The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18211
Title: Банківські фінансові інновації для аграрної сфери
Authors: Овчаров Максим Ярославович
Keywords: банкывські інновації, фінансові інновації, лізинг, аграні розписки, банк, АТ ОТР банк
Date of publication: 2018-11-28 11:28:13
Last changes: 2018-11-28 11:28:13
Year of publication: 2018
Summary: Нині банківський бізнес презентується безперервними фінансовим та технологічними удосконаленнями, різноманіттям спектру банківських продуктів, а також розвитком комунікацій взаємодії з суб’єктами аграрної сфери. Банкам важливо прогнозувати тренди змін клієнтських переваг в аграрній сфері, щоб вчасно та якісно задовольнити нові запити.
Для цього необхідно розробляти та впроваджувати інноваційно-фінансові технології в аграрній сфері, що передбачає формування не тільки унікальних банківських програм, але і більш ефективних комунікацій, здатних зменшити витрати банку та примножити прибутки. Значущість цього наукового завдання актуалізується тим, що помітна група суб’єктів аграрної сфери знаходиться у скрутному фінансовому становищі, що потребує нетрадиційних інноваційно-фінансових технології та методів банківського обслуговування й перспективних комунікацій.
Окремі аспекти проблеми сутності та освоєння банками інноваційно-фінансових технологій в аграрній сфері розглядали українські та зарубіжні вчені: Ю. Алескерова, І. Балабанов, В. Борисова, Н. Ботвіна, І. Гончарук, Л. Вдовекно, М. Дем’яненко, Г. Калетнік, О. Лаврушин, Є. Новосьолова, О. Олійник, О. Петрук, О.Прутська та ін. Незважаючи на значний доробок науковців щодо розгляду цієї важливої проблематики, за контурами сучасних розвідок залишилися окреслення завдань та можливих векторів формування й розвитку інноваційної діяльності банків при обслуговуванні суб’єктів аграрної сфери, адаптованих до вітчизняних економічних реалій, що означує простір для подальшого розгортання наукових пошуків.
Доцільність визначення та наукового обґрунтування напрямів й завдань розвитку банківських інноваційно-фінансових технологій в аграрній сфері України за кризових дисбалансів економічного простору відповідно з викликами сьогодення та запитами і вимогами сучасного етапу його поступу, потреба у визначенні можливостей розвитку інноваційно-фінансових технологій банків в аграрній сфері, розробці стратегій їх нарощення та векторів формування клієнтоорієнтованих інноваційно-фінансових технологій в аграрній сфері підтверджують слушність вибору теми дипломної роботи, її мету і основні завдання.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18211.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: Керівник дипломної роботи Алескерова Юлія Володимирівна
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18211.pdf Size : 2672259 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska