The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9772
Title: Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Магістр» спеціальності 8.180
Authors: Бурєннікова Н.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-11-25 15:14:23
Last changes: 2015-11-25 15:14:23
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності». Викладений матеріал методичних вказівок містить опис навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності». Плани практичних занять та послідовність виконання самостійної роботи складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності». Також наведено тестові завдання, тематику рефератів, перелік питань, що виносяться на залік. При підготовці до практичних занять студенти готуються за конспектом лекцій та за спеціальною літературою, де викладено теоретичні положення відповідного розділу програми згідно з планами практичних занять.
Призначені для студентів ВНАУ, а також для викладачів, що викладають курси, пов’язані із методологією та організацією наукових досліджень з основами інтелектуальної власності в економіці.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9772.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9772.pdf Size : 769056 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska