The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17549
Title: Міжнародні розрахунки і валютні операції. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справ
Authors: Алескерова Ю.В., Гуцаленко О.О.
Keywords: Міжнародні розрахунки і валютні операції
Date of publication: 2018-10-31 15:22:34
Last changes: 2018-10-31 15:22:34
Year of publication: 2018
Summary: Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни,
передмову (вступ); орієнтовну структуру навчальної дисципліни; зміст
самостійної роботи; критерії та шкалу оцінювання знань і умінь студентів;
інформаційний обсяг навчальної дисципліни; орієнтовний перелік тем
практичних занять; список літератури навчальної дисципліни «Міжнародні
розрахунки і валютні операції». Призначена для студентів освітнього ступеня
«Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 72
«Фінанси, банківська справа та страхування»
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17549.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17549.pdf Size : 651191 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska