The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9644
Title: “Інноваційний розвиток підприємства” Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.03050801 «
Authors: Прутська О.О., Шпикуляк О.Г., Задорожна Л.М.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 15:22:53
Last changes: 2015-11-25 15:22:53
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Інноваційний розвиток підприємства».
Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» .
Плани практичних занять та послідовність виконання самостійної роботи складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу «Інноваційний розвиток підприємства» .
Також наведено тестові завдання, тематику рефератів, перелік питань, що виносяться на залік та іспит.
При підготовці до практичних занять студенти готуються за конспектом лекцій та за спеціальною літературою, де викладено теоретичні положення відповідного розділу програми згідно з планами практичних занять.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9644.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9644.pdf Size : 423470 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska