The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10242
Title: Дослідження процесу роботи доїльного апарату з керованим режимом вакууму
Authors: Бабій Сергій Вікторович
Keywords: молоко, доїння, доїльний апарат, механізми для регулювання вакууметричного тиску.
Date of publication: 2016-02-23 10:57:58
Last changes: 2016-02-23 10:57:58
Year of publication: 2016
Summary: Магістерська робота з зі спеціальності 8.10010203 на тему, -
“ Дослідження процесу роботи доїльного апарату з керованим режимом вакууму ”, - виконана студентом денної форми навчання факультету
механізації сільського господарства ВНАУ Бабієм Сергієм Вікторовичем
Робота нараховує 124 сторінки машинописного тексту і 10 демонстрацій-них плакатів формату А1.
Встановлено, що повнота видоювання і зниження захворювання корів масти-том певною мірою залежить від роботи доїльного устаткування. Показники якос-ті виконуваного технологічного процесу доїльного устаткування, що серійно ви-пускається, не завжди в повній мірі відповідають зоотехнічним вимогам.
В даній магістерській роботі обґрунтована актуальність використання при доїнні корів доїльного апаратів з регульованим режимом вакууму.
Проаналізовані і оцінені теоретичні і експериментальні дослідження дої-льних апаратів з керованим режимом доїння, зокрема використання електро-магнітного регулятора вакууму. На підставі аналізу прийнята власна конс-трукція та сформульовані мета і завдання досліджень.
Встановлено взаємозв’язок між геометричними, динамічними та енер-гетичними параметрами електромагнітного регулятора вакуумметричного тиску та режимами роботи обладнаного ним автоматизованого доїльного апарата і їх вплив на ефективність його роботи. Проведені розрахунки конс-труктивних параметрів обладнання.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10242.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10242.PDF Size : 2241494 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska