The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19427
Title: Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті України та інших країн світу
Authors: Ушкаленко І.М.
Keywords: інформаційно-комп’ютерні технології, інформатизація освіти, інформаційне суспільство
Date of publication: 2019-02-06 16:48:06
Last changes: 2019-02-06 16:48:06
Year of publication: 2018
Summary: Рівень розвитку країни значною мірою визначається рі-внем розвитку освіти, яка повинна на нинішньому етапі роз-витку цивілізації швидко й адекватно реагувати на потреби суспільства, позбавляючись шляхом проведення кардиналь-них реформ притаманного теперішній освіті консерватизму. Одним із важливих чинників реформування освіти є її інфо-рматизація.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19427.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Інформаційне суспільство: стан та напрями розвитку з урахуванням регіональних умов : матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. - С. 148-150.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19427.pdf Size : 184409 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska