The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17914
Title: Формування та розвиток корпоративної культури на підприємстві (за матеріалами ПП «ВО Елна-Сервіс»)
Authors: Вербовецький О.М.
Keywords: алгоритм, ефективність, корпоративна культура, оптимізація, персонал, принципи, управління.
Date of publication: 2018-11-16 08:05:17
Last changes: 2018-11-16 08:05:17
Year of publication: 2018
Summary: Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів щодо формування та розвитку корпоративної культури на підприємстві.
Об’єктом дослідження є процеси формування корпоративної культури на підприємстві на прикладі ПП «ВО Елна-Сервіс».
Метою дипломної роботи є визначення характерних ознак процесу формування корпоративної куль¬тури, виявлення й обґрунтування її значення в діяльності підприємств та обґрунтування й розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо формування ефективної корпоративної на підприємстві.
Методи дослідження – емпіричні та теоретичні, синтез, індукція та дедукція, факторний аналіз, табличний аналіз, методи порівняльних характеристик тощо.
В результаті виконання дипломної роботи досліджено сутність, характерні риси та особливості корпоративної культури на підприємстві; розглянуто методичні підходи до оцінювання корпоративної культури, встановлено фактори які впливають на її ефективність.
В процесі дослідження встановлено, що корпоративна культура в ПП «ВО Елна-Сервіс» знаходиться на задовільному рівні й відповідним чином впливає на ефективність використання персоналу та функціонування підприємства вцілому. Виходячи з цього, необхідною умовою формування ефективної корпоративної культури на підприємстві є дотримання наступних послідовних кроків:
1. Керівництву підприємства варто звернути особливу увагу на основні передумови формування ефективної корпоративної культури. На нашу думку, корпоративна культура складається з певних рівнів – зовнішнього, базового та внутрішнього, які відповідним чином впливають на її формування та розвиток.
Ми вважаємо, що шляхи формування корпоративної культури включають в себе: довгострокову практичну діяльність, діяльність керівника, штучне формування організаційної культури, природний відбір найкращих норм, правил і стандартів.
2. Використовувати пропонований нами механізм формування корпоративної культури в системі управління підприємством. На нашу думку доцільним є впровадження в процес управління корпоративною культурою вартісної основи. Вартісний підхід до формування корпоративної культури підприємства полягає в тому, що кінцевою метою такого формування є максимізація прибутку підприємства. Подібний підхід полягає у здійсненні цілого ряду заходів, спрямованих на підвищення ефективності корпоративної культури саме з погляду її здатності брати участь у підвищенні прибутку підприємства. Відповідно до вищевикладеного, нами запропонований механізм формування корпоративної культури на підприємстві.
3. Застосовувати в практичній діяльності розроблений алгоритм впровадження корпоративної культури, який передбачає такі етапи:
- аналіз внутрішніх організаційних процесів підприємства;
- аналіз психологічного клімату на підприємстві;
- формування моделі корпоративної культури;
- впровадження моделі корпоративної культури;
- підтримка моделі корпоративної культури.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17914.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17914.pdf Size : 829146 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska