The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5920
Title: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Гроші і кредит» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.
Authors: Руда О.Л.
Keywords:
Date of publication: 2013-04-24 15:17:27
Last changes: 2013-04-24 15:17:27
Year of publication: 2013
Summary: Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Гроші і кредит».
Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Гроші і кредит».
Плани практичних занять та послідовність виконання самостійної роботи складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу «Гроші і кредит». Також наведено тестові завдання, тематику рефератів, перелік питань, що виносяться на екзамен, а також термінологічний словник.
При підготовці до практичних занять студенти готуються за конспектом лекцій та за спеціальною літературою, де викладено теоретичні положення відповідного розділу програми згідно з планами практичних занять.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5920.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5920.pdf Size : 924609 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska