The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Методичні матеріали

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13574 Овочівництво закритого грунту. Практикум Вдовенко С.А., Чернецький В.М., Паламарчук І.І. 2017 451
13568 Ремонт машин та обладнання. Методичні вказівки до виконання лабораторн о - практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Паладійчук Ю.Б., Труханська О.О. 2017 125
13567 Ремонт сільськогосподарських машин. Методичні вказівки до виконання лабораторно - практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» Швець Л. В., Труханська О.О., Завальнюк П.Г. 2017 24
13566 «Ремонт машин» Методичні вказівки по виконанню курсового проекту для студентів денної та заочної форми навчання Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Спеціальності 208 “Агроінженерія” Освітнього ступеня «магістр» та освітньо-ква Паладійчук Ю.Б., Труханська О.О., Зінєв М.В. 2017 218
13559 «Основи управлінського консультування». Методичні рекомендаці ї для організації, виконання практичної та самостійної роботи студентів ІІ - го освітнього ступеня «Магістр » галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування спец іальності: 8.03060101 «Мен Самборська О.Ю. 2017 5
13558 "Основи управлінського консультування". Методичні рекомендаці ї для організації, виконання практичної та самостійної роботи студентів ІІ - го освітнього ступеня «Магістр » галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування спец іальності: 8.03060101 «Мен Самборська О. Ю. 2017 5
13557 "Управління персоналом". Методичні вказівки для організації та написання курсової роботи для студентів денної та заочної форми навчання освітньо - кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент організацій та а Самборська О. Ю., Пронько Л. М., Колесник Т. В. 2017 13
13555 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.0990103 - "Лісове і садово-паркове господарство" освітньо-кваліфікаційний рівень - "Бакалавр" Голюк Ю.В. 2017 34
13553 Навчальний термінологічний словник з християнської релігії для студентів ОКР «Бакалавр» Левчук К.І., Мазило І.О., Муханов В.М. 2017 12
13552 Рослинництво. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету Поліщук І.С., Мазур В.А., Мазур О.В., Телекало Н.В. , Шляхтуров Д.С., Шевченко Н.В. 2017 214
13551 Лікарські рослини. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету Поліщук І.С., Мазур В.А., Телекало Н.В. 2017 92
13550 Лікарські рослини. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «сільське господарство та лісництво» напряму підготовки 6.090101 – «агрономія» за освітньо-квалі Поліщук І.С., Телекало Н.В. 2017 174
13549 "Промислова екологія" Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Магістр» Швець В.В., Алєксєєв О.О. 2017 10
13548 Екологічна паспортизація територій і підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0401 - «Природничі науки» напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охо Мудрак Г.В. Алєксєєв О.О. 2017 51
13547 Методи і організація досліджень в насінництві: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство освітнього ступеня магістр спеціальності 201 «А Поліщук І.С., Шляхтуров мД.С., Мазур О.В., Циганський В.І. 2017 15
13546 Методологія та організація наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» освітній ступінь «Магі Поліщук І.С., Шляхтуров Д.С. , Мазур О.В. 2017 83
13545 Світові системи захисту рослин. Конспект лекцій для студентів освітнього ступеня "магістр", напрям підготовки 8.09010101 "Агрономія" Окрушко С.Є. 2017 13
13544 Світові системи захисту рослин. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів освітнього ступеня "магістр", напрям підготовки 8.09010101 "Агрономія" Окрушко С.Є. 2017 14
13543 Моделювання технологічних процесів і систем. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами агрономічного факультету ступінь «Магістр» напряму підготовки 201 «Агрономія» Колісник О.М., Ватаманюк О.В. 2017 566
13537 "Організація готельного господарства". Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету економічного освітньо - кваліфікаційного р івня «Бакалавр» напряму підготовки 6.140101 «Готельно рестор Юр'єв В.І 2017 19
13535 Пост-аудит в митній службі. Методичні вказівки для організації самостійної роботи (тестові завдання) студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» фаховог Фабіянська В.Ю.,Томашук І.В. 2017 6
13534 Облік в банках. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього рівня бакалавр спеціальності 6.030509 «облік і аудит» галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» Корпанюк Т.М. 2017 47
13533 Облік в бюджетних установах: метод. рек. для сам. роб. студентів освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної форми навчання Китайчук Т.Г, Янчук Г.В. 2017 169
13531 Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни фізичне вивонання. Легка атлетика для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей Перепелиця М.О. 2017 11
13530 Механіко-технологічні властивості сільськогосподаських матеріалів.Конспект лекцій для студентів-бакалаврів галузі знань: 20 – аграрні науки та продовольство; машинобудування, напряму підготовки: 208 – агроінженерія та 133 – галузеве машинобудування Паламарчук І.П., Липовий І.Г., Зозуляк О.В. 2017 27
13529 "Місцеве самоврядування" Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів другого освітнього рівня «магістр» спеціальності 074 публічне управління та адміністрування в аграрних вищих навчальних закладах Пронько Л.М. 2017 7
13527 Вступ до спеціальності. Методичні вказівки для проходження навчальної практики з предмету «Вступ до спеціальності» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент " Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В. Гонтарук Я.В. 2017 29
13526 Вступ до спеціальності. Методичні вказівки для проведення практичних занять з предмету «Вступ до спеціальності» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент " Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В. Гонтарук Я.В. 2017 39
13525 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Мушит С.О.,Бондаренко В.В. 2017 12
13524 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для лабораторних робіт для магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Мушит С.О., Бондаренко В.В. 2017 16
13521 Кролівництво і звірівництво. Мето дичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 - «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Трачук Є.Г. 2017 15
13421 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами першого курсу агрономічного факультету галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність: 206 «Садово-паркове господарство» Солоненко В.І., Ватаманюк О.В. 2017 19
13420 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів ОКР «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподат Томчук О.В., Прутська Т.Ю. 2017 55
13419 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів ОКР «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподатку Томчук О.В., Прутська Т.Ю. 2017 75
13407 Землеробство: Методичні вказівки до проведення навчальної практики студентами 2-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання з галузі знань 09014 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» освітньо-кваліф Заболотний Г.М., Пелех Л.В. 2017 8
13406 Методологія сучасних екологічних досліджень: теорія і практика. Навчально-методичний посібник Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Кравчук Г.І. 2017 53
13404 Екологічна раціоналізація сучасних технологій. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форм по спеціальності 101 «Екологія»./ Кравчук Г.І. 2017 5
13403 Екологія рослин. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання зі спеціальності 101 «Екологія» для організації самостійної роботи Кравчук Г.І. , Краєвська Л.С. 2017 44
13402 Основи хімічної екології. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузь знань: 0401 – «природничі науки» за напрямком підготовки 6.040106 «екологія, охорона навколишнього середовища т Кавун Е.М., Войтко О.С. 2017 30
13401 Природоохоронне інспектування. Методичні вказівки до проведення практичних занять та до виконання самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та з Мудрак Г.В., Войтко О.С. 2017 63
13400 Урбоекологія. Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 –«Екологія, охорона навколишнь Кавун Е.М., Настояща А.М. 2017 36
13399 Ландшафтна архітектура. Методичні вказівки для виконання курсового проекту студентами за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство Прокопчук В.М., Монарх В.В. 2017 14
13398 Ландшафтна архітектура. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" денної та заочної форми навчання Прокопчук В.М., Монарх В.В. 2017 166
13387 Технологія консервування плодів та овочів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.051701 «Х арчові технології та інженерія Циганський В.І., Цигансмька О.І., Кириленко Л.В., Мудрицька Л.М. 2017 40
13372 Менеджмент. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» факультету обліку та аудиту Мазур К.В., Підвальна О.Г. 2017 15
13371 Менеджмент організацій. Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» Фіщук Н.Ю. 2017 8
13364 Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка виробництва сільськогосподарської продукції» спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» ОКР «Магістр» Коляденко Д.Л. 2017 11
13363 Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Еколого-економічні системи агропромислового виробництва» спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» ОКР «Магістр» Коляденко Д.Л. 2017 2
13362 Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка буряківництва» спеціальності 7.09010101 «Агрономія» ОКР «Спеціаліст» Коляденко Д.Л. 2017 1
13348 Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва. Методичні вказівки до лабораторних робіт студентів - магістрів денної форми навчання із спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” Зотько М.О. 2017 11
13315 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання напряму пі дготовки 6.051701 «харчові технології та інженерія» частина 2 «технологі чні розрахунки молока – сировини і готової прод Семко Т.В.,Бережнюк Н.А., Соломон А.М. 2017 62
13264 Лінгвокраїнознавчі аспекти викладання граматики англійської мови в аграрному ВНЗ: методичні рекомендації Кравець Р.А. 2017 6
13262 Використання тренажерних пристроїв в системі оздоровчого тренування: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей Ковбій Н.М. 2017 3
13261 Техніко-тактичні дії гри з гандболу: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей Рудницький В.Б. 2017 5
13260 Дихання в оздоровчій фізичній культурі. Методичні вказівки для практичних занять студентів всіх спеціальностей ВНАУ Олійник Н.А. Перепелиця М. О. 2017 7
13259 Методичні вказівки до використання фізичних вправ для профілактики захворювань для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної форми навчання Семко Т. В., Олійник Н.А. 2017 3
13255 Психологія. Методичні вказівки для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знан ь 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» Клибанівська Т.М. 2017 6
13254 Теологія. Методичні рекомендаці ї та плани семінарських занять з дисципліни для підготовки студентів ОКР „бакалав р” за спеціальностями: агрономія – 6090101; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 6090102; екологія та охорон Мазило І.В., Муханов В.М., Калач Д.М. 2017 18
13204 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «харчові технології та інженерія» частина 1 «технологія виробництва молока – сировини і готової продукції» Семко Т.В., Бережнюк Н.А., Новгородська Н. В. 2017 122
13203 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів денної форми навчання з напрямупідготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»освітнього ступеню «Бакалавр» Соломон А.М., Семко Т.В., Фабіянська О.Л. 2017 106
13202 Основи харчових виробництв. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6. 051701 «Харчові технології та інженерія» 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукці Соломон А.М. 2017 27
13198 “Аквакультура водойм України». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки магістр 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Непорочна О.Т., Мушит С.О. 2017 20
13197 Податковий аудит:Методичні вказівки для проведення практичних заня ть для студентів галузі знань 0305 « Економіка та підприємництво » напряму підготовки 6.030509 « Облік і аудит » спеціалізації “ Контроль в митних органах ” ОКР « Бакалавр » денної фор Шевчук О.Д., Вахновська О.В. 2017 11
13196 Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» за ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Яремчук Н.Ф., Прутська Т.Ю., Бурко К.В. 2017 45
13195 Управлінський облік. Методичні вказівки і завдання для виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за напрямом підготовки 6.030509 “Облік і аудит”. – 2-ге вид., перероб. і доп. / І Лепетан І. М., Бурко К.В. 2017 181
13194 Бухгалтерський облік. Робочий зошит для проведення навчальної практики студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» за ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Яремчук Н.Ф., Прутська Т.Ю. , Бурко К.В 2017 84
13193 Методичні вказівки про проведення навчальної практики з «Статистики грошово-кредитних систем» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фін Корнійчук А.М., Фурман І.В., Пльонсак О.Л., Томашук І.В. 2017 7
13191 Гідротехніка та проектування рибницьких підприємств. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять для студентів другого курсу ВБА за напрямом підготовки 6.090102 «Водні біоресурси та аквакультура».Частина 1 Мисенко О.О., Гончарук А.П. 2017 41
13190 Технологічне обладнання у бджільництві. Методичні в казівки до проведення та виконання практичних занять для студентів факультет у технології виробництва і переробки продукції тваринництва Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П., Балух Н.М. 2017 6
13189 Теоретичні основи аквакультури. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Сироватко К.М. 2017 26
13187 Філософські проблеми відношення людини до природи. Колос О. В 2017 2
13176 Організація аграрного бізнесу. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва денної форми навчання спеціальності 8.09010201 «технол Красняк О. П. 2017 32
13175 Технологія виробництва продукції бджільництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання із напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і пе Разанова О.П. 2017 47
13174 Технологія виробництва продукції бджільництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів заочної форми навчання із напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Разанова О.П. 2017 80
13173 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів першого курсу денної форми навчання здобувачів вищої освіти першого освітньо-професійного рівня «бакалавр» спеціальності 204 «Технологія виробництва та п Царук Л.Л, Бережнюк Н.А. 2017 81
13172 Хімія з основами біогеохімії: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 101- «Екологія». Частина 1 Марчак Т.В., Маслоїд А.П. 2017 23
13171 Хімія з основами біогеохімії: Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 101- «Екологія» Марчак Т.В., Маслоїд А.П. 2017 16
13170 Конярство. Методичні вказівки до проведення та виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання з напряму підготовки 6.090102 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Постернак Л.І., Кучерявий В.П. 2017 238
13166 Податковий аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” спеціалізації “Контроль в митних органах” ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми Шевчук О.Д. 2017 9
13165 Теорія напружень і деформацій. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітнього ступеню бакалавр для спеціальностей 208 – Агроінженерія та 133 – Галузеве машинобудування Сивак Р. І., Деревенько І. А. 2017 34
13163 Значення бігу як оздоровчого засобу: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей Льовкін В.В. 2017 3
13161 «Державні фінанси». Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування Марценюк-Розарьонова О.В. Руда О.Л. 2017 105
13158 «Історія фінансів, грошей та кредиту». Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління Марценюк-Розарьонова О.В. Руда О.Л. Янчук В.І. 2017 44
13157 Інформаційний бізнес. Методичні вказівки для проведення лабораторних та самостійних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Рузакова О.В. 2017 15
13156 Прикладна математика. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять та організації самостійної підготовки студентів спеціальностей: 133 «Галузеве машинобудування»; 141¬ «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 208 Агроінженерія Дзісь В.Г., Новицька Л.І. 2017 43
13149 Організація та проектування фірм в АПК. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та з організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету менеджменту і права, галузі знань 0306 «Менеджмент і адміні Красняк О.П., Довгань Ю.В. 2017 16
13148 Методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка (спеціалізації «Економіка довкілля та природних ресурсів») для здобуття друг Шаманська О.І., Кірєєва Е.А. , Бурлака Н.І., Коломієць Т.В. 2017 21
13147 Митне регулювання. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2017. – 73 с. Кірєєва Е.А., Салькова І. Ю., Коломієць Т. В. 2017 38
13143 Ефективність інформаційних систем. Методичні вказівки для проведення лабораторних та самостійних робіт дл я здобувачів ІІ ступеня вищої освіти « магістр » галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Еко Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Ушкаленко І.М. 2017 34
13142 Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. 2017 928
13140 «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства». Методичні вказівки для виконання практичних робіт для підготовки спеціалістів галузь знань: 1401 “Сфера обслуговування” напрям підготовки: 6.140101 “Готельно - ресторанна справа” факультет “М Зозуляк І.А., Зозуляк О.В. 2017 7
13139 “Використання техніки в агропромисловому комплексі” .Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт для магістрантів галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності –208 «Агроінженерія» денної форми навчання. Кондратюк Д.Г., Григоришен В.М. 2017 14
13138 Робочі процеси сільськогосподарських машин. Машини для обробітку ґрунту, посіву, догляду за рослинами. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Машини та обладнання сільсь Пришляк В.М., Ковальчук О.В., Яропуд В.М. 2017 17789
13137 природоресурсне право. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «правознавство» Оверковська Т.К. 2017 7
13136 Природоресурсне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Оверковська Т.К. 2017 4
13135 Правове регулювання туристичної діяльності. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 6. 140103 "Туризм" Піковська Т.В. 2017 41
13134 Правове регулювання туристичної діяльності. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціал ьності 6. 140103 "Туризм" Піковська Т.В. 2017 43
13133 Конституційне право України. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 6.030401 Правознавство Правдюк А.Л. 2017 29
13132 Конституційне право України. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 6.030401 Правознавство Правдюк А. Л. 2017 48
13131 Адміністративна відповідальність. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів освітнього рівня спеціаліст галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право Ковальов Д.В. 2017 3
13129 Адміністративна відповідальність. Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів освітнього рівня спеціаліст галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право Ковальов Д.В. 2017 1
13127 Політологія. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів факультету менеджменту бакалавра 08 "Право" напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" Котик Ю. В. 2017 6
13126 Обчислювальна техніка і основи програмування.Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт для студентів усіх форм навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва 20 «аграрні науки та про Бурдейна Л.І., Хрипко Т.Є. 2017 12
13125 Фінансовий менеджмент.Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів факультет у менеджменту та права , спеціальності 073 «Менеджмент», денної фор ми навчання Ціхановська В.М., Полеся В. М. 2017 10
13124 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів факультету менеджменту та права, спеціальності 073 "Менеджмент", денної форми навчання Ціхановська В.М., Полеся В.М. 2017 6
13123 Інвестиційний менеджмент: методичні вказівки з організації проведення практичних занять / 073 "Менеджмент" Герасименко Ю.В. 2017 50
13122 Німецька мова. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання факультету ТВіППТ Тимкова В.А., Миколюк О.П. 2017 5
13121 Державні фінанси. Методичні вказівки про проведення навчальної практики для студен тів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кр Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В., Грищук Н.В., Лавренюк О.І. 2017 35
13119 Менеджмент аграрного підприємства: методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування Кубай О.Г. 2017 22
13117 Управління державними інституціями. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 07 управління та адміністрування спеціальності 074 публічне управління та адмініс Фурман І.В. 2017 10
13078 Практикум з навчальної дисципліни "Фітопатологія" для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.090101 - «Агрономія» Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М., Коваленко Т.М. 2017 1025
13021 Методичні вказівки та завдання /Робочий зошит/ для виконання практичних робіт складений у відповідності з програмою курсу «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва» (Частина 1 - Трактори та автомобілі) для студентів н Гуцаленко О.В., Яцковський В.І., Комаха В.П., П'ясецький А.А., Рябошапка В.Б. 2017 28
12996 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 8.09020102 - «аквакультура» «магістр» Скоромна О.І., Гуцол А. В., Мушит С.О., Гуцол Н. В. 2017 32
12995 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 07 – “Управління та адміністрування” ступеня “Магістр” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форми Шевчук О.Д. 2016 19
12978 Методи оптимізації в економіці. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів галузі знань 6.030601 "Менеджмент" форма навчання: денна Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В., 2017 483
12976 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія консервування плодів та овочів» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Циганський В.І., Циганська О.І, Кириленко Л.В., Мудрицька Л.М. 2017 11
12975 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету в галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» за освітньо-кваліфікаційн Чередниченко Л.І., Паламарчук І.І., Мудріцька Л.М. 2017 39
12974 Прикладна економетрика. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для здобувачів ступеня в ищої освіти «магістр» галузі знань 05 “Cоціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Економічна кібернетика" Потапова Н.А., Волонтир Л.О. 2017 130
12972 Облік і аудит. Методичні вказівки до виконання практичних завдань для студентів галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки – 6.140103 «Туризм» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Любар О.О., Бурко К.В. 2017 17
12971 Облік і аудит. Робочий зошит для виконання практичних занять для студентів галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки – 6.140103 Туризм» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання / Любар.О.О., Бурко К.В.– Вінниця: ВНАУ, 2017, – 80 Любар.О.О., Бурко К.В. 2017 18
12969 Технологія розведення бджіл. Методичні вказівки з практичних робіт для студентів першого курсу денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 - технологія виробництва та переробки продукції тваринництва Добронецька В.О. 2017 1
12967 Гігієна тварин. Методичні вказівки і програма з навчальної практики для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0901 Сільське господарство і лісництво Варпіховський Р.Л., Яремчук О.С. 2017 45
12966 Гігієна тварин. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами освітнього рівня бакалавр галузі знань 0901 Сільське господарство і лісництво Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2017 71
12965 Фінансовий облік 2. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. 2017 391
12964 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Методичні рекомендації до виконання практичних занять студентам освітнього рівня спеціаліст спеціальності 071 «облік і оподаткування» галузі знань 07 «управління та адміністрування» Плахтій Т.Ф., Гудзенко Н.М. 2017 12
12963 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього рівня спеціаліст спеціальності 071 «облік і оподаткування» галузі знань 07 «управління та адміністрування» Плахтій Т.Ф., Гудзенко Н.М. 2017 12
12961 Економіка підприємств м'ясної галузі. Методичні рекомендації з організації практичної та самостійної роботи для студентів факультету Технології виробництва та переробки продукції тваринництва денної форми навчання галузі знань 0517 Харчова промислові Красняк О.П. 2017 5
12960 Організація аграрного бізнесу. Методичні рекомендації для проведення практичних занять т а організації самостійної роботи студентів факультету Технології виробництва та переробки продукції тваринництва денної форми навчання спеціальності 7 .0901020 Красняк О.П. 2017 38
12959 Логістика в готельно-ресторанній справі.Методичні вказівки для проведення практичних робіт для здобувачі в ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 1401 «Сфера послуг» напряму підготовки 6.140101 «Готельно - ресторанна справа» Потапова Н.А., Качуровський С.В. 2017 365
12954 Управління комерційною діяльністю. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування Кафлевська С.Г., Недбалюк О.О. 2017 11
12952 Операційний менеджмент. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування Кубай О.Г., Недбалюк О.О. 2017 41
12951 Операційний менеджмент. Методичні рекомендації з проходження навчальної практики для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування Кубай О.Г., Недбалюк О.О. 2017 45
12950 Молекулярна фізика та термодинаміка. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з фізики. Дзісь В.Г., Ніколайчук В.Я., Хомяківський Ю.Л. 2017 345
12949 Інформаційні технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентами факультету механізації сільського господарства усіх форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінж Смілянець О.Г. 2017 4076
12948 Інформатика. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентами факультету механізації сільського господарства усіх форм навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Смілянець О.Г. 2017 30
12946 Управління ризиками і витратами. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами рівня вищої освіти «Спеціаліст» спеціальності 051 Економіка спеціалізації Економічна кібернетика галузі знань 05 Соціальні та поведінкові наук Юрчук Н.П., Прямухіна Н.В., Ушкаленко І.М. 2017 6
12943 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету Механізації сільського господарства спеціальності 208 «Агроінженерія» заочної форми навчання Скорук О. П. 2017 41
12942 Програма навчальної практики з дисципліни «Сільськогосподарські машини» для студентів 2-го курсу факультету механізації сільського господарства спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. Пришляк В.М., Яропуд В.М., Ковальчук О.В., Бабин І.А. 2017 27
12941 «Проектування технологічних процесів в тваринництві». Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни для студентів заочної форми навчання факультету механізації сільсько-го господарства спеціальності 7.100102 “Агроінженерія” Грицун А.В, Бабин І.А. 2017 14
12940 «Автоматизація інженерних розрахунків».Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для вивчення дисципліни студентами факультету механізації сільського господарства денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.100102 «Пр Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Ковальова І.М. 2017 20
12939 "Навігаційні системи в тваринництві" Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів освітнього рівня "Магістр" спеціальності 208 "Агроінженерія" Комаха В.П., Ковальчук О.С. 2017 4
12938 Тепловодопостачання в АПК. Лабораторний практикум. Музичук В. І., Рябошапка В.Б., Пясецький А.А. 2017 14
12937 Керування сільськогосподарськими тракторами. Методичні вказівки для проведення навчальної практики із с лухачами курсів підготовки трактористів - машиністів категорії А1 Музичук В.І., Рябошапка В.Б., П’ясецький А.А. 2017 13
12936 Експлуатація сільськогосподарських тракторів. Методичні вказівки для самостійної навчальної практики із слухачами курсів підготовки трактористів - машиністів категорії А1 Гунько І.В., Гуцаленко О.В., Музичук В.І., П’ясецький А.А. 2017 6
12927 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Електронна комерція в адміністративній діяльності” для студентів напряму підготовки 074 Публічне управління та адміністрування Киш Л.М., Качуровський С.В. 2017 6399
12919 Слюсарна справа. Методичні вказівки для підготовки трактористів-машиністів категорії а1 Музичук В.І., Пясецький А.А. Балтремус С.Е. 2017 4
12918 Електротехнічні матеріали. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ( Рубаненко О.О. 2017 7
12916 Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання Михальчишина Л.Г., Здирко Н.Г., Чудак Л.А. 2017 137
12915 Аквакультура водойм України. Методичні вказівки до курсової роботи для студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки магістр 207 «Водні біоресурси та аквакультура» О.Т. Непорочна, С.О. Мушит 2017 18
12914 Нормативне забезпечення технологічних процесів у тваринництві: Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання напряму 6.090102 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Подолян Ю. М. 2017 16
12913 Проектування підприємств переробної галузі. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки магістрів спеціальності 204 «ТВіППТ». Польовий Л.В., Поліщук Т.В. 2017 24
12912 Сучасні методи дослідження у тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 20 аграрні науки та продовольство спеціальності 204 технології виробництва і переробки продукції тваринництва Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П., Балух Н.М. 2017 53
12911 інформаційний менеджмент. Методичні рекомендації для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами другого (магістерського) ступеня вищої освіти денної та заочної форм навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 0 Маколкіна О.В., Коляденко С.В. 2017 15
12909 Вступ до фаху. Методичні рекомендації для виконання практичних та самостійних робіт студентами денної та заочної форм навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» освітн Маколкіна О.В., Коляденко С.В. 2017 12
12904 Методичні рекомендації з підготовки дипломної роботи здобувачами ступеня вищої освіти «Спеціаліст» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В. 2017 3
12900 «Політична економія. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 05 «Соціальні та поведінкові нау Прямухіна Н.В., Левченко О.О. 2017 153
12899 Правила дорожнього руху Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Музичук В.І., Пясецький А.А. 2017 27
12897 Інформаційні системи і технології зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня « спеціаліст » галузі знань 0306 « Менеджмент і адміністрування » спеціально Підгурський О.І. 2017 7
12896 Паблік рілейшнз. Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» факультету менеджменту та права денної та заочної форми навчанн Головня О.М. 2017 18
12895 Мерчендайзинг. Методичні вказівки з організації семінарських занять та самостійної роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» факультету менеджменту та права денної та заочн Головня О.М. 2017 69
12894 Зовнішньоекономічна діяльність в готельній справі: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту та права (денна форма навчання). Напрям підготовки: 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Головня О.М., Полеся В.М. 2017 7
12893 Організація ресторанного господарства. Методичні вказівки для виконання семінарських занять та організації самостійної роботи студентів Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» Напрям підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Табенська О.І. 2017 40
12892 Організація ресторанного господарства. Методичні вказівки для виконання семінарських занять та організації самостійної роботи студентів Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» Напрям підготовки Напрям підготовки 6.140103 «Туризм Табенська О.І. 2017 43
12890 Самоменеджмент. Методичні рекомендації для самостійної роботи і виконання практичних завдань для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6.03060104 «Менеджмент ЗЕД» денної і заочної фо Підвальна О.Г., Бондаренко В.М., Гонтарук Я.В. 2017 10
12889 Управління інноваціями. Методичні рекомендації для самостійної роботи і виконання практичних за-вдань для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6.03060104 «Менеджмент ЗЕД» денної і з Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гонтарук Я.В. 2017 27
12888 Паблік рілейшнз. Методичні вказівки для проведення семінарських занять для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» факультету менеджменту та права денної та заочної форми навчан Головня О.М. 2017 18
12887 Житлове право. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Письменна О.П. 2017 2
12885 Житлове право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів Напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Письменна О.П. 2017 1
12884 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів денної форми навчання факультету технології виробництва продукції тваринництва: 6.090102 – технологія виробництва та переробки продукції тваринництва Богатчук С. С. 2017 6
12883 Політологія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету Технології виробництва продукції тваринництва: 6.090102 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва Богатчук С.С. 2017 5
12881 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факуль тету менеджменту та права ( денна форма навчання) Напрям підготовки: 6030601 – « Менеджмент » Ставська Ю.В., Полеся В.М. 2017 13
12880 Методичні вказівки з організації семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності» факультету менеджменту та права денної та заочної форм навчання напряму підготовки 8.030601 «Менеджмент зовнішньоек Ставська Ю.В. 2017 6
12878 Латинська мова. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів (ОКР бакалавр) спеціальності 081 «Право» Гаврилюк Н.М. , Волошина О.В., Манжос Е.О. 2017 255
12877 English for Future Managers.Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів (ОКР Бакалавр та магістр) спеціальностей 073 (Менеджмент) та 074 (Публічне управління і адміністрування) Волошина О.В., Манжос Е.О., Гаврилюк Н.М. 2017 38
12875 Процеси та апарати біотехнологічних виробництв. Лабораторний практикум підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.100202 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Яцковський В. І., Гунько І.В., Гуцаленко О. В. 2017 42
12874 Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали. Лабораторний практикум підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Яцковський В. І., Гуцаленко О. В. 2017 46
12872 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт . Коляденко С.В., Січко Т.В. 2017 163
12867 Web-дизайн. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами першого ступеня вищої освіти (бакалавр) галузі знань Сфера обслуговування спеціальності Готельно-ресторанна справа Коляденко С.В., Січко Т.В. 2017 8
12866 Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів усіх форм навчання агрономічного факультету галузі знань 20 аграрні науки та продовольство спеціальність 205 лісове господарство 206 садово-па Бурдейна Л.І. 2017 20
12865 Електронна комерція в менеджменті. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) видання 2-ге, перероблене та доповнене Киш Л.М., Леонтюк-Мельник О.В. 2017 679
12864 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки до практичних занять для студентів заочної форми навчання напрям підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Новгородська Н. В. 2017 77
12863 Технологія м’яса , м’ясопродуктів та риби. Методичні вказівки з організації самостійної робо ти студентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «харчові технології та інженерія» Новгородська Н. В., Коляновська Л. М. 2017 7
12861 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Новгородська Н. В. 2017 29
12860 Технологія м’яса і м’ясних продуктів. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни студентами денної форми навчання спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Новгородська Н. В. 2017 11
12859 Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з дисципліни „Інформатика” студентами усіх форм навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська с Бурдейна Л.І. 2017 28
12857 Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з дисципліни «інформаційні технології» для студентів усіх форм навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва 18 «виробництво та технології» спеціальності Бурдейна Л.І. 2017 62
12854 Національний банк і грошово - кредитна політика . Методичні вказівки для практичних занять та самості йної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 072 «Фінанси, банківська с Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. 2017 61
12851 Кредитування в АПК. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. 2017 11
12850 Фінанси. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. 2017 26
12849 Навігаційні системи в рослинництві. Методичні вказівки для підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня « Магістр » спеціальності 208 – Агроінженерія. Комаха В.П., Ковальчук О.С. 2017 24
12848 Навігаційні системи на транспорті. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів зі спеціальностей 133 Галузеве машинобудування та 208 Агроінженерія Комаха В.П., Ковальчук О.С. 2017 15
12847 Експлуатація та ремонт машин для переробних та харчових виробництв. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства із спеціальності 133 «Галузеве машинобу Пазюк В.М. 2017 9
12846 Експлуатація техніки в переробній галузі. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету механізації сільського господарства із напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробницт Пазюк В.М. 2017 8
12845 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства. Методичні вказівки до самостійної роботи для підготовки спеціалістів галузь знань: 1401 “Сфера обслуговування” напрям підготовки: 6.140101 “Готельно-ресторанна справа” факультет “Менеджмент та право Зозуляк І.А., Зозуляк О.В. 2017 15
12844 Деталі машин. Методичні вказівки для самопідготовки студентів та виконання курсового проекту з дисципліни "Деталі машин" для студентів напряму підготовки 6.050503 "Обладнання переробних і харчових виробництв та Машини та обладнання сільськогосподарського Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. 2017 21
12843 Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.050503 «Обладнання переробних і харчових виробництв» факультету механізації сільського господарства денної та заочної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Ковальчук О.С. 2017 15
12842 Генетика. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.090101 “Агрономія” Мамалига В.С. 2017 68
12839 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами першого курсу агрономічного факультету, галузь знань: 20 "Аграрні науки та продовольство", спеціальність 201 "Агрономія" Солоненко В.І., Ватаманюк О.В. 2017 293
12838 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами першого курсу агрономічного факультету, галузь знань: 20 "Аграрні науки та продовольство", спеціальність 203 "Садівництво і виноградарство" Солоненко В.І., Ватаманюк О.В. 2017 14
12833 Основи промислового будівництва . Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженер ія» ОК Р «Бакалавр» Янович В.П., Фіалковська Л.В. 2017 5
12830 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва» для студентів зі спеціальності 6.090102 «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Берник І.М., Янович В.П., Фіалковська Л.В. 2017 33
12829 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва» для студентів зі спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Берник І.М., Янович В.П., Фіалковська Л.В. 2017 42
12828 Методичні вказівки для викона ння лабораторних робіт з дисципліни « технологічне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції » тематичний модуль і частина 1 « механічне, пневмо – та гідромеханічне переробне обладнання » для сту Янович В.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М. 2017 3
12827 Технологічне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт тематичний модуль І І частина 2 « Тепломасообмінне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської п роду Янович В.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М. 2017 4
12826 Водіння автомобіля методичні вказівки для студентів всіх факультетів. Анісімов В.Ф., Музичук В.І., Тимчишин В.В., Балтремус С.Е. 2017 6
12824 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами першого курсу агрономічного факультету галузь знань:20 "Аграрні науки та продовольство", спеціальність 205"Лісове господарство" Солоненко В.І., Ватаманюк О.В. 2017 10
12823 Лісова зоологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету за спеціальністю 6.090101 „Лісове і садово-паркове господарство” Коваленко Т.М., Буткалюк Т.О. 2017 52
12822 Ентомологія Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету за напрямом підготовки: 6.090 101 « Агрономія Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Окрушко С.Є., Коваленко Т.М. 2017 168
12821 Загальна ентомологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету за спеціальністю 201 « Агрономія» Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Окрушко С.Є., Коваленко Т.М. 2017 55
12820 Загальна ентомологія. Практикум для виконання лабораторних робіт. Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М., Окрушко С.Є. 2017 223
12819 Кормовиробництво та луківництво. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0901 – «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки 6.09010 Поліщук І.С., Циганський В.І. 2017 159
12818 Основи наукових досліджень в агрономії. Методичні рекомендац ії для організації самостійної роботи студентів 4 - го курсу заочної форми навчання факультету агрономічного галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки 6 Поліщук І.С., Липовий В.Г. 2017 18
12817 Основи наукових досліджень в агрономії. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентами 3 - го курсу денної форми навчання агрономічного факул ьтету з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям підготовки Поліщук І.С., Липовий В.Г. 2017 28
12816 Основи наукових досліджень в агрономії. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 3 - го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство і лісівництво» напрямку Поліщук І.С., Липовий В.Г. 2017 9
12815 Агрометеорологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання Агрономічного факультету, з галузі знань 20 ”Аграрні науки та продовольство”, спеціальності 201 – “Агрономія”, освітньо-кваліфікаційного рівня Поліщук М.І. 2017 10
12814 Агрохімія. Методичні рекоменда ції для виконання курсової роботи студентами 3 - го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "Сільське господарство та лісівництво" спеціальності 6.090101 – "АГРОНОМІЯ" освітн Дідур І. М., Мацера О. О. 2017 32
12812 Балансові методи оцінки якості земель. Методичні рекомендації для організації практичних робіт та самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Шкатула Ю. М. 2017 5
12811 Землеробство. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (змістовна частина 1 «Агрофізичні і фізико-механічні властивості грунту. Бур’яни та заходи боротьби з ними») - студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі з Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. 2017 12
12808 Методичні вказівки та завдання з дисципліни «Лісівництво та агролісомеліорація» до практичних занять для студентів спеціальності 201 «Агрономія» Прокопчук В.М., Нейко І.С., Новицький Р.М., Новицький М.О., Матусяк М.В. 2017 38
12805 Лісова таксація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки: 6.090103 – „Лісове і садово-паркове господарство” Нейко І.С., Матусяк М.В. 2017 104
12804 Екотехнології сільськогосподарського виробництва. Методичні рекомендації з підготовки і виконання курсової роботи для студентів спеціальності 101 «екологія» освітнього ступеня «магістр» Ткачук О.П., Краєвська Л.С. 2017 11
12803 Урбоекологія Частина IІ Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 – “Природничі науки” напряму підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього природног Кавун Е.М., Мущинська В.І. 2017 532
12802 Урбоекологія та фітомеліорація. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 0901 – "Сільське господарство та лісництво" напряму підготовки 6.090103 – "Лісове та садово-парко Мудрак Г.В.,Врадій О.І. 2017 61
12801 Моніторинг довкілля. Методичні вказівки з підготовки і виконання курсової роботи для студентів 3 курсу спеціальності 101 «екологія» освітнього ступеня «бакалавр» Ткачук О.П. 2017 50
12800 Екологічно чисте виробництво. Методичні рекомендації з підготовки і виконання курсової роботи для студентів спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Магістр» Ткачук О.П., Врадій О.І. 2017 19
12799 Екологічна експертиза. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами 4-го курсу денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнь Мудрак Г.В., Мущинська В.І. 2017 43
12798 Ландшафтна екологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" за освіт Мудрак Г.В. 2017 124
12796 Методичні вказівки до проведення занять із дисципліни «Агротехнологія» для слухачів курсів підготовки «Трактористів машиністів» категорії А1 Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 2017 6
12759 «Основи електропостачання» Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами заочної форми навчання Стаднік М.І., Рубаненко О.О., Пелешок С.В. 2017 15
12758 «Вступ до фаху». Навчально-методичний посібник для проведення лабораторних робіт зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» Рубаненко О.О., Явдик В.В., Гунько І.О. 2017 25
12757 Електротехнології та освітлення. Навчальний посібник з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Електротехнології та освітлення» галузі знань 141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» напряму підготовки: 6.100101«Енергетика Матвійчук В.А., Штуць А.А., Рубаненко О.О. 2017 76
12756 Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології. Навчально - методичний посібник з о рганізації самостійної роботи для підготовки студентів за напрямом підготовки 6.10010 1 « Енер гетика і електротехнічні системи в агропромисл Матвійчук В.А., Рубаненко О.Є., Рубаненко О.О. 2017 24
12755 Електропривод та автоматизація. Методичні рекомендації для організації лаборатор них робіт та самостійної роботи студентів факультету механізації сільського господарства денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.100102 - ”Процеси Ярошенко Л.В. 2017 92
12752 Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з дисципліни «Інформатика і системологія» для студентів усіх форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «природничі науки» спеціальності 101 «екологія» Бурдейна Л.І. 2017 16
12749 Технохімічний конроль Методичні вказівки з лабораторних занять для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Семко Т.В., Новгородська Соломон А.М. 2017 9
12748 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Частина 1 «Технологія виробництва молока – сировини і готової продукції» Семко Т.В., Бережнюк Н.А., Новгородська Н.В. 2017 5
12726 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 «Адміністративний Березюк С.В., Пронько Л.М. 2017 8
12720 Моделювання економічної динаміки. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Спеціаліст» спеціальності 7.050100 «Економічна кібе Бурєннікова Н.В. 2017 5
12711 Електропривод виробничих машин і механізмів. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 14 «електрична інженерія», спеціальності 141 «електроенергетика, електротехніка і електромеханіка», другого (магістерського) Матвійчук В.А., Бубновська І.А. 2017 10
12701 Інформаційні технології. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт та виконання самостійної роботи студентами факультету механізації сільського господарства усіх форм навчання Смілянець О.Г. 2017 24
12700 Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні технології» студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Смілянець О.Г., Хрипко Т.Є. 2017 185
12699 Трактори та автомобілі. Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт студентам напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» Гуцаленко О.В., Пясецький А.А. 2017 15
12698 Інженерна механіка. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту Солона О.В. , Купчук І.М. , Паламарчук В.І. 2017 72
12697 Прикладна механіка. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту Солона О.В., Купчук І.М., Паламарчук В.І. 2017 20
12696 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Опір матеріалів» для студентів напряму підготовки бакалаврів 6.050503 «Машинобудування» Деревенько І.А., Сивак Р.І. 2017 12
12695 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Механіка матеріалів і конструкцій» для студентів напряму підготовки бакалаврів 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» ДеревенькоІ .А., Сивак Р.І. 2017 41
12677 Вища математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 2017 659
12676 Електротехнології та освітлення. Навчально-методичний посібникзорганізаціїсамостійноїроботи студентів галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому ком Матвійчук В.А.,Штуць А.А., Рубаненко О.О.: 2017 72
12675 « Прикладна екологія » Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямком підготовки 6.051701 – «Харчові технології та інженерія» Вітер Н.Г., Разанов С.Ф., 2017 93
12674 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 2017 8
12673 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та ад Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 2017 90
12672 Інформатика: Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint. Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Клочко О.В. 2017 9
12671 Інформатика: Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint. Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Клочко О.В. 2017 16
12670 Вища та прикладна математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спеціальності - 241 «Готельно-рест Левчук О.В., Новицька Л.І. 2017 143
12669 Прогнозування соціально-економічних процесів. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» факультету Коляденко С.В., Маколкіна О.В. 2017 2
12668 Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами другого (магістерського) ступеня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051«Екон Коляденко С.В., Маколкіна О.В. 2017 44
12666 Системи підтримки прийняття рішень в митних органах. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030302 «Економічна кібернетика» спеціалізація «Інформаційні системи управління та Бурденюк І.І. 2017 2
12658 Економіка кормовиробництва . Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки студентів галузі знань 0901 „Сільське господарство і лісництво”, спеціальності 7.09010101 „Агрономія”, освітньо - кваліфікаційного рів Амонс С.Е. 2017 5
12656 Організація та планування підприємницької діяльності. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та о рганізації самостійної роботи для студентів де нної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня ви Амонс С.Е. 2017 73
12654 Економіка підприємства. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців факультету механізації галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудуванн Бурлака Н. І., Коломієць Т. В. 2017 6
12653 Макроекономіка. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету менеджменту та права, галузь знань 24 «сфера обслуговування» напрям підготовки 241 «готельно Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. 2017 37
12650 Економіка і підприємництво, менеджмент. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки студентів галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісівництво" напряму підготовки: 6.090101 "Агрономія" ОКР Бакалавр Амонс С. Е. 2017 17
12649 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісівництво" напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" ОКР "Бакалавр" Амонс С.Е. 2017 24
12646 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 07 управління та адміністрування спеціальності 074 публічне управління та адміністрування Огороднічук Г.М., Балух Н.М. 2017 67
12639 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Спеціаліст» факультету обліку та аудиту Томчук О.Ф., Глазко Н.Д. 2017 1404
12638 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Спеціаліст» факультету обліку та аудиту денної та Томчук О.Ф., Глазко Н.Д., Скакун Л.А. 2017 8
12636 Облік в фермерських господарствах. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509.01 «Облік і аудит», 6.030509«Контр Коваль Н.І. 2017 404
12635 Основи фізіології та гігієни. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051701 « Харчові технології та інженерія » денної форми навчання Коляновська Л.М. 2017 27
12634 Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з розділу : « розрахунок енергетичної цінності продуктів » для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 « готельно - ресторанна справ Коляновська Л.М. 2017 11
12633 Хімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання Спеціальність: 208 «Агроінженерія» Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольства». Балух Н.М. 2017 11
12632 Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 « готельно - ресторанна справа » Коляновська Л.М. 2017 8
12631 Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з розділу : « аналіз рецептурного складу та технологічного процесу виробництва страви - аналога » для студентів денної форми навчання напряму підготовки Коляновська Л.М. 2017 8
12629 Морфологія сільськогосподарських тварин. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання ступеня бакалавра 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Паладійчук О.Р. 2017 346
12628 Фізіологія сільськогосподарських тварин: Робочий зошит для лабораторних занять студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Чудак Р.А., Подолян Ю.М. 2017 49
12627 Технологія відтворення тварин.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми на-вчання напрям підготовки 6.090 102 «ТВіППТ» Паладійчук О.Р., Кульчицька А.П. 2017 247
12626 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для бакалаврів заочної форми навчання спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”. Дакалюк О.O., Матієнко О.С., Гарник А.А. 2017 47
12623 Методичні вказівки для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Управління міжнародною фінансово-інвестиційною діяльністю» факультету менеджменту та права денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмен Ставська Ю.В. 2017 95
12622 Аграрна політика. Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр», за галузями знань: 0401 «Природничі науки», напрям підготовки 6.040106 екологія, охорона навколишнього с Калетнік Г.М., Фурман І.В., Кірєєва Е.А., Пришляк Н.В., Зубар І.В. 2017 59
12621 «Іноземна мова». Методичні вказівки до самостійної роботи для бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Хомяковська Т.О., Матієнко О.С. 2017 18
12620 Business English: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» для магістрантів спеціальності 181 «Харчові технології» Тимощук Н.М., Довгань Л.І. 2017 27
12619 Business English: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова» для магістрантів спеціальності 181 «Харчові технології» Тимощук Н.М., Довгань Л.І. 2017 70
12617 Аграрна політика. Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр», за галузями знань: 0305 «Економіка та підприємництво», напрями підготовки: 6.030502 економічна кіберн Калетнік Г.М., Фурман І.В., КірєєваЕ.А.,Пришляк Н.В., Зубар І.В. 2017 39
12616 Українська мова (за професійним спрямуванням) Методичні матеріали для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напрям підготовки 204 Технологія виробництва та переробки продук Тимкова В.А., Дущенко Т.І. 2017 15
12615 Методичні вказівки до виконання практичних робіт (змістова частина 3) студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "Сільське господарство та лісівництво" спеціальності 6.090101 – "АГРОНОМІЯ" освітньо-кваліфіка Дідур І. М., Мацера О. О. 2017 8
12614 Озеленення інтер’єрів. Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійн ої роботи студентами напряму підготовки 6.090103 «Лісове та с адово - паркове господарство» за освітньо - кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» Прокопчук В.М. 2017 106
12613 Декоративне розсадництво з основами насінництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство і лісівництво» за напрямом підготовки 6. Прокопчук В.М., Циганська О.І., Циганський В.І. 2017 297
12612 «Основи харчових виробництв» Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6. 051701 «Харчові технології та інженерія» 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукц Соломон А.М. 2017 20
12610 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м'ясної та молочної галузі" №2 Коляновська Л.М. 2017 61
12609 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м'ясної та молочної галузі" №1 Коляновська Л.М., Фабіянська О.Л. 2017 79
12608 Адаптивні системи землеробства. Конспект лекцій для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “агрономія” освітнього ступеня “магістр” Цицюра Я. Г. 2017 187
12607 Адаптивні системи землеробства. Методичні рекомендації для організації практичних робіт та самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “агрономія” освітнього ступеня “магістр” Цицюра Я. Г. 2017 331
12606 Геологія з основами геоморфології. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної форми навчання спеціальності 101 – «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» / укладач В.О. Романюк. – Вінниця: ВНАУ, 2017 Романюк В.О. 2017 18
12605 Геологія з основами геоморфології. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів 1-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 101 – «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» / укладач В.О. Романюк. – Вінниця: В Романюк В.О. 2017 25
12603 Гідрологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 – "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збал Кавун Е.М., Врадій О.І. 2017 59
12602 Гідрологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт сту-дентми денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколинього середовища та збалансоване п Кавун Е.М., Врадій О.І. 2017 601
12600 Ремонт та відновлення машин . Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно - практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування , галузі знань 13 – механічна інженерія , Швець Л.В., Труханська О.О., Томчук В.В., Завальнюк П.Г. 2017 5097
12302 Методичні рекомендації та плани семінасрьких занять з курсу "Політологія" для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.100102- Процеси, машинини та обладнання агропромислового виробництва Богатчук С.С. 2017 3
12256 Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять з навчальної дисципліни «Історія України та етнокультурологія» Бойко Ю.М. 2017 26
12231 Методичні вказівки по оформленню дипломних робіт магістра для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» та студентів ОС «Магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромехан Матвійчук В.А.,Стаднік М. І., Рубаненко О.О. 2017 26
12230 Вища математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 2016 13
12229 Вища та прикладна математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 2016 26
12226 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація готельно-ресторанного господарства» для студентів факультету менеджменту та права напряму підготовки: 6.03060104 – «Менеджмент », денної форми навчання Ціхановська В.М., Полеся В.М. 2017 12
12225 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація ресторанного господарства» для студентів факультету менеджменту та права, напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», денної форми навчання Мазур С.А., Полеся В.М. 2016 65
12224 Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів денної форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і ау Дюк А. А., Вострякова В.І. 2016 78
12223 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів факультету менеджменту та права, спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», денної форми навчання Мазур С.А, Полеся В.М. 2016 6
12220 Міжнародно-правове забезпечення продовольчої безпеки. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Гоцуляк Ю.В. 2016 3
12216 Гігієна тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів другого курсу д.ф.н. напряму підготовки 6.090102 "ТВіППТ". Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2016 48
12215 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки для виконання курсових проектів з дисципліни "Технологія виробництва молока і яловичини" для студентів денної форми навчання із напрямку підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки Вознюк О.І., Скоромна О.І. 2016 141
12211 Податковий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 7.03050901 “Облік і аудит” ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Шевчук О.Д. 2016 78
12210 Аналіз господарської діяльності. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент» (за професійними спрямуваннями «Менеджмент організацій і адм Мулик Т.О., Материнська О.А. 2016 9
12209 1 С: Підприємство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «Магістр» Коваль О.В. 2016 23
12208 Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Магістр» денної та заочної форми Любар О.О., Бурко К.В. 2016 5
12206 Управлінський контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Фабіянська В. Ю. 2016 14
12205 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «Магістр». Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. 2016 26
12204 Стратегічний аналіз. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оподаткування” денної та заоч Скакун Л.А., Петриченко О.А. 2016 24
12203 Макроекономічний аналіз. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оподаткування” денної та Скакун Л.А., Петриченко О.А. 2016 11
12202 Податковий контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Шевчук О.Д. 2016 63
12201 Основи екологічної токсикології. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання Кавун Е.М., Войтко О.С. 2016 106
12200 Небезпека радіаційного, хімічного та біологічного походження. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт студентами агрономічного факультету денної форми навчання Кавун Е.М., Врадій О.І. 2016 1
12199 Міжнародна екологічна політика. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона Первачук М.В., Краєвська Л.С. 2016 23
12198 Дендрологія. Методичні рекомендації д о виконання курсово ї роботи з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово - паркове господарство» Прокопчук В.М., Юрків З М., Циганська О.І., Циганський В.І. 2016 84
12197 Біометрія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами ОКР « Бакалавр » за напрямом підготовки 6.090103 – « Лісове і с адово – паркове господарство » Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І. 2016 198
12196 Екологічні основи застосування добрив. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 7.04010601 „ Екологія та охорона Шкатула Ю. М.. 2016 0
12195 Макроекономічний аналіз. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни по виконанню практичних завдань для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оп Скакун Л.А., Петриченко О.А. 2016 13
12192 Облікове забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступі Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. 2016 16
12190 Селекція сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з практичних занять для студентів заочної форми навчання із спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва" Казьмірук Л.В. 2016 4
12187 Управлінський контроль. Методичні вказівки для виконання практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Фабіянська В.Ю,, Подолянчук О.А. 2016 129
12186 Методичні казівки до виконання практичних робіт з курсу “Міжгалузевий баланс” для студентів спеціальності 073 Менеджмент видання 2-ге, перероблене та доповнене. Киш Л.М. 2016 1
12185 Облік у зарубіжних країнах: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки студентів заочної форми навчання Центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знан Фостолович В.А. 2016 5
12183 Податкові розрахунки та звітність. Методичні вказівки до виконання практич них за нять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського ) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальність 071 «облік і оподаткування» денної та заочної Гудзенко Н.М. 2016 17
12180 Податкова політика. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Коваль Н.І. 2016 8
12179 Податкова система: Програма дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 050 «Економіка» спеціал Фостолович В. А. 2016 46
12178 Податкова система: Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності Фостолович В. А. 2016 21
12177 Вступ до спеціальності.Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Суховуха С.М. 2016 2
12176 Аудит. Методичні вказівки щодо проведення ділових ігор студентам галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509_ «облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. 2016 71
12175 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР “Спеціаліст” Шевчук О.Д., Чудак Л.А., Козаченко А.Ю. Вахновська О.В. 2016 8
12171 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «обл Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю., Подолянчук О.А., Здирко Н.Г. 2016 215
12169 Основи лісоексплуатації. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.090103 « лісове і садово - паркове господарство » Нейко І.С., Матусяк М. В. 2016 81
12168 Механізація навантажувально-розвантажувальних, транспортних та складських робіт. Розділ: вантажопідйомні машини розрахунки деталей та основних механізмів машин. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету механізації сільсь Любін М.В., Токарчук О.А. 2016 28
12166 Механізація навантажувальних транспортних та складських робіт. Автоматизовані вантажозахватні пристрої. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів ФМСГ спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних Любін М.В., Токарчук О.А. 2016 22
12158 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для підготовки фахівців першого ( бакалаврського ) рівня галузі знань – 24 « сфера обслуговування » спеціальності – 242 « туризм » Підгурський О. І. 2016 11
12157 Організаційно-економічний механізм екологічного регулювання. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва Красняк О.П., Довгань Ю.В. 2016 10
12156 Методичнф вказівки до написання курсової роботи здисципліни "Техніка адміністративної дівяльності " для студентів - магістрів спеціальності 074"Публічне управління та адміністрування" Самборська О.Ю., Пронько Л.М., Колесник Т.В. 2016 6
12155 Техніка адміністративної діяльност. Методичні вказівки для організації та виконання самостійної роботи студентів-магістрів спеціальності 074"Публічне управління та адміністрування" Самборська О.Ю. 2016 3
12154 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 07 – "Управління та адміністрування" напряму підготовки 074 – "Публічне управління та адміністрування" за освітнім ступенем "Бакалавр" Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Поліщук І.С. 2016 154
12153 Зошит для виконання практичних робіт з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва”студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету «Менеджмент і право» галузі знань 07 – "Управління та адміністрування" напряму підготовки 074 – "Публіч Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Поліщук І.С. 2016 528
12151 Урбоекологія та фітомеліорація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання 2-го курсу агрономічного факультету галузі знань 0901 "Сільське господарство та лісівництво" напряму підготовки 6.090103 "Лісове та садово-па Мудрак Г.В., Врадій О.І. 2016 70
12149 Наземні екосистеми та методи біомонітрингу. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навко Швець В.В., Рибонька В.В. 2016 20
12148 Основи міжнародної еколого-економічної діяльності. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 – « Мудрак Г.В., Мущинська В.І. 2016 3
12147 Екологічно чисте виробництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 «Природничі науки», спеціальності 7.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Швець В.В., Врадій О.І. 2016 5
12146 Загальна екологія та неоекологія. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету по спеціальності 101 «Екологія» Кравчук Г.І. 2016 36
12144 Екотрофологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету Кавун Е.М., Настояща А.М. 2016 55
12143 Методи вимірювання параметрів довкілля. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія Ткачук О.П. 2016 2
12140 Вступ до фаху. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія Ткачук О.П. 2016 0
12138 Екологічна політика. Методичні рекомендації для самостійної роботи магістрів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 8.0401061 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Кравчук Г.І., Алексєєв О.О. 2016 10
12137 "Радіоекологія". Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. 2016 70
12136 Методологія та організація наукових досліджень. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 - «Природничі науки», спеціальності 8.04010601 - «Екологія та охорона навколишньог Разанов С.Ф., Рибонька В.В. 2016 11
12135 Землевпорядна експертиза. Конспект лекцій для студентів для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання Цицюра Я. Г. 2016 6
12134 Світові системи землеробства. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання Цицюра Я. Г. 2016 4
12133 Бонітування грунтів і якісна оцінка земель. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання Цицюра Я. Г. 2016 5
12132 Ситуаційний менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту та права денної форми навчання спеціальність 073 « Менеджмент » Колесник Т.В., Пронько Л.М. 2016 2
12131 Ситуаційний менеджмент. Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту та права ОС «Магістр» напряму підготовки 07 “Менеджмент і адміністрування ” за спеціальністю: 073 "Менеджмент" Колесник Т.В. 2016 5
12130 Математичні методи і моделі ринкової економіки. Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Бурєннікова Н.В. 2016 46
12129 Методичні вказівки для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Сучасні економічні теорії» для магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальностей 8.03050201 «Економічна кібернетика» та 8.03050801 Брояка А.А. 2016 10
12127 Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка (спеціалізації «Економіка довкілля та природних ресурсів») для здобуття дру- гого (магістерського) рівня вищої ос Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Ковальчук С.Я., Бурлака Н.І., Довгань Ю.В. 2016 32
12126 Економіка підприємств. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит Кірєєва Е.А., Довгань Ю.В. 2016 124
12125 Біржовий ринок. Методичні вказівки для проведення практичних занять підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «агрономія» Польова О.Л. 2016 8
12123 «Вступ до фаху». Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхува Польова О.Л. 2016 88
12120 Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних занять підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та Польова О.Л. 2016 26
12119 Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні вказівки до організаці ї самостійної роботи п ідготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справ Польова О.Л. 2016 22
12117 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. М етодичні вказівки для проведення практичних занять підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціаль Польова О.Л. 2016 34
12116 Менеджмент ефективності виробництва та використання біомас та біопалива. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання Токарчук Д.М., Скорук О.П., Зубар І.В. 2016 11
12115 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів факультету механізації галузі знань 13 «механічна інженерія» за спеціальністю 133 «галузеве машинобудування», денної форми навчання Бурлака Н.І,, Коломієць Т.В. 2016 27
12114 Економіка аграрного виробництва. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, ступеня вищої освіти – бакалавр, галузі знань – 20 Аграрні науки та Бурлака Н.І., Коломієць Т. В. 2016 84
12113 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка» для вивчення даної дисципліни студентами факультету механізації сільського господарства денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.100101 «Енергетика і електротехніч Іванов М.І., Ковальова І.М. 2016 403
12108 АРМ спеціаліста митної служби. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» спеціалізація «Інформаційні системи управління та Бурденюк І.І., Яцковська Р.О. 2016 1
12107 Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи Галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 052 "Економіка", спеціалізація 8.05030201 "Економічна кібернетика" Коляденко С.В., Ушкаленко І.М. 2016 12
12094 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів з вищої математики.Навчально-методичний посібник для студентів всіх спеціальностей Дубчак В.М. 2011 55
12085 Гігієна тварин. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами ІІІ курсу д.ф.н. напряму підготовки "ТВіППТ" Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2016 139
12084 Становлення та перспективи розвитку с.-г. тварин. Методичні вказівки з проведення практичних занять для студентів першого курсу денної форми навчання із спеціальності 240 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Ордіховська О.А., Казьмірук Л.В. 2016 4
12083 Розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 - технологія виробництва та переробки продукції тваринництва Добронецька В.О., Ордіховська О.А. 2016 22
12082 Генетика з біометрією. Методичні вказівки з організації самостійної роботи бакалаврів спеціальності 204 «ТВіППТ» денної форми навчання – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2016. – 37 с. Поліщук Т.В. 2016 81
12080 Розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Добронецька В.О., Ордіховська О.А., Кульчицька А.П. 2016 75
12076 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до виконання курсових прое ктів для студентів факультету технології виробництва і пере робки продукції тваринництва із напряму підготовки 6. 090 102 «ТВіППТ» Царук Л.Л. 2016 3
12075 Лікувальна фізична культура. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей Войтенко С.М., Віннік Ю.В. 2016 8
12074 Спортивні ігри. Гандбол Методичні вказівки для самостійних занять студентів всіх спеціальностей. Бочарова В. Б. 2016 5
12073 Організація спортивно - масової і фізкультурно - оздор овчої роботи. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей для самостійного та позанавчального використання, при проведенні змагань та масових фізкультурно - оздоровчих зах Совик Л. А. 2016 0
12072 Методичні вказівки призначені для студентів всіх спеціальностей ВНАУ «Організоційно-педагогічні умови навчально-тренувальних занять з кульової стрільби». Клибанівський Я.В. 2016 4
12071 Методичні вказівки призначені для студентів всіх спеціальностей ВНАУ «Рухливі ігри». Дуржинська О.О. 2016 6
12070 Молодь обирає здоровий спосіб життя. Методичні вказівки для студентів всіх форм навчання. Олійник Н.А. 2016 8
12069 Енергозберігаючі технології виробництва продукції тваринництва. Методи чні вказівки до виконання практичн их робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7 .090102 01 «Технологія виробництва і переробки продукції тв аринницт Кучерявий В.П. , Постернак Л.І., Голубенко Т.Л. 2016 44
12067 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біологія медоносної бджоли» для студентів денної форми навчання із спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціалізації «Бджільництво» Разанова О.П. 2016 0
12065 Прикладна зоологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами ступня бакалавр 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання. - Вінниця: ВНАУ, 2016. – 78 с. Шевчук Т.В. 2016 48
12064 Генетика риб. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів бакалаврів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О. 2016 8
12062 Теоретичні основи формування поживної цінності кормів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 204 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітнього ступеня магістр Сироватко К.М. 2016 1
12059 Технологія кормів та кормових добавок. Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Сироватко К.М. 2016 13
12054 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роб оти студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Новгородська Н. В. 2016 8
12052 Контроль якості та безпеки продукції м ’ ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6. 050701 «харчові технології та інженерія» Соломон А. М.,Новгородська Н. В. 2016 45
12050 « Контроль якості та безпеки продуктів м’ясної та молочної галузі» Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» для підготовки студентів напряму 6.0 Соломон А. М., Семко Т.В. 2016 122
12048 Методичні вказівки для проведення семінарських занять та організації самостійної робо ти з дисципліни « Управління змінами » для студентів освітнього ступеня « Магістр » галузі знань 07 « Упраління та адміністрування » , спеціальність 073 Табенська О.І. 2016 2
12047 Методичні вказівки з дисципліни « Кулінарна етнологія » для виконання семінарських занять та організації самостійної роб оти студентів » факультету ме неджменту та права галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» н апрям у підготовки 6. 1401 Табенська О.І. 2016 25
12046 Методичні вказівки з дисципліни « Організація готельно - ресторанного го сподарства » для виконання семінарських занять та організації самостійної роботи студентів » факультету ме неджменту та права галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» н апря Табенська О.І. 2016 11
12045 Методичні вказівки з дисципліни « Туристичне краєзнавство » для виконання семінарських занять та орган ізації самостійної роботи студентів » факультету ме неджменту та права галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» н апрям у підготовки 6. 14 Табенська О.І. 2016 7
12044 Договірне право у сільському господарстві. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів І освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. 2016 15
12043 Актуальні проблеми конституційного права України Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності II ступеня «Магістр» 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. 2016 2
12041 Правове регулювання банкрутства. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. 2016 5
12040 Правове регулювання банкрутства. до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. 2016 5
12039 Аграрне право зарубіжних країн. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Піковська Т.В. 2016 7
12038 Організація правової роботи в сільському господарстві та природокористуванні. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Оверковська Т.К. 2016 9
12037 Правові засади охорони земель в Україні. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Оверковська Т.К. 2016 13
12036 Міжнародно-правове забезпечення продовольчої безпеки. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 081 «право» ii ступеня «магістр» факультет менеджменту та права Гоцуляк Ю.В. 2016 5
12034 Договірне право у сільському господарстві. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів І освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. 2016 11
12033 Методичні вказівки для проходження переддипломної практики на здобуття кваліфікації спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності за спеціальністю 7.03060104 “Менеджмент зовнішньоекон Ціхановська В.М., Головня О.М., Ставська Ю.В. 2016 8
12032 Методичні вказівки для написання дипломної роботи на здобуття кваліфікації спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності за спеціальністю 7.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної д Ціхановська В.М., Головня О.М., Ставська Ю.В. 2016 10
12031 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», форма навчан Токарчук Д.М., Скорук О.П. 2016 23
12030 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів факультету механізації сільського господарства освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Скорук О.П., Токарчук Д.М., Зубар І.В. 2016 6
12029 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів факультету механізації сільського господарства освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінже Скорук О.П., Токарчук Д.М. 2016 3
12028 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів факультету менеджменту та права з дисципліни „Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність” галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Головня О.М., Томчук О.В. 2016 41
12026 Юридичні механізми захисту прав і свобод людини. Методичні вказівки до семінарських занять студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. 2016 12
12025 Юридичні механізми захисту прав і свобод людини Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. 2016 11
12024 «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності». Методичні рекомендації до організації самостійної роботи ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. 2016 8
12022 «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності». Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. 2016 14
12021 «Право промислової власності у сільському господарстві». Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. 2016 12
12020 «Право промислової власності у сільському господарстві». Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. 2016 16
12017 «Інформаційне право».Методичні рекомендації до організвції самостіної роботи для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. 2016 7
12016 «Інформаційне право».Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. 2016 7
12014 Захист прав та інтересів сільськогосподарських товаровиробників Методичні вказівки до семінарських занять для студентів ii освітнього ступеня спеціальності 081 «право» Гоцуляк Ю.В. 2016 4
12012 Захист прав споживачів. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 081 «право» ii ступеня «магістр» Гоцуляк Ю.В. 2016 2
12011 Актуальні проблеми конституційного права України Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 081 «Право» II ступеня «Магістр» Гоцуляк Ю.В. 2016 2
12010 Фінансове право України Методичні в казівки по виконанню практичних завдань для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Правдюк А. Л. 2016 7
12009 Фінансове право України. Методичні вказівки по виконанню самостійних завдань для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» на пряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Правдюк А. Л. 2016 3
12008 Аграрне право зарубіжних країн. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Піковська Т.В. 2016 6
12007 Організація правової роботи в сільському господарстві та природокористуванні Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Оверковська Т.К. 2016 7
12006 Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів ІІ ступеня підготовки «Магістр» cпеціальності – 081 «Право» Мельничук О.Ф.,Опольська Н.М., Письменна О.П.,Оверковська Т.К. 2016 1
12005 Судові експертизи в оподаткуванні. Методичні рекомендації та завдання для виконання практичних робіт студентами факультету обліку та аудиту спеціальності 071 «Облік і оподаткування» фахового спрямування «Облік і оподаткування в аграрній сфері» ОКР «Спеціа Михальчишина Л.Г. 2016 32
12004 Судово-бухгалтерська експертиза. Методичні рекомендації та завдання для виконання практичних робіт студентами факультету обліку та аудиту спеціальності 071 «облік і оподаткування фахового спрямування «облік і аудит підприємницької діяльності» окр «спеці Михальчишина Л.Г., Подолянчук О.А. 2016 7
12003 Організація і методика судово-економічної експертизи. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» де Михальчишина Л.Г. 2016 29
12002 Організація і методика судово-економічної експертизи. Методичні рекомендації та завдання для виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподат Михальчишина Л.Г. 2016 42
12000 Комп’ютерний аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання» (окр «спеціаліст») Здирко Н.Г. 2016 10
11999 Комп’ютерний аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Здирко Н.Г. 2016 5
11997 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навча Шевчук О.Д. 2016 3
11996 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 – “Управління та адміністру¬вання” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форм Шевчук О.Д. 2016 7
11995 Внутрішньогосподарський контроль. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «ба Гуцаленко Л.В., Мулик Я.І. 2016 25
11994 Аудит. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми нав Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. 2016 36
11992 Аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «фінанси і кредит» окр «бакалавр» Фабіянська В.Ю. 2016 29
11991 1 С Підприємство. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності – 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Коваль О.В. 2016 31
11989 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навча Марчук У.О. 2016 7
11988 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчан Марчук У.О. 2016 9
11987 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування Марчук У.О. 2016 30
11986 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Методичні вказівки до виконання практичних занять для здобувачів вищої освіти (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Марчук У.О. 2016 65
11982 Облік та оподаткування міжнародних господарських операцій. Методичні рекомендації до виконання практичних занять здобувачами вищої освіти другого рівня освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і Плахтій Т.Ф. 2016 23
11979 Фінансовий облік. Методичні вказівки по виконанню курсових робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. 2016 9
11977 Облік і звітність в оподаткуванні . Методичні рекомендації для виконання курсових робіт студентами центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Спеціаліст» Подолянчук О.А., Коваль Н.І. 2016 0
11975 Адміністрування податків та зборів. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами ступеня освіти "Магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" Подолянчук О.А. 2016 37
11974 Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень. Методичні рекомендації по виконанню практичних завдань для магістрів галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» факультету обліку та аудиту Томчук О.Ф.,Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. 2016 10
11972 Діагностика бізнес-процесів. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 - Управління та адміністрування, ступеня «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (денної та заочної форми навчання Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. 2016 15
11971 Діагностика бізнес - процесів. Методичні рекомендації д ля виконання практичних за вда нь з дисципліни «Діагностика бізнес - процесів» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Облік і оподаткування Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. 2016 10
11970 Діагностика бізнес-процесів. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 - Управління та адміністрування, ступеня «Магістр», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. 2016 21
11969 Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання напряму підготовки магістрів галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік Томчук О.Ф.,Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. 2016 17
11966 Комп’ютерний аудит. Методичні вказівки для виконання лабораторних (практичних) робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної (заочної) форми н Здирко Н.Г. 2016 10
11963 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР “Спеціаліст” Шевчук О.Д., Чудак Л.А., Вахновська О.В. 2016 4
11962 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподатк Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. 2016 21
11961 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткуванн Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. 2016 4
11959 Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» спеціальності 6.050503 В. М. Бандура, О.В. Цуркан, Л.В. Фіалковська 2016 8
11956 Методичний посібник для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» Бандура В. М., Фіалковська Л. В., Берник І. М. 2016 42
11951 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування технологічних процесів та підприємств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» тематичний модуль IІ: «Санітарно-технічні розрахунки» Бандура В.М.,Фіалковська Л.В. 2016 14
11950 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «проектування технологічних процесів та підприємств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» тематичний модуль і: «технологічне проектування» Бандура В.М. Фіалковська Л.В 2016 12
11949 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» частина 2 Бандура В.М., Фіалковська Л.В. 2016 8
11948 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» частина 1 Бандура В.М., Фіалковська Л.В. 2016 11
11947 Методичні вказівки та завдання /Робочий зошит/ для практичних занять з дисципліни «Основи керування сільськогосподарською технікою» сформовані у відповідності з програмою курсу для студентів спеціальностей 133 Галузеве машинобудування, 208 Агроінженерія, 2 Комаха В.П., Гуцаленко О.В., Рябошапка В.Б. Ковальчук О.С., 2016 226
11946 Технологія м ’ яса, м ’ ясопродуктів та риби. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія» Власенко В.В., Новгородська Н.В., Коляновська Л.М. 2015 6495
11945 Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання з галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» ОКР «Бакалавр» з дисципліни «Гербологія» Окрушко С.Є. 2016 393
11917 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи технології харчових виробництв» для студентів фахового спрямування: галузь знань 18 «Виробництво та технології»; спеці а- льність 181 «Харчові технології» денно ї та Фіалковська Л.В. 2016 5
11916 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни"Мікробіологія мясної галузі" для заочної форми навчання з напрмку підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" Блащук В.В. 2016 2
11914 Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів напряму підготовки 0305 «економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «облік і аудит» освітньо-професійного рівня «магістр» Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Лепетан І.М., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Томчук О.Ф., Новодворська В.В. 2016 16
11903 Маркетинг. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету «Облік та аудит» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Мамалига С.В. 2016 8
11902 Правові засади охорони земель в Україні Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів галузь знань 08 Право спеціальність 081 Право освітній ступінь: магістр Оверковська Т.К. 2016 3
11901 Правове забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції Методичні вказівки до семінарських занять для студентів галузь знань 08 Право спеціальність 081 Право освітній ступінь: магістр Оверковська Т.К. 2016 6
11900 Правове забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів Для студентів галузь знань 08 Право спеціальність 081 Право освітній ступінь: магістр Оверковська Т.К. 2016 3
11898 Правове регулювання трудових відносин у сільському господарстві. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» Мельничук О.Ф. 2016 7
11896 Правове регулювання трудових відносин у сільському господарстві. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» Мельничук О.Ф. 2016 9
11895 Історія України та етнокультурологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для бакалаврів факультету менеджменту та права Галузь знань 07 – «Управління та адміністрування». Спеціальність: 073 – «Менеджмент», Левчук К.І. 2016 6
11894 Методичні рекомендації з технології виробництва білкової продукції бджільництва в сучасних умовах забруднення медоносних угідь Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. 2016 1
11892 Генетика. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.090101 “Агрономія” Мамалига В.С. 2016 7
11890 Deutsch. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни “ділова іноземна мова (німецька)” для підготовки фахівців освітньо – кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальностями: 201«агрономія»; 203 «садівництво та виноградарство»; 206 «садово-паркове госп Лебедєва Н.А., Матієнко О.С., Дакалюк О.О. 2016 10
11888 Business Correspondence. Навчально-методичний посібник, для студентів які вивчають курс "Ділова іноземна мова " Матієнко О.С., Ісаєва О.А. 2016 138
11887 Комп'ютерний аудит. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної форми навчання (ОКР Спеціаліст) Бралатан В.П. 2016 0
11885 Економічний аналіз. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для студентів напряму підготовки напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «бакалавр» факультету економіки та підприємництв Томчук О.Ф., Федоришина Л.І., Пльонсак О.Л., Скакун Л.А., Глазко Н.Д. 2016 13
11884 Землевпорядна експертиза. Методичні рекомендації для організації практичних робіт та самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” Цицюра Я. Г. 2016 22
11883 Світові системи землеробства. Методичні рекомендації для організації практичних робіт та самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” Цицюра Я. Г. 2016 6
11882 Бонітування грунтів і якісна оцінка земель. Методичні рекомендації для організації практичних робіт та самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” Цицюра Я. Г. 2016 59
11877 Методичні вказівки для підготовки та написання курсової роботи з дисципліни „Інформаційні технології” студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” галузі знань 10 „Природничі науки” за Бурдейна Л.І. , Смілянець О.Г. 2016 27
11871 Морфологія сільськогосподарських тварин (Розділ “Міологія – вчення про м`язи”). Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету ТВ і ППТ ступеня бакалавра 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринницт Паладійчук О.Р. 2016 241
11870 Методичні вказівки для виконання курсових проектів з дисципліни Розведення сільськогосподарських тваринстудентами освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Добронецька В.О., Ордіховська О.А., Кульчицька А.П. 2016 10
11819 Звіт-щоденник проходження виробничої практики в сільськогосподарських підприємствах для студентів першого курсу факультету механізації сільського господарства з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженерія» освітньо Пришляк В.М., Яропуд В.М. 2016 24
11818 Звіт-щоденник проходження виробничої практики в сільськогосподарських підприємствах для студентів третього курсу факультету механізації сільського господарства з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженерія» освітнь Пришляк В.М., Яропуд В.М. 2016 31
11817 Методичні вказівки та завдання /Робочий зошит/ для виконання практичних робіт складений у відповідності з програмою курсу «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва» для студентів не інженерних спеціальностей галузей з Гуцаленко О.В., Комаха В.П., Пясецький А.А., Рябошапка В.Б. Яцковський В.І., 2016 12
11816 Дендрологія (відділ голонасінні) : Методичні вказівки для проведення лаборато р- них робіт по галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» для студентів спеціальностей 205 «Лісове господарство» і 206 «Садово - паркове господарство» . Юрків З.М., Прокопчук В.М., Циганська О.І. 2016 13
11815 Післязбиральн а доробк а плодів, овочів і винограду . Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами агрономічного факультету. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісівницт во», спеціальність спеціальність 20 Чернецький В.М., Паламарчук І.І. 2016 10
11811 Обладнання для доїння корів та первинної обробки молока. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» студентами факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.050503 “Машиноб Грицун А.В., Яропуд В.М., Бабин І.А. 2016 24
11810 Обладнання для приготування та роздавання кормів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» студентами факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.050503 “Машинобудуванн Грицун А.В., Яропуд В.М., Бабин І.А. 2016 32
11809 Обладнання для утримання та обслуговування тварин. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» студентами факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.050503 “Машинобудуван Грицун А.В., Яропуд В.М., Бабин І.А. 2016 33
11808 Технологія виробництва продукції свинарства робочий зошит для лабораторно-практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102-«твіппт» Гуцол Н.В. 2016 262
11807 Помологія. Методичні вказівки з виконання практичних занять для студентів 2 - го курс у агр ономічного факультету з галузі знань 0901 - «сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.09019 «агрономія» окр «бакалавр» Чебан С.Д., Чередниченко Л.І., Панцирева Г.В. 2016 51
11806 Сучасні технології садівництва і виноградарства. Методичні вказівки до виконання курсово го проекту з сучасних технологій в садівництві і виногр адарстві студентам агрономічного факультету галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» спеціаль Чебан С.Д., Чередниченко Л.І., Панцирева Г.В. 2016 14
11805 Рослинництво. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «сільське господарство та лісництво» напряму підготовки 6.090101 – «агрономія» за освітньо-кваліфіка І.С. Поліщук, В.А. Мазур, В.Д. Паламарчук, Н.В. Телекало, А.В. Плаксій 2016 265
11804 Лікарські рослини. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами 1-го курсу денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – «аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 205 – «лісове господарство» за ос Поліщук І.С., Мазур В.А., Телекало Н.В. 2016 4
11795 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «Магістр» денн Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. 2016 103
11794 Методичні вказівки призначені для виконання практичних завдань з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання Материнська О.А. 2016 9
11150 Методичні вказівки з дисципліни "Рекреаційні комплекси світу" для виконання семінарських занять та організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту та права галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140103"Туризм" денної Табенська О.І., Левченко О.О. 2016 1
11149 Методичні вказівки з дисципліни "Географія туризму" для виконання семінарських занять та організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту та права галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140103 "Туризм" Табенська О.І. , Головня О.М. 2016 1678
11147 Система фінансового контролю. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 "Облік і оподаткування" Шевчук О.Д. 2016 17
11108 Методичні вказівки до проведення та написання звіту з педагогічної практики для студентів ОКР «Магістр» спеціальності: 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Разанов С.Ф., Г.І.Кравчук 2016 8
11070 Макроекономічний аналіз. Методичні рекомендації по виконанню практичних завдань для студентів галузі знань 305 “Економіка та підприємництво”, спеціальності: 8.03050901 “Облік та аудит” ОКР “Магістр” для денної та заочної форм навчання Петриченко О.А. Скакун Л.А. 2016 6
11066 Економіка галузей АПК. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Бакалавр» факультету менеджменту та права (денної та заочної форми навчан Бурлака Н.І., Коломієць Т.В., Глазко Н.Д. 2016 2
11046 Технологія нетрадиційних об’єктів рибниц т- ва . Методичн і вказівки для самостійної роботи студентів - магістрів денної форми навчання із спеціальності 8.09020102 “Аквакульт у- ра ” Зотько М.О. 2016 7
11013 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (змістовна частина 2 «Наукові основи сівозмін») студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету Заболотний Г.М. Дідур І.М. Пелех Л.В. 2016 3
11012 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (змістовна частина 3 «Системи обробітку грунту») студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету Заболотний Г.М. Дідур І.М. Пелех Л.В. 2016 4
11011 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (змістовна частина 4 «Системи землеробства») студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету Заболотний Г.М. Дідур І.М. Пелех Л.В. 2016 5
11010 Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Розробка елементів системи землеробства господарства» студентами 3-го курсу денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» Заболотний Г.М. Дідур І.М. Пелех Л.В. 2016 14
11009 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з біології студентами 1 курсу агрономічного факультету спеціальності 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Ватаманюк О.В., Мамалига В.С., Солоненко В.І. 2016 19
11008 Агрохімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "Сільське господарство та лісівництво" напряму підготовки 6.090101 – "АГРОНОМІЯ" освітн Дідур І. М. , Мацера О. О. 2016 42
11006 Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геоінформаційні системи в агросфері» для студентів 5-го курсу спеціальності 7.04010601 - "Екологія охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування денної фор Клочко О.В., Колісник О.М. 2016 217
11005 Опорний конспект лекцій (частина 2) з дисципліни «Ґрунтознавство» для студентів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901- «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «АГРОНОМІЯ» освітньо-кваліфікаційного Савченко В.О. 2016 5058
11004 Екологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання факультету менеджменту та права з галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» за освітньо-кваліфікацій Мудрак Г.В., Швець В.В. 2016 5
11003 Методичні вказівки до виконання курсового проекту із дисципліни “Монтаж, діагностування та ремонт обладнання переробних та харчових виробництв ” Паламарчук І.П., Зозуляк І.А, Горбатюк Р.М. 2016 10
11002 Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни " Технічний сервіс в АПК" для студентів денної та заочної форм навчання факультету механізації сільського господарства за напрямом підготовки 6.100102 Паладійчук Ю. Б., Швець Л. В., Завальнюк П. Г. 2016 9
10999 Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання рівня підготовки «бакалавр». Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво». Напрям підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика». Мамалига С.В. 2016 6
10998 Економетрика. Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030508 “ Фінанси та кредит ” форма навчання: денна Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельнтк О.В. 2016 81
10959 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Аналіз технологічних систем. спеціальні глави” Гунько І.В., Кравець С.М., Ковальчук О.С. 2016 100
10958 Використання Microsoft Excel для вирішення завдань оптимізації пара-метрів технологічних систем ля студентів факультету механізації сільського господарства напрямів підг о- товки 208 – Агроінженерія, 133 - Галузеве машиноб у дування (6.100102 – Процеси, Гунько І.В., Кравець С.М., Ковальчук О.С. 2016 47
10956 Методичні вказівки до проходження переддипломної практики студентами факультету менеджменту та права ОКР «Магістр» галузі знань «Специфічні категорії» спеціальності 8.108010018 «Адміністративний менеджмент» Калетнік Г.М., Чорнопищук Т.І., Самборська О.Ю., Пронько Л.М., Кірєєва Е.А. 2016 10
10952 Методичні вказівки до практичних занять "Історія правових і політичних вчень" для 6.030401 "Право" Мельничук М. О. 2016 4
10944 Складання процесуальних документів. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 7.03040101 «правознавство» Письменна О.П.,Пипяк М.І. 2016 5
10943 Опорний конспект лекцій "Сучасні методи наукових досліджень в тваринництві"для магістрів за спеціальністю 8.09010201 "ТВіППТ" Льотка Г.І. 2016 16
10937 Актуальні проблеми конституційного права. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» Факультет менеджменту та права Гоцуляк Ю.В. 2016 0
10933 Соціальна відповідальність. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Ковальов Д.В. 2016 22
10932 Фінансове право. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Правдюк А. Л. 2016 8
10931 Методичні вказівки до виконання семінарських занять дисципліни ” Комерційне право” для студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.030.601. «Менеджмент організацій і адміністрування» Правдюк А. Л. 2016 4
10842 складання процесуальних документів Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 8.03040101 «правознавство» Письменна О.П.,Пипяк М.І. 2016 2
10840 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни “цивільне право україни” для студентів денної та заочної форми навчання, за напрямом підготовки 6.030401 „правознавство” Письменна О.П. 2016 32
10839 Методичні вказівки з організації самостійної роботи до курсу « Теоретико - методологічні проблеми психології » для аспірантів ОКР « Доктор філософії з економіки » галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки» , спеціальності – 051 «Економіка» Клибанівська Т.М. 2016 8
10838 Методичні вказівки до курсу « Теорети ко - методологічні проблеми психології » для аспірантів ОКР « Доктор філософії з економіки » галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки» , спеціальності – 051 «Економіка» Клибанівська Т.М. 2016 5
10835 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Надійність технологічних систем та обгрунтування інженерних рішень” для студентів за напрямом підготовки 050503 – “Машинобудування” Спеціальність 7.05050313 – «Обладнання переробних та харчо Веселовська Н.Р., Ковальова І.М. 2016 9
10834 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів за напрямом підготовки 050503 – “Машинобудування” заочної форми навчання з дисципліни “Теорія різання та інструмент” Веселовська Н.Р., Ковальова І.М. 2016 21
10832 Менеджмент ефективності виробництва та використання.Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування» Токарчук Д.М., Зубар І.В. 2016 14
10831 Менеджмент ефективності виробництва та використання.Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Напрям підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Токарчук Д.М., Зубар І.В. 2016 20
10830 Менеджмент ефективності виробництва та використання біомас та біопалива.Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» Токарчук Д.М., Зубар І.В. 2016 3
10828 Історія України та етнокультурологія: Науковий довідник для самостійної роботи студентів. У 2-х частинах. Частина І. Історія України Бойко Ю.М. 2016 1
10822 Гідравліка: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання напрямів: 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»; 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловом Веселовська Н.Р., Іванов М.І., Шаргородський С.А., Кравець С.М. 2016 29
10821 Щоденник-звіт проходження виробничої переддипломної практики за напрямом підготовки 208 – Агроінженерія, спеціалізація - Механізація сільського господарства Середа Л.П., Кондратюк Д.Г., Паладійчук Ю.Б., Швець Л.В., Труханська О.О., Холодюк О.В., Зінєв М.В., Завальнюк П.Г. 2016 26
10820 Методика тренування гирьового спорту. Методичні вказівки для самостійних занять студентів усіх спеціальностей Рудницький В.Б. 2016 9
10819 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Технологія переробки продукції тваринництва» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва напрям підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції Новгородська Н. В., Блащук В. В., Новаленко Н. О. 2016 295
10818 Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетингові дослідження» для студентів заочної форми навчання ОКР «спеціаліст» напрямку 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами Логоша Р.В. 2016 10
10805 Методичні вказівки до виконання пракичних і самостійних робіт студентами заочної форми навчання факультету ТВіППТ з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. 2016 8
10804 Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт студентами заочної форми навчання факультету механізації з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. 2016 6
10803 Методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи студентами заочної форми навчання агрономічного факультету з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. 2016 3
10802 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної форми навчання факультету ТВіППТ з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. 2016 7
10801 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної форми навчання факультету механізації з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. 2016 5
10800 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. 2016 2
10796 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Технологія м’яса і м’ясних продуктів» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 7.09010201 Новгородська Н. В. 2016 8
10795 Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Технологія м’яса і м’ясних продуктів» студентами факультету ТВ і ППТ денної форми навчання зі спеціальності 7. 09010201 Новгородська Н. В. 2016 0
10794 Технологія відтворення тварин. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів заочної форми навчання за КМСОНП напрям підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Паладійчук О.Р., Кульчицька А.П. 2016 94
10789 Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Хімії» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» для усіх спеціальностей Балух Н.М. 2016 6
10788 Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Харчова хімія» для напряму 6.090201 «Готельно-ресторанна справа» факультет менеджменту Балух Н.М. 2016 30
10787 Хімія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання напряму 6.090101 -"Агрономія" Марчак Т.В., Румянцева Ж.О., Маслоїд А.П. 2016 258
10785 Розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами заочної форми навчання окр «бакалавр» напряму підготовки 6. 090 102 «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Добронецька В.О., Ордіховська О.А. 2016 71
10784 Кролівництво і звірівництво. Метод ичні вказівки до виконання практичних занять для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 6 .090 102 ТВіППТ за напрямом 0902 „Сільське господарство і лісництво‖ Кучерявий В.П., Трачук Є.Г. 2016 28
10783 Кролівництво і звірівництво. Метод ичні вказівки до виконання лабораторних занять для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки 6.090 102 ТВіППТ за напрямом 0902 „Сільське господарство і лісництво‖ Трачук Є.Г. 2016 12
10780 Матеріалознавство. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямків підготовки 6.050503 – Машинобудування, 6.100202 – Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва та 6.100101 – Енергетика та електротехнічні системи в Турич В.В., Руткевич В.С. 2016 86
10779 Технологія конструкційних матеріалів. Методичні вказівки до виконання лаборатоних робіт студентами напрямків підготовки 7.100102 «Механізація сільського господарства», 7.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» та 7.090221 «Обладн Турич В.В., Руткевич В.С. 2016 46
10778 Гідропр ивод сільськогосподарської техніки : Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт для студентів напрямів підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» та 6.050503 «Машинобудування». Іванов М.І., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. 2016 124
10777 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Динаміка та міцність машин” для студентів напряму підготовки бакалаврів Деревенько І.А., Спірін А.В.. 2016 2
10776 Методичні вказівки для самопідготовки студентів та виконання курсового проекту з дисципліни "Деталі машини" для студентів напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" денної та заочної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. 2016 14
10775 Методичні рекомендації з оформлення заявки на винахід (корисну модель) з дисципліни "Основи технічної творчості та патентознавства" Середа Л.П., Холодюк О.В. 2016 9
10767 Технологічне обладнання переробної галузі. Методичні вказівки для виконання курсового проекту для студентів фахового спрямування 6.0551701 “Харчові технології та інженерія” напрямку підготовки 0517 “Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської Зозуляк І.А ., Зозуляк О.В 2016 3
10766 Спеціальна агрономія. Методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф.; Дідур І.М.; Поліщук І.С; Ткачук О.П; Чернецький В.М.; Вдовенко С.А.; Мазур В.А. 2016 6
10765 Спеціальна агрономія. Методичні вказівки для практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф.; Дідур І.М.; Поліщук І.С; Ткачук О.П.; Чернецький В.М; Вдовенко С.А.; Мазур В.А. 2016 6
10763 Сучасні тенденції світової агрономічної науки. Методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф.; Дідур І.М.; Поліщук І.С; Ткачук О.П.; Чернецький В.М.; Вдовенко С.А.; Мазур В.А. 2016 5
10762 Сучасні тенденції світової агрономічної науки. Методичні вказівки для проведення практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф.; Дідур І.М.; Поліщук І.С.; Ткачук О.П.; Чернецький В.М.; Вдовенко С.А.; Мазур В.А. 2016 5
10760 Методика дослідної справи в агрономії. Методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф.; Дідур І.М.; Поліщук І.С; Ткачук О.П.; Чернецький В.М.; Вдовенко С.А.; Мазур В.А. 2016 12
10759 Методика дослідної справи в агрономії. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф.; Дідур І.М.; Поліщук І.С.; Ткачук О.П.; Чернецький В.М.; Вдовенко С.А.; Мазур В.А. 2016 9
10757 Екологізація агрономічної діяльності Методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф., Дідур І.М., Поліщук І.С., Ткачук О.П., Гуцол Г.В. 2016 72
10756 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф., Дідур І.М., Поліщук І.С., Ткачук О.П., Гуцол Г.В. 2016 9
10755 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки для практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 201 агрономія Разанов С.Ф., Дідур І.М., Поліщук І.С., Ткачук О.П., Гуцол Г.В. 2016 70
10743 Оптимізаційні методи і моделі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт за напрямом підготовки 6.030503 "міжнародна економіка" Яхно К.Г. Ушкаленко І.М. 2016 31
10742 1 С Підприємство. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності – 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Коваль О.В. Гуцаленко О.О. 2016 1094
10740 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт з нормативної дисципліни «Статистика» для студентів денної форми навчання економічного факультету Янчука В.І., Фурман І.В., Балтремус О.М. 2016 261
10738 Техніко-експлуатаційні характеристики сільськогосподарських тракторів іноземного виробництва. Довідник для фахівців з механізації сільського господарства та студентів вищих аграрних закладів- Гуцаленко О.В., П’ясецький А.А. 2016 1
10737 Вища математика: диференціальні рівняння, ряди. Методичні вказівки. Новицька Л.І., Левчук О.В., Дзісь В.Г. 2016 95
10735 Організація обліку. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 7.030509.01 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» заочної форми навчання Любар О.О., Новодворська В.В. 2016 3
10729 Технологічні розрахунки,облік і звітність галузі. Методичні вказівки по виконанню самостійних завдань для студентів ОКР "Бакалавр" галузі знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції напряму підготовки 6.051701 "Харч" " Правдюк М. В. 2016 49
10727 Малі електричні станції в АПК. Методичні вказівки виконання курсового проекту магістрантами ФМСГ.Спеціальність:8.10010101- Енергетика сільськогосподарського виробництва Матвійчук В.А., Стаднік М.І., Дзісь В.Г., Рубаненко О.О. 2016 13
10726 Інженерна графіка. Нанесення розмірів. Методичні вказівки для лаборатоних робіт для студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання Джеджула О.М., Островський А.Й. 2016 568
10725 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Правдюк Н.Л., Корпанюк Т.М. 2016 129
10722 Фінансовий облік І. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів 3 курсу економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «бакалавр» / Н.Л.Правдюк, Я.П. Іщенко, Т. Правдюк, Н.Л.; Іщенко, Я.П.; Плахтій, Т.Ф. 2016 101
10718 Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів напряму підготовки 0305 «економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «облік і аудит» освітньо-професійного рівня «магістр» Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Лепетан І.М., Подолянчук О.А., Томчук О.Ф., Новодворська В.В. 2016 6
10714 Міжнародні стандарти аудиту. Методичні вказівки для виконанню практичних занять студентами денної форми навчання галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Бралатан В.П., Вахновська О.В. 2016 1
10713 Аудит. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Фабіянська В. Ю. 2016 48
10706 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання / Д Дюк А.А. 2016 14
10705 Автоматизоване робоче місце бухгалтера. САП «Парус 7.4». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Об Коляденко С.В., Бахарєва Я.В., Маколкіна О.В. 2016 30
10704 Страхування. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання 1, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030508 Марценюк-Розарьонова О.В. 2016 9
10703 Страхування. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Екон і підпр.о», напряму підготовки 6.030509 Марценюк-Розарьонова О.В. 2016 29
10667 Економіка підприємства. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» Бурєннікова Н.В., Коломієць Т. В. 2016 47
10666 Економіка підприємства. Методичні вказівки про проведення навчальної практики для студентів економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Подолянчук О.А., Бурлака Н.І., Колесов О.С., Коломієць Т.В. 2016 22
10664 Інформаційні системи і технології в управлінні. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”напряму підготовки 6.03050 Коляденко С.В., Бурденюк І.І., Зелінська О.В. 2016 86
10663 Системи обробки економічної інформації. Методичні вказівки для лабораторних та самостійних робіт для підготовки студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернет Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. 2016 98
10660 Фінанси. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напрям підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" Вдовенко Л.О., Польова О,Л. 2016 5
10659 Історія розвитку галузі. Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 07 "управління та адміністрування" спеціальності 071 "облік і оподаткування" Гуцаленко Л.В. 2016 21
10656 «облік в бюджетних установах» Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки бакалаврів напряму 6.030509 Облік і аудит Яремчук Н. Ф., Прутська Т. Ю. 2016 219
10651 Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни «релігієзнавст-во»,факультету менеджменту та права, окр «бакалавр», галузь знань 0306 –« менеджмент і адміністрування», 0505 Котик Ю.В. 2016 0
10649 Операційний менеджмент. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Кубай О.Г., Недбалюк О.О. 2016 97
10648 Організація аграрного бізнесу методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів факультету Технології виробництва та переробки продукції тваринництва денної форми навчання 7.090.10102 Красняк О. П. 2016 21
10647 Методичні вказівки з дисципліни «Економічний аналіз» для організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» окр «бакалавр» Томчук О. Ф., Коваль Н.І., , Пльонсак О.Л. 2016 6
10644 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Волонтир Л.О., Підгурський О.І. 2016 13
10643 Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Бізнес-планування» Шаманська О.І. 2016 25
10642 Методичні вказівки для організації самостійної роботи студента з дисципліни «Управління якістю» заочної форми навчання Шаманська О.І. 2016 1543
10637 Гістологія і ембріологія водних тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура Сироватко К.М 2016 1
10634 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів д.ф.н. напрямку підготовки 6.090201 "ВБА" із дисципліни Альтернативні джерела енергії при проектуванні підприємств з виобництва продукції та продуктів тваринництва. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2016 19
10633 Організація і методика спортивно-туристичної роботи. Методичні вказівки для самостійних та позанавчальних занять студентів усіх спеціальностей Віннік Ю. В. 2016 5
10632 Розведення сільськогосподарських тварин. Навчально-методичний посібник для виконання лабораторних робіт студентами ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Добронецька В.О., Ордіховська О.А., Кульчицька А.П. 2016 182
10629 Мето дичні вказівки для виконання лабораторних робіт навчальної дисципліни « Методика наукових досліджень у рибництві » для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах III - I Мушит С.О., Непорочна О.Т., Коберська В.А. , Гончарук А.П. 2016 61
10628 Технологія виробництва продукції аквакультури метод. вказ. до викон ання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 6.090102 « Технологія виробництва і пере Мушит С.О., Непорочна О.Т. , Коберська В.А. 2016 40
10626 «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня. . Довгань Л.І., Тимощук Н.М. 2016 30
10619 Гідрологія і метеорологія . Методичні вказівки для самостій ної роботи студентів бакалаврів денної форми навча н ня напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакульт у ра” - Зотько М.О. 2016 12
10615 «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня Довгань Л.І., Тимощук Н.М. 2016 38
10610 Зберігання та контроль якості насіння. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентів агрономічного факультету. Галузь знань: 0901 Сільське господарство і лісівництво. Спеціальність 809010101 Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. 2016 2
10609 Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 8.03040101 «Право» з дисципліни Захист прав споживачів Письменна О.П. 2016 0
10608 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 8.03040101 «Право»з дисципліни Захист прав споживачів Письменна О.П. 2015 0
10605 Методи і моделі управління економічними системами в умовах євроінтеграційних процесів . Методичні вказівки для самостійної роботи дл я здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня доктора філософії галузі знань 05 «Соціаль Бурєннікова Н.В. 2016 33
10604 Методи і моделі управління економічними системами в умовах євроінтеграційних процесів . Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо - наукового) рівня доктора філософії галузі знань 05 «Соці Бурєннікова Н.В. 2016 49
10603 «Ринкові трансформації національної економіки» Методичні вказівки з організації самостійної роботи аспірантів, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» факультету менеджменту та права, ВНАУ, 2016. – 58 с. Ціхановська В. М., Ставська Ю.В., Брояка А.А. 2016 1
10602 «Ринкові трансформації національної економіки» Методичні вказівки до проведення практичних занять для аспірантів, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» факультету менеджменту та права, ВНАУ, 2016. – 31 с. Ціхановська В. М., Ставська Ю.В., Брояка А.А. 2016 2
10601 Методичні рекомендації для самостійної роботи аспірантів з навчальної дисципліни «Прикладна інноваційна економіка» для аспірантів спеціальності 051 «Економіка» денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. 2016 10
10600 Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Прикладна інноваційна економіка» для аспірантів спеціальності 051 «Економіка» денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. 2016 13
10598 Методичні вказівки з організації сам остійної роботи з дисципліни "Національна економіка в умовах глобальних інституціональних трансформацій" для підготовки аспірантів спеціальності 051 «економіка» Бурєннікова Н.В., Шпикуляк О.Г., Пронько Л.М. 2016 9
10597 Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни "Національна економіка в умовах глобальних інституціональних трансформацій" для підготовки аспірантів спеціальності 051 «економіка» Бурєннікова Н.В., Шпикуляк О.Г., Пронько Л.М. 2016 11
10595 Економіка використання біоресурсів в умовах глобалізації. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 05 “соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “економіка” Калетнік. Г.М. 2016 0
10594 Економіка використання біоресурсів в умовах глобалізації. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 05 “соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “економіка” Калетнік. Г.М. 2016 0
10593 Аграрна політика, економіка та міжнародні зв’язки. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «економіка» Калетнік Г.М. 2016 10
10592 Аграрна політика, економіка та міжнародні зв’язки. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «економіка» Калетнік Г.М. 2016 12
10591 Програма з навчальної дисципліни “ Ринкові трансформації національної економіки ”для аспірантів денної та заочної форм навчання, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». — В.:ВНАУ, 2016.— 29 с. Ціхановська В. М., Ставська Ю.В., Брояка А.А. 2016 2
10590 «Електричні машини» методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійних робіт студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Електричні машини» за спеціальністю 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому Ярошенко Л.В., Рубаненко О.О., Вишневський В.М. 2016 45
10589 Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітнього-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.10010101 «Енергетика Матвійчук В.А, Явдик В.В. 2016 8
10586 Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічна економіка» для студентів денної та заочної форми навчання економчного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природн Фостолович В.А. 2016 18
10585 Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни екологічний аудит та інспектування для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки», Фостолович В. А. 2016 2
10584 Фінансова статистика: Методичні вказівки про проведення навчальної практики з "Фінансової статистики " для студентів денної форми навчання економічного факультету ОКР бакалавр за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит" Янчук В.І., Корнійчук А.М. 2016 5
10583 Управлінський облік. Методичні вказівки для проведення навчальної практики для студентів 4 курсу економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Бурко К.В. 2016 11
10581 Тести з навчальної дисципліни сільськогосподарські машини для здобувачів ступеня вищої освіти “бакалавр” напряму підготовки 6.100102 “процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” в аграрних вищих навчальних закладах Войтюк Д.Г., Мартишко В.М, Волянський М.С., Пастухов В.І., .. Середа Л.П., .. Пришляк В.М., .. Шевченко В.І., Борхаленко Ю.О. 2016 3
10574 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини» для студентів галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 ”Харчові технології” Пришляк В.М., Ковальчук О.В., Яропуд В.М. 2016 114
10572 Сільськогосподарські машини для буряківництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами агрономічного факультету напряму підготовки 7.090101 “Агрономія” денної форми навчання Журенко Ю.І., Яропуд В.М., Бабин І.А. 2016 7
10571 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Стратегічне управління” для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Дармограй О.В. 2016 18
10569 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з професійно – орієнтованої дисципліни « експлуатація техніки в переробній галузі» для студентів із напряму підготовки 6.100102 «процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Пазюк В.М. 2016 9
10565 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами факультету менеджменту та права освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" Волонтир Л.О., Підгурський О.І., Потапова Н.А. 2016 6
10563 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Інженерні розрахунки на ПЕОМ" для студентів факультету механізації сільського господарства Шаргородський С.А., Сивак Р.І., Солона О.В. 2016 32
10562 Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни “Експлуатація сільськогосподарських машин”. Д. Г. Кондратюк, О. В. Холодюк, В.М. Григоришен 2016 19
10561 Методичні вказівки для виконання лабораторно робіт з дисципліни "Експлуатація машин та обладнання" частина 2 Кондратюк Д.Г., Холодюк ОВ., Григоришен В.М. 2016 213
10558 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з предмету "Філософія науки та інноваційного розвитку" для магістрів спеціальності 181 "Харчові технології" Колос О.В. 2016 5
10557 Методичні вказівки з "Філософія науки та інноваційного розвитку"до проведення практичних занять для студентів денної форми навчання з спеціальності 181 «Харчові технологі ї» Колос О.В. 2016 3
10556 Ландшафтна екологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 0901 – "Сільське господарство і лісівництво" напряму підготовки 6.090103 – "Лісове і садово-паркове господар Мудрак Г.В. 2016 6
10546 Небезпека радіаційного, хімічного та біологічного походження. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузь знань: 0401 – «Природничі науки» за напрямком підготовки 6.040106 «Еколог Кавун Е.М., Врадій О.І. 2016 2418
10545 Основи містобудування Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” Кавун Е.М., Мущинська В.І. 2016 21
10542 Методичні рекомендації по підготовці і написанню реферату для складання кандидатського мінімуму з філософії для аспірантів і здобувачів Колос О.В., Ратніков В.С., Левчук К.І. 2016 3
10541 Методичні вказівки щодо проходження виробничої переддипломної практики студентами 5 курсу акредитації ОКР "магістр" факультету механізації сільського господарства денної форми навчання, за спеціальністю 8.10010203 – Механізація сільського господарства Середа Л.П., Іванов М.І. 2016 2
10538 « Загальна екологія» Методичні рекомендації для проведення практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Вітер Н.Г., Ткачук О.П. 2016 28
10537 Еколого-біологічне рослинництво. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузь знань: 0901 "Сільське господарство і лісництво" ОКР "спеціаліст" Джура Н.М, Врадій О.І. 2016 6
10536 Екологічна експертиза. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" за О Мудрак Г.В., Мущинська В.І. 2016 107
10533 Ландшафтна екологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 – "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовищ Мудрак Г.В. 2016 184
10531 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання технологічного факультету Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. 2016 5
10530 Технологія вирощування цукрових буряків методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "сільське господарство та лісівництво" спеціальності 7.090101 – "агроном Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Максімов А.М. 2016 5
10529 Методичні вказівки ”технологія і маркетингові засади виробництва зернових культур” методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "сільське господарство та лісів Поліщук М.І., Поліщук І.С., Остапчук М.О., Паламарчук В.Д. , Максімов А.М. 2016 9
10528 Система сучасних адаптивних технологій вирощування зернових культур методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "сільське господарство та лісівництво" спеці М.О.Остапчук, І.С. Поліщук, В.Д.Паламарчук, О.В.Мазур, А.М.Максімов 2016 4
10527 Технологія заготівлі, зберігання та переробки цукрових буряків методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "сільське господарство і лісівництво" спеціальності Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Максімов А.М., Телекало Н.В. 2016 3
10526 Система сучасних адаптивних технологій вирощування зернових культур методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "сільське господарство та лісівництво" спеціал Остапчук М.О., Поліщук І.С. , Паламарчук В.Д., Поліщук М.І. 2016 47
10525 Технологія вирощування цукрових буряків методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "сільське господарство і лісівництво" спеціальності 7.090101 – "агрономія" М.О. Остапчук, І.С. Поліщук, О.В.Мазур, А.М.Максімов, Н.В.Телекало 2016 5
10522 Селекція та насінництво овочевих культур. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентів агрономічного факультету. Галузь знань: 0901 Сільське господарство і лісівництво. Спеціальність 809010101 Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. 2016 7
10521 Системи сучасних інтенсивних технологій методичні вказівки до проведення самостійної роботи для магістрів денної і заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 "сільське господарство та лісівництво" спеціальності 8.09010101 – "агр Поліщук І.С., Мазур В.А., Паламарчук В.Д., Плаксій А.В. 2016 60
10520 Системи сучасних інтенсивних технологій методичні вказівки до виконання курсового проекту для магістрів заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 "сільське господарство і лісівництво" спеціальності 8.09010101 – "агрономія" за Поліщук І.С., Мазур В.А. , Паламарчук В.Д. , Плаксій А.В. 2016 9
10519 Рослинництво. Методичні вказівки до проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» Поліщук І.С., Максімов А.М., Остапчук М.О., Телекало Н.В. 2016 44
10518 Методичні вказівки до проведення навчальної практики з курсу «Лісова селекція» студентами 2 курсу агрономічного факультету денної форми навчання з галузі знань 0901 – "Сільське господарство і лісівництво" напряму підготовки 6.090101 – «Лісове та садово - Остапчук М.О., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.М., Телекало Н.В., 2016 28
10517 Грунтознавство. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету денної і заочної форми навчання за напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” Броннікова Л. Ф., Цицюра Я. Г., Первачук М. В., Савченко В. О. 2016 261
10516 Основи карантину. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами спеціа льності 7.04010601 – „Екологія та охорона навколишнього середовища” Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О. 2016 4
10509 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Культиваційні споруди” студентами агрономічного факультету з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», спеціальність 8.09010104 «Плодоовочівництво і виноградарство» Вдовенко С.А., давимока О.В. 2016 8
10508 легка атлетика у вищих навчальних закладах. Методичні вказівки для самостійних та практичних занять студентів усіх спеціальностей Перепелиця М. О. 2016 10
10507 Методика підготовки спортсменів у вільній боротьбі. Методичні вказівки для самостійних занять студентів усіх спеціальностей Бочарова В. Б. 2016 5
10506 Методичні вказівки для лабораторних занять з дисципліни "Технологія виробництва молока і яловичини" для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Вознюк О.І., Скоромна О.І. 2016 171
10505 Хімія. Частина ІІ. Основи аналітичної, фізичної та колоїдної хімії: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму 6.090103- “Лісове та садово-паркове господарство” Марчак Т.В., Маслоїд А.П. 2016 19
10504 Зоологія. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів факультету технології виробництва продукції тваринництва за спеціальністю 6.090 201 “Водні біоресурси” Марценюк Н.О. 2016 5
10503 Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни "Санітарія і гігієна харчових виробництв" Блащук В.В., Соломон А.М. 2016 4
10500 Ме тодологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності . Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР « Магістр » спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» . Мазур А.Г., Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. 2016 1
10499 Ме тодологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності . Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР « Магістр » спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Мазур А.Г., Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. 2016 1
10498 Міжнародна економіка. Методичні вказівки про проведення навчальної практики для студентів економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр» Салькова І.Ю. 2016 17
10497 Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом для слухачів перепідготовки окр «спеціаліст» напряму підготовки 0306 «менеджмент» зі спеціальності 7.03060101 «менеджмент організацій і адміністрування (за вида Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Самборська О.Ю.,Тітаренко О.М., Германюк Н.В., Герасименко Ю.В., Гонтарук Я.В., Кубыцька І.В. 2016 0
10496 Програма переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» ОКР «Спеціаліст» Січко Т.В., Коляденко С.В. 2016 2
10495 Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету економічного освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» Салькова І.Ю. Ставська Ю.В. Власенко І.В. 2016 4
10494 Методичні рекомендації для виконання індивідуальних завдань з підвищення кваліфікації головних інженерів та інженерів у центрі післядипломної освіти та дорадництва Бандура В.М., Пришляк В.М., Тітаренко О.М., Кулик І.В. 2016 479
10493 Методичні рекомендації для виконання індивідуальних завдань з підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників, експертів-дорадників та членів регіональних кваліфікаційних комісій у центрі післядипломної освіти та дорадництв Мельничук О.Ф., Шаманська О.І., Красняк О.П., Тітаренко О.М., Довгань Ю.В., Кулик І.В. 2016 7
10492 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни “сімейне право україни” для студентів заочної форми навчання, за напрямом підготовки 6.030401 „правознавство” Письменна О.П. 2016 1
10491 Земельне право україни методичні вказівки до виконання курсової роботи напрям підготовки 6.030401 «правознавство» Оверковська т.к. 2016 3
10490 екологічне право україни методичні вказівки до виконання курсової роботи спеціальність 8.18010005 «екологічна політика і право» Оверковська т.к. 2016 1
10489 правові засади охорони земель в україні методичні вказівки до виконання курсової роботи спеціальність 8.03040101 «правознавство» Оверковська т.к. 2016 0
10486 Комп’ютерні мережі. Методичні вказівки для виконання курсової роботи для підготовки спеціалістів 7.03050201 “Еконо мічна кібернетика” денної та заочної форм навчання Денисюк В.О. 2016 1
10485 Методичнфі рекомендації щодо підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом для слухачів перепідготовки ОКР "Спеціаліст спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит"" Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Лепетан І.М., Коваль Н.І., Томчук О.Ф., Тітаренко О.М., Кубіцька І.В. 2016 0
10484 Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу Вища математика: теорія ймовірностей та математична статистика Новицька Л.І., Дубчак В.М. 2016 91
10483 Моделі економічної динаміки. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030502 “Економічна кіб Ушкаленко І.М., Яцковська Р.О. 2016 65
10481 Управління фінансовою санацією підприємства . Методичні вказівки до організації с амостійної роботи для студентів ОКР «Магістр» галузі знань 0350 «Економіка і підприємництво» спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит» Польова О.Л. 2015 4
10480 Управління фінансовою санацією підприємства . Методичні вказівки до практичних занять для студе нтів ОКР «Магістр» галузі знань 0350 «Економіка і підприємництво» спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит» Польова О.Л. 2015 2
10477 Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни ”Трактори та автомобілі” (Розділ «Електрообладнання тракторів та автомобілів») студентам факультету механізації сільського господарства зі спеціальності: 6.100102 ”Механізація сіл Гуцаленко О.В., П’ясецький А.А., 2016 4
10411 Методичні вказівки з виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Конкурентоспроможність технологій і машин" Холодюк О.В., Труханська О.О 2016 205
10405 “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної форми навчання 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування ”, 8.03060104 “МЗД”, «Правознавство» Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. 2016 4
10404 “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Методичні вказівки для організації практичної та самостійної роботи студентами заочної форми навчання 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”, 8.03060104 “МЗЕД", «Пр Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. 2016 4
10403 “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК" Методичні вказівки для організації практичної та самостійної роботи студентами заочної форми навчання 8.03050901 “Облік і аудит”, 8.03050201 “ЕК”, 8.03050801 “Фінанси і кредит” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. 2016 13
10402 “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної форми навчання 8.03050901 “Облік і аудит”, 8.03050201 “ЕК”, 8.03050801 “Фінанси і кредит” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. 2016 6
10401 Зошит для виконання практичних робіт з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва” студентами 1 курсу агрономічного факультету, денної форми навчання, з галузі знань 0401 – "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 2016 201
10400 Зошит виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету механізації сільського господарства з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва”, галузі знань 0505 – "Машинобудування" напряму підготовки 6.050503 – " Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 2016 32
10399 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи із дисципліни "Наукові основи ви рощування екологічно чистої продукці" магістрами денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – " Сільське господарство і лісництво" спеціальності Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 2016 3
10398 Методичні вказівки до самостійної роботи із дисципліни "Технологія вирощування продукції рослинництва" студентів напряму підготовки 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», спеціальності 6 Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Поліщук І.С. 2016 18
10395 Зошит для виконання практичних робіт з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва” студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету механізації сільського господарства з галузі знань 1001 – "Техніка та енергетика аграрного виробництва Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 2016 209
10394 Ремонт та відновлення машин. Методичні в казівки до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної фор ми навчання за спеціальностям 7.05050312 та 8. 05050312 “Машини та обладнання сіл ьськогосподарського виробництва ” ОКР «Спеціаліст», «М Швець Л.В., Труханська О.О., Томчук В.В. 2016 9
10393 Технічний сервіс в АПК. Методичні рекоменд ації д о виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форм навчання ступеня бакалавра за напрямом підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Паладійчук Ю. Б., Швець Л. В., Завальнюк П.Г. 2016 6
10392 Проектування рибницьких підприємств. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” Польовий Л.В., Яремчук О.С., ВАрпіховський Р.Л. 2016 15
10362 Технологія виробництва продукції рослинництва.Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "ТВПР" студентів 1 курсу денної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування"”. Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В. 2016 26
10361 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 1 курсу денної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В. 2016 12
10360 Лучне кормовиробництво. Методичні вказівки для орган ізації самостійної роботи студентами 5 - го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» спеціальності 7.090101 01 «Агрономія» О Поліщук І.С., Липовий В.Г. 2016 42
10359 Лучне кормовиробництво. Робочий зошит до виконання лабораторних робіт студентами 5 - го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» спеціальності 7.090101 01 « Агрономія» Поліщук І.С., Липовий В.Г., Циганська О.І. 2016 56
10358 Методичні вказівки до виконання ку рсової роботи с тудентами 5 - го курсу із дисципліни «Лучне кормовиробництво» для студентів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 - спеціальності 7.090101 01 «Агрономія» ОКР « Спеціа Поліщук І.С., Липовий В.Г. 2016 16
10357 Рослинництво.Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "Сільське господарство та лісівництво" напряму підготовки 6.090101 – "Агрономія" І.С. Поліщук, В.А. Мазур, О.В. Мазур, А.М. Максімов, Н.В. Телекало 2016 2
10355 Інтегрований захист в овочівництві. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "Сільське господарство та лісівництво" напряму підготовки 6.090101 – "Агрономія" Поліщук І.С., Мазур В.А., Мазур О.В., Максімов А.М., Телекало Н.В. 2016 3
10354 Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Інтегрований захист в овочівництві” для студентів агрономічного факультету з напряму підготовки 0901«Сільське господарство і лісництво», спеціальність 8.09010104 «Плодоовочівництво і виноградарство» Вдовенко С.А. 2016 4
10353 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань студентів напряму підготовки 7.030509.01 «Облік і аудит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Спеціаліст», денної та заочної форми навчання. Томчук О.Ф., Томчук В.В., Пльонсак О.Л., Глазко Н.Д., Скакун Л.А. 2016 6
10352 Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Органічне овочівництво” для студентів агрономічного факультету з напряму підготовки 0901«Сільське господарство і лісництво», спеціальність 8.09010104 «Плодоовочівництво і виноградарство» Вдовенко С.А. 2016 7
10351 Лісівництво та лісові ландшафти. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму6.040106 « Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування » Нейко І.С., Матусяк М.В. 2016 5
10349 Гербологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" Окрушко С.Є. 2016 5
10348 Спеціальна генетика сільськогосподарських культур. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 8.09010101 «Агрономія» на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Мамалига В.С., Мазур О.В. 2016 4
10347 Агрофармакологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" Вергелес П.М., Пінчук Н.В. 2016 127
10346 Спеціальна меліорація в плодоовочівництві. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Напрям підготовки 6.090101 – «Агрономія» Вдовенко С.А., Кириленко Л.В. 2016 1
10339 Методичні вказівки з організації та проведення державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.090102 – «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» для студентів денної і заочної форм навчання Скоромна О. І., Кучерявий В. П., Гуцол А. В., Власенко В. В., Польовий Л. В., Гуцол Н. В., Льотка Г. І., Спірін А. В., Журенко Ю. І. 2016 2
10338 Методичні вказівки з виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Конкурентоспроможність технологій і машин" Холодюк О.В., Труханська О.О. 2016 15
10337 Робочий зошит для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка і організація енергетичної служби» Амонс С.Е. 2016 12
10334 Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Діловий етикет» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6. 140103 «Туризм» Самборська О.Ю., Пронько Л.М., Колесник Т.В., 2016 1
10333 Методичні вказівки для проходження навчальної практики для студентів Центру післядипломної освіти та дорадництва ВНАУ спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. 2016 6
10332 Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” галузь знань: 1801 «С Пронько Л.М., Самборська О.Ю, Колесник Т.В. 2016 10
10331 Ринкова трасформація економіки регіону. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів окр «магістр» галузі знань 0304 «право» спеціальності 8.03040101– «правознавство» факультету менеджменту та права Заболотний Г.М., Колесник Т.В., Онищук Ю.В 2016 8
10330 Ринкова трасформація економіки регіону. Методичні вказівки до практичних та самостійних занять для студентів денної та заочної форми навчання, економічного факультету окр «спеціаліст» напряму підготовки 0305 “економіка та підприємництво” Заболотний Г.М., Колесник Т.В., Пронько Л.М., 2016 1
10329 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Автоматизоване робоче місце менеджера” для студентів спецільності 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) Киш Л.М., Леонтюк-Мельник О.В., Качуровський С.В. 2016 1
10328 Нормативне забезпечення технологічних процесів у тваринництві Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Ордіховська О.А., Подолян Ю.М. 2016 28
10327 Методичні вказівки до проходження навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної форми навчання Хаєцька О.П., Полеся В.М. 2016 12
10326 Англійська мова: Методичні вказівки до практичних занять за фахом «Водні біоресурси та аквакультура». Тимощук Н.М., Довгань Л.І., Гарник А.А., Волошина О.В. 2016 38
10325 Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять з дисципліни "Антьикризовий менеджмент аграрних підприємств" для студентів галузі знань 0306 "менеджмент і адміністрування" спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністр Фіщук Н.Ю., Березюк С.В. 2016 0
10323 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. М етодичні вказівки до виконання практичних занять для студентів ОКР « Магістр » галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 8 .030509 « Облік та аудит » Марчук У.О. 2016 11
10313 Внутрішній аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” денної та заочної форми навчання Михальчишина Л.Г., Чудак Л.А. 2016 5
10312 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит” Шевчук О. Д., Чудак Л.А. 2016 2
10308 Методичні вказівки виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни "Фінанси" для студентів економічного факультету ОКР "Бакалавр" 6.030508 "Фінанси і кредит" Вдовенко Л.О., Польова О.Л., Фурман І.В., Марценюк-Розарьонова О.В. 2016 193
10307 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з нормативної дисципліни «Статистика» для студентів денної форми навчання економічних спеціальностей, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», Янчук В.І., Фурман І.В., Балтремус О.М. 2016 168
10306 Економіка підприємства. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.050100 «Економічна кібернетика» Бурєннікова Н.В., Коломієць Т.В. 2016 74
10297 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Екологічна економіка» для студентів напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» освітньо-професійного рівня «Магістр». Фостолович В. А. 2016 16
10296 Міжнародна економічна статистика. Методичні вказівки про проведення навчальної практики для студентів економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бак Польова О.Л., Бурлака Н.І., Балтремус О.М. 2016 13
10292 Шаховий гурток у ВНАУ методтичні вказівки для самостійних занять студентів усіх спеціальностей Спірін А. В., Клибанівський Я. В., Совик Л.А. 2016 6
10291 Розвиток фізичних якостей методичні вказівки для самостійних заннять студентів усіх спеціальностей Олійник Н. А,, Совик Л. А., Медяна І. П. 2016 3
10290 Організація спортивного свята методичні вказівки проведення спортивних свят на заняттях та у позанавчальний час для студентів усіх спеціальностей Бочарова В.Б., Ковбій Н.М. 2016 8
10289 Основи навчання плавання. Методичні вказівки для самостійних занять студентів усіх спеціальностей Совик Л.А., Клибанівський Я.В., Медяна І.П. 2016 4
10288 Лікувальний напрям у фізичному вихованні Методичні вказівки з теоретичного розділу для студентів ВНАУ всіх спеціальностей Дуржинська О.О. 2016 4
10287 Німецько-український словник спортивних термінів. Олійник Н. А., Совик Л. А., Бочарова В. Б., Войтейко С. М., Клибанівський Я. В., Віннік Ю. В. 2016 4
10286 Методичні основи підготовки бадмінтоніста в умовах ВНЗ. Методичні вказівки для самостійних занять студентів усіх спеціальностей Совик Л. А., Клибанівський Я. В. 2016 3
10285 Здоровий спосіб життя. засоби оздоровлення. Методичні вказівки для самостійних занять студентів усіх спеціальностей Олійник Н. А., Совик Л. А., Клибанівський Я. В. 2016 4
10284 Методичні вказівки для лабораторних робіт з навчальної дисципліни « Гігієна і санітарія харчових підприємств» для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрям ом підготовки – 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Соломон А.М., Блащук В.В., Коляновська Л.М. 2016 11
10283 Профілактика хвороб тварин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентів заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.09010201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Фаріонік Т.В. 2016 1
10282 Профілактика хвороб тварин. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчанняз напрямку підготовки 6.090102 Фаріонік Т.В. 2016 4
10281 Профілактика хвороб тварин. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчанняз напрямку підготовки 6.090102 Фаріонік Т.В. 2016 2
10280 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 809010201 "технологїї виробництва і переробки продукції тваринництва" Сироватко К.М. 2016 119
10279 Загально-технологічна практика з виробництва продукції тваринництва (методичні вказівки та програма) для підготовки фахівців окр "бакалавр" напряму підготовки 6.090102 "технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Скоромна О. І., Власенко В. В., Гуцол А. В., Кучерявий В. П., Польовий Л. В., Гуцол Н. В. 2016 5
10277 Спеціально-технологічна (професійна) практика. Програма і методичні вказівки для підготовки фахівців окр "спеціаліст" за спеціальністю 7.09010201 "технології виробництва і переробки продукції тваринництва" Скоромна О. І., Власенко В. В., Гуцол А. В., Кучерявий В. П., Польовий Л. В., Гуцол Н. В. 2016 3
10276 Спеціально-технологічна (професійна) практика. Програма і методичні вказівки для підготовки фахівців окр "магістр" за спеціальністю 8.09010201 "технології виробництва і переробки продукції тваринництва" Скоромна О. І., Власенко В. В., Гуцол А. В., Кучерявий В. П., Польовий Л. В., Гуцол Н. В. 2016 3
10249 Реконструкція та реставрація садово-паркових обєктів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 8.09010303 «Садово - паркове господарство» Матусяк М.В. 2016 33
10248 Реконструкція та реставрація садово-паркових обєктів. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни « Реконструкція та реставрація садово - паркових об ’ єктів » Матусяк М.В., Монарх В.В. 2016 3
10127 Гімнастика як навчальна дисципліна. Мет одичні вказівки для самостійних занять студентів усіх спеціальностей Совик Л.А. 2016 1
10126 Сільськогосподарські машини: розрахунок, проектування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи В.М. Пришляк, О.М. Погорілець. 2016 32
10097 Електропривод виробничих машин і механізмів. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами денної форми навчання факультету механізації сільського господарства спеціальності 8.10010101 Енергетика сільськогосподарського виробництва Матвійчук В.А., Стаднік М.І., Рубаненко О.О. 2016 8
10096 Основи проектування енергетичних об’єктів АПК. Методичні вказівки до виконання купсового проекту студентами заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства напрямку підготовки 6.100101 - Енергетика та електротехнічні системи в агропро Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. 2016 9
10095 «Теоретичні основи електротехніки» Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами заочної форми навчання напрямку підготовки 6.100101 – Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі Стаднік М. І.; Рубаненко О. О. 2016 7
10094 «Електроніка і мікросхемотехніка». Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами заочної форми навчаня факультету механізації сільського господарства 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" Стаднік М.І., Рубаненко О.О., Пелешок С.В. 2016 9
10091 Технології обслуговування та ремонту електрообладнання і засобів автоматизації. Пакет комплексної контрольної роботи для студентів спеціальності 8.10010101- "Енергетика сільськогосподарського виробництва" Рубаненко О.О. 2016 16
10090 Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни: “Безпека життєдіяльності з основами цивільної оборони” для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності 6.091902 «Механізація сільського господарства» ден Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Борисюк Д.В. 2016 932
10089 Методичні вказівки з виконання курсового проекту з дисципліни "Експлуатація машин та обладнання" ля студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва, напрям підготовки 6.100102 – Процеси, машини та Кондратюк Д.Г, Холодюк О.В., Григоришен В.М. 2016 98
10051 Реконструкція та реставрація садово-паркових обєктів. Методичні вказівки для виконання курсової роботи Матусяк М.В., Монарх В.В. 2016 1
10049 Дизайн ландшафтів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів денноїї форми навчання агрономічного факультету за спеціальністю 8.09010303 Монарх В. В. 2016 16
10047 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Тепличне господарство" для студентів агрономічного факультету з напряму підготовки 0901 "Сільське господарство і лісництво", спеціальність 8.09010301 "Садово-паркове господарство" Вдовенко С. А., Чернецький В.М. 2015 1199
10045 Баштанництво. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами 4-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» за освітньо-кваліфікаційн Чернецький В.М., Чередниченко Л.І., Паламарчук І.І., Давимока О.В. 2015 4
10031 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Урбоекологія, ч.1” для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансован Кавун Е.М., Мущинська В.І. 2016 488
10029 АУДИТ Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Бралатан В.П., Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю 2015 18
10026 Аудит. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт студентами галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної та заочної форми навчання Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю., Чудак Л.А., Мулик Я.І. 2016 17
10024 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка природокористування і охорони довкілля» для студентів заочної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підп Фостолович В.А. 2015 1
10022 Глобальна економіка. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять студентів з нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 0305 «Економіка підприємств» спеціальності 8.03050801 «Фінанси та кредит». Подолянчук О.А., Коляденко Д.Л., 2015 42
10021 Глобальна економіка. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка підприємств» спеціальності 8.03050801 «Фінанси та кредит». Подолянчук О.А., Коляденко Д.Л., 2016 49
10020 Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 "ТВІППТ" Сироватко К.М., Мазуренко М.О. 2015 25
10013 Ілюстрований словник-довідник з дисциплін "Геодезія", "Геодезія та землевпорядкування" для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 "Агрономія" та 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" Цицюра Я. Г. 2016 1
10010 Стандартизація продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання напрям підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Новгородська Н. В., Новаленко Н. О. 2016 33
10008 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація сільськогосподарських машин" Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. 2016 40
10006 Селекція с.-г. тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів шостого курсу заочної форми навчання ОКР „спеціаліст”за спеціальністю 7.09010201 “Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва Казьмірук Л.В. 2016 0
10005 Альтернативні джерела енергії при проектуванні підприємств з виробництва продукції та продуктів тваринництва. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами ф-ту ТВіППТ за спеціальністю 6.090201 "ВБА" ОКР "Бакалавр". - Вінниця: Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2016 44
10004 Генетика з біометрією Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Польовий Л.В., Поліщук Т.В. 2016 6
10003 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового вирорбництва» Огороднічук Г.М., Балух Н.М. 2015 0
10002 Тваринництво. Методичні вказівки з вивчення та самостійної підготовки студентів агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» (заочної форми навчання) Бережнюк Н. А. 2016 0
10001 Тваринництво. Методичні вказівки до самостійної роботи. 6.090101 "агрономія", денна форма навчання Бережнюк Н.А. 2016 2
10000 Словник окремих спеціальних понять і термінів з конярства для студентів напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Л.І. Постернак 2016 10
9999 Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання "Енергозберігаючі технології виробництва продукції тваринництва" Л.І. Постернак, Т.Л. Голубенко 2016 12
9997 Методичні вказівки до лабораторних робіт з "Технології виробництва продукції бджільництва" для студентів напряму підготовки 6.090102 "ТВіППТ" Царук Л.Л., Разанова О.П. 2016 98
9996 Вступ до спеціальності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Суховуха С.М. 2016 25
9993 Основи тваринництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки 6.09020 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І., Трачук Є.Г. 2016 62
9992 Основи тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки 6. 051701 « Харчові технології та інженерія » Скоромна О.І., Трачук Є.Г. 2016 171
9989 Осетрівництво. Методичні вказівки для лабораторних робот студентів бакалаврів денної форми навчання н а пряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О. 2016 47
9988 Осетрівництво. Методичні вказівки для самості й- но ї роботи студентів бакалаврів денної форми навчання напряму підгот о- вки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О. 2016 16
9987 Вступ до харчових технологій . Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 « Харчові технології та інженерія » окр « Бакалавр » Коляновська Л.М., Соломон А.М. 2016 19
9986 Вступ до харчових технологій. Методичні вказівки з практичних занять для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» окр «Бакалавр» Коляновська Л.М., Соломон А.М. 2016 37
9985 Стандартизація продукції тваринництва. Методичні вказівки для практичних занять студентами заочної форми навчання напрям підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Новгородська Н. В.. Новаленко Н. О. 2016 16
9984 Спеціальні фізичні вправи оздоровчого спрямовання. Методичні вказівки д ля організації самостійних занять студентів спеціальними фізичними вправами оздоровчої спрямованості (для студентів всіх форм навчання) Олійник Н.А., Бочарова В.Б. 2016 7
9983 Самостійні заняття з загальної фізичної підготовки. Методичні вказівк и для самостійних занять студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Совик Л.А. 2016 0
9982 Футбол – улюблена гра студентів Методичні вказівки для самостійних та практичних занять студентів усіх спеціальностей Войтенко С.М. 2016 4
9981 Радіобіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. 2016 5
9980 Радіобіологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету з напряму підготовки 6.090101 - «Агрономія» Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О., Швець В.В. 2016 9
9979 Радіобіологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. 2016 3
9978 Екологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету менеджменту та права з галузі знань 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» за освітньо-кваліфікаційним рів Мудрак Г.В., Швець В.В. 2016 17
9977 Екологія у тваринництві Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва напряму підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки п Разанов С.Ф., Швець В.В., Алєксєєв О.О. 2016 33
9976 Фітодизайн з акритого середовища. Методичні вказівки до виконання практичних за вдань та самостійної роботи студентами спеціальності 8.09010303 «Садово - паркове господарство» за освітньо - кваліфікаційним рівнем «Магістр» Прокопчук В.М. 2016 22
9975 Декоративне садівницт во. Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальності 8.09010303 «Садово - паркове господарство» за освітньо - кваліфікаційним рівнем «Магістр» Прокопчук В.М. 2016 78
9974 Квітникарство закритого грунту. Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи студентами спеціальності 8. 090 101 04 «Плодоовочівництво та виноградарство» за освітньо - кваліфікаційним рівнем «Магістр» . Прокопчук В.М. 2016 76
9973 "Моделювання і прогнозування стану довкілля". Методичні вказівки по організації самостійної роботи з дисципліни. Первачук М.В. 2016 2
9972 Охорона земель. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів 5-го курсу заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 „Агрономія" за освітньо-кв Шкатула Ю. М.. 2016 3
9971 Агрохімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (змістові частини 1 та 2) студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – "Сільське господарство та лісівництво" напряму підготовки 6.090101 – "АГРОНО Дідур І. М., Мацера О. О. 2016 27
9963 Експлуатація садово-паркових обєктів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство і лісівництво» Прокопчук В. М., Циганський В. І. 2016 84
9962 Дендропроектування. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство і лісівництво» за спеціальністю 8.09010303 – «Садово - парков Прокопчук В. М., Циганський В. І. 2016 64
9961 Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство і лісівницт во» за спеціальністю 8.09010303 – «Садово – паркове господарство», ос Василевський О. Г., Циганський В. І., Матусяк М. В. 2016 19
9960 2 Методичні вказівки містя ть практичні роботи із дисципліни «Лісопаркове господарств о» для студентів спеціальності 8 .090103 03 «Садово - паркове господарство» Матусяк М.В., Підпалий І.Ф., Черняк В.М 2016 28
9959 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт студентами агрономічного факультету денної форми навчання галузь знань: 0401 – «природничі науки» за напрямком підготовки 6.040106 «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природок Разанов С.Ф., Кавун Е.М., Врадій О.І. 2016 3
9958 Лісова г енетика . Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студент ами денної і заочної форм навчання з а напрям ом підготовки 6.090103 “ Лісове та садово - паркове господарство ” на здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня ба Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. 2016 4
9956 Актуарні розрахунки. Методичні вказівки для проведення практичних робіт для підготовки спеціалістів 7.03050201 “Економічна кібернетика” Денисюк В.О. 2016 21
9955 Інформаційні системи і технології в управлінні. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.0 Бурденюк І. І., Зелінська О. В. 2016 1
9953 Технологічні розрахунки, облік і звітність галузі Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для студентів галузі знань 0517 « Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції » напряму підготовки 6.051701 « Харчові технол Подолянчук О.А.Правдюк М.В 2016 126
9952 Інженерна графіка.зварні з'єднання.Методичні вказівки з виконання лаборатор них робіт для студентів напряму підготовки 6. 1 0010 2 – П ро цеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Джеджула О.М., Островський А.Й. 2016 141
9951 Нарисна геометрія. Методичні вказівки з виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.0 90 10 3 – лісове і садово - паркове господарство Джеджула О.М., Островський А.Й. 2016 99
9947 Сучасні проблеми агроекології. Методичні рекомендації для організації лабораторно-практичних робіт студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання зі спеціальності 8.09010101 "Агрономія" Вітер Н.Г., Ткачук О.П. 2016 29
9946 Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни «Місцеве самоврядування» для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” напряму Галузь знань: 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю: 8.1 Пронько Л.М., Самборська О.Ю, Колесник Т.В. 2016 17
9945 Операційний менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Кубай О.Г., Недбалюк О.О. 2016 8
9944 Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання рівня підготовки «бакалавр». Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» Мамалига С.В. 2016 7
9943 Методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів денної форми навчання напряму підготовки фахівців ОКР «магістр» напрям 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського в Германюк Н.В. 2016 2
9941 Методика науков их досліджень . Ме тодичні вказівки з організації самостійної роботи студент ів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Льотка Г.І. 2016 15
9940 Методика наукових досліджень . Ме тодичні вказівки з організації самостійної роботи студент ів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Льотка Г.І. 2016 24
9939 Методика наукових досліджень . Методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки прод укції тваринництва” Льотка Г.І. 2016 66
9938 Методика наукових досліджень . Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки проду кції тваринництва” Льотка Г.І. 2016 43
9932 Методичні вказівки для написання курсових робіт для студентів факультету менеджменту та права освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 7.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” денної та заочної форми навчання. – Вінниця: В Головня О. М., Томчук О.В 2016 1
9931 Методичні вказівки з Економічної теорії для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи студентів галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване прир Ціхановська В. М., Табенська О. І. 2016 2
9930 Методичні вказівки для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів факультету менеджменту д. ф. н. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальність 7 Головня О. М., Табенська О. І. 2016 3
9926 Інтелектуальна власність. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» Опольська Н.М. 2016 4
9924 Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» з дисципліни «Порівняльне правознавство» Опольська Н.М. 2016 18
9922 Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Інтелектуальна власність» зі спеціальності 8.03050801 "Фінанси та кредит" Опольська Н.М. 2016 2
9921 Порівняльне правознавство Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» Опольська Н.М. 2016 17
9916 Методичні вказівки з Теології Методичні вказівки та п лани семінарських занять н авчальної дисципліни для підготовки студентів О КР „бакалавр” за спеціальностями: агрономія – 6090101; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – Левчук К.І., Мазило І. В., Муханов В. М. 2015 10
9911 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з технології молока і молочних продуктів для магістрів за напрямом підготовки 8.09010201 , спеціальності – «Харчові технології та інженерія» Власенко В.В., Семко Т.В., Новаленко Н.О. 2015 3
9910 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Контроль якості та безпека продуктів галузі» для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Власенко В.В., Семко Т.В. 2015 5
9906 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів» для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Коляновська Л.М. 2015 6
9904 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів» для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Коляновська Л.М. 2015 5
9902 Науково - дослідна робота студентів . Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів для сту дентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія» Власенко В.В., Новгородська Н.В., Коляновська Л.М. 2015 21
9898 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів" для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050701 "Харчові технології та інженерія" Коляновська Л.М. 2015 6
9883 Іллюстрований словник-довідник з дисциплін “Геодезія”, “Геодезія та землевпорядкування” для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» та 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство Цицюра Я.Г. 2015 82
9863 Довідник з використання хімічних препаратів в захисті рослин від бур'янів Вергелес, Окрушко, Пінчук, Буткалюк, Голюк 2015 4476
9848 Нформаційні системи та технології методичні вказівки до виконання курсової роботи для підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0306 « менеджмент організацій і адміністрування », напряму підготовки 030601 - « менеджмент Підгурський О.І. 2015 0
9847 Методи здешевлення раціонів товарного молодняку лисів різних кольорових типів: Методичні рекомендації / Т.В. Шевчук, Я.І. Кирилів, М.Г. Повозніков, О.М. Бакун. – Вінниця: ВНАУ, 2015 - 37 с. Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. , Повозніков М.Г., Бакун О.М. 2015 1
9843 методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» - факультету ТВіППТ Красняк О.П. 2015 4
9810 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “аналіз технологічних систем” частина 2 “використання microsoft visio для побудови блок-схем технологічних процесів, креслень, організаційних діаграм, планів майстерень ” Гунько І.В., Кравець С.м. 2015 299
9808 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни « Проектування підприємств пер еробної та харчової галузі » тематичний модуль І : « Технологічне проектування » для студентів факультету «Технологі я виробництва і переробки Бандура В.М. Фіалковська Л.В. 2015 16
9807 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни « Проектування підприємств переробної та харчової галузі» тематичний модуль ІІ: «Санітарно - технічні розрахунки » для студентів факультету «Технологі я виробництва і пе Бандура В.М. Фіалковска Л.В. 2015 6
9806 2 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни « Проектування технологічних процесів та підприєм ств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції » тематичний модуль І : « Технологічне проектування » для студентів Бандура В.М. Фіалковська Л.В. 2015 20
9805 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни " З а- гальні технології переробних і харчових виробництв " для студентів фахов о- го спрямування 6.050503 “Обладнання переробних і хар чових виробництв” н а- прямку підготовки 0505 “Машиноб Фіалковська Л.В., Берник І.М. 2015 2
9801 Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни адміністративний менеджмент для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікацій-ного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Онищук Ю.В. 2015 3
9800 Інженерна екологія. Методичні вказівки для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання з курсу «Інженерна екологія» (спеціальність 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») Видання - 2 Кравчук Г.І. 2015 36
9799 Інженерна екологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету Механізації денної форми навчання галузь знань: 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», напрям підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислово Кравчук Г.І., Петриченко Н.М. 2015 9
9798 Загальна екологія та неоекологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Тітаренко О.М., Кравчук С.А. 2015 65
9797 Екологічна експертиза. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 8.09010303 – Садово-паркове господарство/ Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Первачук М.В., Кравчук С.А. 2015 7
9796 Системний аналіз якості навколишнього середовища. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 8.0401061 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Вид.2 Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А. 2015 19
9795 Природно-заповідна справа. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальність: 8.09010303 – «Садово-паркове господарство» Видання -2 Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А 2015 7
9794 Зооекологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” РазановС.Ф., Кравчук Г.І., Петриченко Н.М. 2015 1
9793 Заповідна справа. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання напрям підготовки: 6.090103 – «Лісове та садово-паркове господарство» Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А 2015 14
9792 Природоохороне паркознавство. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальність: 8.09010303 – «Садово-паркове господарство» Видання -2 Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А 2015 15
9791 Аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Фабіянська Вікторія Юхимівна 2015 22
9789 Основи міжнародної еколого-економічної діяльності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0401 "Природничі науки" за напрямом підготовки Мудрак Г.В., Мущинська В.І. 2015 2
9786 Кормовиробництво та луківництво методичні вказівки для виконання лабораторних робіт Підпалий І. Ф., Липовий В. Г., Циганський В. І. 2015 4
9785 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансова безпека» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030508 01«Фін Мараховська Т.М., Грищук Н.В. 2015 8
9784 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Сучасні технології овочівництва відкритого ґрунту” для студентів агрономічного факультету з напряму підготовки 0901«Сільське господарство і лісництво», спеціальність 8.09010104 «Плодоовоч Вдовенко С.А., Давимока О.В. 2015 9
9783 Математичні методи і моделі ринкової економіки. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.0305 Коляденко С.В., Січко Т.В. 2015 39
9782 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права ОКР "Спеціаліст" спеціальності 7.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" денної та заочної форм навчання Ціхановська В.М., Томчук О.В., Головня О.М. 2015 6
9781 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права ОКР "Магістр" спеціальності 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" денної та заочної форм навчання Ціхановська В. М., Томчук О. В., Головня О. М. 2015 9
9780 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту та права спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної та заочної форм навчання Ціханговська В.М., Томчук О.В., Полеся В.М. 2015 1
9773 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Магістр» спец Бурєннікова Н.В. 2015 5
9772 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Магістр» спеціальності 8.180 Бурєннікова Н.В. 2015 9
9771 Завдання з організації самостійної роботи студентів з курсу «Ділова іноземна (англійська) мова» зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр Волошина О.В., Довгань Л.І., Тимощук Н.М. 2015 12
9691 Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації по виконанню практичних завдань студентів напряму підготовки 8.030509.01 «облік і аудит», галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» окр «магістр» Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., Глазко Н.Д., Томчук В.В. 2015 0
9681 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальностей 8.03060101 “Менеджмент організацій і адмінстрування” та 8.03060104 “Менеджмент ЗЕД” денної та заочної форми на Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. 2015 6
9680 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту та права напряму підготовки 6.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. 2015 18
9679 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту 6.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування ” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. 2015 32
9678 Опорний конспект з дисципліни «Самоменеджмент» для підготовки бакалаврів напряму 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Підвальна О.Г. 2015 6
9668 АУДИТ Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509_ «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Гуцаленко Л.В., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. 2015 97
9667 «Упрапвління персоналом» Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"ми Пронько Л.М., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. 2015 0
9666 «Упрапвління персоналом» Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"ми Пронько Л.М., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. 2015 0
9665 Керівник адміністративної служби. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 – «Адміністративний мен Березюк С.В. 2015 2
9664 Керівник адміністративної служби. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 – «Адміністративний мене Березюк С.В. 2015 2
9661 Методичні вказівки для практичних і семінарських занять з дисципліни " Економіка підприємств галузі" для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Дюк А.А., Бурлака Н.І., Коломієць Т.В. 2015 4
9659 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050801 «Фіна Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. 2015 96
9657 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності «Фінанси Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. 2015 17
9655 Інтернет-технології в бізнесі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР “ Рузакова О.В. 2015 10
9654 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності митних органів. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних занять Коляденко С.В., Рузакова О.В. 2015 8
9652 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для виконання курсових робіт студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. 2015 7
9651 Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" зі спеціальності 8.03050801 "фінанси і кредит" галузі знань 0308 "економіка та підприє Прутська О.О., Шпикуляк О.Г., Мараховська Т.М., Руда О.Л. 2015 4
9649 АУДИТ. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр» Бралатан В.П., Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю. 2015 9
9648 Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Ринок фінансових послуг" Прутська О.О., Островська О.В 2015 14
9646 “Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності” Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економік Прутська О.О., Шпикуляк О.Г., Задорожна Л.М. 2015 40
9644 “Інноваційний розвиток підприємства” Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.03050801 « Прутська О.О., Шпикуляк О.Г., Задорожна Л.М. 2015 33
9643 Методичні вказівки і завдання для практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу для студентів денної форми навчання економічного факультету з дисципліни Управління фінансовими ризиками Вдовенко Л.О. 2015 7
9642 Фінансовий менедмент у малому бізнесі. Методичні вказівки і завдання для практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу для студентів денної форми навчання економічного факультету з дисципліни Фінансовий менеджмент у малому бізнесі Вдовенко Л.О. 2015 6
9640 Комп'ютерний аудит. методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» спеціальності 8.030509 «облік і аудит» денної форми навчання Здирко Н.Г. 2015 8
9639 АУДИТ Методичні вказівки для проведення практичних занять студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509_ «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Гуцаленко Л.В., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. 2015 165
9638 Методині вказівки для самостіійної роботи студентів з філософії Олійник Н. А., Калач Д.М. 2015 3
9637 Робочий зошит з філософії Олійник Н. А., Калач Д.М. 2015 15
9636 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Податковий менеджмент" Мараховська Т.М., Балтремус О.М., к.е.н., Руда О.Л. 2015 3
9634 Методичні вказівки з підготовки та написання курсових робіт з дисципліни "Податковий менеджмент" Мараховська Т.М.,Балтремус О.М. 2015 0
9628 Облік в фермерських господарствах Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “облік та аудит” ден Коваль Н. І., Подолянчук О. А. 2015 8
9567 Біосанітарний моніторинг. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Ткачук О.П. 2015 74
9566 Біосанітарний моніторинг. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Ткачук О.П. 2015 20
9565 Біосанітарний моніторинг. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Ткачук О.П. 2015 38
9563 «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва». Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету за спеціальністю 7.09010101 «Агрономія». Чередниченко Л. І., Паламарчук І.І., Давимока О.В. 2015 44
9562 Методичні рекомендації по підготовці і написанні дипломних робіт за ОКР «Бакалавр» (галузь знань – 0901 «Сільське господарство і лісівництво», спеціальності 8.09010104 – «Плодоовочівництво і виноградарство») Чернецький В. М., Вдовенко С. А., Чередниченко Л. І., Паламарчук І. І., Костюк О. О 2015 2
9543 Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентами галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «облік і аудит» (денної та заочної форми навчання) Томчук О.Ф., Глазко Н.Д., Пльонсак О.Л. 2015 1
9522 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» напряму під Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В. 2015 75
9513 Метеорологія та кліматологія Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету, з галузі знань 0401 – «природничі науки», напряму підготовки - 6.040106 «екологія, охорона навколишнього серед М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, М.В. Первачук, І.М. Дідур, Я.Г. Цицюра 2015 14
9511 Метеорологія Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету, з галузі знань 0401 – «природничі науки» напряму підготовки - 6.090103 «лісове та садово-паркове господарство» М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, М.В. Первачук, І.М. Дідур, Я.Г. Цицюра 2015 9
9510 Агрометеорологія Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету, з галузі знань 0401 – «природничі науки», напряму підготовки - 6.090101 - «агрономія» М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, М.В. Первачук, І.М. Дідур, Я.Г. Цицюра 2015 18
9508 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни „інформаційні технології” Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. 2015 3
9507 Теорія організації. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту та права (заочна форма навчання) напрям підготовки: 6.030.601 – "менеджмент" Мазур С.А., Полеся В.М. 2015 30
9506 Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи навчальної дисципліни «Управління зовнішньоторговельними операціями» для студентів факультету менеджменту напрямку підготовки 6.140103 «Туризм» форма навчання ден Ставська Ю.В. 2015 1
9502 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією. Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні системи і технології в управлінні організацією” для студентів спецільності 8.03060101 Киш Л.М., Качуровський С.В. 2015 1
9500 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією.Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні системи і технології в управлінні організацією” для студентів спецільності 7.03060101 Киш Л.М., Леонтюк-Мельник О.В. 2015