами росту і розвитку, виділено найкращі сорти, 0
18602 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів вібраційного змішувача високодисперсних матеріалів Машницький Сергій Антонович Дрп В магістерській роботі розглядається вібраційний змішувач сипких мас, як достатньо ефективний для ре 3
18601 Проект озеленення та благоустрою території ДНЗ №61 міста Вінниці Ситайло А.В., керівник Василевський О.Г. Дрп Суть роботи полягає у бажанні впровадження сучасних можливостей якісно та ефективно вдосконалювати 0
18600 Облік і контроль трансакційних витрат сільськогосподарського підприємства Тименюк Денис Андрійович Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів облі 7
18599 Внутрішній аудит підприємства та його організаційно-методичне забезпечення Обертинська Анастасія Олександрівна Дрп Магістерська робота на тему: «Внутрішній аудит підприємства та його організаційно-методичне забезпеч 1
18598 Організація ресурсного забезпечення виробництва сільгосппродукції в аграрному підприємстві Костюк В.І. Дрп Дипломна робота на тему: «Організація ресурсного забезпечення виробництва сільгосппродукції в аграр 5
18597 Ефективність використання БВМД у годівлі свиней Шпак А.А. Дрп Метою написання випускної роботи було вивчити ефективність використання БВМД у годівлі свиней в умов 2
18596 Процес постачання та організація його облікового відображення на підприємстві Хміль Лілія Олександрівна Дрп Вивчення теоретичних та методичних аспектів обліку процесу постачання сільськогосподарських підприєм 2
18594 Управління зoвнішньoeкoнoмічнoю діяльністю підприємств АПК (за матеріалами ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» м. Вінниця)». Козицький С.О. Дрп Метою дипломної роботи є вивчення та аналіз процесу управління зовнішньоекономічною діяльністю на Пр 2
18593 Глобальний маркетинг агропромислової продукції Брезденюк С.Л. Дрп Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування застосування глобального маркетингу на світових аг 0
18592 Облік та аналіз грошових коштів та їх еквівалентів: теорія та практика СНІЦАР Аліна Юріївна Дрп АНОТАЦІЯ Предметом дослідження є організація і методика обліку та аналізу грошових коштів і їх екв 3
18591 Продуктивні якості молодняку свиней за згодовування білково-вітамінної мінеральної добавки. Зленко-Луба Діана Миколаївна Дрп Дослідження ефективності використання БВМД «Енервік» в годівлі молодняку свиней. 1
18590 Формування врожаю цибулі ріпчастої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ботанічного саду ВНАУ Д. Д. Боднарчук Дрп Цибуля ріпчаста – одна із основних овочевих культур в Україні. Її використовують в усіх ґругово-клім 0
18589 Формування врожаю буряка столового залежно від строків сівби в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ В.О. Драгомаз Дрп В результаті проведених досліджень по вивченню строків сівби в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНА 3
18588 Математичні методи управління запасами підприємства в умовах випадкових впливів зовнішнього середовища Стріхар І.В. Дрп розкрито особливості процесу управління запасами підприємства, розкрито суть процесу управління запа 2
18587 Дослідження методів і засобів регулювання напруги в електричних мережах Овсіков Вадим Євгенійович Дрп В магістерській дипломній роботі розглянуто дослідження засобів і методів регулювання напруги шляхом 0
18586 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів автоматизованої доїльної установки Білик Сергій Олександрович Дрп У роботі вирішено наукове завдання обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів автоматизова 3
18585 Вплив способу сівби та обробки насіння на формування продуктивності сої в умовах дослідного поля ВНАУ Заєць С.В. Дрп Встановлено особливості формування урожайності та якості зерна сої залежно від різних норм мінеральн 0
18584 Удосконалення управління прибутком підприємства АПК Дідик Ю.А. Дрп Дипломна робота на тему: «Удосконалення управління прибутком підприємства АПК (за матеріалами ФГ «Вр 1
18583 Обгрунтування параметрів і режимів роботи розподільника мінеральних добрив Юрчук Олександр Валерійович Дрп Основним шляхом збільшення обсягів виробництва продуктів харчування є більш інтенсивне використання 1
18582 Дослідження якості кисломолочних напоїв виготовлених шляхом відновлення молока з використанням ультразвукової дії Огороднічук Інна Олександрівна Дрп Магістерська робота містить 96 сторінку, 7 таблиць, 14 рисунків та 50 бібліографічних джерел. Об’єк 5
18581 Дипломна робота Агроекологічна оцінка стану ґрунтів в межах Якушинецької об’єднаної територіальної громади Глущенко В.Ю. Дрп Матеріали дипломного дослідження на тему: «Агроекологічна оцінка стану ґрунтів в межах Якушинецької 1
18580 Аналіз якості питної води та розробка заходів щодо її поліпшення в межах м. Могилів-Подільський Матохін Д.В. Дрп Сучасна екологічна ситуація з водними ресурсами в Україні, в т. ч. м. Могилів-Подільський, характери 2
18579 Правове регулювання відпустки в Україні та міжнародний досвід І. С. Хоменко Дрп Сформовано цілісну концепцію правового регулювання відпусток, що враховує тенденції розвитку суспіл 5
18578 Підвищення ефективності діючих методів управління підприємством (за матеріалами тов «україна-т») Повх О.С. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) Дрп Магістерська робота: 98 с., 11 рисунків, 9 таблиць, 93 літературних джерела. Об’єктом дослідження да 4
18577 Теоретичне дослідження роботи гідравлічного привода робочих органів гичкорізальної машини Ванжула Ю.В. Дрп У роботі вирішено актуальне науково-прикладне завдання теоретичного моделювання роботи гідравлічного 2
18576 Вирощування гливи звичайної на солом’яному субстраті за використання біопрепаратів, як додаток до субстрату в умовах закритого ґрунту Є.О Волосюк Дрп Підприємствам, що спеціалізуються на вирощуванні гливи звичайної в умовах захищеного ґрунту рекоменд 1
18575 Облік і аудит витрат на оплату праці Каправа Ольга Сергіївна Дрп узагальнення й критична оцінка чинних теоретичних положень, методики, організації та практики обліку 6
18574 Продуктивність та морфологічні показники крові молодняку свиней при згодовуванні ферментного препарату Гагалович С. М. Дрп Метою роботи було вивчити продуктивність молодняку свиней та морфологічні показники крові при збага 5
18573 Обґрунтування і розробка системи електрообладнання зерноочисного пункту з електросепарацією зерна» Коломієць Володимир Іванович Дрп Обґрунтування і розробка системи електрообладнання зерноочисного пункту з електросепарацією зерна. К 0
18572 Вирощування цьоголіток коропа з використанням органічних добрив. Соловей Б. Дрп Для вирішення національної продовольчої проблеми значне місце відводиться рибогосподарській галузі, 2
18571 Стан структур шлунка відгодівельного молодняку ВРХ на згодовування бактеріального препарату О.В. Мо розов Дрп вивчення продуктивності та встановлення впливу досліджуваної кормової добавки на організм молодняку 2
18570 Визначення якості жирової тканини відгодівельного молодняку свиней за згодовування пробіотичного препарату. Гаврилюк А.В. Дрп дослідження характеру дії біологічно активної добавки на продуктивність, забій та м`ясні якості курч 2
18569 Якість жирової тканини відгодівельного молодняку свиней за згодовування пробіотичного препарату І.А. Козуб Дрп визначення якості жирової тканини відгодівельного молодняку свиней за згодовування пробіотичного пре 4
18568 Дослідження впливу бактеріального препарату на продуктивність молодняку врх І.С. Решетнікова Дрп Вивчення технологічної доцільності і економічної ефективності застосування пробіотичного препарату в 4
18567 Контроль розвитку та поширення шкодочинних організмів у видів бузку в умовах ВНАУ Б.Д. Брисюк Дрп На основі результатів досліджень господарствам регіону, для контролю домінуючих шкідників та найбіль 0
18566 Дипломна робота Оцінка екологічного стану питної води з використанням різних систем очищення Бабур В.А. Дрп Матеріали дипломного дослідження на тему: «Оцінка екологічного стану питної води з використанням різ 6
18565 Ефективність технологічних прийомів вирощування сортів картоплі в умовах дослідного поля ВНАУ Мельник О.В., Поліщук М.І. Дрп розробка методів підвищення продуктивності сортів картоплі шляхом обробки насіннєвих бульб препарата 0
18564 Обґрунтування технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах с.-г. підприємства СФГ «Герасименко В.І.» Теплицького району Михайлюк Б.С., Поліщук І.С. Дрп є наукове обґрунтування елементів технології вирощування кукурудзи гібриду Крос 221М для підвищення 0
18563 Формування врожайності насіння люцерни залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу правобережного Котик А.А., Липовий В.Г. Дрп Формування врожайності насіння люцерни залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісос 0
18562 Формування організаційно-економічного механізму розвитку агропромислових підприємств (за матеріалами СТОВ “Прогрес”) Мороз Костянтин Петрович Дрп У дипломній роботі висвітлено шляхи формування організаційно-економічного механізму розвитку агропро 2
18561 Управління розвитком аграрного підприємництва в малих формах господарювання (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації) Лавриков А.К. Дрп ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ – управління розвитком аграрного підприємництва в малих формах господарювання Він 1
18560 Управління соціально-економічним розвитком сільських територій (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації) Козловський О. В. Дрп Об’єкт дослідження – Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницько 0
18559 Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Курило Н.Ф. Дрп Теоретичні основи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, аналіз системи управління 0
18558 Оптимізація технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах ФГ «Соломончук» смт. Піщанка О.О. Ялина Дрп Встановити особливості формування продуктивності нових гібридів кукурудзи різних груп стиглості шлях 1
18557 Ефективність застосування позакореневих підживлень на насіннєву продуктивність ріпаку ярого в умовах ТОВ СХК «Вінницька промислова група» У.С. Поточняк Дрп Вивчення впливу норм витрати біостимулятора росту 0
18556 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів гороху в умовах ФГ «Салій» смт Оратів В.І. Пашківський Дрп вивчити вплив норм висіву на польову схожість, ріст та розвиток рослин та продуктивність гороху. 0
18555 Інформаційні системи і технології в менеджменті. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «М Підгурський О.І. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи з підготовки фахівців першого (бакалаврського) 0
18554 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Підгурський О.І. Мв Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для підготовки фахівців першого (бакалаврського) 0
18553 Ресурсозберігаючі технології в харчовій промисловості. Програма з навчальної дисципліни для студентів галузі знань 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 Харчові технології. Освітній ступінь «магістр». Фіалковська Л.В. Нп Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність знань з основних видів і методів технології п 0
18552 Економіка підприємства. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа» Климчук А. О. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Економіка підприємства» визначає зміст, обсяг і вимоги 0
18551 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа», першого Климчук А. О. Мв Методичні матеріали призначено для практичних робіт студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» 0
18550 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для самостійних занять студентів з дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа» Климчук А. О. Мв Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів галузі знань галузі знань 24 «Сфера 0
18549 Управління конкурентоспроможністю підприємств АПК (за матеріалами ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний візит») Крилова С.О. Дрп Об’єкт дослідження – ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний візит» м.Хмільник 3
18548 Оперативне управління виробництвом у сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами СТОВ «Лан» с.Маньківка Бершадського району Вінницької області) Закревський А.В. Дрп ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ – оперативне управління розвитком аграрного підприємства на прикладі СТОВ «Лан» с 0
18547 Новітні методи відтворення коропа в господарстві ПП "Похвалюк" Вінницького району Дорофєєва М.В. Дрп Завданням дипломної роботи було визначення за різних методів відтворення продуктивних показ 7
18546 Удосконалення умов вирощування ремонтних теличок за рахунок оптимізації параметрів мікроклімату Шуй Роман Вячеславович Дрп Утримання ремонтних теличок безприв’язно показує вищі прирости живої маси при розміщенні тварин в 1
18545 Управління фінансовою стратегією підприємства Аркавенко М. Дрп Прискорення змін у зовнішньому середовищі, поява нових потреб у споживачів, зростання конкуренції, р 4
18544 Продуктивність гливи звичайної на солом’яному субстраті, залежно від застосованих штамів в умовах закритого грунту Семенюк М.Ю. Дрп В умовах захищеного ґрунту господарствам різної форми власності слід рекомендувати до вирощування шт 2
18543 Теоретичні та практичні аспекти обліку та контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління Колісник Юлія Сергіївна Дрп Метою магістерської роботи є вивчення стану організації і методики бухгалтерського обліку та внутріш 4
18542 Вплив згодовування премікса інтермікс на продуктивність відлучених поросят С. В. Стеценко Дрп Дослідження показали, що при вирощуванні молодняку свиней на м`ясо на раціонах з новими преміксами І 1
18541 Економічний механізм управління аграрним підприємством (за матеріалами СТОВ Агрофірма «Красне» с.Красне Тиврівського району Вінницької області) Виговський Ю.О. Дрп Обєктом дослідження є економічний механізм формування і функціонування СТОВ Агрофірма «Красне» с.Кра 1
18540 Моделювання бізнес-процесів для впровадження адаптованої CRM-системи торговельно-виробничого підприємства Околодько С.В. Дрп У першому розділі розглянуто теоретичні основи процесного підходу управління, класифікації та моделю 5
18539 Оптимізація показників виробничої діяльності аграрного підприємства в умовах невизначеності Сенченко Анастасія Петрівна Дрп У першому розділі розглянуто теоретико-методологічні основи оптимізації показників виробничої діяльн 1
18538 Методи і моделі управління валютним ризиком банку Прокопчук Олена Петрівна Дрп У першому розділі розглянуто теоретико-наукові засади управління валютним ризиком банку, а саме, роз 1
18537 Система моніторингу показників результативності підприємства Кльоц Тетяна Степанівна Дрп У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти моніторингу показників результативності підприємства 3
18536 Оптимізація комерційної діяльності підприємства Грушко Оксана Сергіївна Дрп У першому розділі розглянуто теоретико-наукові аспекти управління комерційною діяльністю підприємств 1
18535 Оцінювання ризиків як чинників антикризового управління підприємством Гончарук Олександра Сергіївна Дрп У першому розділі розглянуто теоретичні засади оцінювання ризиків у системі управління підприємством 1
18534 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для самостійних занять студентів з дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 074 «Публічне управління та Климчук А. О., Коломієць Т. В. Мв Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів галузі знань 07 «Управління та адмін 0
18533 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування», Климчук А. О., Коломієць Т. В. Мв Методичні матеріали призначено для практичних робіт студентів галузі знань 07 «Управління та адмініс 0
18532 Економіка підприємства. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» Климчук А. О., Коломієць Т. В. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Економіка підприємства» визначає зміст, обсяг і вимоги 0
18531 Система інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами підприємства Гусонька Вероніка Михайлівна Дрп У першому розділі розглянуто теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення управління вит 1
18530 Системи електронної комерції та управління взаємовідносинами. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка спеціалізації Економічна кібернетика галузі Юрчук Н.П., Яцковська Р.О. Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами другого (магістерсько 1
18529 Основи хімічної екології. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» напряму підготовки 101 – «Екологія» за освітнім ступенем бакалавр / Розробники: Шевчук О.А Шевчук О.А., Зайцева Т.М. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Основи хімічної екології» за напрямом підготовки 101 – «Екологія 0
18528 Природно-ресурсний потенціал України. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» за другим магістерським освітнім ступенем Разанов С.Ф., Ковка Н.С. Нп Навчальна програма з дисципліни «Природно-ресурсний потенціал України» для студентів денної та заочн 0
18527 Фізіологія рослин. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія», освітнього ступеня «Бакалавр» Голюк Ю.В. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» галузі знань 20 – «Аграрні науки та продоволь 0
18526 Фізіологія рослин. Навчальна програма для студентів денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 202 – «Захист і карантин рослин», освітнього ступеня «Бакалавр» Голюк Ю.В. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» галузі знань 20 – «Аграрні науки та продоволь 0
18525 Фізіологія рослин. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 203 – «Садівництво та виноградарство», освітнього ступеня «Бакалавр» Голюк Ю.В. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» галузі знань 20 – «Аграрні науки та продоволь 0
18524 Генетика. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної і заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 201 «Агрономія» освітнього рівня «Бакалавр». Мамалига В.С. Нп Програма визначає зміст, обсяг, порядок вивчення і викладення навчальної дисципліни, орієнтована на 2
18523 Генетика. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня «Бакалавр». Мамалига В.С. Нп Програма визначає зміст, обсяг, порядок вивчення і викладення навчальної дисципліни, орієнтована на 0
18522 Садово-паркова зоологія. Навчальна програма дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» освітнього ступ Коваленко Т.М. Нп Рекомендовано для студентів агрономічного факультету галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольств 3
18521 Лісова зоологія: методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузь знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 205 «Лісове господарство» освітнього ступеня: «Ба Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Мв Наведені практичні роботи щодо вивчення дисципліни «Лісова зоологія». З кожної теми викладені мета, 0
18520 Фітопатологія загальна: методичні вказівки для виконання практичних занять студентами денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня «Бакалавр» Пінчук Н.В. Мв Методичні матеріали призначено для проведення практичних робіт студентів денної форми навчання галуз 0
18519 Лісова фітопатологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього ступеня «Бакалав Пінчук Н.В. Нп Навчальна програма призначена для покращення виконання роботи із нормативної дисципліни «Лісова фіто 0
18518 Управлння фінансовим станом підприємства Губчакевич М. Дрп Метою дипломної роботи є розробка пропозицій по удосконаленню системи управління фінансовим станом 7
18517 Фітопатологія сільськогосподарська. Навчальна програма з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня «Бакалавр» Пінчук Н.В. Нп Рекомендовано для студентів денної форми навчання за спеціальністю 202- «Захист і карантин рослин 0
18516 Генетика. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань : 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр» Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв Методичні вказівки визначають зміст, обсяг, порядок вивчення і викладення навчальної дисципліни, ор 0
18515 Ефективність використання нової кормової добавки в годівлі курчат бройлерів Голубенко О.О. Дрп Метою магістерської роботи було вивчити ефективність використання нової кормової добавки в годівлі к 3
18514 Геодезія та землевпорядкування. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання практичних робіт студентами першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продов Цицюра Я.Г. Мв Методичні рекомендації для виконання практичних робіт для студентів першого бакалаврського освітньог 0
18513 Фінансові посередники та їх вплив на розвиток інвестиційної діяльності в україні Пийвода Анастасія Олександрівна Дрп Мета даної дипломної роботи – на основі розкриття змісту фінансовго посередництва визначити роль бан 4
18512 Цінова політика підприємства та її облікове забезпечення Пойда Наталія Вікторівна Дрп дипломної роботи полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад та розробці практичних реком 1
18511 Введення до спеціальності. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та п Неїлик М.М., Гайдай Л.С. Мв Методична розробка спрямована на надання теоретичної допомоги студентам під час вивчення курсу «Введ 1
18510 Агрохімія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 206 Дідур І.М., Гайдай Л.С. Мв Методична розробка спрямована на надання теоретичної допомоги студентам під час вивчення курсу «Агро 1
18509 Агрохімія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 205 – "Лісове Дідур І.М., Гайдай Л.С. Мв Методична розробка спрямована на надання теоретичної допомоги студентам під час вивчення курсу «Агро 1
18507 Агрохімія. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 "Агрономія" освітнього ступеня "Бакалавр" денної та заочної форм навчання Дідур І. М., Мацера О. О. Кл Методична розробка спрямована на надання теоретичної допомоги студентам денної та заочної форм навч 3
18506 Обгрунтування параметрів робочого органу для відокремлення гички цукрових буряків Махров В.С. Дрп У роботі вирішено актуальне науково-прикладне завдання обгрунтування параметрів робочих органів очис 2
18505 Моделювання і прогнозування стану довкілля. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напря Алєксєєв О.О., Врадій О.І. Мв Методичні матеріали призначено до проведення практичних та самостійної роботи cтудентів 4-го курсу а 7
18504 Екотрофологія. Навчальна прогр ама з дисципліни ля студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Бакалавр Хаєцький Г.С. Нп Програма з навчальної дисципліни «Екотрофокологія» розроблена для підготовки студентів агрономічного 0
18503 ЕКОЛОГІЯ (фахове спрямування). Методичні рекомендації для проведення практичних робіт для студентів 2-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність 201 «Агрономія» освітн Хаєцький Г.С. Мв Розроблено для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 20 «А 0
18502 Модернізація ротаційної борони для післясходового обробітку грунту та обґрунтування вибору її конструктивних параметрів В. О. Кравець Дрп Виконано магістерську кваліфікаційну роботу на тему: «Модернізація ро-таційної борони для післясходо 1
18501 Розроблення агрегата для смугового обробітку гру-нту по технології "strip-till" та аналіз міцності рами агрегата на основі моделювання в середовищі про-грами solid works-cosmos В.Ю. Янішевський Дрп Виконано магістерську кваліфікаційну роботу на тему: «Розроблення агрегата для смугового обробітку г 2
18500 Продуктивні якості свиноматок при згодовуванні преміксу Грезньов Олександр Олександрович Дрп Вивчити продуктивність супоросних свиноматок та підсисних поросят при згодовуванні премікса міновіт. 3
18499 Урожайність та якість патисона залежно від строків вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.О. Головенько Дрп Найкращі біометричні показники спостерігались за строку сівби ІІІ декада квітня. Кількість плодів по 2
18498 Вплив схеми розміщення на врожайність рослин патисона в умовах дослідного поля ВНАУ К.В. Власюк Дрп В результаті проведених досліджень по вивченню схеми розміщення рослин патисона на врожайність встан 1
18497 Господарсько-біологічна оцінка сортів часника стрілкуючого озимого в умовах Лісостепу Правобережного Р. В. Ціцвіра Дрп В результаті проведених досліджень по вивченню господарсько-біологічної оцінки сортів часнику стрілк 0
18496 Наземні екосистеми. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 10 – «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» / Розробники: Гуцол Г.В., Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв Викладено основні методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами з навчальної дисцип 0
18495 Наземні екосистеми. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» / розробники: Гуцол Г.В. Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Наземн 0
18494 Удосконалення технологічних прийомів вегетативного розмноження самшиту вічнозеленого в умовах біостаціонару ВНАУ Кошельник Н.О. Дрп В сучасних умовах, коли стала очевидною висока рентабельність садівництва, рослини з роду Buxus L. а 1
18492 Годівля тварин і технологія кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у аграрних вищих навчальних закл Сироватко К.М., Вугляр В.С. Нп Наведено структуру, зміст дисципліни, тематику лекцій, лабораторно-практичних занять, самостійної ро 0
18491 морфологія тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Паладійчук О.Р. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 1
18490 Формування кормової продуктивності козлятнику східного залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Петрова О.П. Дрп Встановлено залежності формування кормової продуктивності козлятнику східного від проведення обробки 0
18489 Етологія, стрес, адаптація та акліматизація тварин. Програма для підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» із спеціальності 212 “Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації Казьмірук Л.В. Нп Програма містить структуру курсу за всіма видам робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робот 9
18488 Проектування і будівництво підприємств по виробництву й переробці продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для ОС "Бакалавр". Спеціальність - 204 "ТВіППТ" Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. Нп Програма навчальної дисципліни для ОС "Бакалавр". Спеціальність - 204 "ТВіППТ" 0
18487 Проектування енергозберігаючих підприємств з переробки продуктів тваринництва. Програма з навчальної дисципліни ОС "Магістр". Спеціальність - 204 "ТВіППТ" Варпіховський Р. Л. Нп Для магістрів факультету ТВіППТ із спеціальності 204 "ТВіППТ". 1
18485 Гігієна тварин . П рограма навчальної дисципліни для підготовки студентів за освітнім ступенем « Магістр » . Спеціальність – 212 « Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза » Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. Нп Для студентів денної форми навчання факультету ТВіППТ із спеціальності 212 "Ветеринарна гігієна 0
18484 Технологія оздоровчих харчових продуктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого бакалаврського освітнього ступеня. Галузь знань 18 «Виробництво та технології». Спеціальність 181 «Харчові технології» у аграрних вищих навчальних зак Овсієнко С.М. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого бакалаврського освітнього ступеня. Г 0
18483 Міжнародна і регіональна стандартизація та сертифікація. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітнього ступеню «Магістр» спеціальність 181 «Харчові технології» денної та Фіалковська Л. В.,к.т.н., доцент Нп Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки прод 0
18481 Порівняльна оцінка продуктивності сортів редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд 2
18480 Значимість редьки олійної у сидеральних системах землеробства Цицюра Я. Г. Тд 4
18479 Фізіологія та біохімія гідробіонтів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Гончарук Н.М. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 207 «Водні біоресурси та акваку 0
18478 Порівняльна оцінка продуктивності сортів редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд 5
18477 Харчова хімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа факультету менеджменту та права у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. - Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2018. -16 с. Гончарук Н.М. Нп Харчова хімія - один з розділів хімічної науки, значення якої, враховуючи роль харчування в житті су 0
18476 Гігієна тварин. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ОС «Магістр» із спеціальності - 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Варпіховський Р. Л. Мв Викладений матеріал методичних вказівок до виконання курсової роботи розроблено з метою надання студ 0
18475 Інноваційні харчові інгредієнти у галузі. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» для підготовки студентів спеціальністю 181 «Харчові технології» освітнього ступеню «Магіст Соломон А.М. Мв Методичні вказівки призначені для самостійної роботи з дисципліни Методичні вказівки призначені для 0
18474 Інноваційні харчові інгредієнти у галузі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» для підготовки студентів спеціальністю 181 «Харчові технолог Соломон А. М. Мв Методичні вказівки призначені для виконання лабораторних занять з дисципліни Інноваційні харчові ін 0
18473 Якісна оцінка земель с.-г. призначення та заходи щодо покращення їх родючості в умовах Вінницького району Шевчук В.Д. Дрп Для покращення стану земельних ресурсів Вінницького району необхідно ефективне використання систем к 1
18472 Управління процесом фінансування активів на підприємстві Бойко Ю.М. Дрп Управління активами підприємcтва є важливою cкладовою чаcтиною загальної cиcтeми управління його фін 1
18471 Вивчення професійної фразеології студентами аграрного профілю крізь науковий дискурс Івана Огієнка Тимкова В.А. С У своєму дослідженні ми аналізуємо функціонування фразем у діловому мовленні студентів, вивчення ро 2
18470 Вплив умов утримання лактуючих корів на якість молочної продукції Некротюк Андрій Миколайович Дрп При реалізації молока на молокозавод підприємство в цілому є рентабельним, але прибутков 3
18469 Оптимізація параметрів мікроклімату в приміщенні для вирощування поросят-сисунів Я.Ю. Кондратєва Дрп Встановлено, що високу віддачу продуктивності при створенні інноваційних умов утримання т 2
18468 Проект озеленення та благоустрою території Палацу дітей та юнацтва міста Вінниці Шереммет О.С., керівник Василевський О.Г. Дрп У роботі проведено аналіз стану території навколо Вінницького міського палацу дітей та юнацтва, можл 0
18467 Технологія зеленого живцювання хвойних та вічнозелених декоративних порід на прикладі розсадницького комплексу Вінницької лісової науково-дослідної станції Ситайло К.М.,керівник Василевський О.Г. Дрп Одним з ефективних методів вегетативного розмноження цінних рослин є зелене живцювання. Живцювання п 0
18466 Проект благоустрою та озеленення паркової зони Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова Шкляр Н.Є., керівник Василевський О.Г. Дрп У роботі проведено аналіз стану території навколо Вінницького національного медичного універс 1
18465 Еколого-біологічні особливості формування живоплотів в умовах м. Вінниці Р.О. Мельник Дрп Живопліт, як один з найбільш старовинних елементів садово-паркового мистецтва, є невід’ємною складов 0
18464 Облік та аналіз основних засобів підприємства Романович Людмила Андріївна Дрп Метою дослідження є дослідження теоретичних та практичних засад, методології та організації облік та 6
18463 Удосконалення технологічних прийомів виробництва та підготовки до інкубації яєць гусей в ТОВ «Поділлякорсервіс» Тиврівського району Вальков О.О. Дрп Мета даної роботи полягала в удосконаленні технологічних прийомів виробництва яєць гусей та встановл 6
18462 Продуктивність курчат-бройлерів за дії ферментних препаратів Купріянова Н.В. Дрп Вивчено продуктивність, показники після забою птиці, органів травлення за дії нової ферментної доба 4
18461 Дипломна робота на тему : «Дослідження технології і рецептури напоїв з молочної сироватки». Колесник В. Р. Дрп Описано доцільність та необхідність організації раціонального використання молочної сироватки на під 3
18460 Підвищення м’ясної продуктивності молодняку великої рогатої худоби за дії ферментно-пробіотичного препарату в Бершадській філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» Федорак С М Дрп спеціальністю 204 – “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. 2
18459 Обгрунтування параметрів комплексу машин для обробітку грунту з урахуванням умов зовнішнього середовища Лампіга Юрій Сергійович Дрп Метою роботи є підвищення ефективності процесу основного та передпо¬сівного обробітку ґрунту на осно 1
18458 Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства в системі управління Костецька Катерина Миколаївна Дрп Сучасна система бухгалтерського облікового відображення фінансових результатів в Україні спрямована 1
18457 Банківське обслуговування малого і середнього бізнесу та його удосконалення Євтухівський М.С. Дрп В роботі обґрунтовано теоретичні і практичні основи банківського обслуговування малого і середньо 5
18456 Тенденції та перспективи розвитку обліку в Україні Кушнір Людмила Сергіївна Дрп Метою дипломної роботи є теоретичне та практичне дослідження системи бухгалтерського обліку і звітно 0
18455 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах Коваль В.О. Дрп Дипломна робота на тему: «Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарському підприє 4
18454 Дипломна робота Екологічна оцінка якості питної води Ленінського району у місті Вінниці Шевчук В.Д. Дрп Дипломна робота на тему: «Екологічна оцінка якості питної води Ленінського району у місті Вінниці» в 1
18453 Дипломна робота Оптимізація землекористування Лядівського сполучного коридору у структурі регіональної екомережі Василецький Д.Р. Дрп Матеріали дипломного дослідження на тему: «Оптимізація землекорис-тування Лядівського сполучного кор 3
18452 Дипломна робота Екологічна оцінка якості питної води в м. Козятин Лясківський В.В. Дрп Матеріали дипломного дослідження на тему: «Екологічна оцінка якості питної води в м. Козятин» виклад 0
18451 Дипломна робота "Методика створення екологічного паспорта Згарського заказника" Вільд В.О. Дрп Матеріали дипломного дослідження на тему: «Методика створення екологічного паспорта Згарського заказ 0
18450 Використання злакових та духмяних трав в озеленені приватної садиби м.Вінниця Мазяр Г.О., керівник: Прокопчук Дрп В роботі приведена оцінка та особливості використання, в умовах приватної садиби, злакових та духмян 0
18449 Обґрунтування параметрів комбінованого грунтообробного агрегату для поверхневого мульчування ґрунту Брацлавець Б.С. Дрп Робота містить 75 сторінок машинописного тексту, та 8 листів презентаційного матеріалу, підчас напис 1
18448 Екологічні пріоритети регіонального розвитку Вінницької області Кривулько М.В. Дрп Тема дипломної роботи: «Екологічні пріоритети регіонального розвитку Вінницької області». Магістерс 8
18447 У методичних вказівках заняття оздоровчою фізичною культурою, спортом, ведення здорового способу життя людьми старшого і похилого віку сприятиме підвищенню працездатності. Покращенню рухливості, уповільненню процесів старіння, позбавленню вікових фізіолог Войтенко С.М., Клибанівський Я.В., Віннік Ю.В. Мв У методичних вказівках туристсько-спортивної діяльності висвітлюються основні положення і принципи с 0
18446 Різновиди оздоровчої фізичної культури в системі виховання студентів усіх спеціольностей. Методичні вказівки для самостійної роботи. Дуржинська О.О. Мв У методичних вказівках заняття оздоровчою фізичною культурою, спортом, ведення здорового способу жит 0
18445 Продуктивні якості молодняку свиней за згодовування білково-вітамінної мінеральної добавки. Зленко-Луба Діана Миколаївна Дрп Дослідження ефективності використання БВМД «Енервік» в годівлі молодняку свиней 16
18444 Гігієна тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання освітнього ступеня «Магістр» із спеціальності – 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Варпіховський Р.Л. Мв Методичні вказівки розроблені для самостійного виконання індивідуальних розрахункових робіт студента 1
18443 Фізіологія тварин: Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання ступеня магістра 212 «Ветеринарна гігієна санітарія і експертиза». – Вінниця: ВНАУ, 2018. –85 с. Чудак Р.А. Мв Фізіологія — галузь науки, яка вивчає механізми і закономірності всіх проявів життєдіяльності органі 0
18442 Перетравність поживних речовин раціону при згодовуванні преміксу Дубина Іван Сергійович Дрп Дослідити перетравність поживних речовин корму у молодняку свиней за дії мінази 3
18441 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки та робочий зошит для лабораторних занять студентів денної форми навчання спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Вознюк О.І., Скоромна О.І., Мв Методичні вказівки та робочий зошит і завдання з дисципліни “Технологія виробництва молока і яловичи 1
18440 Проектування енергозберігаючих підприємств з переробки продуктів тваринництва. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання ОС "Магістр". Спеціальність - 204 "ТВіППТ" Варпіховський Р. Л. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання ОС &quo 0
18439 Правовий статус малолітніх дітей в Україні Суліма О.В. Дрп Охарактеризовано права, свободи, інтереси та обовязки малолітніх дітей. 10
18438 «Профілактика хвороб тварин», методичні вказівки для виконання л абораторно - практичних робіт сту дентів денної форми навчання з напрямку під готовки 6.090102 "Технологія ви робництва і переробки продукції тваринництва " освітньо - кв Фаріонік Т.В., Войціцька О.М. Мв Лікувати тварин починають за 30 тис. років до нашої ери, скотарі догляда ли худобу і надавали їй 0
18437 Вплив згодовування ферментного препарату на продуктивність та морфологічні показники крові молодняку свиней Свиридюк О.О. Дрп Мета даної роботи – вивчити вплив згодовування різних доз МЕК-7 на продуктивність та морфологічні по 3
18436 Модернізація широкозахватного культиватора maktiller-8 та розробка математичної моделі механізму складання М.П. Кажуро Дрп Виконано магістерську кваліфікаційну роботу на тему: «Модернізація широкозахватного культиватора MAK 6
18435 «Організаційно-економічне регулювання земельних відносин у сільському господарстві» (за матеріалами ТОВ «Днітер-Агро»)» Криворука А.С. Дрп Розглянуто теоретичні основи організаційно-економічного регулювання земельних відносин в Україні; ох 0
18434 Управління конкурентоспроможністю підприємств аграрної сфери виробництва Сімоник Л.С. Дрп Об’єктом дослідження є конкурентоспроможність підприємств. Поглибленні дослідження здійснено на осно 5
18433 «Вплив передзабійної підготовки свиней на якість м’яса» Сауляк Дмитро Васильович Дрп В сучасних умовах виробничий процес розпочинається з приймання худоби в господарствах і включає в се 0
18432 Реакція структур кишечника відгодівельного молодняку кролів за згодовування бактеріального препарату Андрієнко Ю.Д. Дрп вивчення продуктивності, збереженості та впливу бактеріального препарату на структури кишечника моло 1
18431 Вплив бактеріального препарату на продуктивність та якість молока піддослідних корів А.П. Калачик Дрп Визначення доцільності використання в раціонах великої рогатої худоби мікробіальних препаратів і їх 2
18430 Вплив кормового препарату на продуктивність та стан структур шлунка відгодівельного молодняка кролів О.Б. Длужевський Дрп вивчення продуктивності та впливу пребіотичного препарату на відгодівельні показники молодняку кролі 1
18429 Обґрунтування використання пробіотичних препаратів у птахівництві В.В. Гуріненко Дрп Вивчення ефективності використання пробіотичного препарату в годівлі курчат-бройлерів 5
18428 Дослідження впливу пробіотичного препарату на продуктивність телят молочного періоду Воробйова Т.В. Дрп експериментальний (проведення досліду на тваринах методом аналогічних груп), аналітичний (огляд літе 1
18427 Шляхи підвищення збереженості та молочності у підсисних свиноматок В.Ю. Бойко Дрп експериментальний (проведення досліду на тваринах методом аналогічних груп), аналітичний (огляд літе 1
18426 Реакція структур шлунка відгодівельного молодняку кролів на згодовування пробіотичного препарату Антонішен І.Д. Дрп вивчення продуктивності та впливу пробіотичного препарату на структури шлунка молодняку кролів. Об`є 0
18424 Пристрій для транспортування і очищення коренебульбоплодів (Патент на винахід №118139) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Івановс Сємйонс , Бєлоєв Хрісто Іванов , Кангалов П. Г., Пєнчєва В. І. П В пристрої для транспортування і очищення коренебульбоплодів очисний блок утворений трьома послідовн 10
18423 Управління капіталом у системі фінансового менеджменту підприємств АПК Ісаєв І.В. Дрп Об’єктом дослідження є капітал підприємств. Поглибленні дослідження здійснено на рівні ТОВ «Курланд» 4
18422 Управління кадровим потенціалом підприємств АПК Томчук О.А. Дрп Об’єктом дослідження є кадровий потенціал підприємств. Поглибленні дослідження здійснено на рівні ТО 1
18421 Aормування стратегії управління витратами в сільськогосподарському підприємстві Онищук В.В. Дрп Дипломна робота на тему: «Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарському підприє 1
18420 Аналітичні процедури в аудиті фінансових результатів сільськогосподарських підприємств Нетребіна Олена Сергіївна Дрп Предметом дослідження магістерської роботи на тему «Аналітичні процедури в аудиті фінансових результ 3
18419 «правове забезпечення права природокористування за законодавством Eкраїни » А.А. Юкиш Дрп Дипломне дослідження присвячене здійсненню комплексного науково-правового аналізу теоретичних і прак 3
18418 Стан питної води та шляхи підвищення її якості в умовах м.Калинівка Пшеничнюк Дрп Скорочення водних ресурсів, зниження їхньої якості погіршує стан навколишнього середовища, ефективні 1
18417 Облік та аналіз використання виробничих запасів підприємств Гайдамака Максим Ігорович Дрп Функціонування сільськогосподарських підприємств супроводжується кругообігом ресурсів, значне місце 4
18416 Вплив сезону одержання молока на технологічні параметри сичужних сирів Гавура Богдан Сергійович Дрп Дипломна робота виконана на 92 сторінках машинописного тексту, містить 12 таблиць, 12 рисунки, викор 1
18415 Управління ресурсним потенціалом малих підприємств Хіміч А.С. Дрп Метою дипломної роботи є аналіз управління ресурсним потенціалом підприємства і виявлення шляхів що 2
18414 Інформатика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань: 07 – «Управління та адміністрування» спеціальності: 071– «Облік і оподаткування»/ В.Г Дзісь., О.М. Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Нп містить програму навчальної дисципліни 5
18413 Фізика. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань: 12 – «Інформаційні технології» спеціальності: 122 – «Ком Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Мв Містить методичні вказівки длявиконання лабораторних робіт зфізики 4
18412 Прикладні задачі моделювання економічних процесів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання д ля підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузь знань 05 соціальні та Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А. Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів денної та заочно 1
18411 Правовий статус жінок в Україні Мельник Андрій Валерійович Дрп Робота на тему правовий статус жінок в Україні включає в себе історичні особливості формування прав 2
18410 Особливості правового регулювання злочинності неповнолітніх О.А. Слободиська Дрп проаналізовано чинне законодавство України, узагальненно практику його реалізації, визначенно особли 7
18409 Правова охорона земель від засмічення відходами Оверковська Т.К. С Стаття присвячена аналізу юридичної природи поняття правової охорони земель від засмічення відходами 6
18408 Сезонні номінації у складі лексико-семантичного та асоціативного поля «час» (на матеріалі автобіографічної повісті Михайла Стельмаха «Щедрий вечір») Горобець А. В. С У статті розглянуто особливості авторського вираження часових понять, зокрема назв пір року, простеж 7
18407 Особливості десикації посівів редьки олійної з огляду на морфогенез її плодоелементів в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. С У статті розглядаються особливості анатомічної будови, етапності формування стручків редьки олійно 6
18406 Зіставна продуктивність різних строків сівби редьки олійної з врахуванням кліматичних змін та загальної стресовості періоду вегетації Цицюра Я. Г. Тд 5
18405 Політологія. Методичні рекомендації для пр оведення практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти на першому ( бакалаврському ) ступені галузі знань:07 - Управління та адміністрування зі спеціальності: 072 – Фінанси, банківська с Богатчук С.С. Мв Методичні рекомендації для проведення практичних звнять тв самостійної роботи з Політології для ФБС 0
18404 Педагогіка і методика викладання технічних дисциплін. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни магістрами факультет механізації Олійник Н. А. Мв Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни магістрами фак 0
18403 Ділова іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для магістрантів заочної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія» Довгань Л. І. Мв Методичні вказівки призначені для організації практичних занять магістрантів денної форми навчання с 1
18402 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – Вінниця: ВНАУ, 2018. – 64 с. Довгань Л. І., Тимощук Н. М. Мв Методичні вказівки призначені для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (ба 1
18401 Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративного процесу. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 081 "Право" Пипяк М. І. Мв У методичних вказівках до самостійної роботи містяться питання для самостійного контролю, джерела та 0
18400 Право Європейськ ого Союзу. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого ( магістерського ) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Пипяк М. І. Мв У методичних вказівках до самостійної роботи містяться питання для самостійного контролю, джерела та 0
18399 Управління оборотним капіталом підприємства апк Шевчук В.В. Дрп Дипломна робота на тему: «Управління оборотним капіталом підприємства АПК». В умовах трансформаційн 2
18398 Моделювання активно-пасивних операцій комерційних банків Духневич О.В. Дрп аналіз активно-пасивних операцій комерційних банків, розглянуто їх класифікацію та проведено систем 0
18397 Еколого-економічна ефективність використання земельних ресурсів і шляхи її підвищення Маліховська Н.В. Дрп У дипломній роботі розглянуто теоретичні основи еколого еколого-економічної ефективності сільськогос 5
18396 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Біопалива: ефективність виробництва та споживання в АПК України» для студентів денної форми навчання навчання галузі знань 0901 Климчук О.В., Семчук І.А. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни “Біопалива: ефектив 2
18395 Аграрна політика та земельні відносини. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи (частина І) для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання за галузями знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської про Калетнік Г.М., Климчук О.В., Фурман І.В., Охота Ю.В. Мв Методичні рекомендації містять завдання для підготовки до самостійної роботи студентів, основні терм 1
18394 Аграрна політика та земельні відносини. Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять (частина І) для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання за галузями знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосп Калетнік Г.М., Климчук О.В., Фурман І.В., Охота Ю.В. Мв Методичні рекомендації містять завдання для підготовки до практичних занять студентів, основні терм 0
18393 Продуктивність та фізико-хімічні показники м’язової тканини свиней при згодовуванні гороху Григорук Марина Григорівна Дрп Показано ефективність використання екструдованого зерна гороху в складі раціонів та його вплив на пр 0
18392 1 С: Підприємство: Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Коваль О.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів факультету обліку та аудиту включає перелік тем лекцій 1
18391 Профілактика кетозу високопродуктивних корів за згодовування гранул з сінного борошна. Гуцол Людмила Олегівна Дрп Показано вплив згодовування гранул сінного борошна з розторопші плямистої високопродуктивним коровам 0
18389 Особливості формування сходів редьки олійної залежно від структурно-агрегатного стану грунту в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. С У статті розглядаються особливості стадійного розвитку формування сходів редьки олійної з огляду на 6
18388 Формування правової свідомості та правової культури в Україні Чабелець Микита Олександрович Дрп Розглядаються теоретико-методологічні проблеми дослідження правосвідомо-сті як категорії філософії п 3
18387 Особливості формування ярусності агрофітоценозів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С Наведено результати вивчення закономірностей формування ярусності агрофітоценозу редьки олійної з ог 6
18386 Дослідження можливостей використання нічних провалів електроспоживання для АПК Тарнавський Максим Володимирович Дрп Тарнавський М. В. Дослідження можливостей використання нічних провалів електроспоживання для АПК. Ма 0
18385 Зміна гербологічної ситуації поля за використання редьки олійної як сидерату Цицюра Я. Г. Тд 4
18384 Редька олійна як ефективний компонент органічних сидеральних систем удобрення Цицюра Я. Г. Тд 5
18380 Обліково-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств Копайгородський Володимир Васильович Дрп Ефективність системи управління конкурентоспроможністю залежить від її здатності швидко адаптуватися 3
18375 Вплив елементів технології вирощування сорго цукрового на його кормову продуктивність в умовах ВНАУ Ємець А. Дрп Сорт Цукрове 1 найгірші показники мав при ширині міжрядь 70 см у 2017 році так як він був більш пос 0
18374 Удосконалення методів розмноження сортів фундука в умовах Вінниччини Н.С. Червоняк Дрп В роботі розроблено рекомендації щодо широкого запровадження у практиці садівництва та озеленення со 0
18373 Сучасний стан та перспективи використання сортів тополі у озелененні м. Вінниці І.А. Татаріна Дрп В роботі відображено біолого-екологічні особливості сортів тополі, наведена характеристика їх росту 0
18372 Сучасний стан та перспективи використання дугласії (Pseudotsuga menziesii) у парках м. Вінниці О.В. Супонін Дрп Псевдотсуга Мензиса (Pseudotsuga menziesii), або дугласія є однією із швидкоростучих та стійких до в 0
18371 Оцінка декоративно-чагарникових видів ландшафтної компанії “Антураж” та перспективи їх застосування в озелененні об’єктів м. Вінниця І.М. Фризюк Дрп В роботі проведено аналіз декоративного посадкового матеріалу ландшафтної компанії “Антураж”, розро 0
18370 Адаптивна здатність сортів тополі для створення «енергетичних плантацій» та озеленення в умовах Вінниччини М.Б. Черномаз Дрп Тополя є однією із найбільш швидкоростучих деревних порід. У останні десятиліття виведено значну кіл 0
18369 Особливості розповсюдження омели білої (Viscum album) у зелених насадженнях м. Вінниця К.М. Гуцол Дрп Омела біла (Viscum album) напівпаразитна рослина, що оселяється на надземних частинах листяних, рідк 0
18367 Сучасний стан та перспективи реконструкції ботанічного саду ДП «Вінницька ЛНДС О.О. Агеєв Дрп В роботі наведено результати дослідження сучасного стану деревно-чагарникових асоціацій ботанічного 0
18365 «Розробка технологій функціональних продуктів з використанням біфідобактерій» Немеровська Наталія Валеріївна Дрп Мета роботи – даної магістерської роботи розробка технології функціонального кисломолочного продукту 4
18364 «Розробка технологій кисломолочних напоїв для дитячого харчування» Васалатій Віта Вадимівна Дрп Створення функціонального молочного продукту для дітей, технології його виробництва на основі збагач 5
18363 Підвищення ефективності технологічного процесу зберігання сільськогосподарської техніки на машинно-тракторних станціях Мазур Олександр Сергійович Дрп Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 208 «Агроін 0
18362 Екологічна оцінка якості ґрунту в межах Тиврівського району Герасимчук В.Г. Дрп Проблема забруднення ґрунтів на даний час, є надзвичайно актуальною, особливо це питання гостро пост 0
18361 Оцінка забруднення важкими металами питної води та розробка заходів щодо підвищення її якості в межах с. Сосонка Вінницького району Товстокор Н.О. Дрп Забезпеченість питною водою, а тим більше якісними показниками до санітарно-гігієнічних норматив, є 0
18360 Обгрунтування конструктивних параметрів робочих органів розкидача органічних добрив Пащук Андрій Анатолійович Дрп Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія», В 2
18358 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів культиватора для передпосівного обробітку грунту Базулько Владислав Миколайович Дрп Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія», В 3
18357 «Управління матеріальними ресурсами підприємств АПК (за матеріалами ДП «ДГ «Артеміда» ІК НААН» м. Калинівка, Калинівського району, Вінницької області)» Превар К. К. Дрп Метою дипломної роботи є дослідження ефективності управління матеріальними ресурсами підприємства та 8
18356 «Управління трудовими ресурсами фермерських господарств (за матеріалами ФГ«Зоря Василівки», с. Василівка, Тиврівського району, Вінницької області)» Непокойчицька А. С. Дрп Метою роботи є розкриття сутності, визначення особливостей та вдосконалення системи управління трудо 5
18355 «Управління фінансовими ресурсами (за матеріалами СТОВ «АФ Заячківка» с. Заячківка Христинівського району Черкаської області)» Яворський А. Я. Дрп Об’єкт дослідження – СТОВ «АФ Заячківка» с. Заячківка Христинівського району Черкаської області. Ме 6
18354 Шамолюк Б.В. Продуктивність товарного молодняку песця блакитного (Vulpes logopus) за різних способів водонапування в ПП Бакуна О.М. Хмельницької області/ Б.В. Шамолюк. – Випускна магістерська робота. - Вінниця: ВНАУ, 2018. - 68 с. – Табл. 12. – Бібліограф Шамолюк Богдан Володимирович Дрп Метою виконання дипломної роботи було вивчення продуктивності товарного молодняку блакитного песця ( 1
18353 Особенности формирования структуры фауны фитофагов агроценоза редьки масличной в Правобережной Лесостепи Украины Цицюра Я. Г. С Проведены исследования по уточнению видового состава вредной энтомофауны редьки масличной. Установле 5
18352 Шелест Н. В. Відгодівельні і забійні якості свиней породи ландрас залежно від статі / Н. В. Шелест. – Випускна магістерська робота. - Вінниця: ВНАУ, 2018. - 69 с. – Табл. 13. – Бібліограф.: 60 назв. Спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переробки Шелест Надія Вікторівна Дрп Дослідження продуктивних ознак свиней породни ландрас різної статі обраних батьківських ліній на баз 3
18351 Управління капіталом підприємства АПК Палій Н.О. Дрп Дипломна робота на тему: «Управління капіталом підприємства АПК». В умовах економічної нестабільнос 1
18350 Методика та організація обліку довгострокових зобов’язань підприємств Паламарчук Віта Віталіївна Дрп В роботі обґрунтовано теоретичні і методичні положення та розроблено практичні рекомендації, спрямов 2
18349 Сучасні трансформаційні процеси в освітньому процесі вищої школи в умовах інформаційного суспільства Довгань Л.І. Тд Глобалізаційні та інновації процеси у сфері комунікації та засобів масової інформації забезпечують с 8
18348 Виховання молоді у спільнотах: досвід США у контексті вітчизняної практики колективного виховання Довгань Л. І. Тд Обґрунтовано доцільність створення в Україні центрів та асоціацій морального розвитку особистості і 6
18347 Preposition construction in texts of the official-business style of the Ukrainian language = Прийменникові конструкції в текстах офіційно-ділового стилю української мови Тимкова В.А. С У текстах ділових паперів для усного та писемного призначення, як і в інших жанрах літературної мови 4
18346 Удосконалення організаційної структури органу місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади (за матеріалами Вінницького обласного центру розвитку місцевого самоврядування) Мазур Г.О. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) Дрп Магістерська робота: 111 с., 14 рисунків, 7 таблиць, 112 літературних джерел. Об’єкт дослідження – о 0
18345 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності використання земельних ресурсів Ісакова О.В. Дрп Дипломним дослідженням надано обґрунтування теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо вдоско 5
18344 Планування та здійснення контрольно-перевірочної роботи і методика прийняття рішень за її результатами Середа Аліна Петрівна Дрп Предметом дослідження є теоретичні та науково-методичні основи орга-нізації проведення контрольно-пе 1
18343 Особливості росту та розвитку інтродукованих видів ліан та перспективи їх використання в озелененні м. Вінниці Ваколюк Б.П., керівник: Бондар А.О. Дрп У роботі проведено аналіз росту та розвитку дерев’янистих ліан та вплив на них кліматичних факторів 1
18342 Вплив сорту та густоти стояння рослин на урожайність капусти головчастої (f. alba) в умовах органічного землеробства дослідного поля внау А.В. Ременяк Дрп Встановлено, що при безрозсадному вирощуванні досліджуваної рослини витрати на виробництво скорочу 0
18341 Управління земельними ресурсами сільськогосподарського підприємства Ніколюк Г.О. Дрп Дипломна робота на тему: «Управління земельними ресурсами сільськогосподарського підприємства». Об’ 2
18340 Облікове забезпечення управління витратами на маркетинг Білоус Вікторія Вікторівна Дрп Магістерська робота на тему «Облікове забезпечення управління витратами на маркетинг» виконана з вик 5
18339 Міжнародний досвід протидії корупції. Методи боротьби з корупцією в Україні Мандельзон О.О. Дрп основі аналізу чинного законодавства України, узагальнення практики його реалізації, існуючих науков 4
18338 Обгрунтування параметрів робочих органів просапного культиватора. Щебетюк Максим Вячеславович Дрп Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія», В 0
18337 Підвищення експлуатаційної надійності універсальної просапної сівалки. Никитюк Петро Віталійович. Дрп Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія», В 1
18336 Підвищення ефективності робочих органів плуга загального призначення. Іщук Вадим Олегович Дрп Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія», В 9
18335 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами СТОВ «Лан» с. Маньківка») Лезнівська І.М. Дрп Метою роботи є дослідження стану формування і використання засобів мотивації праці в СТОВ «Лан» пошу 2
18334 Особливості управління виробничо-збутовою сферою підприємства орієнтованого на концепцію маркетингу (за матеріалами прат «вожк») Кльоц В.Л. Дрп Метою роботи є дослідження стану формування і використання ефективної системи маркетингу в ПрАТ «Він 3
18333 Агроекологічний стан грунтів в умовах ПП «Агротемп Плюс» с. Гальжбіївка Ямпільського району Г. О. Кутняк Дрп Мета досліджень полягала в проведенні оцінки агроекологічного стану ґрунтів ПП «Агротемп Плюс» с. Г 1
18332 Стратегія розвитку інвестиційно-фінансового забезпечення агропродовольчої сфери області (за матеріалами дарепр вінницької ода) Кравчук О.О. Дрп Встановлено: особливості стратегічного планування в аграрній сфері регіону, як необхідна передумова 3
18331 Інвестиційний розвиток аграрних підприємств в умовах забезпечення економічної безпеки регіонів (за матеріалами дарепр вінницької ода) Лупол Ю.В. Дрп ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ – управління інвестиційним розвитком аграрних підприємств в умовах забезпечення е 2
18330 Управління трудовими ресурсами підприємств апк (за матеріалами ПСП «Новоселиця», Житомирська область, Попільнянський район) Темнюк І.В. Дрп У першому розділі висвітлені теоретичні основи управління трудовими ресурсами, а саме: розглянуто по 3
18329 Фінансовий аналіз. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «облік і оподаткування» на другому (магістерському) рівні Томчук О.Ф. Нп Програма містить передмову, структуру змісту навчальної дисципліни, теоретичні заняття, орієнтовний 1
18328 Економічний аналіз. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страху Томчук О.Ф., Федоришина Л.І., Вольська Л.Л. Нп Програма містить передмову, структуру змісту навчальної дисципліни, теоретичні заняття, орієнтовний 2
18327 Обґрунтування конструктивних і технологічних параметрів установки для очищення стійл від гною на фермах великої рогатої худоби Сінгаєвський Віталій Петрович Дрп У магістерській роботі виконано наступне: - на підставі літературних джерел, досягнень науки і техн 2
18326 Формування зернової продуктивності сої залежно від системи удобрення в умовах дослідного поля ВНАУ Буряченко П.А. Дрп Встановлено особливості формування урожайності та якості зерна сої залежно від різних норм азотних д 0
18325 Система внутрішнього контролю підприємства та її вдосконалення Мазур Вікторія Іванівна Дрп Магістерська робота на тему: «Система внутрішнього контролю підприємства та її вдосконалення» викона 1
18324 Управління інноваційним розвитком аграрного сектору економіки вінницької області (за матеріалами дарепр вінницької ода) Душкевич О.В. Дрп ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ – управління інноваційним розвитком аграрних підприємств в умовах забезпечення ек 4
18323 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами ДАРЕПР Вінницької ОДА) Шкамбарна А.С. Дрп ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ – управління підприємствами харчової промисловості у Вінницькій області в умовах 5
18322 Економічний механізм формування і функціонування аграрного сектору економіки вінницької області (за матеріалами дарепр вінницької ода) Ревков О.А. Дрп Обєктом дослідження є економічний механізм формування і функціонування аграрного сектору економіки В 2
18321 Облік, контроль і аналіз грошових потоків на сільськогосподарських підприємствах Устименко Владислав Олегович Дрп Мета дослідження полягає в розробці теоретико-методичних рекомендацій та пропозицій, спрямованих на 0
18320 Управління якістю кредитного портфеля банківської установи Кравчук Ольга Вітольдівна Дрп Метою дипломної роботи є аналіз та оцінка якості сукупного кредитного портфелю банку в умовах фінанс 9
18319 Планування та прогнозування видаткової частини бюджетів місцевих органів самоврядування Мазун В.К. Дрп Метою дипломної роботи є запозичення зарубіжного досвіду адміністративно-територіальної реформи для 7
18318 Управління фінансовою стійкістю підприємств АПК Донченко А.В. Дрп Об’єктом дослідження є фінансова стійкість підприємств АПК. Поглибленні дослідження здійснено на рів 6
18317 Організаційно-економічний механізм управління підприємством АПК Їжаковська А.В. Дрп Об’єкт дослідження – ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України» м. Калинівка, Калинівсь 3
18316 Фінансові результати діяльності банківської установи та напрями їх покращення Пасічник О. Дрп Фінанси банківських установ повинні сприяти мобілізації достатнього обсягу фінансових ресурсів, отри 8
18315 Внутрішньогосподарський облік та контроль витрат виробництва і фінансових результатів Муляр Ольга Сергіївна Дрп Предметом дослідження є методичні, організаційні та практичні питання, щодо проблем внутрішньогоспо 1
18314 Організаційно-методологічні аспекти системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності Гловюк Альона Сергіївна Дрп дослідження теоретичних та практичних аспектів системи бухгалтерського обліку та фінансової звітност 14
18313 Організація обліку довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування Ковальчук Ірина Віталіївна Дрп обґрунтування організаційно-методичних положень обліку довгострокових інвестицій та їх джерел фінанс 10
18312 Організаційно-методологічні аспекти системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб`єктів підприємницької діяльності Дацюк Юлія Іванівна Дрп вивчення організаційно-методологічних аспектів системи бухгалтерського обліку та фінансової звітност 5
18311 Дослідження ефективності грозозахисту повітряних ліній електропередачі низької напруги Стемповський Андрій Миколайович Дрп Повітряні лінії електропередачі 0,4 кВ в грозовий сезон вражаються прямими ударами блискавки або інд 0
18310 Удосконалення агротехніки вирощування садивного матеріалу декоративних деревних видів в умовах відкритого ґрунту в умовах Вінниччини Білоус О.С., керівник: Бондар А.О Дрп Проблема інтенсифікації технологічних процесів і вдосконалення агротехніки вирощування садивного мат 1
18309 Бухгалтерський облік і внутрішній контроль витрат на збереження майна Чернета Тетяна Валеріївна Дрп обґрунтування теоретичних та розробка практичних рекомендацій з удосконалення організаційно-методичн 0
18308 Обліково-аналітичне забезпечення управління залученим капіталом Скакун Марина Володимирівна Дрп розкриває сутність та характеристику особливостей формування та використання залученого капіталу агр 5
18307 Продуктивність бджолинних сімей за штучного запліднення маток В.Г. Кушнір Дрп результаті проведених досліджень встановлено, що загальна площа, яку займають медоносні рослини в з 1
18306 Аналіз фінансового стану підприємств: теорія та методика Сільченко Тарас Вікторович Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних положень, методичних та організаційних засад формува 4
18305 Управління процесом відтворення основних засобів аграрних підприємств Безобчук Тетяна Миколаївна Дрп РЕФЕРАТ Дипломна робота на тему: «Управління процесом відтворення основних засобів аграрних підпри 8
18304 Моделювання вибору стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства Древніцька Марина Валеріївна Дрп В першому розділі досліджуються питання стратегії розвитку підприємства, приводяться основні понятт 4
18303 «Яєчна продуктивність перепілок за використання у їх раціоні пробіотичної добавки». Краківський Олександр Вікторович Дрп Дослід провадився з метою вивчення дії препарату «Кормоцид» на живу масу, прирости, м’ясну продуктив 11
18302 «Ефективність використання кормової добавки «натузим» у годівлі перепелів породи «Фараон»». Григориця Н. М. Дрп Метою експериментальної роботи було вивчення впливу ферментної добавки «Натузим» на ріст та розвиток 5
18301 «Використання бархата амурського (Phellodendron amurense Rupr.) в озелененні м. Вінниця» М.П. Рудюк Дрп В роботі розроблено рекомендації щодо введення цінного інтродуцента – бархата амурського у зелені на 1
18300 Облік фінансових інвестицій: теорія, методика, практика Питель Юлія Вікторівна Дрп розкриття теоретичних аспектів, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку т 1
18298 Розвиток комунікацій в управлінні сільськогосподарським підприємством (за матеріалами СТОВ ім. Б. Хмельницького, с. Четвертинівка, Тростянецького району, Вінницької області) Григоренко О.В. Дрп В результаті виконання дипломної роботи вивчено теоретико-сутнісну характеристику комунікацій сільсь 1
18297 Спадкування за законом і заповітом Костюк Д.О. Дрп У дипломній роботі досліджені проблеми спадкування за законом і заповітом, проаналізовані особливост 8
18296 Міжнародні розрахунки і валютні операції. Методичні вказівки варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальн Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. Мв Методичні вказівкидо практичних занять для студентів денної та заочної форми розроблені з метою 3
18295 Фінансовий інженіринг. Методичні вказівки варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О. Мв Методичні вказівкидо практичних занять для студентів денної та заочної форми розроблені з метою 2
18294 Медичне страхування в Eкраїні: сучасний стан та перспективи розвитку Неголюк Олена Юріївна Дрп Метою дипломної роботи є поглиблення теоретичних засад медичного страхування та обґрунтування практи 4
18293 Управління соціально-економічним розвитком підприємств АПК Сокур А.В. Дрп Об’єктом дослідження є соціально-економічний розвиток підприємств АПК. Поглибленні дослідження здійс 18
18292 Виробництво кисломолочного продукту збагаченого біфідобактеріями Лященко Роман Сергійович Дрп оцінка якості та безпечності кисломолочного напою з використанням біфідобактерій із пробіотичними вл 8
18291 Облік та контроль виробничих запасів Люлька Артем Васильович Дрп Дослідження виробничих запасів на підприємстві є основою у розробці методів ефективного управління у 4
18290 Управління трудовими ресурсами аграрних підприємств (за матеріалами ДП ДГ «Озерне» с. Озерна, Білоцерківського району) Захарчук І.Л. Дрп ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ – управління розвитком трудових ресурсів на прикладі ДП ДГ «Озерне» ПРЕДМЕТОМ Н 2
18289 Врeгулювaння конфлікту інтeрeсів нa дeржaвній службі Виростко A. В. Дрп Визнaчення змісту поняття «зaпобігaння тa врeгулювaння конфлікту інтeрeсів як спосіб протидії корупц 0
18288 Формування та розвиток організаційної культури підприємства (за матеріалами АКПП «Перемога») Лакомський Б.А. Дрп Розглянуто теоретичні основи формування та розвитку організаційної культури аграрних підприємств; ох 1
18287 Підвищення ефективності використання кваліфікованого кадрового потенціалу підприємства (за матеріалами ПСГП «Савинецьке») Костянюк В.Ю. Дрп Розглянуто науково-теоретичні основи ефективності використання кваліфікованого кадрового потенціалу 0
18286 Формування ефективної системи управління та управлінської діяльності на підприємстві (за матеріалами ТОВ «Агроподілля») Ковтун О.Ю. Дрп Розглянуто науково-теоретичні основи формування системи управління та управлінської діяльності в агр 0
18285 Формування іміджу підприємства (за матеріалами ТОВ «Агроподілля») Доканін К.Л. Дрп Розглянуто науково-теоретичні основи формуванні іміджу аграрних підприємств України; охарактеризуван 0
18284 Формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства (за матеріалами ПОП «Зоря») Бухенко П.В. Дрп Розглянуто теоретичні основи формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємництва; о 1
18283 Формування стратегії розвитку підприємства (за матеріалами АКПП «Перемога») Чернега О.П. Дрп Розглянуто теоретичні основи формування стратегії розвитку аграрного підприємства; охарактеризувано 5
18282 Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства (за матеріалами ТОВ «Ободівка-Агро») Вахновський А.В. Дрп Розглянуто теоретичні основи мотиваційної стратегії управління персоналом аграрних підприємств; охар 2
18281 Управління конфліктами в трудовому колективі підприємства (установи) (за матеріалами: Управління агропромислового розвитку Тростянецької РДА) Кочерга Н.О. Дрп Розглянуто науково-теоретичні основи управління конфліктами в трудовому колективі; охарактеризувано 0
18280 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі організації (за матеріалами «Управління праці та соціального захисту населення Ладижинської міської ради») Репецький Д.С. Дрп Розглянуто теоретичні основи формування соціально-психологічного клімату трудового колективу; охарак 0
18279 Управління виробничою діяльністю аграрних підприємств (за матеріалами ТОВ «Дністер-Агро») Присяжнюк О.С. Дрп Розглянуто теоретичні основи управління на засадах ефективного використання персоналу в аграрних під 3
18278 Фінанси місцевого самоврядування: стан, проблеми і перспективи розвитку Жмудь О.Л. Дрп В даний час зростає значення бюджетно-податкових інструментів, оскільки саме вони є потенційно найді 5
18277 Технологічні прийоми використання пробіотика при вирощуванні курчат-бройлерів Загороднюк А.Ю. Дрп Метою даної роботи було вивчення впливу пробіотичного препарату Лактісан на продуктивність, забійні 5
18276 Перетравність поживних речовин та баланс азоту у свиней за використання у раціонах ферментного препарату Кемзайм Політанська М.Л. Дрп Метою роботи було провести дослід та проаналізувати вплив згодовування ферментного препарату Кемзайм 5
18275 Теоретичне та експериментальне використання фітобіотика при вирощуванні курчат-бройлерів Царук Лілія Павлівна Дрп Метою даної роботи є вивчення продуктивності, забійних показників та якості м’яса курчат-бройлерів п 7
18274 Управління фінансовими ресурсами підприємств АПК Шевчук В.А. Дрп Об’єктом дослідження є фінансові ресурси підприємств АПК. Поглибленні дослідження здійснено на рівні 7
18273 «Підвищення якості і зменшення втрат м’яса птиці на стадіях виробництва в умовах Ладижинської птахофабрики» Склярук Тетяна Миколаївна Дрп теоретичне та експериментальне обґрунтування підходів до вирішення проблеми підвищення якості та ско 1
18272 Аналіз якості ставкової води та розробка заходів щодо її поліпшення населеного пункту никифоривці немирівського району Малая К. А. Дрп Водні об`єкти є першим і дуже вразливим ланцюгом усієї водної системи, їх водність, якість води та е 0
18271 Моніторинг забруднення атмосферного повітря та розробка заходів щодо його покращення в межах міста Вінниця Бондарчук В.С. Дрп Останніми роками екологічні системи потерпають від впливу антропогенних факторів. В процесі поширен 5
18269 «Вплив селену і вітаміну Е на м’ясну продуктивність відгодівельних бугайців і ветеринарно-санітарні показники яловичини» Подуфалова Я.М. Дрп Метою виконання дипломної роботи було вивчення впливу додаткового введення у раціон селену і вітамін 2
18268 Вплив гербіцидів та стимуляторів росту у технології вирощування квасолі в умовах ПП «Агротемп Плюс» с. Гальжбіївка Ямпільського району О. А. Мазяр Дрп полягала в комплексному вивченні процесів забур’янення посівів квасолі звичайної в умовах Лісостепу 1
18267 Вплив системи основного обробітку на показники родючості чорноземів реградованих при вирощуванні озимої пшениці в умовах с. Оленівка Балтського району Одеської області Жеронкін О.І. Дрп Втановити вплив різних способів основного обробітку ґрунту на його агрофізичні показники, забур’янен 0
18266 Технологія вирощування кукурудзи на зерно в умовах ФСГ «Вікторія» с. Воловодівка Немирівського району О.А. Яремчук Дрп Визначення ефективності застосування агротехнічних прийомів вирощування гібридів кукурудзи. 0
18265 Агроекологічний стан грунтового покриву територіальної громади с.старостинці погребищенського району та розробка заходів щодо їх поліпшення Гуменюк Б.І. Дрп Оцінка екологічної ситуації на території територіальної громади с. Старостинці та розробити комплекс 0
18264 Модернізація металообробного обладнання на базі токарно-гвинторізного верстату типу 1М63 Собчук Анатолій Олександрович Дрп Модернізація металообробного обладнання на базі токарно-гвинторізного верстату типу 1М63 3
18263 Модернізація металообробного обладнання на базі токарно-гвинторізного верстату типу 1М63 Уманець Олександр Олександрович Дрп Модернізація металообробного обладнання на базі токарно-гвинторізного верстату типу 1М63 0
18262 Удосконалення конструкції вузлів обробного центра на базі моделі 1122Ф3 Коржінський Григорій Олексійович Дрп Удосконалення конструкції вузлів обробного центра на базі моделі 1122Ф3 0
18261 Застосування сучасних технологій у вантажно-розвантажувальних роботах на автомобільному транспорті Антонюк Юрій Іванович Дрп Застосування сучасних технологій у вантажно-розвантажувальних роботах на автомобільному транспорті 0
18260 Підвищення ефективності роботи молоткової дробарки шляхом удосконалення конструктивно-технологічної схеми Яроцький Владислав Володимирович Дрп Яроцький В.В. «Підвищення ефективності роботи молоткової дробарки шляхом удосконалення конструктивно 1
18259 Банківська система україни: сучасні тенденції та перспективи розвитку Щур В.О. Дрп Поглиблення реформи банківської системи в Україні розглядається як одне з пріоритетних завдань еконо 11
18258 Іноземний капітал в банківському секторі України Склярук О.А. Дрп Іноземний капітал відіграє важливу роль у розвитку банківської системи та економіки будь-якої країни 7
18257 Особливості організації та методики проведення державного фінансового аудиту Сіра Вероніка Степанівна Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних положень щодо проведення дер 3
18255 Система калькулювання собівартості продукції в управлінні виробництвом: організаційно-обліковий аспект Ходор Олександр Сергійович Дрп теоретичному та методичному обґрунтуванні і розробці практичних рекомендацій щодо удосконален 4
18254 Корпоративне управління в банках україни Цимбалюк М. Дрп Організація корпоративного управління в банках України в цілому залишається на низькому рівні. Необх 4
18253 Управління фінансовою діяльністю підприємства Коломієць Д.С. Дрп Управління фінансовою діяльністю підприємства є важливою складовою формування ефективної діяльності 5
18252 Управління грошовими потоками суб‘єктів господарювання Добрянська І.В. Дрп Управління грошовими потоками — одна з найголовніших функцій фінансового менеджменту підприємства. Д 5
18251 Удосконалення економічних методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні Зеленюк А.В. Дрп Важливими завданням держави є створення таких умов діяльності підприємств, коли б вони були змушені 4
18250 Управління конкурентоспроможністю комерційного банку Жукотанський Д.О. Дрп Сучасне економічне середовище характеризується посиленням динамізму всіх процесів, у тому числі й ко 4
18249 Вплив люцернового силосу, заготовленого з консервантом «Літосил плюс» на молочну продуктивність корів Гудмінська Ю.С. Дрп Метою роботи є вивчення ефективності використання в годівлі дійних корів, люцернового силосу, загото 4
18248 Якість питної води в межах населеного пункту Бохоники Пустова Е.В. Дрп досліджено забруднення води централізованого та децентралізованого водопостачання важкими металами в 0
18247 Екологічна оцінка використання енергетичних пелетів виробництва ТОВ «Він-Пелета» М.О. Франчук Дрп Дано екологічну оцінку використання і виробництва енергетичних пелетів 1
18246 Оцінка забруднення важкими металами ґрунтів та заходи щодо зниження їх у рослинництві в умовах фермерського господарства «Чиста криниця» Гайсинського району Іванчик І.П. Дрп Сьогодні існує загальноприйнята тенденція до відновлення ґрунтів сільськогосподарського призначення, 0
18245 Екологічна придатність питної води в межах с. Свердлівка Липовецького району Слободянюк О.С. Дрп Особливим видом забруднення гідросфери є теплове забруднення, яке спричинене спуском у водойми тепл 0
18244 Моніторинг забруднення поверхневих вод річки Дністер та розробка заходів щодо їх покращення в межах м. Новодністровськ Гельрот М.О. Дрп Кількість хімічних забруднювачів води постійно зростає. У 1992 році їх зафіксовано вже 959 різновиді 0
18243 Екологічне обгрунтування заходів щодо покращення стану грунтів Калинівського району Вінницької області Марчук О.В. Дрп Мета досліджень полягала в проведенні оцінки агроекологічного стану ґрунтів орних Калинівського райо 0
18242 Облік і аудит фінансових результатів операційної діяльності підприємства Мотузяник Леся Юріївна Дрп Об’єкт дослідження - облік та аудит фінансових результатів підприємства. Мета - обґрунтування тео 5
18241 Правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні Грушко Софія Юріївна Дрп В роботі досліджено правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні, охарактеризовано пра 1
18240 Розробка іобгрунтування параметрів робочого органу розпушувача грунту ротаційно-коливальної дії» Слонівський Ігор Анатолійович Дрп Робота виконана в 2018 році на кафедрі експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу, 1
18239 Фінансова безпека підприємства: методи оцінки та формування механізму її забезпечення Островська І.В. Дрп В дипломній роботі визначено особливості формування механізму фінансової безпеки, методи оцінки та р 15
18238 Управління мотивацією в системі кадрового менеджменту підприємств АПК Буряченко П.А. Дрп Об’єктом дослідження є мотивація персоналу в системі кадрового менеджменту підприємств АПК. Поглибле 5
18237 Дослідження роботи та обґрунтування параметрів малогабаритної дробарки зернових кормів Завірюха Богдан Олександрович Дрп Магістерська робота присвячена вдосконаленню робочого органу малогабаритних дробарок зернових кормів 0
18236 «Вивчення строків посіву на ріст і розвиток квасолі звичайної в умовах дослідного поля ВНАУ» Середа Аліна Петрівна Дрп Проведено порівняльну оцінку сортів квасолі звичайної за строками сівби, виділено сорти, які найкращ 0
18235 Формування кадрового потенціалу підприємства (за матеріалами ПОП «Зоря») Присяжнюк О.Р. Дрп Предмет дослідження - сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів формування кадрового 1
18234 розвиток сучасних технологій надання банківських послуг в україні Стефанишина Дарина Валеріївна Дрп Розв`язання проблем оптимізації функціонування ринку банківських послуг в Україні є одним із ключови 2
18233 Оптимізація впливу біопрепаратів за органічного виробництва столового буряка в умовах ботанічного саду «поділля» внау Івановський Д.В. Дрп З метою отримання високих і сталих врожаїв коренеплодів столового буряка під час вирощування сортів 2
18232 Прогнозування банкрутства в системі антикризового управління підприємством Яворська О.М. Дрп дослідження системи антикризового фінансового управління взагалі та на конкретному підприєм 10
18231 Організація фінансового менеджменту на підприємстві Михальчишин М.С. Дрп В дипломній роботі надано пропозиції по вдосконаленню організації фінансового менеджменту на 11
18230 Облікове забезпечення та аудит доходів сільськогосподарського підприємства Рябоконь Наталія Петрівна Дрп Предметом дослідження є організація та методика ведення обліку та аудиту доходів у сільськогосподарс 7
18229 Оцінка інтенсивності забруднення ґрунтів важкими металами та заходи щодо підвищення їх якості в умовах Слободи –Шаргородської Шаргородського району Максюта І.О. Дрп Досліджено рівень забруднення важкими металами ґрунтів ФГ «Врожайне» Слободи-Шаргородської 0
18228 Оцінка якості квіткового пилку, виробленого бджолами в умовах інтенсивного землеробства Рибчук Р.В. Дрп Вивчено вмiст окремих важких металiв у квітковому пилку, виробленого бджолами в умовах інтенсивного 1
18227 Оцінка якості квіткового пилку, виробленого бджолами в умовах інтенсивного землеробства Рибчук Р.В. Дрп Вивчено вмiст окремих важких металiв у квітковому пилку, виробленого бджолами в умовах інтенсивного 1
18226 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк Савіна І.А. Дрп Об’єкт дослідження – система управління фінансовими ресурсами сільськогосподарського товариства з об 2
18225 Дослідження енергетичних показників автомобіля при ДТП Наконечний Володимир Петрович Дрп У магістерській роботі розглядаються елементи математичної теорії пластичності, а також феноменологі 0
18224 Оцінка впливу діяльності ПАТ « Вінницький олійножировий комбінат» на забруднення повітря К.А. Охріменко Дрп Досліджено вплив підприємства на забруднення повітря та розроблено заходи щодо зниження впливу на по 4
18223 Екологічний менеджмент в системі євроінтеграції Потієнко О.В. Дрп Зміст роботи включає вступ, три розділи, висновки та пропозиції, список використаних джерел та додат 4
18222 Розвиток банківського маркетингу в сучасних умовах Рибак І.В. Дрп Банківський маркетинг представляє окрему галузь в маркетингу. З огляду на політичну, економічну ситу 2
18221 Правове забезпечення зовнішньої безпеки україни Сінгаєвський В.О. Дрп Порівняльно-правовий аналіз законодавства з питань забезпечення безпеки України та держав-членів ЄС 0
18220 Стан питної води та шляхи підвищення її якості в умовах м. Вінниця Прунський Дрп З якістю питної води пов’язаний стан здоров’я людей, екологічне безпечне харчування, вирішення пробл 1
18219 Моніторинг забруднення важкими металами ґрунтів сільськогосподарського призначення населеного пункту Сутиски Тиврівського району Куценко Дрп Одним із важливих середовищ, що зазнає суттєвого впливу, відрізняється стійкістю і стабільністю – є 0
18218 Особливості вирощування та використання в озелененні Вінниччини видів роду Iris L. Гуляйко О.В., керівник: Прокопчук В.М. Дрп Види роду IrisL. є перспективними для застосування в озелененні, причомубільшість з них мають ви 1
18217 Оцінка декоративних якостей культур закритого середовища для проектування «Композиції у фітомодулі» в умовах інтер’єру Смірнова А.М., керівник: Прокопчук В.М. Дрп В роботі приведена оцінка декоративних якостей культур закритого середовища для проектування «комп 0
18216 Дослідження ризику електротравматизму в електроустановках високої напруги Мусійчук Михайло Олегович Дрп В дипломній роботі розглядаються методологія, концепція, методи, засоби та критерії оцінювання коле 1
18215 Продуктивні якості курчат бройлерів за згодовування нових кормових добавок Остапишин Д.В. Дрп У роботі досліджено динаміку живої маси та витрати кормів продуктивність та курчатами за використан 1
18214 Інформаційно-консультаційне забезпечення управлінням конкурентоспроможністю підприємства Ю.П. Ковальчук Дрп Актуальність досліджуваної проблеми базується на розвитку аграрного сектора, щодо поліпшення інформа 2
18213 Вплив макро та мікроелементів на урожайні та якісні показники насіння соняшнику в умовах ПП Пултагро-ритм Вінницького району Вінницької області С.Д. Когут Дрп На основі проведених польових дослвджень визначено продуктивність соняшнику залежно від густоти сто 1
18212 Фінансовий конролінг на підприємствах малого бізнесу Шиманська Олена Павлівна Дрп Економічні реформи, які здійснюються в нашій державі, в значній мірі повинні впливати на зміцнення т 12
18211 Банківські фінансові інновації для аграрної сфери Овчаров Максим Ярославович Дрп Нині банківський бізнес презентується безперервними фінансовим та технологічними удосконаленнями, рі 8
18210 Фінансовий менеджмент платоспроможності підприємства Тимченко Ольга Віталіївна Дрп обґрунтування теоретичних положень та розробка науково-методичних рекомендацій щодо забезпечення аде 4
18209 Інформаційно-консультаційне забезпечення управління персоналом сільськогосподарського підприємства Трачук Р.В. Дрп