The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19617
Title: Методика навчання майбутніх агроінженерів
Authors: Олійник Н.А.
Keywords: практична підготовка, методика практичної підготовки майбутніх інженерів-дослідників із механізації сільського господарства, професійні уміння і навички, атестаційний блок
Date of publication: 2019-02-25 11:46:20
Last changes: 2019-02-25 11:46:20
Year of publication: 2018
Summary: Статтю присвячено пошуку ефективних способів підвищення якості вищої аграрної освіти з позицій механізації сільського господарства. Визначено, що перехід до інтелектуальномістких технологій, які потребують інформаційного забезпечення в галузі аграрного сектору, передбачає становлення нової освітньої формації, що супроводжується зміною вузькоспеціалізованих компетенцій майбутніх фахівців, та вимагає у постійну самопідготовку. Метою нашого дослідження було розробити, науково обґрунтувати та експериментально перевірити методику практичної підготовки інженерів-дослідників із механізації сільського господарства освітньо-кваліфікаційного рівня «магістрів» напряму підготовки «Агроноінженерія» на прикладі вивчення студентами дисципліни «Використання техніки в АПК». Слід відзначити, що методика практичної підготовки майбутніх інженерів-дослідників із механізації сільського господарства на лабораторних заняттях побудована з використанням позитивних елементів організації навчального процесу за кредитною ситсемою, що передбачає поділ навчального матеріалу занять на змістові блоки, визначення структури атестаційних блоків та уточнення структури навчальних елементів; визначення мети кожного атестаційногоблоку; організація попередньої підготовки студентів до проведення лабораторних занять; розробка структури тестових завдань для контролю знань, тощо.
В результаті дослідження, з’ясовано що поєднання лекційного, лабораторного та практичного заняття показує високий результат знань, умінь і навичок у порцесі вивчення дисципліни «Використання техніки в АПК».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19617.pdf
Publication type: Статті
Publication: Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2018. - Вип. 60, Т. 2. - С. 134-138.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19617.pdf Size : 182823 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska