The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17698
Title: Бюджетні ресурси та державний контроль їх використання
Authors: КРАМСЬКА Юлія Володимирівна
Keywords: державний фінансовий контроль, бюджетні ресурси, бюджетні кошти, аудит ефективності, державний аудит, цільове фінансування
Date of publication: 2018-11-08 14:27:43
Last changes: 2018-11-08 14:27:43
Year of publication: 2018
Summary: Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів державного фінансового контролю використання бюджетних ресурсів.
Об’єктом дослідження є процес проведення державного контролю за ви-користанням бюджетних коштів на сільськогосподарському підприємстві ПСП «Поділля-Агро» с. Бірків Літинського району Вінницької області.
Мета дипломної роботи полягає у поглибленні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення державного фінансового контролю використання бюджетних ресурсів. Для досягнення поставленої мети визначені та реалізовані наступні завдання: розкрити економічну сутність, мету та завдання державного фінансового контролю; його види, форми та методи; здійснити оцінку сучасного стану державного фінансового контролю за використанням бюджетних ресурсів; розкрити особливості організації та методики державного фінансового аудиту; розробити практичні пропозиції з удосконалення державного фінан-сового контролю використання бюджетних ресурсів.
За результатами дослідження розроблено та впроваджено рекомендації щодо вдосконалення діючої методики державного фінансового контролю.
Основні положення, пропозиції та висновки, викладені у магістерській дипломній роботі є результатом самостійного наукового дослідження, комплексом теоретичних і практичних питань, пов’язаних з державним фінансовим контролем за використанням бюджетних ресурсів. Одержані ре-зультати можуть бути використані в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17698.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17698.pdf Size : 1267500 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska