The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17297
Title: Перспективи і напрямки сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього ступеня за спеціальністю 208 «Агроінженерія», 133 Галузеве машинобудування, 2
Authors: Середа Л. П., Зінєв М. В.
Keywords: Системи землеробства, обробіток грунту, сівба, захист культур, внесення добрив, сільськогосподарські машини, No-Till, Strip-Till
Date of publication: 2018-09-28 15:10:53
Last changes: 2018-09-28 15:10:53
Year of publication: 2018
Summary: Стрімкий розвиток технологій не оминув і галузь механізації сільського господарства. Сьогодні сільськогосподарському виробнику, для успішного ведення господарської діяльності вже не досить мати землю та техніку. Підвищення врожаїв, покращення якості виробленої продукції можливо досягти лише за рахунок впровадження інтенсивних низько затратних технологій.
Дисципліна перспективи і напрямки сучасного сільськогосподарського виробництва має на меті надати студентам інформацію про сучасні технології та засоби механізації технологічних процесів виробництва сільськогосподарської продукції, навчити їх правильно обирати склад технологічних комплексів для інтенсифікації технологічних процесів, що забезпечило б максимальний вихід сільськогосподарської продукції з мінімальними затратами, і високим рівнем екологічності.
Суть дисципліни полягає в: ознайомленні студентів з існуючими на даний момент найбільш перспективними технологіями та засобами механізації технологічних процесів, при виробництві сільськогосподарської продукції; навчанні студентів правильно оцінювати існуючі технічні рішення; навчитись обґрунтованому вибору засобів механізації та впровадженню ефективних технологій в виробництво.
Правильний вибір технології за багатьма критеріями сприяє скороченню витрат на всіх видах робіт, та підвищенню ефективності на основі оптимізації і поліпшення організації робіт, їх ви¬конання з використанням сучасних технологій та новітніх технічних рішень.
Завдання дисципліни багатопланові:
 вибір науково обґрунтованої організації земельної території господарства;
 організація раціональної структури посівних площ та сівозмін;
 вибір системи механізованого обробітку ґрунту;
 розробка раціональної системи удобрення;
 впровадження дієвої системи захисту сільськогосподарських культур від шкідників, бур’янів та хвороб;
 розробка системи заходів захисту ґрунту від ерозії;
 розробка системи автоматизації даних технологічних процесів;
 вибір систем науково обґрунтованої організації ведення тваринництва;
 розробка ефективної системи виробництва кормів;
 зміцнення кормової бази тваринництва;
 впровадження високопродуктивних технологій виробництва продукції тваринництва;
 автоматизація виробництва продукції тваринництва.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- знати: як визначити рівень технологій, що використовуються в господарстві (екстенсивні, перехідні чи інтенсивні);
- уміти: оптимізувати технології і вибрати систему машин для отримання найвищого результату з мінімальними затратами матеріальних та трудових ресурсів, з врахуванням забезпечення екологічного процесу виробництва сільськогосподарської продукції;
- володіти: знаннями про існуючі напрямки розвитку технологій та засобів механізації технологічних процесів.
Програма дисципліни реалізується шляхом викладення теоретичного матеріалу, проведення практичних та лабораторних занять як у начальному закладі так і у виробничих умовах.
Базовим навчальним планом на вивчення дисципліни відведено 120 год. у тому числі 32 годин для проведення лекцій, 28 год. практичних занять, 60 год. на самостійне опрацювання.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17297.pdf
Publication type: Навчальні програми
Publication: Перспективи і напрямки сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17297.pdf Size : 799058 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska