The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2016

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
18621 Глибина сівби як чинник формування сходів редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд 4
18620 Моніторинг екологічної стабільності територій за критерієм еколого-стабілізуючих угідь Цицюра Я. Г., Броннікова Л.Ф. М 4
18619 Мікробіологічні основи аргротехнологій Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. С Розглянуто питання необхідності вдосконалення ресурсозберігаючих енергоощадних, технологічних прийом 6
18618 Характеристика основних елементів технології вирощування зернової кукурудзи Паламарчук В.Д., Поліщук М.І., Паламарчук О.Д. С В статті приводиться характеристика строків сівби, підбору гібридів та позакореневих підживлень зер 5
18617 Аналіз кореляційних зв'язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної Мазур О.В., Роїк М.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. С На основі кореляційно-регресійного аналізу виявлено, що зернова продуктивність зразків квасолі звич 5
18616 Вплив розмірів та глибини загортання насіння на прояв морфологічних ознак у гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Гуць В.О. С В статті приводиться характеристика впливу розмірів фракції насіння та глибини його загортання на п 7
18614 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В., Роїк М.В. С Стабільними за тривалістю вегетаційного періоду в умовах Вінниччини виявились такі сортозразки, як: 3
18493 Динаміка заселення шкідниками посівів редьки олійної у Правобережному Лісостепу України Цицюра Я. Г. С Визначено особливості структури видового складу шкідливої ентомофауни редьки олійної. Встановлено д 4
18486 Редька олійна як сидеральний компонент органічних землеробських технологій в агрономії Цицюра Я. Г. Тд 7
18383 Особливості формування сходів редьки олійної за зміни глибини сівби в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С Вивчено вплив глибини сівби редьки олійної на особливості формування її сходів, динаміку початк 6
18379 Агроекологічні проблеми формування адаптивних систем землеробства Вінниччини Цицюра Я. Г. Тд 5
18378 Дія мінеральних добрив на продуктивність редьки олійної за умов зміни клімату Цицюра Я. Г. Тд 7
18377 Тенденции адаптивного земледелия Правобережной Лесостепи Украины в условиях изменения климата Цицюра Я. Г. Тд 6
18376 Значимість редьки олійної як сидеральної культури у сучасній раціональній системі удобрення Цицюра Я. Г. Тд Представлено результати генерального узагальнення дослідження редьки олійної як компонента сидеральн 4
18359 Хрестоцвіті блішки на редьці олійній: особливості заселення та шкідливості Цицюра Я. Г. Тд 6
18187 Теоретичні засади формування фінансової компоненти економічної безпеки підприємств Грищук Н.В. С У статті розглянуто теоретичні аспекти та визначено сутність фінансової безпеки підприємства в сучас 15
18124 Оцінка стану грунтового покриву басейну річки Згар Мущинська В.І., Первачук М.В. С Подано оцінку стану ґрунтового покриву басейну річки Згар. Проведено огляд літературних джерел з пит 11
17806 Аналіз конкурентоспроможності озимої пщениці Киш Л.М., Сімоник Л.С. Тд 12
17805 Забезпечення прибутковості підприємства Киш Л.М.,Завацька О.О. Тд 6
17804 Фінансовий стан як визначальний показник фінансового здоров’я підприємства Киш Л.М., Костюк В. І. Тд 11
17371 Оценка в продукции молока 1 кг сухих веществ концентрированных кормов зернофуражних культур Скоромная О. И. С Проведена оценка в продукции молока 1 кг сухих веществ концєнтрированных кормов зернофуражних культу 12
17369 Інтенсивність відгодівлі свиней при різному вмісті лізину в протеїні кормів раціону Кулик М.Ф., Красносельська М.П., Обертюх Ю.В., Скоромна О.І. С Дослідженнями встановлено залежність інтенсивності відгодівлі свиней від вмісту лізину в протеїні ко 9
17331 Енергозберігаючі технології заготівлі, зберігання, переробки та використання кормів і кормового білка Кулик М.Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Гончар Л. О. Тд 31
17265 Стан і перспективи теплової і механічної переробки зернової сировини на корм Солона О.В., Котов Б.І., Спірін А.В., Калініченко Р.А. С Розглянуті традиційні технології переробки зернової продукції для виробництва комбікормів. Запропоно 29
17208 Влияние апивита на содержание минеральных веществ в трубчастых костях перепелов мясной породы Разанова О.П. Тд Определено влияние кормовой добавки на основе пчелиного подмора апивит на содержание кальция, фосфор 41
17197 Морфологічні та біохімічні показники крові відгодівельного молодняку кролів Кучерявий В.П., Штенська О. Б., Ванжула Ю. І. С Випробування нових кормових добавок у раціонах тварин повинно супроводжуватись поглибленими дослідже 46
17194 Effect of feeding a new prebiotic preparation on the performance of young rabbits Kucheriavyi V.P.,Vanzhula Y.I.,Shtenska O.B., С High performance of rabbits depends on complete and balanced nutrition. However, attention should be 32
17174 Розробка інноваційної тарифної політики сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л. М У монографії викладені результати досліджень сучасних проблем розвитку економіки України. Висвітлені 56
17172 Ефективність використання ферментних препаратів і кормової добавки ПКД-10 в годівлі свиней Огороднічук Г.М. С В проведених нами дослідженнях використовувався трикомпонентний ферментний препарат виробництва Лади 62
17171 Продуктивність та стан органів травлення у свиней за дії кормових добавок Огороднічук Г.М. С Встановлено ефективність використання трикомпонентного ферментного препарату на різних за поживною ц 50
17169 Молочна продуктивність і відтворювальна здатність корів-первісток різного виробничого призначення та ектер’єрно-конституційного типу Польовий Л.В., Поліщук Т.В. С У статті проведена оцінка показників екстер’єру та живої маси, що дало можливість провести 43
17167 Evaluation of feed in milk products depending on fiber content and the speed of passing of food through the digestive tract of cows Kulyk M., Skoromna O., Obertiukh Y., Honchar L. С Результати досліджень оцінки кормів у продукції молока залежно від вмісту сирої клітковини і швидкос 30
17166 Особенности технологии выращивания товарной рыбы в хозяйствах Украины Кучерявый В., Скоромная О. С Украина имеет огромный фонд внутренних водоемов, которые ждут своего добросовестного хозяина, вооруж 20
17165 Особенности технологии выращивания товарной рыбы в хозяйствах Украины Кучерявый В., Скоромная О. С Украина имеет огромный фонд внутренних водоемов, которые ждут своего добросовестного хозяина, вооруж 21
17159 Using protein-fat emulsions for cooked sausage production Новгородська Н. В., Блащук В. В. С Спрямоване застосування білково-жирових добавок при виробництві ковбас­ них виробів надає можливіст 46
17150 Ефективність використання сої в годівлі високопродуктивних корів та різна біологічна цінність соєвого білка і молока в молочний період вирощування телят Кулик М. Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П. , Гончар Л. О. С У корів високого рівня продуктивності переважає майже в 1,7 разу кишечне травлення порівняно з низьк 74
17139 Selection of cows by different methods and purposes Poliovyi L., Kazmiruk L., Kryuchkov M. С By the conducted researches it was determined that at the enterprises producing milk it is advisable 38
17138 Відбір корів за жирномолочністю та ефективність передачі її дочкам Польовий Л.В., Казьмірук Л.В., Беспалько В.Д. С Багатьма дослідженнями доведено, що інтенсивність відбору залежить від продуктивності корів-матерів 69
17135 Керований віброзбуджувач Ярошенко Л. В., Чубик Р. В., Зрайло Н. М. П Керований віброзбуджувач, що складається із корпусу, в якому на підшипниках встановлено приводний ва 66
17133 Использование абердин-ангусской породы в зоне Припятского Полесья Лобан Р.В., Петрушко И.С., Сидунов С.В., Леткевич В.И., Козырь А.А., Голубенко Т.Л. С Установлена возможность создания стад мясного скота в зоне Припятского Полесья путем поглотительного 63
17132 Особенности жироотложения у свиней при скармливании ферментных препаратов Гуцол А.В., Голубенко Т.Л., Гуцол Н.В., Овсиенко С.М., Марчак Т.В. С В научно-хозяйственных опытах на молодняке свиней крупной белой породы, произведенных методом групп- 75
17126 Підвищення якості молока – нові перспективи для розвитку харчової галузі Вінниччини Скоромна О.І., Огороднічук Г.М., Голубенко Т.Л, Шуляк О.О. С Безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини відносять до основних факторів національної безпе 25
17121 Исследования качества мышечной ткани молодняка кроликов при скармливании пребиотика Штенская О., Кучерявый В. Тд 24
17120 Гематологічні показники молодняку свиней при згодовуванні БВМД «Енервік» Білявцева В. В., Гуцол А. В. С Показано, що згодовування молодняку свиней при вирощуванні на м`ясо БВМД «Енервік» з карнітином в до 37
17119 Ефективність використання БВМД «Енервік» при вирощуванні свиней на м'ясо Гуцол А. В., Білявцева В. В. С Показано, що використання в годівлі молодняку свиней БВМД «Енервік» з I- карнітином в кількості 50 г 19
17118 Відгодівельні показники свиней при згодовуванні БВМД «Енервік» Білявцева В. В., Гуцол А. В. С Аналізуються показники продуктивності молодняку свиней великої білої породи при згодовуванні БВМД «Е 55
17117 Якість свинини при згодовуванні БВМД «Енервік» з карнітином Білявцева В. В. С Показано, згодовування молодняку свиней, що вирощується на м`ясо, БВКЩ «Енервік» з карнітином в доз 34
17115 Перетравність поживних речовин раціону свиней при згодовуванні БВМД з карнітином Білявцева В. В. С Показано, що згодовування молодняку свиней БВМД «Енервік» з карнітином у розрахунку 50 г на 1 т комб 38
17114 Тенденції розвитку виробництва м’яса птиці в Україні Войцехівська Л.І., Скоромна О.І., Голубенко Т.Л. С За підсумками 2016 року, найбільше підвищення виробництва на 42 тис. тонн м`яса птиці показало підпр 32
17108 Керований симетричний дебалансний збуджувач коливань Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Мокрицький Р. Б., Зрайло Н. М. П Керований симетричний дебалансний збуджувач коливань, що містить корпус, встановлений в ньому на під 27
17098 Енергетична цінність та ефективність виробництва молока корів української чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порід Польовий Л.В. Поліщук Т.В. С У статті досліджено енергетичну цінність та ефективність виробництва молока корів української чорно- 47
17097 Етологія надремонтного молодняку за різних способів утримання Поліщук Т.В., Воробйова Т.В. С У статті наведені дані хронометражних спостережень актів поведінки надремонтного молодняку пр 46
17096 Енергетична цінність альтернативних джерел енергії та економічна ефективність виробництва молока яловичини за безприв’язно-боксового утримання Польовий Л.В. Поліщук Т.В. С Оцінка енергетичної цінності забійної маси, отриманої при забої надремонтного молодняку великої рога 46
17090 Характеристика університетів в яких починалась підготовка фахівців з економічної кібернетики в Україні у 60-70-х роках ХХ століття Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. С Дана стаття присвячена порівняльному аналізу архівних документів щодо матеріально-технічної базита 18
17083 Гематологічні показники курчат-бройлерів за використання пробіотика Подолян Ю. М. С Додаткове використання середньої дози кормової добавки у годівлі курчат-бройлерів сприяє тенденції д 67
17082 Продуктивність курчат-бройлерів за згодовування комбікормів різного виробництва Чудак Р.А., Вознюк О.І., Подолян Ю. М., Вальков О.О. С У результаті досліджень встановлено, що згодовування досліджуваної білково- вітамінно-мінеральної д 68
17081 Сушарка з тепловим насосом Стірлінга Дзісь В.Г., Ярошенко Л.В., Олійник А.І. С Описана конструкція сушарки для сипучої сільськогосподарської продукції. 35
17077 Влияниеи породной принадлежности на рост, развитие и продуктивные качества телят Голубенко Т.Л. С При изучении влияния породной принадлежности на продуктивные качества чистопородных шаролезских бычк 33
17056 Заходи щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств спиртової галузі України в контексті сьогодення Паламаренко Я.В. С У статті дано комплексну оцінку факторів, що впливають на економічну діяльність підприємства спирт 42
17054 Особливості системи управління підприємствами спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. С У статті розкрито поняття та сутність "управління" і, зокрема, "управління підприємст 51
17053 Виробництво біоетанолу як складової стратегічного розвитку спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. С У статті проаналізовано стан спиртової промисловості та визначено причини такої нестабільної економі 38
17052 Сучасні підходи до оцінювання ефективності діяльності підприємств спиртової промисловості України Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. С У статті проаналізовано основні підходи до оцінювання ефективності функціонування підприємств спирто 101
17051 Роль державного регулювання у діяльності спиртової промисловості України Паламаренко Я.В. С У статті розкрито роль державного регулювання спиртової промисловості України в умовах сьогодення. З 48
17018 Теоретико-організаційні основи реформування сільськогосподарських підприємств регіону Дюк А. А. С У сучасних умовах господарювання потребує дослідження питання щодо реформування сільськогосподарськи 37
17001 Інноваційні трансформації аграрного сектору: європейський аспект Мельничук А.Б. С У статті досліджено проблемні питання у сфері реалізації аграрної політики держави з метою визначе 56
16993 Подрібнювач гілок та інших рослинних решток Руткевич В. С., Зінєв М. В., Вишневський В. М., Бондар В. В. П Подрібнювач деревини та інших рослинних решток, що містить кожух з опорними колесами та жорстко закр 25
16969 Керований симетричний дебалансний вібропривод Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Зрайло Н. М. П Керований симетричний дебалансний вібропривод, що складається із корпусу, в якому на підшипниках вст 33
16968 Вібраційний змішувач Ярошенко Л. В. П Вібраційний змішувач, що містить пружно встановлений на рамі корпус з вібратором та лопатевим валом 29
16967 Адаптивне вібросито для очищення бурового розчину Болонний В. Т., Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Зрайло Н. М. П Адаптивне вібросито для очищення бурового розчину, яке містить нерухому основу з вмонтованою ванною, 32
16950 Assessment of the investment attractiveness (survey of Ukraine, Vinnytsia region, oil and fat industry) Dovhan Y. С The role and importance of investments for the economic development of the country are considered, t 176
16934 Економіко-математична модель оцінки ризиків складської логістики сільськогосподарських підприємств Качуровський С. В. С В даній статті розглянуто теоретичні та методичні аспекти формування ризиків на сільськогосподарськи 57
16920 Дослідження взаємозв’язку ефективних показників двигуна та тягових характеристик трактора з використанням біодизельного палива на основі тягово-потужнісного балансу Комаха В.П., Рябошапка В.Б. С Проведенні теоретичні дослідження взаємозв’язку ефективних показників двигуна та тягових характерист 48
16839 Особливості вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін в системі професійної підготовки фахівців Левчук К.І., Левчук О.В. С В статті розглядаються науково-методичні аспекти ітнеграції гуманітарних дисциплін, котрі належатиь 22
16837 Доброчинна діяльність Товариства Червоного Хреста України (1991-2000 рр.) Левчук К.І. С В статті аналізуються форми і методи благодійної діяльності ТЧХ України. 75
16836 Форми і методи доброчинної діяльності Товариства Червоного Хреста УРСР (1985-1991 роки) Левчук К.І. С Досліджується діяльність ТЧХ УРСР в роки перебудови. 29
16835 Створення та основні напрями діяльності Української спілки ветеранів Афганістану (1985-2000 рр.) Левчук К.І. С Досліджується феномен зародження та розвитку самодіяльного "афганського" руху в Україні. 109
16809 Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі Пронько Л.М., Бабаина О.М. С Стаття присвячена актуальності використання відновлювальних та екологічно чистих джерел енергії в У 77
16808 Система оцінки факторів впливу на ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л.М. С Досліджено методичні підходи і методики щодо аналізу ефективності менеджменту та управлінської діяль 51
16807 Становлення та розвиток місцевої влади в Україні Пронько Л.М. С Досліджено діючу систему місцевого самоврядування в Україні. Охарактеризовано існуючий трирівневий 41
16806 Агроенергетичний потенціал землі в контексті екологічної безпеки Россоха В.В., Пронько Л.М. С Досліджено сутність енергетичної ефективності в сільськогосподарському виробництві. Визначено біое 52
16803 Особливості контролю та аналітичної оцінки в діяльності сільськогосподарських підприємств Коваль Н. І. С У статті визначено основні складові організації контролю та аналітичної оцінки діяльності сільського 58
16802 Основні аспекти обліково-аналітичного виробництва біоенергетичних культур у сільськогосподарських підприємствах Подолянчук О.А., Коваль Н. І., Колесник Т.В. С В останні роки все більш ясною стає енергетична криза, особливо у вугільного та газового палива. Тра 24
16746 Аналіз інвестиційної привабливості аграрних підприємств Вінниччини Ставська Ю.В., Петрук Н.В. С У статті розглянуто підходи видатних учених до визначення поняття «інвестиція». Проаналізовано чинни 51
16738 Філософські засади теорій морального виховання у педагогіці США Довгань Л.І. С У статті досліджено філософські засади теорій морального виховання педагогіці США. Визначено сутніст 115
16734 Определение оптимальных режимов процесса электроконтактного припекания порошковых покрытий Николайчук В.Я., Дудан А.В., Кожевникова Е.Е., Лопата Л.А. С На основе экспериментальных исследований и с использованием методов математического моделирования пр 57
16694 Ідентифікація земельно-ресурсного потенціалу Вінниччини та шляхи його ефективного використання Цицюра Я. Г. С Висвітлено комплексну оцінку грунтово-виробничого потенціалу регіону та основні напрямки його ефекти 82
16692 Публічна кадастрова карта України: оцінка адаптованості та стратегія удосконалення Цицюра Я. Г. С Проведена комплексна порівняльна оцінка ПКК України з огляду на світовий досвід. Намічено основні шл 237
16668 Сучасні тенденції у графічній підготовці майбутнього інженера у ВНЗ Джеджула О.М. С У статті проаналізовано чинники впливу на графічну підготовку фахівця у вищій школі та визначено тен 37
16660 Оптоелектронна система автоматизованого керування логістичною діяльністю підприємства Дорощенков Г.Д., Потапова Н.А., Качуровський С.В. С Стаття присвячена питанням організації електронної системи керування логістикою аграрного підприємст 56
16659 Зміна кислотності темно-сірих лісових грунтів за різних технологічних чинників їх використання Броннікова Л.Ф. С Висвітлено результати оцінки впливу різних варіантів вирощування ярого ячменю за зміни сівозмінного 102
16658 Про деякі апроксимаційні властивості q - параметричних многочленів Бернштейна Найко Д. А. С Встановлено одну асимптотичну рівність для q - параметричних поліномів Бернштейна на степеневих функ 23
16657 Экономико-организационные основы разработки севооборотов для формирования сырьевой базы при производстве биотоплива Климчук А.В. С В статье поднимаются вопросы экономико-организационных основ разработки научно обоснованных севообор 50
16656 Стратегічні передумови збільшення використання біопалив у структурі енергоспоживання України Климчук О.В. С Здійснено аналіз структури споживання енергетичних матеріалів та продуктів переробки нафти в Україні 44
16655 Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив Климчук О.В. С Метою статті є вивчення світових тенденцій розвитку інноваційних процесів та створення кластерних ст 40
16654 Принципи формування енергетичної політики України на засадах конкурентоспроможності в умовах економічного розвитку Климчук О.В. С В статті розкрито сутність державної регуляторної політики у забезпеченні прискореного економічного 68
16653 Конкурентоспроможне виробництво біопалив як пріоритетний напрям зростання енергоефективності національної економіки Климчук О. В. С У статті здійснено аналіз енергомісткості ВВП України за 14-річний період та проведено порівняння із 44
16652 Концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні Климчук О. В. С Мета статті полягає в дослідженні сучасних тенденцій регулятивної політики на світовому енергетичном 58
16618 Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств Кафлевська С.Г. С Розглянуто різноманітні підходи до трактування науковцями понять «механізм», «механізм управління», 98
16498 Облік використання земель сільськогосподарського призначення на умовах емфітевзису Іщенко Я.П. С Метою статті є обґрунтування методичних прийомів обліку залучення земельних ділянок для сільськогос 56
16496 Облікові аспекти користування землею на умовах емфітевзису Іщенко Я. П., Новодворська В.В. С В статті розглянуто напрями реалізації земельної реформи в Україні та облікові аспекти існуючих і мо 26
16494 Біологічні перетворення в рибництві як об’єкт бухгалтерського обліку Іщенко Я. П. С В статті обґрунтовано визначення категорії «витрати на біологічні перетворення»; доведено 39
16459 Активизация разложения фитомассы высших водных растений в рыбоводных прудах и интенсификация развития кормовой базы Трачук Е., Огородничук Г. С В современных рыночных условиях развитие рыбохозяйственной отрасли зависит от экономической эффектив 53
16457 Дослідження процесів штампування обкочуванням плоских кільцевих і фланцевих заготовок із листа Штуць А. А. С В даній статті проаналізовано особливості локального деформування, які визначають штампування обкочу 60
16350 Особливсті забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області Ткачук О.П., Яковець Л.А. С На основі аналізу літературних джерел визначено, що біля 90% важких металів, від їх загального надхо 160
16349 Пріоритетні напрями ефективного виробництва твердого біопалива в Україні: регіональні аспекти Климчук О.В. С Стаття присвячена актуальним питанням зменшення використання вугілля в структурі енергоспоживання Ук 89
16334 Щодо небезпеки використання трансгенної раундапостійкої сої в продуктах харчування людей Я.М. Кулик, О.В.Хіміч, Ю.В.Обертюх, О.І.Скоромна, Т.В.Семко, Л.Л.Царук С Дана робота є фрагментом НДР «Науково-практичні технології м’яких сирів функціонального призначення» 67
16333 Особливості полікультурної освіти в університетах США Довгань Л.І., Довгань Ю.В. Тд 54
15835 Ресурс пластичности металлов при холодном объемном формоизменении В.А. Огородников, И.А. Деревенько, Л.И. Алиева М Монография посвящена решению проблемы деформируемости заготовок в условиях объемного напряженного со 137
15831 Отримання додаткових джерел енергії на тваринницьких підприємствах малої потужності за дотримання ветеринарно-санітарних вимог Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. С Встановлено, що від 10 корів отримано найвищу продуктивність – 157,8 ГДж та найбільшу кількість гною 144
15824 Порівняльна оцінка вирощування та м'ясних якостей бройлерів кросів «Росс-308» та «Кобб-500» Польовий Л.В., Добронецька В.О., Андріюк Я.Б. С Протягом останніх років в Україні спостерігається чітка тенденція до збільшення споживання м’яса пти 125
15808 Ріст і розвиток бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов вегетації Ткачук О.П. С Досліджено особливості впливу екологічних умов довкілля (температури відновлення вегетації, весняних 260
15790 Сommon wheat: ecological plasticity by biological and technological markers Moskalets V.V., Moskalets T.Z., Vasylkivskyi S.P., Grynyk I. V., Vovkohon A.G., Lobova O.V., Shevchuk O.V., Knyazyuk O.V. С Abstract The priority in studying new lines and varieties of common winter wheat was their ecologica 89
15789 Research parameters of ultrasound processing equipment dispersed in technological environment Bernyk I. С Effective use of ultrasound in specific manufacturing processes due to the effects of fluctuations 139
15787 Research staff process of interaction and technological environment in developed cavitation Bernyk I., Luhovskyi O., Nazarenko I. С Approaches the definition and parameters of the model cavitation technology environment. Found that 122
15786 Пропозиції щодо удосконалення інструментарію WEB-аналітики електронної системи управління ВНЗ «Сократ» (ВНАУ) з метою забезпечення професійної підготовки фахівців Скакун Л. А., Бондаренко О. В., Томчук О.Ф С У статті розглядаються методологічні аспекти викладання дисциплін для забезпечення реалізації інтеле 38
15785 Аналіз методів визначення швидкості розповсюдження хвиль в кавітаційній області ультразвукового поля Берник І. М., Луговський О. Ф. С Використання ультразвуку, що пов’язане з обробкою рідинних середовищ є ефективним механізмом концент 141
15746 Особливості забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області Ткачук О. П., Яковець Л. А. С На основі аналізу літературних джерел визначено, що біля 90% важких металів, від їх загального надхо 65
15745 Вплив концентрації свинцю на зміну еколого-агрохімічних показників грунту Ткачук О.П. С Наведено результати досліджень щодо впливу концентрації свинцю у грунті, внаслідок різної віддалі в 40
15704 Вплив пробіотика на продуктивність курчат-бройлерів Подолян Ю. М. С Дослідженнями встановлено, що за використання пробіотичної добавки «Пробіол», маса тіла курчат- бро 99
15690 Забезпеченість скотарських підприємств малої потужності енергоносіями за дотримання санітарно-гігєнічних норм Варпіховський Р. Л. С Встановлено, що за утримання 321 голови великої рогатої худоби на фермі малої потужності можливо пов 104
15597 Наслідки впливу різного за тривалістю виробничого шуму на продуктивність самок сріблясто-чорних лисиць кліткового утримання Шевчук Т.В. С У статті подані результати експериментальних досліджень із вивчення впливу виробничого шуму у 30 Дб 76
15437 Ботаніко-морфологічні особливості бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов безпокривної сівби Ткачук О.П. С Показано особливості морфології бобових багаторічних трав залежно від екологічних особливостей росту 88
15436 Екологічна конкурентоздатність бобових багаторічних трав з бур’янами в рік сівби при безпокривному вирощуванні Ткачук О.П. С Досліджено сумісний ріст бобових трав з бур’янами та показано конкурентоздатність трав 77
15435 Вплив аміачної селітри на концентрацію важких металів у грунті Ткачук О.П. С Досліджено вплив різних норм аміачної селітри на зміну концентрації важких металів у грунті 69
15431 Оценка влияния скоростного эффекта в процессах холодной объёмной штамповки Деревенько И. А. С Оценка влияния скоростного эффекта в процессах холодной объёмной штамповки 45
15425 Оценка пластичности деформированного металла Деревенько И. А. Огородников В. А., Архипова Т. Ф. С Разработана методика оценки пластичности предварительно деформированного металла, основанная на 109
15424 Теоретичні аспекти сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентрових машин Попадюк І.М. Котов Б.І., Деревенько І.А.,Степаненко С.П. С В статті наведено теоретичний аналіз переміщення частинки зернового матеріалу в шарі і на пов 2
15379 Фіскальний механізм соціально-економічної сфери як складова частина фінансового механізму держави Алескерова Ю.В. С У статті розглянуто фіскальний механізм соціально-економічної сфери як складова частина фінансовог 70
15376 Трансформаційні процеси в управлінні енергозабезпеченням агропромислового виробництва. Климчук О.В. Тд Трансформаційні процеси в управлінні енергозабезпеченням агропромислового виробництва. 80
13340 Соціальна і фіскальна політика держави:вплив на регіональному рівні Федоришина Л.І., Жмурко І.В. С У статті розкрито, що фіскальний механізм соціально-еко- номічної сфери як складової частини фінанс 43
13339 Технологія математичної підготовки майбутніх аграріїв на основі застосування MATHCAD Левчук О.В. С Технологія математичної підготовки майбутніх аграріїв на основі застосування MATHCAD 38
13307 Дослідження витратних характеристик насоса типу PVC Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Шаргородський С.А., Гречко Р.О. Тд Матеріали XХІ Міжнародної науково-технічної конференції "Гідроаеромеханіка в інженерній практиц 67
13305 Комплекс маркетингу: сучасні концепції Мамалига С.В. Тд В статті розглядається еволюція складових комплексу маркетингу з мо- менту формулювання до сьогоден 465
13304 Вплив мікроелементів на формування продуктивності пшениці озимої в умовах Західного Полісся Пелех Л.В. Тд Збірник наукових праць ВНАУ 74
13303 Державне регулювання фінансових процесів в агропромисловому комплексі Алескерова Ю.В. С /Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса – 2016. – № 11. С. 209-214. 135
13302 Кадрове забезпечення фінансового механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства. Алескерова Ю.В. С Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса – 2016. – № 10. С. 185-190. 57
13301 Фіскальні мультиплікатори в Україні (анг. мова) Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л. С Економіка і організація управління - Вісник ДОННУ імені Стуса В..- С. 36-42 190
13300 Вплив зов.нішніх і внутрішніх факторівна фінансовий механізмуправління інтелектуальним капіталом. Алескерова Ю.В. С Економічний вісник запоріжської державної інженерної академії".. – 2016. – № 4(04) частина 2. 55
13299 Кредитні інновації в агропромисловій сфері України Алескерова Ю.В., С Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 13. – С. 413-418. http://global-national.in 132
13298 Векторний механізм розвитку страхування в Україні Алескерова Ю.В. С 1115Причорноморські економічні студії : наук. журн. / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – 226
13297 Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства как фактор развития аграрного сектора Алескерова Ю.В., Тодосийчук В.Л., Фурман И.В. С рус.языкВісник ОНУ імені Мечнікова 2016. Том. 21. Випуск 4(46)- С.53-57. Vonu_econ_2016_21_4_13.pd 1
13296 Фіскальна політика розвитку соціально-економічної сфери України Алескерова Ю.В., Мараховська Т.М. С Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 12. – С. 421-426. http://global-national.in 87
13295 Проблеми впровадження банківських кредитних інновацій в аграрній сфері. Алескерова Ю.В. С Причорноморські економічні студії : наук. журн. / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одес 54
13293 Фінансовий менеджмент на підприємстві і основні напрямки його розвитку Алескерова Ю.В., Савков О.Д. С Фінансовий менеджмент на підприємстві і основні напрямки його розвитку 121
13292 Бавовна – економічно ефективна біоенергетична культура Азербайджану. Алескерова Ю.В. С Бавовна – економічно ефективна біоенергетична культура Азербайджану. 82
13291 Роль засобів інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів Мараховська Т.М., Алескерова Ю.В., Фурман І.В. Тд У статті представлено роль засобів інформаційно-комунікаційних технологій в процесі професійної 143
13289 Бюджетування як інноваційний підхід в управлінні аграрним підприємством Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. С Розкрито теоретико-методологічні основи й еволюційні детермінанти формування бюджетування як і 134
13252 Використання термінотворчого потенціалу латини сучасними європейськими мовами Гарник А.А. Тд Гетерогенна лексика будь-якої мови дуже різноманітна як із генетичного, так і з функціонального та с 64
13251 Розвиток технічної думки в українській залізничній галузі в кінці ХІХ ст. - початку ХХ ст. Богатчук С. С. С Розглядається процес розвитку технічних поглядів нв українсих залізницях в кінці ХІХ- початку ХХ ст. 51
13250 Вплив біопрепаратів на мікробіом ґрунту ризосфери glycine max (l.) merr. Алєксєєв О.О., Патика В. П. С Вплив біопрепаратів на мікробіом ґрунту ризосфери glycine max (l.) merr. 183
13249 Взаємовідносини між bradyrhizobium japonicum і збудниками бактеріозів сої та їх чутливість до пестицидів Алєксєєв О.О. , Патика В. П. С Взаємовідносини між bradyrhizobium japonicum і збудниками бактеріозів сої та їх чутливість до пести 168
13248 Ефективність використання інтерактивних методик у контексті комунікативного підходу до вивчення іноземної мови у вищій школі Гарник А.А., Дакалюк О.О. С Стаття досліджує ефективність використання інтерактивних методик у контексті комунікативного підход 236
13247 Моделювання професійно-орієнтованих комунікативних ситуацій під час навчання німецької мови як другої іноземної Дакалюк О. О. Тд В умовах навчання німецької мови як другої іноземної виникає потреба в моделюванні комунікативних си 66
13246 Особливості формування іншомовної компетентності студентів-аграріїв в процесі навчання другої іноземної мови Дакалюк О. О. Тд Різноманітність підходів і методів викладання другої ІМ, пропонованих вітчизняними і зарубіжними вче 54
13245 Актуальність впровадження концепції управління агропродовольчими ланцюгами постачання для мінімізації втрат підприємств апк Вострякова В.І. С Україна є країною з потужним потенціалом сільськогосподарського виробництва і споживання та великим 119
13244 Впровадження lean-технологій в агрологістику в контексті сталого розвитку Вострякова В.І. С У статті висвітлено та проаналізовано методологію оцінки та вимірювання екологічних показників агроп 248
13243 Проблеми та перспективи розвитку логістичної системи розподілу плодово-ягідної продукції підприємств вінницької області Вострякова В.І. С Виробництво плодово-ягідної продукції пов’язане із найвищими показниками втрат вдовж ланцюга постача 112
13239 Психолого- педагогічні основи підготовки майбутнього фахівця до формування комунікативної компетенції Манжос Е.О., Гаврилюк Н.М. С Збірник наукових праць, педагогічні науки.Випуск 74. Том 1, Херсон. - С.59-63. 43
13238 Інвестування у ринкові цінні папери Михальчишина Л.Г. С В статті розглянуто сутність інвестицій в цінні папери через дослідження їх інвестиційної привабливо 328
13237 Стратегія удосконалення ринку цінних паперів в Україні Михальчишина Л.Г. С Першочерговими кроками до виконання стратегії удосконалення ринку цінних паперів повинно стати визна 527
13236 Методи стимулювання та розвитку творчого мислення на заняттях з іноземної мови Миколюк О.П. Тд 25 років незалежності України: виклики та перспективи/Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-прак 59
13235 Актуальні аспекти історичного досвіду розвитку теоретичних і методичних засад професійної підготовки майбутніх менеджерів аграрної сфери у внз сша Клочко О.В. С Підготовка кваліфікованих менеджерів є одним з першочергових завдань забезпечення стрімкого економіч 72
13234 Використання інформаційно-комунікаційних технологій в аграрній освіті Клочко О.В. С Стаття присвячена сучасним підходам до використання ІКТ в освіті.Розглянуті основні етапи процесу ін 38
13233 Методичні особливості навчання перекладу автентичних текстів студентів економічних спеціальностей Гаврилюк Н.М. Тд Робота з автентичними текстами вимагає насамперед уміння перекладати, а для цього потрібно мати сфор 172
13232 Методична автентичність у навчанні перекладу студентів економічних спеціальностей Гаврилюк Н.М. Манжос Е.О. С У статті аналізуються проблеми, пов‘язані з навчанням студентів економічних спеціальностей читанню а 184
13231 Peculiarities of the formation of professional competence of future specialists of agrarian economy Havryliuk nataliia С The article dealswith the problem of formation of future agrarian specialists` professional competen 178
13229 Властивості гички цукрового буряка при її збиранні Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Борис, М.М. Ігнатьєв Є.І. С Розробка нових високоефективних робочих органів для відділення гички для зниження витрат цукроносної 37
13213 Повернення залізничної мережі під державний контроль в другій половині ХІХ ст. Богатчук С.С. Знп Повернення залізничної мережі під державний контроль в другій половині ХІХ ст. 35
13212 Літературознавча інтерпретація історичної драми Івана Огієнка "Розпятий Мазепа" Тимощук Н.М. С У статті здійснено спробу літературознавчої інтерпретації історичної драми Івана Огієнка "Розпя 76
13205 Експериментальні дослідження ефективності очищення гліцеринової сировини Спірін А.В., ПолєводаЮ.А., Твердохліб І.В. С Проведені експериментальні дослідження процесів відцентрового фільтрування, вібраційної сепарації т 169
13103 Машиновикористання у рослинництві та тваринництві Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Крючев В.М., Надикто В.Т. С Paper presents the results of a critical analysis of the current state in designing, construction, t 43
13102 Механіко-технологічні процеси, робочі органи та машини для рослинництва Булгаков В.М., Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Головач І.В., Горобей В.П. С На підставі проведеного теоретичного дослідження обґрунтовані конструктивні і кінематичні параметри 104
13089 Основні напрями вирішення екологічних проблем у сфері захисту рослин Окрушко С.Є., Коваленко Т.М. Тд Основні напрями вирішення екологічних проблем у сфері захисту рослин 65
13088 Облікова політика податків та зборів Подолянчук О.А. Тд Сформовано складові облікової політики податків та зборів 76
13087 Теоретичні основи проектування електронних освітніх ресурсів в умовах «information explosion» Клочко О. В., Прадівляний М. Г. С У статті проведено комплексне дослідження проблеми розробки теоретичних основ проектування освітніх 46
13086 Аналіз стану овочівництва у Вінницькій області Окрушко С.Є. Тд Проаналізовано стан овочівництва у Вінницькій області за останні 7 років 107
13085 Ефективність використання стрес-протектора «Гліцину» у звірівництві Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. С Стаття присвячена вивченню ефективності використання стрес-протектору «Гліцин» для лактуючих самок с 35
13084 Milchqualität und Melkhygiene in Deutschland Миколюк О.П., Гончарук А. Тд Мова, культура та освіта: Тези доповідей та повідомлень всеукраїнської науково-практичної конференці 59
13082 Проблемне навчання як інноваційна педагогічна технологія у навчальному процесі ВНЗ Миколюк О.П. Тд Мова, культура та освіта: Тези доповідей та повідомлень всеукраїнської науково-практичної конференці 55
13081 Оцінка перезимівлі рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення Мацера О. О. С Біологічна основа врожаю ріпаку озимого закладається восени і залежить від багатьох агротехнічних фа 33
13080 Аналіз використання ресурсного потенціалу грунтів вінницької області Січко Т.В., Гоменюк В.О. С Представлено наукове обґрунтування аналізу урожайності та використання ресурсного потенціалу ґрунті 135
13079 Топологічний підхід до аналізу та оптимізації організаційних структур управління Січко Т.В. Тд Оптимізація організаційних структур розглядається як приведення структури підприємства, його взаємо 66
13076 Формування практико-орієнтованих компетенцій у студентів економічних спеціальностей з використанням технологій «1С» Юрчук Н.П. Тд Нові інформаційні технології в освіті: матеріали дев’ятої науково – практичної конференції 11 лютог 68
13075 Efficiency of state support as the basis of sustainable agriculture Kaletnik G., Prishliak N. С The peculiarities of state support for agricultural producers in the EU and Ukraine are characterize 60
13074 Теоретичне дослідження збурених гармонійних коливань у вібраційних приводах машин Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Черниш О.М. С Розроблена та теоретичне досліджена модель, що описує рух збурених гармонійних коливань в пружних ме 142
13073 Методичні підходи до оцінки та аналіз індикаторів продовольчої безпеки України Калетнік Г.М., Дармограй О.В. С Здійснено узагальнення існуючих методик та індикаторів продовольчої безпеки згідно рекомендацій ФАО 222
13072 Дослідження та розробка методів діагностування гідравлічних приводів зернозбиральних комбайнів Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Яременко В.В. С Досліджені та обґрунтовані основи вибору методів та засобів діагностування гідроприводів зернозбирал 221
13071 Геоінформацйіний метод дистанцйного зонування землі на базі програмного забезпечення Калетнік Г.М., Підлипна М.П., Янович В.П. С В статті розкрито зонування земель як фактору впливу створення сприятливих умов для планового і стал 105
13070 Поняття альтернативних джерел енергії та їх місце в реалізації політики енергоефективності України Калетнік Г.М., Пиндик М.В. С Розглянуто теоретичні підходи різних науковців та дослідників до визначення категорії “альтернативні 254
13069 Практична реалізація державної політики у сфері вищої освіти та положень нового закону "про вищу освіту" в концептуальних засадах підготовки фахівців на базі ннвк "всеукраїнський науково-навчальний консорціум" Калетнік Г.М., Гунько І.В., Кірєєва Е.А. С Освітня галузь – одна з базових складових ефективного соціально- економічного розвитку країни та сус 171
13068 Перспективи використання стічних каналізаційних вод м. вінниці для підживлення польових культур: вітчизняний та зарубіжний досвід Калетнік Г. М., Гончарук Т.В. С Проведено класифікацію стічних вод залежно від їхнього походження, виду й домішок. Обґрунтовано доці 276
13067 Науково-теоретичні засади формування та розвитку людського капіталу в сільських територіях Калетнік Г.М., Мазур А.Г. С У дослідженні розглядається еволюція економічної категорії "людський капітал" з орієнтаціє 156
13066 Зелений бізнес – перспектива підприємництва Калетнік Г.М., Козак К.В. С У статті визначено поняття “зелений бізнес”. Висвітлено теоретичні та методологічні засади цього вид 184
13063 Обгрунтування режимних та конструктивних параметрів гіраційного млина для виробництва високоактивних преміксів Калетнік Г.М., Янович В.П. С Стаття присвячена експериментальним дослідженням основних амплітудно-частотних та енергетичних парам 200
13062 Інвестиційно-інноваційне забезпечення вирощування біоенергетичних культур та виробництва біопалив Калетнік Г.М. , Гончарук Г.С., Довгань Ю.В. С Відзначено, що фундамент інноваційного прориву в економіці формують енергозберігаючі технології і по 176
13061 Использование прямого метода граничных элементов при исследовании стационарных колебаний пластин Адамчук В.В., Булгаков В.М., Калетник Г.Н., Куценко А.Г. С Аналитически рассмотрена и предложена схема прямого метода граничных элементов для случая стационарн 88
13051 Моделирование работы узла люльки регулируемого аксиально-поршневого насоса типа PVC Иванов Н.И., Переяславский А.Н., Шаргородский С.А., Ковалёва И.М. Тд Моделирование работы узла люльки регулируемого аксиально-поршневого насоса типа PVC 73
13050 Польова схожість насіння гібридів озимого ріпаку залежно від строку посіву та рівнів мінерального живлення Мазур В. А., Мацера О. О. Тд Для озимого ріпаку правильний вибір строків посіву є основою для гарної перезимівлі рослин, формуван 25
13048 Електронне адміністрування ПДВ Подолянчук О.А. Тд Розкрито сутність та складові електронного адміністрування ПДВ 47
13047 Правила ведення обліку розрахунків за ПДВ Подолянчук О.А. Тд Розкрито порядок використання аналітичних рахунків для обліку розрахунків за ПДВ 51
13046 Формування елементів структури врожаю озимого ріпаку залежно від системи удобрення Мацера О. О. Тд Для того, щоб ріпак був прибутковою культурою необхідно жорстко дотримуватись усіх елементві техноло 45
13043 Інтенсивність забруднення свинцем, кадмієм, цинком і міддю медоносних угідь та білкової продукції бджільництва в умовах Лісостепу Правобережного Швець В.В. С Інтенсивність забруднення свинцем, кадмієм, цинком і міддю медоносних угідь та білкової продукції бд 59
13042 Вплив екологічних факторів на розвиток і продуктивність бобово-ризобіального симбіозу Алєксєєв О.О. С Вплив екологічних факторів на розвиток і продуктивність бобово-ризобіального симбіозу 0
13038 Сучасні зарубіжні теорії мотивації у контексті освітньої психології та лінгвістики Лебедєва Н.А С У статті представлено огляд сучасних зарубіжних теорій мотивації у контексті освітньої психології та 53
13037 Авторські моделі дієвості процесів функціонування складних систем на основі складових результативності: класифікація, характеристика, застосування Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. С Авторські моделі дієвості процесів функціонування складних систем на основі складових результативнос 149
13036 Форми і методи доброчинної діяльності Товариства Червоного Хреста УРСР (1985-1991 роки) Левчук К.І. С На основі архівних та опублікованих документів з`ясовано форми і методи діяльності ТЧХ України в умо 48
13035 Analytical aspect of supporting the social sphere in Vinnytsia region and perspectives of the society development Glazko N.D. С Annotation: In the article the dynamics of social change. This area includes social infrastructure, 62
13034 Внутрішній аудит: сучасна інтерпретація його змісту Подолянчук О.А. С У статті розглянуто історичний аспект розвитку внутрішнього аудиту в Україні. Проведено аналіз норм 170
13020 Використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення Бурлака Н.І., Бурлака О.М. Знп Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія: «Облік і фінанси» 242
13019 Стан малих річок Вінницької області Мущинська В.І., Первачук М.В. Тд Стан малих річок Вінницької області 36
13018 Методологічні аспекти аналізу забезпеченості та ефективності використання основних засобів Глазко Н.Д., Валько Л.В. Тд Розкрито аналітичні аспекти та ефективність використання основних засобів на прикладі аналізованого 50
13013 Діагностика та ризикові аспекти ліквідності підприємства Томчук О.Ф., Комасюк О. С У даній статті проаналізовані методичні основи оцінки ліквідності підприємства, а також визначено п 178
13012 Методичні аспекти та особливості фінансового аналізу товарно-матеріальних цінностей підприємства Томчук О.Ф, Мазур Ю. Тд Методичні аспекти та особливості фінансового аналізу товарно-матеріальних цінностей підприємства 49
13011 Облік та аналіз дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення Томчук О. Ф., Стецький В. О. Тд Облік та аналіз дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення 96
13010 Аналіз формування результату виконання кошторису у бюджетних установах Томчук О. Ф., Колісник Л. О. Тд Матеріали ii всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, внау. 8 грудня 54
13009 Методологічні аспекти обліку і аналізу розрахунків із заробітної плати Томчук О. Ф., Машевська А. А. Тд Обгрунтовано методологічні аспекти обліку та аналізу розранків із заробітної плати 85
13008 Аналіз забезпеченості основними засобами на підприємстві та ефективність їх використання Томчук О. Ф., Базюк С. А. Тд Розкрито методику аналізу забезпеченості на підприємстві основними засобами иа ефективність їх вико 55
13007 Аналіз впливу ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати діяльності підприємства Любар Оксана, Томчук Олена, Грушелевич Олена Тд Розглянуто методику аналізу впливу ефективності використання трудових ресурсів на фіннасові результ 68
13006 Аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства Томчук О.Ф. С Обгрунтовано необхідність аналітичного забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприєм 68
13005 Пропозиції щодо удосконалення інструментарію Web-аналітики електронної системи управління ВНЗ «Сократ» (ВНАУ) з метою забезпечення професійної підготовки фахівців Скакун Л.А. , Бондаренко О.А., Томчук О.Ф. С У статті розглядаються методологічні аспекти викладання дисциплін для забезпечення реалізації інтел 206
13001 Аналітична оцінка вибору моделі управлінського рішення Томчук О.Ф., Гончарук М.Л. Тд Розглянуто аналітичну оцінку моделей управлінського рішення 68
12998 Переваги та недоліки використання біодізеля Друкований М.Ф., Алексевич І.М., Ковальова І.М. С Переваги та недоліки використання біодізеля 0
12995 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 07 – “Управління та адміністрування” ступеня “Магістр” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форми Шевчук О.Д. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 07 – “Управління та 5
12989 Підготовка економістів-кібернетиків у ВНЗ: виклики і можливості розвитку Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. С В статті розглядаються сучасні вимоги та проблеми в підготовці фахівців за спеціальністю «економічна 36
12987 Особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій із переобладнання транспортного засобу задля використання альтернативного біопалива Плахтій Т.Ф., Драчук В.Ю. С Обґрунтовано основні аспекти оподаткування доходів фізичних осіб в частині застосування податкової з 389
12984 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Гаврилюк Н. М., Манжос Е. О. Тд Проблема формування професійної компетентності майбутніх фахівців аграрної сфери в умовах сучасної в 147
12983 Навчання перекладу фахових текстів студентів нефілологічних спеціальностей Гаврилюк Н.М., Манжос Е.О. С У статті розглядаються особливості навчання перекладу фахових текстів у вищому навчальному закладі. 38
12982 Формування професійно-комунікативної компетентності майбутнього фахівця аграрної галузі Манжос Е.О. С У статті доведено, що компетентність є інтегративною сукупністю якостей та вмінь, яка вміщує універ 184
12935 Стандарти якості як фактор забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств Петриченко О.А. Тд Стандарти якості як фактор забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств 65
12934 Методологія дослідження виробництва продукції молочного скотарства Петриченко О.А . С Методологія дослідження виробництва продукції молочного скотарства 161
12933 Аналітична оцінка виробництва кормів в аграрних формуваннях Вінниччини Материнська О.А., Амонс К.С. С Аналітична оцінка виробництва кормів в аграрних формуваннях Вінниччини 257
12932 Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час математичної підготовки майбутніх аграріїв на основі застосування системи mathcad Левчук О.В. С В статті доводиться необхідність трансформації математичної підготовки на основі застосовування комп 57
12763 Теоретичні основи та нормативна база обліку та аналізу розрахунків з працівниками Мулик Т.О., Олійник М. Тд Розглянуто теоретичні основи та нормативна база обліку та аналізу розрахунків з працівниками 146
12762 Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку Січко Т.В., Грабова Н.П. С Сучасний стан розвитку економіки в Україні потребує постійної уваги до банківської системи, проведен 63
12760 Методи моделювання бізнес-процесів підприємства засобами системного аналізу Січко Т.В. С Розглянуто застосування інформаційних технологій в моделюванні бізнес-процесів підприємства, які зас 72
12591 Мова і мовлення студентів-аграріїв: ретроспективний аналіз Тимкова В.А. С Розкрито поняття культури мови і мовлення, що є невід`ємною частиною національоного виховання майбут 58
12589 Удосконалення усного професійного мовлення студентів аграрного профілю Тимкова В.А. С У статті проаналізовано порушення акцентних й орфоепічних норм сучасної української літературної мов 184
12588 Мовленнєва культура студентів-аграріїв на сучасному етапі Тимкова В.А. Тд У тезах подано інформацію про вдосконалення мовленнєвої культури студентів-аграріїв, важливе місце п 164
12587 Українська мова в освітньому просторі Тимкова В.А. Тд Подано розвиток української мови після відновлення Україною незалежності. Розглянуто деякі аспекти з 58
12586 Спосіб отримання органо-мінерального добрива Спірін А. В., Рудницький Б.О., Солона О. В., Полєвода Ю.А., Руткевич В.С. П Спосіб отримання органо-мінерального добрива шляхом змішування гною, торфу, мінеральних добрив з на 76
12585 Обґрунтування схеми віброозонуючої сушарки для післязбиральної обробки зерна Паламрчук І.П., Цуркан О.В., Присяжнюк Д.В., Полєвода Ю.А. С У статті наведено існуючі способи видалення зайвої вологи із зерна та проведено їх аналіз. Обгрунто 77
12584 Patterns of changing settings of the temperature field at vapour-contacting heating by sterilizing products in cylindrical containers Polyevoda Y.A., Hurych A., Kutsyy V. С In the article, we sustained the heat exchange process and regime parameters and defined the changi 92
12528 Концепція свободи творчості у поглядах аврелія августина Опольська Н.М. С Мислителями періоду античності було створено могутній потенціал для подальшого розвитку наукового п 84
12524 Використання маркетингових інструментів в процесі формування ринку органічної продукції в україні Мамалига С.В. Тд The conditions of the market of organic products in Ukraine is investigated in the article. The anal 63
12521 Geld- und bankwesen der brd Миколюк О.П., Рябоконь Ю. Тд Die Notenbank der BRD ist die Deutsche Bundesbank in Frankfurt am Main. Ihr Grundkapital steht dem 52
12449 Світове органічне виробництво: історичний розвиток та сучасний стан Мамалига С. В., Ковальчук І. В. С В статті визначено історичні етапи розвитку світового органічного виробництва та особливості формува 44
12448 Розвиток ринку органічної продукції в Україні Мамалига. С.В.,Гловюк А.С. С Кінець минулого і початок ХХІ століття відзначається глобальною екологічною кризою, яка є наслідком 221
12433 Modern state and prospects of development of the personal peasant economies in Ukraine Прутська Т.Ю. С The role and importance of the personal peasant economies for the economy of Ukraine are regarded in 60
12432 Model functioning integrated electronic educational resources in conditions of «information explosion» Klochko O.V. С This article provides a studies the problem of building a model of integrated electronic educational 53
12431 Созологічний аналіз біорізноманіття Вінницької області (східного Поділля), сучасний стан, тенденції. зміни та перспективи збереження Г.І. Кравчук, О.М. Тітаренко С Розв`язання проблеми охорони, збереження і відтворення агрорізноманіття Вінницької області є важлив 31
12430 Підходи до моделювання маркетингових витрат Бахарєва Я.В. Тд У тезах розглянуто основні підходи до формування маркетингових бюджетів на підприємствах та визначен 63
12413 Продуктивность товарного молодняка серебристо-чёрной лисицы, выращенного в разных условиях освещенности Шевчук Т.В., Кирилів Я.І., Повозніков М.Г. С Выращивание пушных зверей требует строгого соблюдения микроклиматических параметров, среди которых о 42
12412 Класифікація та характеристика об’єкта кліткового розведення – лисиці звичайної (vulpes vulpes) Шевчук Т.В. Тд Виробництво хутра у всьому світі є прибутковим сектором АПК. Серед найпопулярнішого хутра чільне міс 36
12410 SEE-управління дієвістю процесів отримання валових регіональних продуктів Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. С В статті на основі відповідного моделювання розглянуто методологічні підходи до порівняльної характе 74
12409 Баланс азоту, кальцію та фосфору в організмі курок-несучок при згодовуванні гірчичної макухи та ферментної добавки «Мацераза» Непорочна О.Т. С Живильні речовини, потрапляючи в організм тварин, беруть участь у складних фізіологічних реакціях, щ 188
12407 Використання поживних речовин курками-несучками за згодовування гірчичної та гарбузової макухи і ферментного препарату оллзайм ssf Непорочна О.Т. С Висвітлено результати досліджень відносно перетравності поживних речовин, балансу азоту, кальцію, фо 160
12406 Фізкультурно-спортивну активність студентів у системі професійної аграрної освіти Олійник Н.А., Швець О.І. С У статті досліджено активність студентів під час занять фізичного виховання, розглянуто ставлення с 186
12404 Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності формування інвестиційних ресурсів садівничих підприємств Феняк Л.А. Тд Визначено проблеми формування інвестиційних ресурсів садівничих підприємств. Сформульовано ключові н 40
12403 Про один підхід до оцінки енергетичної ефективності при знаходженні роботи Дубчак В.М., Шевчук О.Ф., Вертелецький М.В. Тд Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie i kopiowanie materiałów bez zgody autora jest zak 60
12387 Характеристика і продуктивна дія ароматично-смакової добавки «АСТІVО» Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. , Повозніков М.Г. С Подається характеристика нової ароматично-смакової добавки «Асtivo»природного походження. Викладені 228
12384 Сучасні підходи до виконання перекладу фахових текстів для студентів вищих навчальних закладів Гаврилюк Н.М. С У статті розглядаються сучасні підходи до виконання перекладу фахових текстів для студентів вищих н 62
12383 Peculiarities of learning foreign languages by non-philological students Nataliia Havryliuk,Elvira Manzhos С In the article the features of professional training of translation of texts in university are obser 144
12381 Інтенсифікація процесу фіксації атмосферного азоту під впливом мікробних препаратів на посівах багаторічних бобових трав Врадій О.І,, Первачук М.В. С Оцінено важливість застосування мікробіологічних препаратів при вирощуванні бобових культур та роль 45
12380 Оподаткування населення УРСР у 1941-1945 рр. Котик Ю. В. С У статті проаналізовано сутність радянської фіскальної політики у 1941-1945 рр. Розкрито види подат 37
12379 Плівки С60, як ефективні фотоелектричні перетворювачі сонячного випромінювання Шевчук О.Ф. С В роботі наведено результати досліджень фоточутливості модифікованих плівок С60, як ефективних фотоп 154
12378 Дослідження якісних показників меду різного походження Новгородська Н.В., Блащук В.В. С В статті наведені результати досліджень меду різного походження 55
12377 Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземній мові студентів-аграріїв Тимощук Н.М. Тд Висвітлено аспекти інформаційно-комунікаційних технологій у наванні іноземній мові студентів-аграрії 44
12376 Оцінка стану та основні напрями розвитку вітчизняного агропродовольчого ринку в умовах глобалізації Ціхановська В. М. С У статті досліджено теоретичні засади формування і розвитку ринку конкурентоспроможної агропродоволь 59
12375 Агрегування галузей у міжгалузевому баланс Киш Л.М. Тд Роботя присв`ячена агрегуванню галузей у міжгалузевому балансі 40
12374 Дослідження проблем професійної підготовки менеджерів в актуальних умовах суспільних трансформаційних процесів Клочко О. В. С Дослідження проблем професійної підготовки менеджерів обумовлено сучасними трансформаціями у суспіль 156
12373 Використання інформаційно-комунікаційних технологій в аграрній освіті Клочко О.В. С Стаття присвячена сучасним підходам до використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в а 59
12372 Агроекологічне обгрунтування застосування біологічних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур Врадій О.І., Первачук М.В. Тд Як відомо, рослина, знаходячись у гармонійних взаємовідносинах з активним комплексом ґрунтових мікро 45
12359 Потенциальные возможности производства зерна Материнская О.А. Тд В статье проведено исследование нынешней ситуации по развитию зернопроизводства в стране, оценены по 95
12330 Історія України та етнокультурологія: Науковий довідник для самостійної роботи студентів. У 2-х частинах. Частина І. Історія України Бойко Ю.М. С Науковий довідник «Історія України та етнокультурологія», складений на кафедрі історії України та фі 181
12329 Методологічні проблеми професійної підготовки фахівців з податкових дисциплін у аграрних вищих навчальних закладах Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. С В статті проаналізовано методичні основи та фактори впливу на формування якості освіти майбутніх фах 68
12327 Особливості математичної підготовки студентів аграрних ВНЗ Новицька Л.І., Дубчак В.М. С У статті обґрунтовано та проаналізовано основні аспекти матема-тичної підготовки студентів у ВНЗ аг 183
12326 Окремі методичні аспекти розв’язування задач у процесі вивчення курсу вищої математики. Дубчак В.М., Новицька Л.І. С Розглянуто різні способи розв’язування однієї задачі в контексті удосконалення процесу навчання вищо 54
12324 Особливості оподаткування єдиним податком 4 групи в 2016 році Федотришина Л.І., Глазко Н.Д. Тд Відображено особливості та зміни оподаткування 4 групи єдиного податку(ФСП) відповідно до змін в зак 66
12323 Аналіз моделей інноваційного розвитку в контексті євроінтеграційних прагнень України Юрчук Н.П., Яниш О.С. Тд Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством 41
12322 Інтеграція України у європейський освітній простір шляхом підвищення ролі інформаційної освіти Клочко О. В., Новицька Л. І. Тд Прискорений розвиток інформатизації суспільства, комп’ютеризація усіх сфер людської діяльності сприя 45
12319 Екологічна оцінка аналітичних і синтетичних показників лісового фітоценозу Ботанічного саду «Поділля» м. Вінниці Ткачук О.П. С проаналізовано комплекс показників лісових екосистем ботанічного саду Поділля 45
12318 Екологічні сукцесії багаторічних люцерно-стоколосових агрофітоценозів Ткачук О.П. С вивчено питання зміни видового складу агрофітоценозу люцерни і стоколосу в травосумішці залежно від 56
12317 Екологічно-безпечний спосіб підвищення продуктивності козлятнику східного шляхом вапнування сірого лісового грунту Ткачук О.П. С Розглянуто питання підвищення кормової продуктивності травостою козлятнику східного за рахунок вапну 54
12316 Основні напрямки відновлювальних робіт на залізничному транспорті України 1945-1950-х рр. Мазило І.В. С Статья посвящена исследованию основных направлений восстановления железнодорожного транспорта Украин 63
12315 Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості юних плавців шляхом застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання Костенко С., Костенко О. С у статті розглядається питання можливості комплексного застосування методики ендогенно-гіпоксичного 51
12314 Мобільність студентів у контексті інтернаціоналізації освіти. Олійник Н. А. С У с т а т т і ро згл я д а ю ть с я п и та н н я ва.псливості. ( х ч т т о с т і і а к ту а л ь 65
12313 Розробка науково-практичних засад підвищення ефективності стратегії використання людського потенціалу підприємства із застосуванням методу Management bу Objectives Клочко О.В., Рудик Я.В. Тд Ефективна стратегія використання людського потенціалу є запорукою успішного розвитку будь-якої сфери 45
12312 Шляхи удосконалення стратегії використання людського потенціалу підприємства із застосуванням якісних технік моделювання О.В. Клочко, І.О. Дубровська Тд Ефективна стратегія використання людського потенціалу є запорукою успішного розвитку будь-якої сфери 38
12311 Розробка та обґрунтування науково-практичних засад стратегічної сегментації ринку диверсифікованого підприємства малого бізнесу О.В. Клочко, Т.Р. Кротна Тд Стратегічне планування розвитку економічних суб’єктів передбачає систематичну їх адаптацію до умов з 53
12310 Спосіб зниження питомої активності радіонуклідів у перзі. Разанов С.Ф., Дідур І.М., Разанов О.С. П 48
12309 "Качество белковой продукции пчеловодства при подкормке сельскохозяйственных медоносов калием хлористым на радиоактивно загрязненных территориях" Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. С Качество белковой продукции пчеловодства при подкормке сельскохозяйственных 66
12308 Интенсивность накопления в белковой продукции пчеловодства тяжелых металлов при агрохимических мероприятиях в растениеводстве Разанов С.Ф., Швец В.В. С Изучено качество белковой продукции пчеловодства при использовании агрохимических мероприятий в раст 0
12307 Интенсивность накопления в белковой продукции пчеловодства тяжелых металлов при агрохимических мероприятиях в растениеводстве Разанов С.Ф., Швец В.В. С Изучено качество белковой продукции пчеловодства при использовании агрохимических мероприятий в раст 152
12292 Програма з навчальної дисципліни «Менеджмент державних установ і державна служба» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» в аграрних вищих навчальних закладах IV рів Пронько Л.М. Нп з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» с 1
12280 Цінні папери як об’єкт бухгалтерського обліку Михальчишина Л.Г. С Розкривається сутність обліку цінних паперів їх класифікація, що використовується для ведення 54
12279 Professional participants of securities market Михальчишина Л.Г. С В статті розглядаються учасники ринку цінних паперів, їх діяльність та функції. Увага в дослідженні 80
12278 Features of management securities Михальчишина Л.Г. С В статті розглядається діяльність з управління цінними паперами, об’єкти її здійснення та нормативне 53
12277 Стан іхтіофауни сандракського водосховища Зотько М.О.,Сироватко К.М., Марценюк Н.О. С В результаті проведених досліджень встановлено, що фактична рибопродуктивність Сандракського водосхо 154
12276 Ефективність застосування бактеріально-ферментного препарату літосил плюс при силосуванні люцерни Курнаєв О.М., Сироватко К.М. С Встановлено, що при силосуванні люцерни у несприятливу погоду потрібно застосовувати 10 г/т маси бак 169
12275 Патент на корисну модель № 96286 Cпосіб підвищення енергетичної цінності та стійкості до аеробного псування сінажу з бобових трав Курнаєв О.М., Сироватко К.М., Виговська І.О., Гончар Л.О., Сатановська І.П. П Наведено опис технології заготівлі сінажу з бобових трав з використанням водно-мелясної суспензії ко 53
12274 Патент на корисну модель № 101884 Cпосіб силосування люцерни Курнаєв О.М., Сироватко К.М., Виговська І.О., Гончар Л.О., Горбачук Т.В.. П Наведено огрунтування заготівлі сінажу з бобових трав з внесенням консерванту Літофер. 45
12273 Взаємозв’язок між нагромадженням інтелектуального капіталу аграрних підприємств та розвитком системи насінництва в україні Коломієць Т.В. Тд Розвиток аграрної сфери практично неможливий без створення ефективної системи стимулювання інтелект 48
12272 Formation the agricultural innovation system as a way to accumulate intellectual capital in terms of the eu integration Kolomiiets T.V. С The article deals with the need of formation and accumulation of intellectual capital within the fun 54
12271 Outstaffing as a form of commercialization of the intellectual capital at agricultural research enterprises Kolomiets T.V. Тд The study aims to determine the importance the process of outstaffing in order to improve the comme 80
12270 Формування інтелектуального капіталу науково-дослідних організацій як основа інноваційного розвитку аграрного сектору Корнійчук А. М., Гончарук Т. В., Коломієць Т. В. Тд Процеси формування та накопичення інтелектуального капіталу тісно пов’язані з інноваційною діяльніст 70
12269 Necessity of shifting agricultural development strategy of ukraine Korniychuk A., Goncharuk T., Kolomiets T. Тд According to comparing foreign and internal approaches, the authors suggest the following focuses fo 55
12268 Інтегративний підхід у процесі формування фундаментальної підготовки з математики із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій здобувачів вищої освіти Клочко О.В., Клочко В.І., Коломієць А.А. С Стаття присвячена дослідженню проблеми формування змісту фундаментальної математичної підготовки ст 88
12267 Математичні моделі порівняння енергетичних характеристик в одній прикладній задачі. Дубчак В.М. С В роботі приведені та досліджені дві математичні моделі обчислення величини роботи по відкачуванню в 147
12266 Мережевий підхід до аналізу банківської системи. Січко Т.В. Тд Розглядається узагальнення підходів до аналізу структури фінансової системи та її вразливості до с 180
12265 Перевірка статистичнпих гіпотез з використанням математичного програмного пакету mathcad Левчук О.В. Тд Здійснено перевірку гіпотези, що показники урожайності трьох дослідних сортів пшениці К, Е1 та Е2 не 44
12264 Дидактичні особливості технології використання системи mathcad в математичній підготовці фахівців аграрної галузі Левчук О.В., Новицька Л.І. С в статті доводиться, що підвищення ефективності підготовки фахівців-аграраріїв можливе завдяки впро 156
12263 Інтеграція підготовки фахівців як необхідна складова системи сучасної професійної освіти іntegration of training required as a part of modern education professional Левчук О. В. С В статті здійснено аналіз професійного становлення майбутнього фахівця в динамічному цілісному 62
12262 Формування й ефективне функціонування організаційно-економічного механізму цукробурякового виробництва Хаєцька О.П. С У статті визначено зміст поняття організаційно-економічного механізму цукробурякового виробництва, я 50
12261 Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності цукробурякового виробництва Хаєцька О.П. Тд Міжнародна науково-практична конференція «Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агро 56
12230 Вища математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Мв для організації самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 12
12229 Вища та прикладна математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) освітнього 16
12227 Програма і методичні вказівки виробничої практики підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки Коляденко С.В., Бурденюк І.І., Юрчук Н.П., Січко Т.В., Яцковська Р.О. Нп Програма виробничої практики підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» з фахових дисципл 31
12225 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація ресторанного господарства» для студентів факультету менеджменту та права, напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», денної форми навчання Мазур С.А., Полеся В.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Організація рест 3
12224 Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів денної форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і ау Дюк А. А., Вострякова В.І. Мв Методичні вказівки містять вимоги до виконання практичних занять студентів, перелік тем семінарських 74
12223 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів факультету менеджменту та права, спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», денної форми навчання Мазур С.А, Полеся В.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Менеджмент зовні 6
12222 Програма навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» для підготовки студентів ОКР «бакалавр» за напрямом: 6.140103 «Туризм» у Піковська Т.В. Нп Починаючи з середини 90-х рр. XXст. туризм перетворився на важливе соціокультурне та політичне яви 4
12220 Міжнародно-правове забезпечення продовольчої безпеки. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Гоцуляк Ю.В. Мв Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 081 «Право» II ступеня «Магі 3
12219 Технологія виробництва продукції свинарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" напряму 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Гуцол Н. В., Мазуренко М. О., Гуцол А. В. Нп Метою навчальної дисципліни "Технологія виробництва продукції свинарства" є освоєння студе 4
12216 Гігієна тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів другого курсу д.ф.н. напряму підготовки 6.090102 "ТВіППТ". Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв Методичні вказівки розроблені для самостійної підготовки студентами денної форми навчання, що дозвол 13
12215 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки для виконання курсових проектів з дисципліни "Технологія виробництва молока і яловичини" для студентів денної форми навчання із напрямку підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв Методичні вказівки дають загальну схему та методику виконання курсових проектів студентами 36
12214 Проектування підприємств переробної галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Нп Програма навчальної дисципліни розрахована на магістрів спеціальності 204 «Технологія виробництва і 12
12213 Гігієна тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 "ТВіППТ" Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Нп Для систематизації проведення занять та підготовки студентів. 15
12212 Податковий контроль. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Шевчук О.Д. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму 3
12211 Податковий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 7.03050901 “Облік і аудит” ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Шевчук О.Д. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та пі 8
12210 Аналіз господарської діяльності. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент» (за професійними спрямуваннями «Менеджмент організацій і адм Мулик Т.О., Материнська О.А. Мв Методичні рекомендації містять вимоги до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Аналіз 5
12209 1 С: Підприємство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «Магістр» Коваль О.В. Мв Основними завданнями самостійної роботи студентів є засвоєння в повному обсязі основної освітньої пр 12
12208 Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Магістр» денної та заочної форми Любар О.О., Бурко К.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт містять перелік тем, завдань і питань для вивчення 5
12207 Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Магістр». Любар О.О. Нп Представлена програма включає в себе перелік тем теоретичних (лекції) та практичних занять і їх коро 5
12206 Управлінський контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Фабіянська В. Ю. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерськог 7
12205 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «Магістр». Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. Мв Методичні вказівки до виконання самостійної роботи містять перелік тем, завдань і питання для вивчен 6
12204 Стратегічний аналіз. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оподаткування” денної та заоч Скакун Л.А., Петриченко О.А. Мв Методичні рекомендації мають на меті забезпечити опанування студентом матеріалу дисципліни, орієнтую 12
12203 Макроекономічний аналіз. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оподаткування” денної та Скакун Л.А., Петриченко О.А. Мв Методичні рекомендації містять загальні положення та основи організації самостійної роботи щодо вивч 10
12202 Податковий контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Шевчук О.Д. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка та підп 3
12201 Основи екологічної токсикології. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання Кавун Е.М., Войтко О.С. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт з предмету Основи хімічної токсикології розраховані 97
12200 Небезпека радіаційного, хімічного та біологічного походження. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт студентами агрономічного факультету денної форми навчання Кавун Е.М., Врадій О.І. Кп Викладено методичні вимоги та довідковий матеріал до оформлення курсової роботи. Розраховано на ст 1
12199 Міжнародна екологічна політика. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона Первачук М.В., Краєвська Л.С. Мв Подано основні методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами з навчальної дисци 23
12198 Дендрологія. Методичні рекомендації д о виконання курсово ї роботи з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово - паркове господарство» Прокопчук В.М., Юрків З М., Циганська О.І., Циганський В.І. Мв Викладено методичні рекомендації та нормативні матеріали для виконання курсової роботи із дисц 37
12197 Біометрія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами ОКР « Бакалавр » за напрямом підготовки 6.090103 – « Лісове і с адово – паркове господарство » Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 35
12196 Екологічні основи застосування добрив. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 7.04010601 „ Екологія та охорона Шкатула Ю. М.. Мв Наведено вимоги до вивчення дисципліни та підготовки і проведення лекційних занять, а також подано з 0
12195 Макроекономічний аналіз. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни по виконанню практичних завдань для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і оп Скакун Л.А., Петриченко О.А. Мв Методичні рекомендації мають на меті забезпечити опанування магістрантом матеріалу дисципліни, орієн 12
12194 Макроекономічний аналіз. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і податкування” Скакун Л.А., Петриченко О.А. Нп Програма охоплює курс, спрямований на вивчення методології та інструментарію макроекономічного аналі 4
12193 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни (типова) для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», ступінь «Бакалавр» Яремчук Н.Ф. Нп Бухгалтерський облік (загальна теорія). Програма навчальної дисципліни (типова) для студентів факуль 10
12192 Облікове забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступі Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт містять перелік тем, завдань і питання для вивчення 6
12191 Облікове забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Програма навчальної дисципліни (типова) для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «Магіс Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. Нп Облікове забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Програма навчальної дисципліни (т 5
12190 Селекція сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з практичних занять для студентів заочної форми навчання із спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва" Казьмірук Л.В. Мв предтавлено теоретичне обгрунтування тем для проведення практичних занять студентам-заочникам 4
12189 План роботи науково-методичної комісії Вінницького національного аграрного університету на 2016-2017 навчальний рік Д 0
12188 Управлінський контроль. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навча Фабіянська В.Ю,, Подолянчук О.А. Нп Програма вибіркової навчальної дисципліни «Управлінський контроль» розрахована для вивчення цієї д 8
12187 Управлінський контроль. Методичні вказівки для виконання практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Фабіянська В.Ю,, Подолянчук О.А. Мв Методичні вказівки для виконання практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 48
12186 Методичні казівки до виконання практичних робіт з курсу “Міжгалузевий баланс” для студентів спеціальності 073 Менеджмент видання 2-ге, перероблене та доповнене. Киш Л.М. Мв Викладений матеріал містить методичні казівки до виконання практичних робіт з курсу “Міжгалузевий ба 0
12185 Облік у зарубіжних країнах: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки студентів заочної форми навчання Центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знан Фостолович В.А. Мв На сьогодні необхідним є вивчення організації обліку в різних господарських формуваннях розвинених з 5
12184 Облік у зарубіжних країнах: Програма дисципліни для підготовки студентів заочної форми навчання Центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 07 «Управління та адмініструван Фостолович В. А. Нп Навчальна програма дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» призначеня для студентів освітньо-кваліфі 10
12183 Податкові розрахунки та звітність. Методичні вказівки до виконання практич них за нять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського ) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальність 071 «облік і оподаткування» денної та заочної Гудзенко Н.М. Мв розроблені для поглибленого вивчення студентами методики здійснення розрахунків податкових зобов’яза 14
12182 Податкові розрахунки та звітність. Програма дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського ) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальність 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Гудзенко Н.М. Нп Призначена для вивчення студентами методики здійснення податкових розрахунків за основними податками 11
12181 Податкова політика. Програма з дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Коваль Н.І. Нп Програма з дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «у 2
12180 Податкова політика. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Коваль Н.І. Мв Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти другого (магістерсько 7
12179 Податкова система: Програма дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 050 «Економіка» спеціал Фостолович В. А. Мв Концепція програми, її основна мета й завдання, цілковито враховують головну функцію навчальної дисц 14
12178 Податкова система: Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності Фостолович В. А. Мв Концепція програми, її основна мета й завдання, цілковито враховують головну функцію навчальної дисц 8
12177 Вступ до спеціальності.Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Суховуха С.М. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму п 1
12176 Аудит. Методичні вказівки щодо проведення ділових ігор студентам галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509_ «облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. Мв Методичні вказівки призначені для проведення ділових ігор з дисципліни «Аудит» студентам денної форм 11
12175 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР “Спеціаліст” Шевчук О.Д., Чудак Л.А., Козаченко А.Ю. Вахновська О.В. Мв Методичні вказівки з дисципліни «Державний фінансовий контроль» містять теоретичні та практичні зав 3
12171 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «обл Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю., Подолянчук О.А., Здирко Н.Г. Мв Методичні вказівки містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні пра 80
12170 Внутрішньогосподарський контроль. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0305 «економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної та заочної форм навчання Гуцаленко Л.В., Мулик Я.І. Нп Програма дисципліни створена з метою раціональної організації та методики проведення лекційних та пр 4
12169 Основи лісоексплуатації. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.090103 « лісове і садово - паркове господарство » Нейко І.С., Матусяк М. В. Мв В даний час раціональне використання природних ресурсів є одним з головних завдань державної 3
12168 Механізація навантажувально-розвантажувальних, транспортних та складських робіт. Розділ: вантажопідйомні машини розрахунки деталей та основних механізмів машин. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету механізації сільсь Любін М.В., Токарчук О.А. Мв методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету механізації сільського 11
12167 Механізація навантажувально-розвантажувальних, транспортних і складських робіт. Програма навчальної дисципліни для вищих навчальних закладів освіти III-IV рівня акредитації з галузі знань:13 “Механічна інженерія” за спеціальності 133-галузеве машинобудув Любін М.В., Токарчук О.А. Нп для вищих навчальних закладів освіти III-IV рівня акредитації з галузі знань:13 “Механічна інженерія 7
12166 Механізація навантажувальних транспортних та складських робіт. Автоматизовані вантажозахватні пристрої. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів ФМСГ спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних Любін М.В., Токарчук О.А. Мв Механізація навантажувальних транспортних та складських робіт. Розділ: Вантажопідйомні машини. Автом 9
12165 Захист інформації. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти « бакалавр » напряму під готовки 6.030302 « економічна кібернетика » Денисюк В.О. Нп ПРОГРАМА (ОРІЄНТОВНА) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» на 15
12164 Комп'ютерні мережі. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка» спеціал ізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Денисюк В.О. Нп ПРОГРАМА (ОРІЄНТОВНА) навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «Економіка» 0
12163 Мовна модель сучасного інформаційного простору. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 051 «економіка» спеціалізації «економічна кібернетика» Денисюк В.О. Нп ПРОГРАМА (ОРІЄНТОВНА) навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврс 11
12162 Геоінформаційні системи. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка» сп еціалізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Денисюк В.О. Нп навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Ек 0
12161 Дискретний аналіз. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти на першому ( бакалавр ському) рівн і за спеціальністю 051 «економіка» спеціалізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові Денисюк В.О. Нп навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за с 10
12160 Актуарні розрахунки. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка» спеціалі зації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Денисюк В.О. Нп підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» 1
12159 Ефективність використання бактеріального препарату в годівлі молодняку свиней Шаповалюк С.О. Дрп Метою даної роботи було вивчення можливості введення пробіолакту в раціони молодняку свиней та встан 4
12158 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для підготовки фахівців першого ( бакалаврського ) рівня галузі знань – 24 « сфера обслуговування » спеціальності – 242 « туризм » Підгурський О. І. Мв Підвищення рівня комп`ютерної підготовки студентів 11
12157 Організаційно-економічний механізм екологічного регулювання. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв Організаційно-економічний механізм екологічного регулювання. Методичні рекомендації до виконання ку 10
12156 Методичнф вказівки до написання курсової роботи здисципліни "Техніка адміністративної дівяльності " для студентів - магістрів спеціальності 074"Публічне управління та адміністрування" Самборська О.Ю., Пронько Л.М., Колесник Т.В. Мв Методичнф вказівки до написання курсової роботи 6
12155 Техніка адміністративної діяльност. Методичні вказівки для організації та виконання самостійної роботи студентів-магістрів спеціальності 074"Публічне управління та адміністрування" Самборська О.Ю. Мв Методичні вказівки для організації та виконання самостійної роботи студентів-магістрів спеціальності 2
12154 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 07 – "Управління та адміністрування" напряму підготовки 074 – "Публічне управління та адміністрування" за освітнім ступенем "Бакалавр" Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Поліщук І.С. Мв Приведена характеристика самостійної роботи із дисципліни "Технологія виробництва продукції рос 83
12153 Зошит для виконання практичних робіт з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва”студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету «Менеджмент і право» галузі знань 07 – "Управління та адміністрування" напряму підготовки 074 – "Публіч Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Поліщук І.С. Рз Курс практичних занять із дисципліни ТВПР дає можливість студентам ознайомитись з вимогами до практи 184
12152 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 – "Управління т а адміністрування" напрямку підготовки 074 – "Публічне управління та адміністрування" Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. Нп навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 –"Управління та адміністрування" напря 97
12151 Урбоекологія та фітомеліорація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання 2-го курсу агрономічного факультету галузі знань 0901 "Сільське господарство та лісівництво" напряму підготовки 6.090103 "Лісове та садово-па Мудрак Г.В., Врадій О.І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни "У 28
12150 Навчальна програма з дисципліни "Раціональне та збалансоване природокористування" для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0401 "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього сере Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. Нп У програмі з навчальної дисципліни "Раціональне та збалансоване природокористування" для с 6
12149 Наземні екосистеми та методи біомонітрингу. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навко Швець В.В., Рибонька В.В. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Наземн 19
12148 Основи міжнародної еколого-економічної діяльності. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 – «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 – « Мудрак Г.В., Мущинська В.І. Мв Запропоновано основні методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами з навчально 3
12147 Екологічно чисте виробництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 «Природничі науки», спеціальності 7.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Швець В.В., Врадій О.І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Еколог 5
12146 Загальна екологія та неоекологія. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету по спеціальності 101 «Екологія» Кравчук Г.І. Мв Викладено основні методичні вимоги до виконання курсової роботи. Подано довідковий матеріал норматив 10
12145 Природоохороне паркознавство. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 8.09010303 – Садово-паркове господарство Кравчук Г.І. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів агрономічного факультету 1
12144 Екотрофологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету Кавун Е.М., Настояща А.М. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни "Е 39
12143 Методи вимірювання параметрів довкілля. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія Ткачук О.П. Мв Матеріал визначає програму вивчення дисципліни на практичних заняттях. включає тему, мету, завдання, 1
12142 Методи вимірювання параметрів довкілля. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія Ткачук О.П. Нп Визначає програму вивчення дисципліни, перелік лекцій, практичних занять, самостійної роботи 0
12141 Вступ до фаху. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія Ткачук О.П. Нп визначає перелік лекцій, практичних занять, види і теми самостійної роботи студентів 0
12140 Вступ до фаху. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія Ткачук О.П. Мв визначає види і теми самостійної роботи студентів 0
12139 Екологічна політика. Програма для підготовки магістрів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зіспеціальності 8.0401061 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Кравчук Г.І. Нп Розроблено Навчальну програму з дисципліни «Екологічна політика» для підготовки магістрів денної т 1
12138 Екологічна політика. Методичні рекомендації для самостійної роботи магістрів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 8.0401061 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Кравчук Г.І., Алексєєв О.О. Мв Розроблено Методичні рекомендації навчальної дисципліни «Екологічна політика» для підготовки магістр 7
12137 "Радіоекологія". Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання 18
12136 Методологія та організація наукових досліджень. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 - «Природничі науки», спеціальності 8.04010601 - «Екологія та охорона навколишньог Разанов С.Ф., Рибонька В.В. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Методо 10
12135 Землевпорядна експертиза. Конспект лекцій для студентів для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання Цицюра Я. Г. Кл Методична розробка спрямована на надання теоретичної допомоги студентам під час вивчення курсу “Земл 5
12134 Світові системи землеробства. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання Цицюра Я. Г. Кл Методична розробка спрямована на надання теоретичної допомоги студентам під час вивчення курсу “Світ 2
12133 Бонітування грунтів і якісна оцінка земель. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання Цицюра Я. Г. Кл Методична розробка спрямована на надання теоретичної допомоги студентам під час вивчення курсу “ Бон 5
12132 Ситуаційний менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту та права денної форми навчання спеціальність 073 « Менеджмент » Колесник Т.В., Пронько Л.М. Мв методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Ситуаційний менеджмент» розраховані 1
12131 Ситуаційний менеджмент. Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту та права ОС «Магістр» напряму підготовки 07 “Менеджмент і адміністрування ” за спеціальністю: 073 "Менеджмент" Колесник Т.В. Кл Опорний конспект лекцій містить короткий лекційний курс з дисципліни «Ситуаційний менеджмент» для ст 3
12130 Математичні методи і моделі ринкової економіки. Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Бурєннікова Н.В. Мв Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять для студентів галузі знань 05 «Соціальні та п 21
12129 Методичні вказівки для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Сучасні економічні теорії» для магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальностей 8.03050201 «Економічна кібернетика» та 8.03050801 Брояка А.А. Мв Дані методичні вказівки призвані допомогти магістрам у вивченні й творчому осмисленні основних напря 5
12128 Прогнозування соціально - економічних процесів. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Коляденко С.В., Маколкіна О.В Мв Сформувати систему комплексних показників, яка дозволяла б прогнозувати та оцінювати соціальну сферу 13
12127 Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка (спеціалізації «Економіка довкілля та природних ресурсів») для здобуття дру- гого (магістерського) рівня вищої ос Шаманська О.І., Кірєєва Е.А., Ковальчук С.Я., Бурлака Н.І., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації включають комплекс рекомендацій навчально- методичного характеру з організац 29
12126 Економіка підприємств. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит Кірєєва Е.А., Довгань Ю.В. Мв Економіка підприємств. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт. 120
12125 Біржовий ринок. Методичні вказівки для проведення практичних занять підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «агрономія» Польова О.Л. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Біржовий ринок» підгото 2
12124 Біржовий ринок. Програма (орієнтовна) підготовки здобувачів вищої освіти друго г о освітнього рівня галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «агрономія» в аграрних вищих навчальних закладах Польова О.Л. Нп Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни «Біржовий ринок» підготовки здобувачів вищої освіти друг 5
12123 «Вступ до фаху». Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхува Польова О.Л. Мв Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів факультету економіки та підприємниц 76
12122 «Вступ до фаху». Програма (орієнтовна) підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування» Польова О.Л. Нп Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» розкриває роль фінансово-економічної освіти у забезпе 48
12121 Управління фінансовою санацією підприємства. П рограм а (орієнтовна) підготовки здо бувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування» Польова О.Л. Нп Навчальна дисципліна "Управління фінансовою санацією підприємства" відноситься до циклу ви 8
12120 Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних занять підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та Польова О.Л. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів економічного факультету розроблені із метою за 13
12119 Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні вказівки до організаці ї самостійної роботи п ідготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківської справ Польова О.Л. Мв Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентами навчального матеріалу. Вона є складовою ча 12
12118 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. П рограм а (орієнтовна) підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківськ Польова О.Л. Нп Вивчення навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуа 12
12117 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. М етодичні вказівки для проведення практичних занять підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціаль Польова О.Л. Мв В методичних вказівках для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Методологія та орга 20
12116 Менеджмент ефективності виробництва та використання біомас та біопалива. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання Токарчук Д.М., Скорук О.П., Зубар І.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів 9
12115 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів факультету механізації галузі знань 13 «механічна інженерія» за спеціальністю 133 «галузеве машинобудування», денної форми навчання Бурлака Н.І,, Коломієць Т.В. Мв Методичні рекомендації містять завдання для проведення практичних занять, плани семінарських занять 16
12114 Економіка аграрного виробництва. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, ступеня вищої освіти – бакалавр, галузі знань – 20 Аграрні науки та Бурлака Н.І., Коломієць Т. В. Мв Методичні вказівки містять завдання для проведення практичних занять, плани семінарських занять, осн 26
12113 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка» для вивчення даної дисципліни студентами факультету механізації сільського господарства денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.100101 «Енергетика і електротехніч Іванов М.І., Ковальова І.М. Мв Методичні вказівки містять матеріал, необхідний для виконання лабораторних робіт з курсу “Гідравліка 313
12111 Системи прийняття рішень. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «економічна кібернетика» Бурденюк І.І. Нп Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 31
12110 Експертні системи. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «економічна кібернетика» Коляденко С.В., Бурденюк І.І. Нп Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 22
12109 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності митних органів. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік Коляденко С.В., Яцковська Р.О. Нп Програма з дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності митних органів» містить струк 3
12108 АРМ спеціаліста митної служби. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» спеціалізація «Інформаційні системи управління та Бурденюк І.І., Яцковська Р.О. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисципл 1
12107 Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи Галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 052 "Економіка", спеціалізація 8.05030201 "Економічна кібернетика" Коляденко С.В., Ушкаленко І.М. Мв Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи 12
12106 Оптимізаційні методи та моделі. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" Ушкаленко І.М. Нп Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни 6
12105 Моделі економічної динаміки. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти "бакалавр" напряму підготовки 6.050302 "Економічна кібернетика" Ушкаленко І.М. Нп Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни 2
12104 Управління інформаційними зв ’ язками. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого ( магістерського ) рівня галузі знань – 07 « управління та адміністрування » спеціальності – 074 « публічне управління та адміністрування » Підгурський О. І. Нп УІЗ_Програма дисципліни 0
12103 Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в рибництві» для підготовки студентів другого «магістерського» освітньо-наукового рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Смілянець О.Г. Нп Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в рибництві» 3
12102 Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» для підготовки студентів другого «магістерського» освітньо-наукового рівня галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Смілянець О.Г. Нп Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» 5
12101 Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» для підготовки студентів першого «бакалаврського» освітньо-наукового рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» Смілянець О.Г. Нп Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» 62
12100 Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» для підготовки студентів першого «бакалаврського» освітньо-наукового рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей 201 «Агрономія» і 203 «Садівництво та виноградарство» Смілянець О.Г. Нп Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» 151
12099 Економіка підприємства. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету механізації галузі знань 13 «механічна інженерія» за спеціальністю 133 «галузеве машинобудування», денної форми навчання Бурлака Н.І., Коломієць Т.В. Нп Приведена програма дисципліни „Економіка підприємства ” передбачена для студентів факультету механіз 17
12098 Програма навчальної дисципліни з курсу «Мікроекономіка» для підготовки бакалаврів галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит»; галузь знань 05 Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Мікроекономіка» складена відповідно до освітнь 104
12097 Програма навчальної дисципліни з курсу «Макроекономіка» для підготовки бакалаврів галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит»; галузь знань 05 Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Макроекономіка» складена відповідно до освітнь 50
12096 Системний аналіз. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка» спеціалізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Січко Т.В., Мельничук А.Б. Нп Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів 3
12095 Системний аналіз. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка» спеціалізації «еко номічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Січко Т.В., Мельничук А.Б. Нп Навчальна програма дисципліни 10
12093 Корпоративні інформаційні системи. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка » спеціалізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Січко Т.В., Мельничук А.Б. Нп Навчальна програма дисципліни 2
12092 Корпоративні інформаційні системи. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка » спеціалізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Січко Т.В., Мельничук А.Б. Нп Навчальна програма дисципліни 13
12091 Топологія економічних структур: аналіз та моделювання. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня в ищої освіти « бакалавр » напряму підготовки 6.030302 « економічна кібернетика » Січко Т.В., Мельничук А.Б. Нп Навчальна програма дисципліни 7
12090 Теорія ймовірностей та математична статистика. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «економіка» Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 05 11
12089 Вища математика. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «економіка» Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 05 22
12088 Теорія ймовірностей та математична статистика. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування», 072 «фінанси, банківська справа Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 07 18
12087 Вища математика. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування», 072 «фінанси, банківська справа та страхування» Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 07 33
12086 Вища та прикладна математика. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 074 «публічне управління та адміністрування», 073 «менеджмент» Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня галузі знань 07 22
12085 Гігієна тварин. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами ІІІ курсу д.ф.н. напряму підготовки "ТВіППТ" Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв Для систематизації вивчення санітарно-гігієнічних вимог і нормативів щодо різних тваринницьких підпр 51
12084 Становлення та перспективи розвитку с.-г. тварин. Методичні вказівки з проведення практичних занять для студентів першого курсу денної форми навчання із спеціальності 240 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Ордіховська О.А., Казьмірук Л.В. Мв представлено теоретичне обгрунтування тем для проведення практичних занять 4
12083 Розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 - технологія виробництва та переробки продукції тваринництва Добронецька В.О., Ордіховська О.А. Мв В методичних вказівках містяться переліки тем, бланки для заповнення, розподіл балів за звіт та його 3
12082 Генетика з біометрією. Методичні вказівки з організації самостійної роботи бакалаврів спеціальності 204 «ТВіППТ» денної форми навчання – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2016. – 37 с. Поліщук Т.В. Мв Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу “Генетика з біометрією” є навчально-методичним до 14
12081 Генетика з біометрією. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Поліщук Т.В. Нп Програма включає структуру навчальної дисципліни, перелік теоретичних занять (лекцій), тем лаборатор 18
12080 Розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Добронецька В.О., Ордіховська О.А., Кульчицька А.П. Мв Методичні вказівки знайомлять студентів з питаннями розведення сільськогосподарських тварин з метою 4
12079 Фізичне виховання. Навчальна програма для вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акридитації Олійник Н. А., Совик Л. А., Бочарова В. Б. Нп У даній роботі викладе6но основні аспекти професійно прикладної фізичної підготовки студентів на осн 7
12078 Технологія виробництва харчов их яєць. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівці в спеціальності 204 «ТВіППТ» з і спеціалізації “Птахівництво” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Кучерявий В.П., Царук Л.Л. Нп Матеріал програми “Технологія виробництва харчових яєць” включає для заочної форми навчання 4 години 0
12077 Технологія виробництва продукції птахівництва . Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090102 «ТВіППТ» у вищих навчальних закладах ІІ - І V рівнів акредитації Царук Л.Л., Кучерявий В.П. Нп Матеріал програми “Технологія виробництва продукції птахівництва” включає 62 години лекційного матер 0
12076 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до виконання курсових прое ктів для студентів факультету технології виробництва і пере робки продукції тваринництва із напряму підготовки 6. 090 102 «ТВіППТ» Царук Л.Л. Мв Матеріал методичних вказівок до виконання курсового проекту з технології виробництва продукції птахі 0
12075 Лікувальна фізична культура. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей Войтенко С.М., Віннік Ю.В. Мв Метою методичної вказівки є теоретичне осмислення значення засобів і методів якими користується ліку 5
12074 Спортивні ігри. Гандбол Методичні вказівки для самостійних занять студентів всіх спеціальностей. Бочарова В. Б. Мв В даній роботі детально описані методи техніки і тактики навчання гандболістів, подана інформація що 5
12073 Організація спортивно - масової і фізкультурно - оздор овчої роботи. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей для самостійного та позанавчального використання, при проведенні змагань та масових фізкультурно - оздоровчих зах Совик Л. А. Мв У методичних вказівках розглядаються технології спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи в 0
12072 Методичні вказівки призначені для студентів всіх спеціальностей ВНАУ «Організоційно-педагогічні умови навчально-тренувальних занять з кульової стрільби». Клибанівський Я.В. Мв У методичних вказівках йдеться про організаційно-педагогічні умови навчально-тренувального процесу і 4
12071 Методичні вказівки призначені для студентів всіх спеціальностей ВНАУ «Рухливі ігри». Дуржинська О.О. Мв У методичних вказівках йдеться про основні види ігор та методика їх проведення. В ній детально описа 6
12070 Молодь обирає здоровий спосіб життя. Методичні вказівки для студентів всіх форм навчання. Олійник Н.А. Мв У методичних вказівках висвітлюється актуальна проблема формування здорового способу життя молоді, в 5
12069 Енергозберігаючі технології виробництва продукції тваринництва. Методи чні вказівки до виконання практичн их робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7 .090102 01 «Технологія виробництва і переробки продукції тв аринницт Кучерявий В.П. , Постернак Л.І., Голубенко Т.Л. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальнос 14
12068 Біологія медоносної бджоли. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності “Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва” у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Скоромна О.І., Разанова О.П. Нп дано перелік теоретичних і практичних занять, теми для самостійної роботи студентів, список рекоменд 0
12067 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біологія медоносної бджоли» для студентів денної форми навчання із спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціалізації «Бджільництво» Разанова О.П. Мв висвітлено питання зовнішньої і внутрішньої будови бджоли, особливості розвитку робочої бджоли, матк 0
12066 Перспективні те хнології виробництва у тварин ництві . Програма навчальної дисципліни спеціальності 8 .09010 2 01 «т ехнології виробництва і переробки продукції тваринництва » у аграрних вищих навчальних закладах ііі - і v рівнів акредит Бережнюк Н.А. Нп Програма навчальної дисципліни «Перспективні технології виробництва у тваринництві» спеціальності 8. 3
12065 Прикладна зоологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами ступня бакалавр 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної форми навчання. - Вінниця: ВНАУ, 2016. – 78 с. Шевчук Т.В. Мв Методичні рекомендації містять назви тем, перелік питань, тестових завдань та список рекомендованої 27
12064 Генетика риб. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів бакалаврів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О. Мв В методичніх вказівках викладено питання , що виносяться на самостійне поглиблене опрацювання з мето 2
12063 Теоретичні основи формування поживної цінності кормів. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 204 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” у аграрних вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації.- Ві Гуцол А.В., Сироватко К.М., Нп Навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття, самості 2
12062 Теоретичні основи формування поживної цінності кормів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 204 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітнього ступеня магістр Сироватко К.М. Мв Наведено методику виконання лабораторних робіт, завдання та контрольні питання для самоперевірки зна 0
12061 Органічна та аналітична хімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 181 - "Харчові технології " у вищих навчальних закладах П-IV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України Марчак Т.В. Нп Програма навчальної дисципліни містить структуру курсу за всіма видами робіт (теоретичні заняття, 8
12060 Годівля високопродуктивних тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Сироватко К.М., Гуцол А.В. Нп Наведено структуру змісту навчальної дисципліни, перелік тем лекцій, практичних занять, самостійної 2
12059 Технологія кормів та кормових добавок. Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Сироватко К.М. Мв Наведено тематику та структуру курсових робіт, методику проведення розрахунків, вимоги до оформлення 8
12058 Рибальство. Програма навчальної дисц ипліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура ” у вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп програма для підготовки студентів напряму 6090201 "водні біоресурси та аквакультура" 5
12057 Контроль якості сільськогосподарської продукції . Програма з навчальної практики для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Освітній ступень «Бакалавр» . C пеціальність 204 Технологія виробництва Новгородська Н. В. Нп Робоча програма з навчальної практики призначена для формування у студентів цілісного узагальненого 2
12056 Загальна технологія харчових виробництв. Програма з навчальної пра ктики для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6.051701 «Х Новгородська Н. В. Нп Загальна технологія харчових виробництв. 3
12055 Технологія м’яса і м’ясних продуктів . Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітн ій ступінь «Магіс тр ». Спеціальність – 204 « Технологія виробництва і переробки Новгородська Н. В. Нп Технологія м’яса і м’ясних продуктів. 12
12054 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роб оти студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Новгородська Н. В. Мв Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної робот 6
12053 Мікроструктурний аналіз молока і м'яса . Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і пе реробки продукції тварин ництва» для підготовки студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія», Новгородська Н. В., Соломон А. М. Нп Мікроструктурний аналіз молока і м`яса. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультет 10
12052 Контроль якості та безпеки продукції м ’ ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6. 050701 «харчові технології та інженерія» Соломон А. М.,Новгородська Н. В. Мв Рекомендовано для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.050701 «Харчові технології та інжене 13
12051 Контроль якості та безпеки продуктів м’ясної та молочної галузі . Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» для підготовки студентів напряму 6. 050701 «Х арчові технології Соломон А. М. Нп Контроль якості та безпеки продуктів м’ясної та молочної галузі 20
12050 « Контроль якості та безпеки продуктів м’ясної та молочної галузі» Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» для підготовки студентів напряму 6.0 Соломон А. М., Семко Т.В. Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів факультету «Технологі 14
12049 Управління персоналом в готельно-ресторанному господарстві. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напрям 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Германюк Н.В. Нп У зв`язку із застосуванням сучасних технологій в готельно-ресторанному бізнесі масово скорочується 0
12048 Методичні вказівки для проведення семінарських занять та організації самостійної робо ти з дисципліни « Управління змінами » для студентів освітнього ступеня « Магістр » галузі знань 07 « Упраління та адміністрування » , спеціальність 073 Табенська О.І. Мв Досліджено сутність поняття "управління змінами", індивідуальні, командні, організаційні, 1
12047 Методичні вказівки з дисципліни « Кулінарна етнологія » для виконання семінарських занять та організації самостійної роб оти студентів » факультету ме неджменту та права галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» н апрям у підготовки 6. 1401 Табенська О.І. Мв Методичні вказівки для виконання семінарських занять та організації самостійної роботи студентів з д 1
12046 Методичні вказівки з дисципліни « Організація готельно - ресторанного го сподарства » для виконання семінарських занять та організації самостійної роботи студентів » факультету ме неджменту та права галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» н апря Табенська О.І. Мв Методичні вказівки для виконання семінарських занять та організації самостійної роботи студентів з д 2
12045 Методичні вказівки з дисципліни « Туристичне краєзнавство » для виконання семінарських занять та орган ізації самостійної роботи студентів » факультету ме неджменту та права галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» н апрям у підготовки 6. 14 Табенська О.І. Мв Аналізується розвиток туристичної картографії, курортні, музейні ресурси України. туристичні ресурси 3
12044 Договірне право у сільському господарстві. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів І освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. Мв Самостійна робота студентів є важливим етапом всього процесу навчання і значною мірою забезпечує як 9
12043 Актуальні проблеми конституційного права України Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності II ступеня «Магістр» 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності II ступеня «Магістр» 2
12042 Правове регулювання банкрутства . Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Нп Матеріал призначений для студентів спеціальності "Право" ІІ освітнього ступеня "магіс 3
12041 Правове регулювання банкрутства. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв Самостійна робота студентів є важливим етапом всього процесу навчання і значною мірою забезпечує як 3
12040 Правове регулювання банкрутства. до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв Семінарські заняття є однією з організаційних форм навчання у вищій школі. Вони покликані забезпечи 3
12039 Аграрне право зарубіжних країн. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Піковська Т.В. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спец 3
12038 Організація правової роботи в сільському господарстві та природокористуванні. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Оверковська Т.К. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів ІІ осві 8
12037 Правові засади охорони земель в Україні. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Оверковська Т.К. Мв Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів ІІ освітнього ступен 1
12036 Міжнародно-правове забезпечення продовольчої безпеки. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 081 «право» ii ступеня «магістр» факультет менеджменту та права Гоцуляк Ю.В. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 081 «Право» II ступен 5
12035 Програма навчальної дисципліни. Міжнародно-правове забезпечення продовольчої безпеки для спеціальність 081 «право» ii ступеня «магістр» Гоцуляк Ю.В. Нп спеціальність 081 «Право» II ступеня «Магістр» 5
12034 Договірне право у сільському господарстві. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів І освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. Мв Матеріал призначений для надання теоретичної і практичної допомоги студентам у вивченні основних пол 7
12033 Методичні вказівки для проходження переддипломної практики на здобуття кваліфікації спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності за спеціальністю 7.03060104 “Менеджмент зовнішньоекон Ціхановська В.М., Головня О.М., Ставська Ю.В. Мв Методичні рекомендації включають такі структурні частини: мета і завдання практики; організація і ке 5
12032 Методичні вказівки для написання дипломної роботи на здобуття кваліфікації спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності за спеціальністю 7.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної д Ціхановська В.М., Головня О.М., Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги студентам під час написання та захисту диплом 4
12031 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», форма навчан Токарчук Д.М., Скорук О.П. Мв Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарств 4
12030 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів факультету механізації сільського господарства освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Скорук О.П., Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів факультету механізації сільського госп 3
12029 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів факультету механізації сільського господарства освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінже Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів факультету механізації сільського госп 2
12028 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів факультету менеджменту та права з дисципліни „Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність” галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Головня О.М., Томчук О.В. Мв Згідно з навчальним планом галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Тур 21
12027 Договірне право у сільському господарстві . Програма навчальної дисципліни для студентів І освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. Нп Матеріал призначений для студентів спеціальності "Право" ІІ освітнього ступеня "магіс 7
12026 Юридичні механізми захисту прав і свобод людини. Методичні вказівки до семінарських занять студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Мв Рекомендовано до використання у навчальному процесі 10
12025 Юридичні механізми захисту прав і свобод людини Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Мв Рекомендовано до використання у навчальному процесі 10
12024 «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності». Методичні рекомендації до організації самостійної роботи ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Мв Рекомендовано до використання у навчальному процесі 5
12023 Юридичні механізми захисту прав і свобод людини. Програма навчальної дисципліни для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Нп Рекомендовано до використання у навчальному процесі 795
12022 «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності». Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Мв Рекомендовано до використання в навчальному процесі 12
12021 «Право промислової власності у сільському господарстві». Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Мв Рекомендовано до організації самостійної роботи студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціально 6
12020 «Право промислової власності у сільському господарстві». Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Мв Рекомендовано до використаня у навчальному процесі для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» сп 14
12019 Право промислової власності у сільському господарстві. Програма навчальної дисципліни для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Нп Рекомендовано до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 8
12018 Інформаційне право. Програма навчальної дисципліни для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Нп Рекомендовано до використання у навчальному процесі 1
12017 «Інформаційне право».Методичні рекомендації до організвції самостіної роботи для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Мв Рекомендовано до використання у навчальному процесі 3
12016 «Інформаційне право».Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Мв Рекомендовано до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 3
12015 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Нп Рекомендовано до використання у навчальному процесі для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» сп 5
12014 Захист прав та інтересів сільськогосподарських товаровиробників Методичні вказівки до семінарських занять для студентів ii освітнього ступеня спеціальності 081 «право» Гоцуляк Ю.В. Мв Методичні вказівки до семінарських занять для студентів II освітнього ступеня спеціальності 081 «П 4
12013 Захист прав та інтересів сільськогосподарських товаровиробників. Програма навчальної дисципліни спеціальність 081 «право» ii ступеня «магістр» Гоцуляк Ю.В. Нп спеціальність 081 «Право» II ступеня «Магістр» 1
12012 Захист прав споживачів. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 081 «право» ii ступеня «магістр» Гоцуляк Ю.В. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 081 «Право» II ступеня 2
12011 Актуальні проблеми конституційного права України Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 081 «Право» II ступеня «Магістр» Гоцуляк Ю.В. Мв Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 081 «Право» II ступеня «Магі 2
12010 Фінансове право України Методичні в казівки по виконанню практичних завдань для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Правдюк А. Л. Мв Фінансове право України 4
12009 Фінансове право України. Методичні вказівки по виконанню самостійних завдань для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» на пряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Правдюк А. Л. Мв Фінансове право Методичні вказівки по виконанню самостійних завдань 3
12008 Аграрне право зарубіжних країн. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Піковська Т.В. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спец 2
12007 Організація правової роботи в сільському господарстві та природокористуванні Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Оверковська Т.К. Мв Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів ІІ освітнього ступен 5
12006 Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів ІІ ступеня підготовки «Магістр» cпеціальності – 081 «Право» Мельничук О.Ф.,Опольська Н.М., Письменна О.П.,Оверковська Т.К. Мв Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів ІІ ступеня підготовки «Магіст 1
12005 Судові експертизи в оподаткуванні. Методичні рекомендації та завдання для виконання практичних робіт студентами факультету обліку та аудиту спеціальності 071 «Облік і оподаткування» фахового спрямування «Облік і оподаткування в аграрній сфері» ОКР «Спеціа Михальчишина Л.Г. Мв Викладений матеріал методичних вказівок та завдань для виконання практичних робіт з курсу «Судові ек 4
12004 Судово-бухгалтерська експертиза. Методичні рекомендації та завдання для виконання практичних робіт студентами факультету обліку та аудиту спеціальності 071 «облік і оподаткування фахового спрямування «облік і аудит підприємницької діяльності» окр «спеці Михальчишина Л.Г., Подолянчук О.А. Мв Викладений матеріал методичних вказівок та завдань для виконання практичних робіт з курсу «Судово-бу 5
12003 Організація і методика судово-економічної експертизи. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» де Михальчишина Л.Г. Мв Викладений матеріал методичних вказівок з організації самостійної роботи з курсу «Організація і мето 24
12002 Організація і методика судово-економічної експертизи. Методичні рекомендації та завдання для виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподат Михальчишина Л.Г. Мв Викладений матеріал методичних вказівок та завдань для виконання практичних робіт з курсу «Організац 40
12001 Організація і методика судово-економічної експертизи. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» Михальчишина Л.Г. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 1323
12000 Комп’ютерний аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання» (окр «спеціаліст») Здирко Н.Г. Мв Методичні вказівки створені з метою раціональної організації самостійної роботи для студентів спеціа 9
11999 Комп’ютерний аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Здирко Н.Г. Мв Методичні вказівки створені з метою раціональної організації самостійної роботи для здобувачів вищої 5
11998 Державний фінансовий контроль. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання. Шевчук О.Д. Нп Програма навчальної дисципліни “Державний 2
11997 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навча Шевчук О.Д. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Державний фінансовий контроль” для 2
11996 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 – “Управління та адміністру¬вання” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форм Шевчук О.Д. Мв Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищо 0
11995 Внутрішньогосподарський контроль. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «ба Гуцаленко Л.В., Мулик Я.І. Мв Методичні вказівки для практичних робіт містять перелік тем, завдання та навчальний матеріал з курсу 13
11994 Аудит. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми нав Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. Рз АУДИТ. Робочий зошит для виконання практичних робіт студентами призначений для студентів галузі зн 35
11993 Митна статистика. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів бакалаврів галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» спеціалізація Інформаційні системи управління та техноло Корнійчук А.М., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Нп Програма містить передмову, структуру змісту навчальної дисципліни, теоретичні заняття, орієнтовний 0
11992 Аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «фінанси і кредит» окр «бакалавр» Фабіянська В.Ю. Мв Методичні вказівки містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні пра 15
11991 1 С Підприємство. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності – 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Коваль О.В. Мв Методичні вказівки містять широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні практичні прийом 27
11990 Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва. Програма з дисципліни для бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Марчук У.О. Нп Програма містить передмову, структуру змісту навчальної дисципліни, теоретичні заняття, орієнтовний 9
11989 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навча Марчук У.О. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи містять перелік тем, тестові завдання та завдання, теми ін 4
11988 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчан Марчук У.О. Мв Методичні вказівки для практичних робіт містять перелік тем, завдання та навчальний матеріал з курсу 5
11987 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування Марчук У.О. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи містять перелік тем, тестові завдання з курсу «Облік і фін 14
11986 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Методичні вказівки до виконання практичних занять для здобувачів вищої освіти (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Марчук У.О. Мв Методичні вказівки для практичних робіт містять перелік тем, завдання та навчальний матеріал з курсу 51
11985 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Програма з дисципліни для спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання. Марчук У.О. Нп Програма містить передмову, структуру змісту навчальної дисципліни, теоретичні заняття, орієнтовний 5
11984 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. Програма з дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми нав Марчук У.О. Нп Програма містить передмову, структуру змісту навчальної дисципліни, теоретичні заняття, орієнтовний 14
11983 Облік у бюджетних установах. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Китайчук Т.Г. Нп Програма містить передмову, структуру змісту навчальної дисципліни та список рекомендованої літерату 18
11982 Облік та оподаткування міжнародних господарських операцій. Методичні рекомендації до виконання практичних занять здобувачами вищої освіти другого рівня освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і Плахтій Т.Ф. Мв Методичні вказівки покликані допомогти студентам засвоїти принципи і методи ведення обліку та оподат 5
11981 Облік та оподаткування міжнародних господарських операцій. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого рівня освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Плахтій Т.Ф. Нп Програма призначена для надання студентам фундаментальних економічних знань ведення бухгалтерського 4
11980 Фінансовий облік ІІ. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. Нп Програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік ІІ» складена відповідно до освітньо-професійної про 21
11979 Фінансовий облік. Методичні вказівки по виконанню курсових робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. Мв Методичні вказівки по виконанню курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік» відповідають програма 4
11978 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Новодворська В.В. Нп Програму навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» підготовлено 11
11977 Облік і звітність в оподаткуванні . Методичні рекомендації для виконання курсових робіт студентами центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Спеціаліст» Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Мв Матеріал методичних вказівок по виконанню курсової роботи з курсу «Облік і звітність в оподаткува 0
11976 Адміністрування податків та зборів. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів ступеня освіти "Магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" Подолянчук О.А. Нп Програма розрахована для вивчення навчальної дисцмпліни 10
11975 Адміністрування податків та зборів. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами ступеня освіти "Магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" Подолянчук О.А. Мв Методичні вказівки призначено для виконання практичних занять студентами денної та заочної форм навч 29
11974 Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень. Методичні рекомендації по виконанню практичних завдань для магістрів галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» факультету обліку та аудиту Томчук О.Ф.,Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Мв Методичні рекомендації призначені для виконання практичних завдань в розрізі кожної теми, передбачен 2
11973 Аналітичне забезпечення прийняття управлін ських рішень. Програма навчальної дисципліни для підготовки магіст рів галузі знань 07 « Управління та адміністрування » спеціальності 071 «Облік і оподаткування » Томчук О.Ф. Федоришина Л.І. Глазко Н.Д. Нп Програма містить передмову, структуру змісту навчальної дисципліни, теоретичні заняття, орієнтовний 2
11972 Діагностика бізнес-процесів. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 - Управління та адміністрування, ступеня «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (денної та заочної форми навчання Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 - Управління т 7
11971 Діагностика бізнес - процесів. Методичні рекомендації д ля виконання практичних за вда нь з дисципліни «Діагностика бізнес - процесів» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Облік і оподаткування Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Мв Методичні рекомендації мають на меті забезпечити опанування студентом матеріалу дисципліни, 5
11970 Діагностика бізнес-процесів. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 - Управління та адміністрування, ступеня «Магістр», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Мв Програма дисципліни створена з метою раціональної організації та методики проведення лекційних та пр 16
11969 Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання напряму підготовки магістрів галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік Томчук О.Ф.,Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Мв Методичні рекомендації містять вимоги до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Аналіт 9
11968 Комп’ютерний аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» денної та заочної форми навчання Здирко Н.Г. Нп Програма дисципліни створена з метою раціональної організації та методики проведення лекційних та ла 4
11967 Комп’ютерний аудит. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання» (окр «спеціаліст») Здирко Н.Г. Нп Програма дисципліни створена з метою раціональної організації та методики проведення лекційних та ла 2
11966 Комп’ютерний аудит. Методичні вказівки для виконання лабораторних (практичних) робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної (заочної) форми н Здирко Н.Г. Мв Методичні вказівки створені з метою раціональної організації та методики проведення лабораторних (пр 8
11965 Комп’ютерний аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання Здирко Н.Г. Нп Програма дисципліни створена з метою раціональної організації та методики проведення лекційних та ла 4
11964 Державний фінансовий контроль. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчанн Шевчук О.Д., Чудак Л.А. Нп Програма дисципліни створена з метою організації та методики проведення лекційних та практичних заня 3
11963 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР “Спеціаліст” Шевчук О.Д., Чудак Л.А., Вахновська О.В. Мв Методичні вказівки з дисципліни «Державний фінансовий контроль» для організації самостійної роботи 1
11962 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподатк Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. Мв Методичні вказівки містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні пра 13
11961 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткуванн Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. Мв Методичні вказівки покликані ознайомити студентів з тематикою курсових робіт, з вимогами щодо їх змі 1
11960 Організація і методика аудиту. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «облік і оподаткування» Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. Нп Програма навчальної дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ для підготовки здобувачів вищої освіти 309
11959 Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» спеціальності 6.050503 В. М. Бандура, О.В. Цуркан, Л.В. Фіалковська Мв наведені вимоги щодо проходження практики 5
11958 Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»,галузь знань 13 «Механічна інженерія» денної та заочної форми навчання Бандура В.М.; Цуркан О.В.; Фіалковська Л.В. Нп наведені вимоги до проходження практики 9
11957 Програма тех нологічної практики для студентів спеціальності 6 . 050503 «Обладнання переробних і харчових виробництв» Бандура В. М. , Цуркан О.В., Фіалковська Л.В. Нп наведені вимоги до проходження практики 3
11956 Методичний посібник для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» Бандура В. М., Фіалковська Л. В., Берник І. М. Нп наведені вимоги щодо виконання курсового проекту 39
11955 Деталі машин та основи конструювання. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах напрям підготовки 6.100102 «процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» галузь знань 1001 «техніка та е Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Нп Об’єкти і методи дослідження деталей машин. Предмет і методи навчання. Мета та роль дисципліни «Дет 0
11954 Деталі машин та основи конструювання Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах напрям підготовки 6.050503 «машинобудування» (машини та обладнання сільськогосподарського виробництва, облад-нання переробн Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Нп Об’єкти і методи дослідження деталей машин. Предмет і методи навчання. Мета та роль дисципліни «Дет 0
11953 Н а вчальна програма практики для студентів для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»,галузь знань 13 «Механічна інженерія» Бандура В.М., Фіалковська Л.В. , Цуркан О.В. Нп наведені вимоги до проходження практики 3
11952 Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»,галузь знань 13 «Механічна інженерія» денної та заочної форми навчання Бандури В.М, Цуркан О.В., Фіалковської Л.В. Нп наведені вимоги до проходження практики 1
11951 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування технологічних процесів та підприємств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» тематичний модуль IІ: «Санітарно-технічні розрахунки» Бандура В.М.,Фіалковська Л.В. Мв наведені рекомендації до виконання лабораторних робіт 8
11950 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «проектування технологічних процесів та підприємств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» тематичний модуль і: «технологічне проектування» Бандура В.М. Фіалковська Л.В Мв наведені рекомендації до лабораторних робіт 7
11949 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» частина 2 Бандура В.М., Фіалковська Л.В. Мв викладені вимоги до оформлення лабораторних робіт 0
11948 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» частина 1 Бандура В.М., Фіалковська Л.В. Мв наведені вимоги до виконання лабораторних робіт 1
11947 Методичні вказівки та завдання /Робочий зошит/ для практичних занять з дисципліни «Основи керування сільськогосподарською технікою» сформовані у відповідності з програмою курсу для студентів спеціальностей 133 Галузеве машинобудування, 208 Агроінженерія, 2 Комаха В.П., Гуцаленко О.В., Рябошапка В.Б. Ковальчук О.С., Рз Методичні вказівки та завдання /Робочий зошит/ для практичних занять з дисципліни «Основи керування 29
11945 Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання з галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» ОКР «Бакалавр» з дисципліни «Гербологія» Окрушко С.Є. Окл Містить теми та короткий виклад лекційного матеріалу, питання для самоперевірки 5
11941 Азотфіксація як вагомий чинник підвщення продуктивності сої Алєксєєв О.О. Тд Азотфіксація як вагомий чинник підвщення продуктивності сої 39
11940 Необхідність формування професійної мобільності майбутніх фахівців облікового профілю Плахтій Т.Ф., Бурко К.В. Тд В статті розглядається питання необхідності формування професійної мобільності майбутніх фахівців об 154
11938 Особливості застосування категорії «якість» в бухгалтерському обліку Плахтій Т.Ф. С Обґрунтовано необхідність уточнення порядку використання філософської категорії «якість» у бухгал- 63
11937 Аналіз підходів до розуміння сутності якості облікової інформації Плахтій Т.Ф. С Стаття присвячена аналізу існуючих підходів до розуміння сутності якості облікової інформації для о 180
11936 Об’єкти якісного підходу в бухгалтерському обліку Плахтій Т.Ф. С Обґрунтовано необхідність побудови ієрархії об’єктів якісного підходу в бухгалтерському обліку. Виді 180
11935 Якість в бухгалтерському обліку: економічний аспект Плахтій Т.Ф. С