The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3438
Title: Технологія створення програмних інтелектуальних систем. Ме-тодичні вказівки для виконання лабораторних робіт бакалаврами напряму 6.050100– «Економічна кібернетика»
Authors: Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О.
Keywords: WEB-форми з AJAX, Java Script, бази даних (РБД)
Date of publication: 2011-09-06 11:47:48
Last changes: 2011-10-05 09:36:28
Year of publication: 2010
Summary: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологія створення програмних інтелектуальних систем" містять структурно-модульну схему курсу, розбиття дисципліни на модулі та розподіл балів за категоріями діяльнос-ті студента, 10 лабораторних робіт, вимоги до виконання та оформлення лабораторних робіт та список рекомендованої літе-ратури.
Призначені для використання бакалаврами напряму 6.050100– «Економічна кібернетика».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/3438.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: Віддруковано у редакційно-видавничому відділі ВНАУ
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 3438.pdf Size : 1334596 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska