The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15146
Title: Дослідження процесу подрібнення зернової сировини вібродисковою дробаркою
Authors: Дерман Роман Олександрович
Keywords: вібродискова дробарка, зерновий матеріал, подрібнення, продуктивність, енерговитрати, коливання.
Date of publication: 2018-02-12 14:47:49
Last changes: 2018-02-12 14:47:49
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 3 розділів, висновку, списку
використаної літератури. Повний обсяг роботи 95 сторінок, у тому числі 70
сторінок основного тексту, 42 рисунки та 18 таблиць.
Робота присвячена вирішенню актуально-практичної задачі,
інтенсифікації процесу подрібнення зернової сировини при виробництві
кормів для тваринництва за рахунок комплексного технологічного впливу на
оброблюване середовище.
В результаті аналізу існуючих конструктивних рішень для реалізації
процесу подрібнення зернової сировини визначено, що існуючі методи не
повною мірою відповідають сучасним тенденціям зменшення енергозатрат і
підвищення ефективності робочого процесу, зокрема при обробці матеріалу з
вологістю вище базисної норми мають місце значні енергозатрати
обумовлені збільшенням пластичності зерна та адгезійних сил, що
призводить до забивання сепараційної поверхні. Визначено, що одним з
напрямків вирішення проблеми інтенсифікації технології приготування
кормів є використання вібраційних методів силового впливу на продукцію,
що обробляється при реалізації ударно-ріжучого дії виконавчих органів.
В результаті проведених експериментальних досліджень отримано
амплітудно-частотні та енергетичні характеристики вібродискової дробарки.
При дослідженні технологічних характеристик даного процесу встановлено
залежність продуктивності машини від кутової частоти ротора, діаметра
отворів сепараційної поверхні та відносної вологості матеріалу. У результаті
багатофакторного експерименту отримані математичні моделі у вигляді
множинного регресії другого порядку, які адекватно відображають процес
подрібнення.
Очікуваний річний економічний ефект у 223 262 грн. за терміну
окупності капіталовкладень – 0,65 років.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15146.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15146.pdf Size : 2674601 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska