The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17298
Title: Економічна теорія. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління і адміністрування» спеціальності – 073 «
Authors: Брояка А.А., Хаєцька О.П.
Keywords: економічна теорія, товар, гроші, капіта, інфляція, безробіття, платіжний баланс, державний борг, соціально-економічний розвиток
Date of publication: 2018-09-28 15:13:00
Last changes: 2018-09-28 15:13:00
Year of publication: 2018
Summary: Програма нормативної навчальної дисципліни «Економічна теорія (основи економічної теорії)» визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни. Програма дисципліни містить структуру всього курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робота) для вивчення дисципліни та набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знань, формування у них нового економічного мислення, адекватного ринковим відносинам, формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17298.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17298.pdf Size : 537021 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska