The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7736
Title: Оптимізаційні методи і моделі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Authors: Ушкаленко І. М., Петровська А. В
Keywords:
Date of publication: 2014-04-30 09:16:00
Last changes: 2014-04-30 09:16:00
Year of publication: 2014
Summary: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Оптимізаційні методи і
моделі" містять мету, завдання, зміст, структурно-модульну схему курсу, розподіл балів за
категоріями діяльності студента, вісім лабораторних робіт, вимоги до виконання та оформлення
лабораторних робіт та список рекомендованої літератури. Призначені для використання
студентами, що навчаються за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» освітньо-
кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання, спрямовані на засвоєння студентами
теоретичних знань та набуття необхідних практичних навичок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7736.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7736.pdf Size : 2634959 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska