The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12314
Title: Мобільність студентів у контексті інтернаціоналізації освіти.
Authors: Олійник Н. А.
Keywords: міжнародні освітні програми. виша освіта, інтернаціоналізація, мобільність студентів, сучасні навчальні гсхполої її
Date of publication: 2016-02-07 09:39:49
Last changes: 2017-02-07 09:39:49
Year of publication: 2016
Summary: У с т а т т і ро згл я д а ю ть с я п и та н н я ва.псливості. ( х ч т т о с т і і а к ту а л ь н о м н і
та к о го ф а к т о р у р о з в и т к у виїиої о с в іти , я к м іж н а р о д н а в ш смодія шляхом
під тр и м а н н я за ц ік а в л е н о с ті с т у д е н т ів до навчання. П а сучасном у с п и т і
р о з в и тк у о с в іт и м о б іл ь н іс т ь с невід `емною ч а с ти н о ю у с п і ш н о ї співпраці міме
країнам и і у н ів е р с и т е т а м и с в іт у . М о б іл ь н іс т ь с т у д е н т ів сприяє поширенню
іш/юрм аиії т а досвіду інших країн.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12314.pdf
Publication type: Статті
In the collections : 2016 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 12314.pdf Size : 315670 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska