The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8007
Title: Інформаційні системи у фінансах. Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» освітньо-квал
Authors: Юрчук Н.П.
Keywords:
Date of publication: 2014-09-24 09:40:29
Last changes: 2014-09-24 09:40:29
Year of publication: 2014
Summary: Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Інформаційні системи у фінансах» містять мету, завдання, зміст, структурно-модульну схему курсу, розподіл балів за категоріями діяльності студента, шість лабораторних робіт, вимоги до виконання та оформлення лабораторних робіт та список рекомендованої літератури. Завдання лабораторного практикуму призначені для використання студентами, що навчаються на п’ятому курсі за спеціальністю 7.03050201 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» денної та заочної форм навчання, спрямовані на засвоєння студентами теоретичних знань та набуття необхідних практичних навичок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/8007.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8007.pdf Size : 7449069 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska