The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2017

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
18658 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за господарсько-цінними ознаками Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. С Найбільшу кількість бобів на рослині забезпечив сорт Перлина – 14,6 і 11,2 шт., незначною мірою йом 1
18657 Кількість рядів зерен та зерен у ряді в гібридів кукурудзи залежно від елементів технології Паламарчук В.Д. С Виявлено вплив умов навколишнього середовища на величину КРЗ та КЗР. Також приведена залежність кіль 1
18656 Вміст крохмалю у зерні гібридів кукурудзи залежно від строків посіву Паламарчук В.Д. С В статті приводиться характеристика гібридів кукурудзи за вмістом крохмалю у зерні залежно від строк 1
18622 Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. С У статті представлено результати вивчення рівня передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи п 1
18482 Значення строків сівби у формуванні продуктивності редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд Висвітлено результати багаторічного вивчення оптимальних строків сівби редьки олійної на кормові та 3
18425 Спосіб сівби редьки олійної для формування кормових і насінницьких її посівів в єдиному технологічному циклі Цицюра Я. Г. П Спосіб сівби редьки олійної включає передпосівний обробіток ґрунту, підготовку насіння до сівби, сів 7
18390 Порівняльна селекційна цінність сортів сої різного еколого-географічного походження Цицюра Т.В., Сємцов А.В., Цицюра Я.Г. С Проведено оцінку сортів сої різного еколого-географічного походження за показниками екологічної плас 4
18382 Ярусность агрофитоценоза редьки масличной как фактор ее продуктивности Цицюра Я. Г. Тд Висвітлено результати багаторічного вивчення особливостей формування посівів редьки олійної з позиці 6
18381 Особливості формування ентомокомплексу посівів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С Проведено дослідження з уточнення видового складу ентомофауни у посівах редьки олійної. Встановлено 6
18190 Role of the state financial control in the provision of financial security of the state Grischuk N. V. С In terms of the present role and functions of the state in the new market conditions, characterizing 7
18189 Гармонізація державної фінансової політики щодо фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. С Одним із найважливіших напрямів фінансової політики сільськогосподарських підприємств України є форм 10
18188 Структурні компоненти підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств Грищук Н. В. С В умовах стрімкого розвитку агропромислового комплексу України питання забезпечення конкурентоспромо 10
17957 Економетричний аналіз причинно-наслідкових зв’язків компонентів структури реалізації зернових культур в збутовій агрологістиці Потапова Н.А. С В статті висвітлюються питання аналізу причинно-наслідкових зв’язків між ціновим фактором та структу 15
17811 Особливості технології вирощування квасолі овочевої (цукрової) на біб-лопатку Чередниченко Л.І., Литвинюк Г.В. С Аналізом літературних першоджерел встановлено, що квасоля овочева (цукрова) одна з найперспективніш 4
17809 Ботанічна характеристика та біологічні особливості квасолі овочевої Чередниченко Л.І., Литвинюк Г.В. С Проаналізувавши літературні першоджерела встановлено, що рід Phaseolus включає до 230 видів, які под 8
17532 Аналіз структури капіталу та можливості її оптимізації Киш Л.М. С Від обраної структури капіталу залежить його вартість та рівень фінансового ризику. Її ефективна з 9
17531 Аналіз витрат сільськогосподарського підприємства Киш Л.М., Чистоколяна І. Тд 12
17515 Ефективність вирощування та використання лікарських рослин в сучасних екологічних умовах довкілля Разанов С.Ф., Настояща А.М. С Проведено аналіз ефективності вирощування та використання лікарських рослин. Відмічено підвищення бі 27
17514 Політика розвитку сільських територій у країнах Європейського союзу Кірєєва Е.А., Костюченко Д. Л. С Розвиток сільських територій є одним із основних викликів сьогодення, вирішенню якого приділяється 56
17452 Фотосинтетична продуктивність одновидових і сумісних посівів кукурудзи з соєю Липовий В,Г., Князюк О.В. С В статті наведено результати досліджень з оцінки впливу способів сівби та удобрення на фотосинтетич 17
17370 Вплив передпосівної інокуляції насіння на біометричні показники рослин квасолі звичайної Гайдай Л.С. Тд Значення бобових культур у землеробстві здавна відоме досить широко. Світовий досвід пересвідчує, що 17
17327 Економіка сільських територій з погляду інноваційно-інвестиційного розвитку Томашук І.В. Тд Розкрито вплив інновоційно-інвестиційного розвитку на підвщення ефективності викорстання ресурсного 18
17324 Потенціал розвитку сільських територій: проблеми та перспективи Томашук І.В. Тд Розкрито проблеми та перспективи розвитку ресурсного потенціалу сільських територій. 28
17316 Продуктивність квасолі сорту Славія залежно від інокуляції Краєвська Л.С. Тд Розглянуто продуктивність квасолі сорту Славія залежно від інокуляції. 15
17272 Стан та основні перспективи підготовки висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів в галузі агроінженерії Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В. М. С У статті наведений стан та критично проаналізовано підготовка для країни агроінженерних кадрів, наук 22
17236 Вплив передпосівної обробки насіння на врожайність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) Краєвська Л. С. С У статті подано результати впливу застосування інокуляції насіння квасолі штамами мікроорганізмів, о 24
17235 Індивідуальна продуктивність і урожайність квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу України Гайдай Л.С. С Наведено результати трирічних досліджень з визначення впливу факторів передпосівної інокуляції насін 32
17234 Влияние предпосевной обработки семян на урожайность фасоли обыкновенной в почвенно-климатических условиях Правобережной Лесостепи Украниы Краевская Л. С. С В статье представлены результаты влияния применения предпосевной обработки семян фасоли штаммами мик 18
17220 Особливості фотосинтетичного потенціалу квасолі звичайної залежно від інокуляції різними штамами Phizobium phaseoli та біопрепаратом Гайдай Л.С. Тд Нaведено результaти трирічних нaукових досліджень щодо вивчення фoтoсинтетичних покaзників рослин кв 21
17213 Theoretical aspects of the formation and the development of cavitation processes in a technological environment Bernyk I. С The operation of a technological process under cavitation as a way of processing a dispersed environ 35
17211 Research and calculation of rational modes and parameters of an ultrasonic cavitator Bernyk I.M., Luhovskyi O.F. С In the executed researches it is accepted that the highest efficiency of transformation of electric 17
17206 Використання апівіту для боротьби з варроатозом бджіл Разанова О.П. С Вивчення впливу апівіту (водний екстракт бджолиного підмору) на ступінь ураження бджолиних сімей клі 33
17204 Кальцієвий обмін в організмі перепелів м’ясної породи за згодовування апівіту Разанова О.П. С Висвітлено результати досліджень відносно засвоюваності кальцію у молодняку перепелів та перепіло 43
17199 Інтенсифікація процесу екстрагування рослинної сировини з використанням ультразвукової кавітації Берник І.М. С У статті представлено загальні положення теорії екстрагування в системі "тверде тіло - рідина&q 30
17189 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 15: Технології розвитку електронного урядування та електронної демократії Пігарєв Ю. Б., Ложковський А. Г., Маматова Т. М. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Технології розвитку електрон­ного урядуванн 1
17188 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 14: Електронна взаємодія органів публічної влади Кандзюба С. П., Хошаба О. М., Пігарєв Ю. Б. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Електронна взаємодія органів публічної вла 0
17187 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 13: Захист інформації в системах електронного урядування Хошаба О.М. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Захист інформації в системах електронного у 0
17186 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 12: Стратегії управління людськими ресурсами, формування та розвиток навичок електронного урядування Клімушин П.С. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Стратегії управління людськими ресурсами, ф 1
17185 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 11: Доступ до публічної інформації Пігарєв Ю.Б., Дрешпак В.М., Куспляк І.С. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Доступ до публічної інформації» та самостій 1
17184 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 10: Електронні послуги Матвійчук Р.М., Кандзюба С.П. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Електронні послуги» та самостійної роботи т 0
17183 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 9: Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади Кандзюба С.П., Матвійчук Р.М., Сидорович Я.М., Мусієнко П.М. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Електронний документообіг. Реінжиніринг адм 1
17182 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 8: ІТ-архітектура системи електронного урядування Пігарєв Ю.Б., Ложковський А.Г., Гапанович Я.В. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «ІТ-архітектура системи елек­тронного урядув 1
17181 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 7: Розвиток електронного урядування на місцевому та регіональному рівнях Чукут С. А. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Розвиток електронного уряду­вання на місцев 0
17180 Електронне урядування та електронна демократія Ч 6: Моніторинг, оцінювання та прогнозування розвитку системи електронно­ го урядування Полумієнко С. К. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Моніторинг, оцінювання та прогнозування роз 0
17179 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 5: Інструменти електронного урядування та електронної демократії у запобіганні корупції в органах публічної влади Пігарєв Ю. Б., Куспляк І. С. , Дрешпак В. М. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Інструменти електронного урядування та елек 0
17178 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 4: Публічна політика та управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування Семенченко А.І., Серенок А.О. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Публічна політика та управління розвитком і 0
17177 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 3: Електронна демократія: основи та стратегії реалізації Грицяк Н.В., Семенченко А.І. , Жиляєв І.Б. Нп Уміщено навчальні матеріали для викладання модуля «Електронна демократія: основи та стратегії реаліз 2
17176 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 2: Електронне урядування: основи та стратегії реалізації Семенченко А.І. , Серенок А.О. Нп Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Електронне урядування: ос­нови та стратегії 3
17175 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 1: Вступ до курсу. Концептуальні засади електронного урядування та електронної демократії Малиновський В.Я., Грицяк Н.В., Семенченко А.І. Нп Навчальний посібник містить навчальні матеріали для викладання теми «Вступ до курсу. Концептуальні з 1
17160 Research of sausages with protein fatiy emulsion effect on their qvality and safety Novgorodska N. V. С 34
17157 Вплив різних доз цинку і марганцю на продуктивність молодняку свиней Новгородська Н. В., Фабіянська О. Л. С У статті наведені дані продуктивної дії мінеральної добавки, до складу якої входила суміш солей цинк 31
17154 Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С. С Проведена оцінка та виділено перспективний вихідний матеріал для селекції люцерни з високим урожаєм 23
17148 Нова популяція симентальської м’ясної худоби Карпатського регіону України Калинка А.К., Лесик О.Б., Шпак Л.В., Казьмірук Л.В. С Вперше сформовано вітчизняні стада високопродуктивної худоби буковинського зонального типу сименталь 61
17147 Вплив раціонів та їх оптимізація з використанням власних кормових ресурсів на енергію росту молодняку худоби м’ясного комолого сименталу в підсисний період в умовах передгірської зони Буковинських Карпат Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Костецька Ю.В. С Багатьма дослідженнями українських вчених доведено, що інтенсивність енергії росту молодняку різних 43
17146 Відбір корів зі рівнями селекційних лімітів виробничих призначень та оцінка їх ефективності використання Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. С Проведеними дослідженнями доведено, що доцільно серед кращих за виробничо-племінними ознаками виділя 68
17145 Ефективне використання вигульно-годівельних майданчиків та культурних пасовищ при виробництві молока від корів української чорно-рябої молочної породи Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. С Результатами досліджень встановлено, що пошуки ефективного виробництва молока від корів української 59
17144 Візія майбутнього в контексті проблеми "національного централізму" М. Драгоманова Слотюк П.В. С Аналізуються погляди М. Драгоманова на проблему формування національного світогляду українців наприк 59
17141 Personnel payment organization of machine-building enterprises in motivation and stimulation formation Климчук А. О. М Однією із найбільш важливих передумов забезпечення ефективного управління підприємством є запровадже 69
17137 Відгодівельні та забійні якості бугайців різних порід, типів і їх помісей жуйних при середньому рівні годівлі в умовах регіону Буковини Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Шпак Л.В. С Багатьма дослідженнями доведено, що інтенсивність енергії росту молодняку різних порід худоби залежи 80
17134 Спосіб підвищення продуктивності свиней та поліпшення якості свинини за використання кормової добавки "Бетаїн" Бабков Я.І., Чудак Р. А, Подолян Ю.М П Спосіб підвищення продуктивності свиней та поліпшення якості свинини, що включає використання корму, 60
17130 Теоретичне обгрунтування оцінки кормів у продукції молока залежно від вмісту сирої клітковини і швидкості їх проходження по шлунково-кишковому тракту Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В. С Оцінка кормів за продукцією молока базується на залежності їх ферментації від вмісту сирої кліткови 77
17127 Перспективы развития производства органических молочных продуктов в Украине и мире Вознюк О.И., Голубенко Т.Л. С 31
17125 Нові принципи балансування потреби натрію і калію в раціонах дійних корів Скоромна О.І., Дідоренко Т.О. С Принцип балансування натрію і калію в раціонах дійних корів, обґрунтовується розробкою фізіологічн 42
17124 Балансування раціонів за лізином і метіоніном з цистином при використанні екструдованої сої в годівлі свиней Скоромна О.І., Красносельська М.П. С Дослідженнями встановлено дію комбікормів і протеїну на синтез білка м’язової тканини в організмі 22
17123 Вплив бактеризації Поліміксобактерином і Агрофілом насіння буряків цукрових на польову схожість Маслоїд А.П. С Cучасні технології вирощування буряків цукрових характеризуються енерго і ресурсоємкими що до певної 21
17122 Тенденції розвитку ринку українського меду Разанова О.П., Скоромна О.І., Микитюк І.Г. С Розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку українського та світового ринку меду. Оцінено обсяги 34
17116 Вибір ширини загінки орного агрегата Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. С Викладені результати досліджень з обґрунтування раціональної ширини загінки орного агрегату. Одержан 31
17112 Удосконалення конструкції механізму регулювання подачі насосів типу PVC 1 Іванов М., Ковальова І., Гречко Р., Закревський В., Мазуренко В. С Стаття стосується визначення залежності моменту зведеної сили тиску поршнів PVC 1.18, PVC 1.63, PVC 34
17111 Характеристики механізму регулювання подачі насосів типу PVC 1 Іванов М.І., Ковальова І.М. Тд Проведено аналіз якості характеристик регульованих аксіальних роторнопоршневих насосів типу PVC 1. В 31
17110 Картоплесаджалка для пророслих бульб Томчук В. В. С Запропоновано просту за будовою, надійну і зручну в роботі ручну повнофункціональну картоплесаджалку 14
17106 Критерії балансування мінерального живлення корів за продукцією молока і обмінними процесами Скоромна О.І., Дідоренко Т.О., С Проаналізовано літературні джерела щодо балансування мінерального живлення дійних корів на суху ре 22
17105 Структурні особливості ендокринних залоз піддослідних свиней за дії кормових добавок Огороднічук Г.М., Скоромна О.І. С Досліджено структурні особливості залоз внутрішньої секреції піддослідних свиней на відгодівлі за ви 24
17104 Отримання високої відгодівлі свиней забезпечується за рахунок балансування за лізином і метіоніном їх протеїнового живлення Скоромна О.І., Красносельська М.П. С Дослідженнями встановлено дію балансування за лізином і метіоніном протеїнового живлення свиней. Від 31
17103 Оценка влияния параметров процесса газотермического напыления покрытий на их свойства путем использования методов математического планирования Агеев М. А., Вигерина Т. В., Николайчук В. Я., Довжук С. А., Чиграй С. Л., Лопата А. В. С На основе експерементальных иследований и с использованием методов математического моделирования пре 15
17102 Модель розвитку економіки України на прикладі Швейцарії Ушкаленко І., Зелінська Ю. С В статті розглянуто модель розвитку економіки України на прикладі Швейцарії, визначенні основні пар 36
17101 Моделювання механізму моніторингу фінансової безпеки банківської справи Добровольська Н. , Ушкаленко І. С В статті досліджено сутність поняття фінансової безпеки, розглянуто причини виникнення кризових сит 32
17100 Безпека WEB-додатків: актуальні проблеми та їх аналіз Бондаренко О., Ушкаленко І. С В статті проаналізовано існуючі методи атак на WEB-додатки. Здійснено аналіз основних вразливостей, 39
17099 Повышение сопротивляемости абразивному изнашиванию рабочих органов сельскохозяйственных машин Николайчук В. Я., Соловых Е.К., Ворона Т. В., Катеринич С. Е. С Проведены исследования износостойкости стальных покрытий при трении по абразиву. Показана целесообра 20
17094 Реформування земельних відносин: міжнародний досвід Дюк А. А. С Для українського ринку землі має бути сформована власна модель реформи, яка буде відповідати специфі 59
17093 Значення технології мобільного навчання у створенні освітнього середовища вищого навчального закладу Смілянець О.Г. С 38
17088 Роль професійного навчання та підвищення кваліфікації у формуванні мотивів та стимулів персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. Тд 23
17087 Формування та використання персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. Тд 62
17086 Напрями підвищення продуктивності персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. Тд 41
17085 Сучасний стан розвитку персоналу на підприємствах машинобудування Климчук А. О. Тд 55
17078 Визначення території як потенційної туристичної дестинації Левицька І. В., Постова В. В. С Досліджено значення рекреаційного потенціалу та рекреаційних ресурсів. Розглянуто моделі туристських 33
17075 Керований симетричний дебалансний вібропривод для протяжних вібромашин Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Зрайло Н.М. С Розроблено та представлено конструкцію керованого симетричного дебалансного віброзбуджувача автома 30
17074 Альтернативи розвитку виробництва продукції скотарства в умовах земельних відносин Скоромна О.І., Голубенко Т.Л., Разанова О.П. С Однією з особливостей скотарства є те, що воно безпосередньо пов’язане із землею – головним засобом 30
17073 Качество грудных мышц перепелов под действием апивита Разанова Е.П., Голубенко Т.Л С Изучено влияние кормовой добавки на основе пчелиного подмора на качество грудных мышц. Исследования 23
17072 Влияние генотипа помесних телят на их мясную продуктивность и качество мясного сырья Гордынец С.А., Голубенко Т.Л. С Изучены продуктивные свойства, качественные показатели мясного сырья телят лимузин х черно-пестрой и 24
17071 Влияние генотипа помесних телят на их мясную продуктивность и качество мясного сырья Гордынец С.А., Голубенко Т.Л. С Изучены продуктивные свойства, качественные показатели мясного сырья телят лимузин х черно-пестрой и 29
17070 Продуктивные качества абердин-ангус х черно-пестрых и шаролезских телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок» Голубенко Т.Л. С При изучении влияния породной принадлежности на продуктивные качества чистопородных шаролезских бычк 28
17069 The efficient usage of fodder for broiler chickens feeding under the action of chelated complex of manganese Сhudak R. A., Vozniuk O. I., Podolian J. M., С The chelated complex of manganese affect was researched at the research farm of Vinnytsia national a 36
17068 Керований дебалансний віброзбуджувач для автоматизованих вібраційних машин Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Зрайло Н.М. С Представлено конструкцію керованого дебалансного віброзбуджувача автоматизованих вібраційних машин 39
17067 Вплив пробіотика на гематологічні показники курчат-бройлерів Подолян Ю. М. С Метою досліджень було вивчити вплив пробіотика «Пробіол» на гематологічні показники курчат-бройле 55
17066 Реакція сітчастої зони кори і мозкової речовини надниркових залоз свиней на підгодівлю кормовими добавками Паладійчук О.Р. С Вивчення реакції сітчастої зони кори надниркових залоз при введенні в раціони свиней на відгодівлі г 45
17065 Вплив згодовування БМВД Інтермікс на перетравність корму і обмін азоту у молодняку свиней Паладійчук О.Р., Гончарук А.П. С Показано, що згодовування молодняку свиней при вирощування на м`ясо, БВМД Інтермікс ВС-10% (гроуер-ф 27
17064 Сценарії та стратегії інноваційного розвитку аграрного ринку Прилуцький А. М. С Стаття присвячена важливості впровадження інноваційних стратегій та сценаріїв розвитку аграрного рин 25
17063 Реалізація стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості України на основі виробництва біоетанолу з агросировини Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. С У статті досліджено шляхи реалізації стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості Україн 52
17058 Формування ефективної оцінки у стимулюванні конкурентоспроможності персоналу підприємств Климчук А. О. М 41
17055 Дослідження ефективності функціонування спиртової промисловості України Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. С Пошук сучасних тенденцій розвитку підприємств спиртової промисловості, як відкритої економічної си 63
17040 Влияние кормовой добавки «Бетаин» на мясо-сальніе качества свиней Чудак Р. А, Побережец Ю.Н., Бабков Я.И. С Целью эксперимента было изучить влияние кормового препарата «Бетаин» на качество мяса свиней. Научно 30
17039 Методика визначення місця встановлення акселерометрів при віброакустичному діагностуванні керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів Борисюк Д.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Томчук В.В., С Під час руху по дорозі з нерівною поверхнею трактор сприймає удари і зазнає коливань. Основними вузл 26
17037 Влияние пробиотического препарата на морфологические показатели кишечника молодняка свиней Трачук Е.Г. С Изучено реакцию структур кишечника молодняка свиней на виращивании на введение в состав рациона разл 24
17031 Теоретичні підходи до визначення сутності інвестиційних ресурсів підприємств Феняк Л.А. С В статті узагальнено погляди зарубіжних та вітчизняних економістів на зміст поняття інвестиційних 29
17028 Ефективність вирощування гібридних свиней за використання кормів різного виробництва Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О.І. С У результаті досліджень встановлено, що використання у годівлі гібридних свиней комбікормів різного 31
17026 Якісні показники м’яса свиней за дії кормової добавки «Бетаїн» Чудак Р. А., Подолян Ю. М., Бабков Я. І. С Метою експерименту було вивчити вплив кормового препарату «Бетаїн» на якість м’яса дослідних сви 128
17024 Ринок м’яса птиці. Біотехнологічні прийоми обробки м’ясної сировини Мазур В.А., Копилова К.В., Царук Л.Л. С Подано стан виробництва м`яса птиці за останні роки та проведено аналіз результатів використання б 28
17022 Аналіз режимів роботи мікроелектромереж і методів керування ними Матвійчук В. А., Рубаненко О. О., Явдик В. В. С В статті досліджено методи керування параметрами нормальних режимів мікроелектромереж. Досліджено д 42
17021 Економетричне моделювання ефективності використання фінансових ресурсів підприємства Бурденюк І., Волонтир Л. С В статті розглянуто особливості формування, розподілу та використання фінансових ресурсів сільськог 35
17019 Вплив зовнішніх чинників на формування економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства Плоднік М.В., Дюк А.А. С Стаття містить аналіз поглядів вітчизняних та іноземних науковців щодо теоретичних підходів до визна 17
17017 Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного Гетман Н.Я., Циганський В.І., Демидась Г.І., Квітко М.Г. С Викладено результати трирічних досліджень з вивчення впливу позакореневих підживлень, вапнування гру 40
17009 Особливості оцінювання результатів діяльності персоналу в управлінні машинобудівним підприємством Климчук А. О. С У статті розглянуто доцільність оцінювання результатів діяльності персоналу на підприємствах машиноб 42
17007 Моніторинг діяльності закладів ресторанного господарства України Климчук А. О. С Досліджено стан, тенденції та перспективи розвитку закладів ресторанного господарства України. Прове 58
17006 Оцінка професійного розвитку персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. С The author in the article investigates the qualitative indicators of personnel development as one of 26
17003 Сучасний стан та перспективи розвитку експортної діяльності Вінницької області Бурлака Н.І. С Агропромисловий комплекс Вінницької області є однією зі сфер економіки, яка перетворилась на базову 61
17002 Концепція створення інформаційно-освітніх середовищ в університетах Джеджула О.М. С у статті розглядається сучасна концепція створення освітніх інформаційних середовищ на прикладі вінн 37
17000 Вплив глобалізаційних процесів на розвиток сільських територій у контексті селозберігаючої моделі аграрного підприємництва Квальчук С.Я. С у статті розглянуто участь аграрного сектору національної економіки в сучасних реаліях інтеграційних 17
16995 Гвинтовий ямокопач Середа Л. П., Штуць А. А., Руткевич В. С., Зінєв М. В. П Гвинтовий ямокопач, що містить раму з регулювальною тягою, до якої на рухомій платформі прикріплено 48
16994 Гідравлічний ямокопач Руткевич В. С., Зінєв М. В. П Гідравлічний ямокопач містить раму, до якої жорстко приєднано триточковий навісний механізм, та рухо 28
16991 Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з туризму Дудорова Л.Ю., Волошина О.В. С У статті аналізується проблема впровадження засобів інноваційних педагогічних технологій у професій 46
16990 Іншомовна комунікативна компетентність студентів-аграріїв у незалежній Україні Волошина О. В. С У статті розглянуто сутність розвитку впровадження іншомовної комунікативної компетентності в 41
16989 Оптимізація управління витратами підприємства Плакида В., Бурденюк І. С У статті розглянуто моделі і методи оптимізації витрат (класичні та сучасні), а також підходи до вдо 50
16988 Інформаційна система як засіб управління виробничою діяльністю аграрного підприємства Сауляк О., Бурденюк І. С В статті досліджено основні етапи розробки та впровадження системи інформаційного забезпечення управ 55
16987 Розвиток інформаційних технологій та їх роль в діяльності підприємств Чіков І., Бурденюк І. С У статті проаналізовано розвиток інформаційних технологій, зокрема представлено фактори, що вплинули 59
16984 Параметрическое возбуждение пульсаций при работе регулируемого аксиального роторнопоршневого насоса Иванов Н.И., Переяславский А.Н., Шаргородский С.А., Ковалёва И.М., Гречко Р.А. С Анализ причин возникновения пульсаций подачи регулируемого аксиального роторнопоршневого насоса в пр 47
16983 Дослідження якості роботи гідравлічної системи привода доочисників головок цукрового буряку із гідравлічним приводом поперечних коливань рамки робочих органів Іванов М.І., Гунько І.В., Шаргородський С.А. С Розглянуто питання моделювання гідравлічного приводу робочих органів доочисника гички гичкозбиральн 58
16981 Iнновацii як провiдний фактор розвитку аграної cфери в умовах глобалiзацii Мельничук А. Б. С У статті розглянуто значення інновацій в аграрній сфері України. Окреслено актуальні питання щодо су 40
16977 Моделювання комунікативних ситуацій професійної діяльності як педагогічна умова формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. С 34
16973 Спосіб внесення мінеральних добрив на насіннєвих посівах люцерни Мамалига В.С., Рудницький Б.О. П Спосіб внесення добрива під насіннєві посіви люцерні сортів Вінничанка та Реґіна на сірих лісових оп 31
16972 Соціальна відповідальність у бізнес-діяльності Германюк Н.В. Тд 35
16963 Вплив на економічні показники транспортних засобів використання біодизельного палива Галущак Д.О., Галущак О.О., Вдовиченко О.В. Тд В роботі здійснено розрахунок витрати палива автобуса Богдан А-092 при використанні дизельного палив 99
16959 Фінансова безпека субєктів підприємництва в аграрній сфері Вдовенко Л.О., Черненко О.С. М У монографії розкрито теоретичні та методичні засади розвитку системи фінансової безпеки задля під 120
16958 Використання методів економіко-математичного моделювання в складних системах Зелінська О.В. С У статті викладенні основні визначення та сутність методів економіко- математичного моделювання. Пр 26
16951 Дослідження впливу завантаження автомобіля на витрату палива при використанні системи живлення двигуна зі зміною складу суміші дизельного та біодизельного палив Поляков А.П., Галущак Д.О., Галущак О.О., Вдовиченко О.В. С У статті представлено результати розрахунку витрати палива автомобілем КрАЗ-6510, що рухається за ма 55
16949 Особливості платіжного середовища систем електронної комерції в Україні Юрчук Н.П. С У статті проаналізовано стан вітчизняного ринку платіжних інструментів та платіжної інфраструктури е 166
16948 Теорії державного регулювання економіки в контексті сучасної моделі ринку Логоша Р.В. М Метою дослідження є аналіз сучасних теорій державного регулювання економіки і дослідження впливу дер 25
16947 Формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами у збутовій агрологістиці аграрних підприємств Потапова Н.А. С В статті визначається проблематика формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами, як один 75
16946 Трансформації процеси в діяльності овочепереробних підприємств в Україні Логоша Р.В., Підвальна О.Г., Ільченко І.І. М У статті проведено аналіз трансформаційних процесів у діяльності вітчизняних овочепереробних підпр 51
16945 Потенціал та обмеження теорії стадійного підходу до тлумачення ринкових основ суспільства і їхньої динаміки. Логоша Р.В. М Проведено дослідження процесу формування системи глобального та національних ринків впродовж останнь 29
16944 Оцінювання земельних ресурсів в Україні в контексті формування аграрного ринку: досвід та перспективи Прутська О. О., Непиталюк А. В. С Ринок земель сільськогосподарського призначення є важливою складовою частиною національного ресурс-н 48
16943 Мотивація, як педагогічна умова формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К.В. С У статті розглянуте поняття «мотивація, та визначений її вплив на організацію навчального процесу. Д 39
16942 Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій Шпикуляк О. Г., Прутська О. О., Супрун О. М. С У статті запропоновано теоретико-методичний вимір наукового обґрунтування поняття «інституційна безп 58
16940 Система вищої освіти США: теоретико-методологічні аспекти Гаврилюк Н.М. С У статті розглянуто окремі теоретико-­методологічні аспекти системи вищої освіти США. Проведено анал 61
16939 Розвиток спиртової промисловості України на засадах інноваційної концепції Шаманська О. І., Паламаренко Я. В. С Науково-технічний прогрес створює умови та диктує свої правила, що вимагають розвитку на основі інн 51
16938 Ринок біопалив як елемент сталого розвитку аграрного сектору економіки України Грищук Н.В. С Встановлено провідну роль сільського господарства не лише у забезпеченні продовольчої безпеки, а й у 70
16937 Особистісно-орієнтоване навчання, як складова процесу фахової підготовки спеціалістів інженерного профілю Ковальова К. В. С Одним з пріоритетних завдань аграрної освіти є підготовка спеціалістів інженерного профілю з високим 56
16936 Оцінка локальних критеріїв складської логістики сільськогосподарських підприємств у Вінницькій області Качуровський С. В. С У статті розглянуті теоретичні та методичні аспекти формування системи оцінки локальних критеріїв ск 57
16935 ABC-XYZ аналіз як один з інструментів контролінгу на підприємствах АПК Качуровський С. В. С У статті розглянуто та досліджено теоретичні та методологічні засади контролінгу управління підприєм 44
16933 Обгрунтування параметрів золотникового роздільника потоку системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В.С. С Запропоновано систему гідравлічних приводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму та 46
16932 Адаптивний гідравлічний привод блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В.С. С Розглядаються принципи конструювання та проектування сучасної гідроприводної сільськогосподарської т 33
16931 Визначення режимів обробки в процесі ультразвукового вигладжування з попереднім зазором Турич В.В., Руткевич В.С. С Змодельовано контактні явища, що проходять в зоні деформації. Аналітично визначені режими обробки, я 36
16928 Основи побудови стратегії розвитку галузі спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. С У статті розглянуто та проаналізовано основи побудови стратегії розвитку галузі спиртової промислово 60
16927 Адитивна модель оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємств спиртової промисловості на основі методики PESTEL-FAMIL (Y)-аналізу Паламаренко Я. В. С У статті розглянуто та проаналізовано вдосконалений авторський метод PESTEL-FAMIL (Y)-аналіз, на осн 46
16926 Напрями інституційної модернізації середовища функціонування спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. С У статті проведено аналіз інституційного середовища спиртової промисловості, а також визначено напря 19
16923 Трудові ресурси агросфери в умовах інтеграційного розвитку Германюк Н.В. М У монографії досліджено сучасний стан кадрів підприємств у трансформаційних умовах соціально-економі 43
16921 Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. М У монографії здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури та останніх досліджень з проблеми 160
16919 Місце і роль аналізу фінансового стану в оцінці інвестиційної привабливості підприємства Довгань Ю.В. Тд Викладено результати дослідження місця і ролі аналізу фінансового стану підприємства як ключової скл 26
16918 Перспективи розвитку безрозбірного діагностування машинно-тракторного агрегату, працюючого з використанням альтернативного палива Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Коваль Л.Г. С Проведено аналіз способів безрозбірного діагностування машин та механізмів, зокрема сільськогосподар 44
16915 Організація системи корпоративного управління в банківському секторі України Польова О.Л., Барда Л.В. С У статті наведено теоретичне узагальнення та практичне використання системи корпоративного управлінн 37
16914 Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні Польова О.Л., Кісик А.О. С У статті розкриваються питання розвитку сучасного ринку банківських послуг на кредитному ринку Украї 54
16912 Організаційно-економічні аспекти енергоощадного виробництва молока Польова О.Л. М Ефективна діяльність та розвиток сільськогосподарських підприємств з виробництва продукції скотарств 83
16911 Управління фінансовими ресурсами аграрних підприємств = Management financial resources of agricultural enterprises Польова О. С In the modern market economy the most important element of financial stability of the company is car 50
16910 Interaction of school and family in the upbringing of children Kholkovska I., Molochenko V. С The article focuses on the need to find new approaches to the interaction of  school and family in t 29
16908 Віброозонуюча сушарка Цуркан О.В., Присяжнюк Д.В., Гудзенко Н.М., Герасимов О.О., Волошиненко В.М. П Віброозонуюча сушарка, яка містить сушильну камеру U-подібної форми з перфорованим днищем, що встано 49
16907 Вібраційна сушарка Цуркан О.В., Присяжнюк Д.В., Гудзенко Н.М., Герасимов О.О., Філіпченко В.В. П Вібраційна сушарка, яка містить сушильну камеру U-подібної форми з перфорованим днищем, що встановле 57
16904 Інноваційні аспекти розвитку сільських територій Гончарук І. В., Томашук І. В. Тд Економіка сільських територій формує нові вимоги перед українськими підприємствами, але стабільних к 59
16903 Основы оценки ценных бумаг и их инвестиционных качеств Михальчишина Л.Г. С В роботе рассмотрены теоретико-методические подходы к формированию механизма оценки ценных бумаг и и 15
16902 Методика судово-економічної експертизи операцій з виробництва продукції Михальчишина Л., Гловюк А. С У статті розглянуто питання сутності судової експертизи та досліджено особливості судово-економічно 20
16901 Методика судово-економічної експертизи операцій з біологічними активами Михальчишина Л., Ковальчук І. С У статті досліджено питання методико-організаційних засад судовоекономічної експертизи, що дозволяє 44
16900 Дослідження основних робочих режимів інерційного вібропрес-молота з гідроімпульсним приводом Зелінська О.В. С Розглянутий інерційний вібропрес-молот з гідроімпульсним приводом. Загальний аналіз робіт з вібр 37
16899 Особливості організації управлінського обліку витрат основної діяльності при переробці плодоовочевої продукції Лепетан І.М., Цуркан А.О. С Розглянута необхідність організації управлінського обліку у підприємствах, основна діяльність яких с 17
16872 Кормовий потенціал бобових багаторічних трав у рік безпокривної сівби за оптимальних екологічних умов Ткачук О.П. С Досліджено продуктивність зеленої маси бобових багаторічних трав у перший рік вегетації при забезпеч 47
16869 The role of socially responsible marketing in the reproduction of the human capital and reduce of its fiktivization processes Brintseva O., Hutsalenko О., Dmitruk S. С The urgency of the research. Before the modern person at different stages of reproduction of the hum 62
16866 Фінансові потоки як інструмент управління підприємствами АПК Гуцаленко О.О. С У сучасному складному глобалізованому середовищі між різними суб’єктами господарювання виникають і ф 63
16864 Effect of chelating form of microelements and β-carotene on morphological and chemical composition of quail eggs Shevchenko L. V., Yaremchuk O. S., Gusak S. V., Myhalska V. M., Poliakovksiy V. M. С Потомству перепелів, яке одержали від батьківського стада, протягом періоду вирощування згодовували 47
16863 Effect of glycine microelements and β-carotene on content of microelements and vitamin A in quail eggs Shevchenko L. V., Yaremchuk O. S., Gusak S. V., Myhalska V. M., Poliakovskiy V. M. С Проведеними дослідженнями встановлено, що у потомства перепелів, одержаного від батьківського стад 51
16861 The development and validation of a rapid method for the determination of antibiotics in milk by high-pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry Bayer O.V., Yaremchuk O.S., Shevchenko L.V., Mykhalska V.M. С На основі проведених досліджень розроблено та проведено оцінку придатності методики з визначення сул 78
16860 Розробка стратегії розвитку переробних підприємств системи АПК Сусіденко Ю.В. С У статті обґрунтовано основні передумови формування стратегії розвитку господарюючого суб’єкта сист 53
16859 Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств Сусіденко Ю.В. С У статті досліджено облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств на підставі узагал 119
16858 Регулювання обліково-контрольного забезпечення необоротними активами підприємства Сусіденко Ю.В. С У статті обґрунтовано теоретико-методологічні аспекти фінансового обліку необоротних активів підприє 62
16852 Доїльний стакан з функцією масажної дії Джеджула О.М. С Анотація: одним із шляхів стимуляції молоковіддачі у корів є підготовка вимені, що забезпечується йо 43
16844 Віртуальна валюта як юридичний феномен в електронній комерції Мельничук М.О. С Стаття присвячена аналізу юридичної природи віртуальної валюти та її правового регулювання. Автор ан 25
16843 Відшкодування втраченої вигоди в господарській діяльності Мельничук М.О. С Статтю присвячено дослідженню відшкодування втраченої вигоди в господарській діяльності. Висвітлено 105
16841 Зміни в політико-правовому статусі об'єднань гормадян в умовах трансформацій українського суспільства (1985-1991 рр.) Левчук К.І. С В статті досліджуються зміни в політико-правовому статусі громадських організацій та інших об`єднань 32
16840 Investigation of biofuel production possibilities for stabilisation of agro-industrial complex of Ukraine Kaletnik H., Pilvere I., Nikolaenko S., Bulgakov V. С Assessment of the fuel and energy sector and the cost dynamics of the traditional kinds of fuel in t 42
16838 Зародження сепаратистських структур в Україні (1990-1992 рр.) Левчук К.І. С Досліджується процес зародження сепаратистських структур в Україні протягом 1990-1992 років. 39
16833 Передумови створення Вінницького сільськогосподарського інституту в роки НЕПу (1926-1928 роки) Левчук К.І. С У статті розглянуто спробу створення сільськогосподарського інституту у місті Вінниця у 1928 році. 55
16831 Problemy ta perspektyvy upravlinnia rozvytkom silskykh terytorii Tomashuk I. V. С . The purpose of the research is to study problems of rural development management, to analyse the e 92
16830 Вплив інвестиційного забезпечення на інвестиційний клімат України в аграрній сфері Білокінна І.Д. С Дана стаття присвячена інституційному забезпеченню аграрної сфери України. Досліджено стан вітчизнян 82
16829 Інституційне забезпечення розвитку аграрної сфери Білокінна І.Д. С У статті досліджено стан інституційного забезпечення аграрної сфери України. Проаналізовано основні 69
16828 Реалізація концепції "зеленої економіки" в Україні як інституційна основа сталого розвитку Білокінна І.Д. С У статті розглянуто питання реалізації концепції “зеленої економіки” в Україні як основи сталого роз 68
16827 State and prosrects of rural development in Ukraine Kirieieva E., Kostyuchenko D. С Reformation of the economy of Ukraine today determines the necessity of development of the agrarian 68
16826 Правові засади запобігання інфекційним захворюванням населення УСРР на початку 1920-х рр. Мельничук М. О. С У статті проаналізовано нормотворчу та практичну діяльність органів радянської влади УСРР щодо запо 59
16824 Управління технологічним розвитком галузі молочного скотарства Петриченко О.А. С За показниками поголів’я, продуктивності корів, виробництва молока досліджено динаміку розвитку моло 85
16822 Стан аналітичного забезпечення управління аграрними підприємствами Вінницької області Правдюк М. В. С У статті висвітлено стан аналітичного забезпечення управління аграрними підприємствами Вінницької об 76
16821 Обліково-інформаційне забезпечення розвитку земельних відносин у аграрному секторі Вінницької області Правдюк М. В. С У статті висвітлено стан обліково-інформаційного забезпечення розвитку земельних відносин, зокрема, 59
16820 Обліково-інформаційне забезпечення управління виробництвом продукції аквакультури Правдюк М. В. С У статті проаналізовано стан і тенденції розвитку галузі аквакультури,окреслено проблемні аспекти ді 82
16818 Розвиток системи якісних характеристик облікової інформації в Україні Плахтій Т.Ф. С Розвиток системи якісних характеристик облікової інформації в Україні. 95
16817 Діяльність суб’єктів малого підприємництва: нормативно-правовий аспект Подолянчук О.А. С У статті досліджено еволюцію нормативно-правового регулювання розвитку та функціонування суб’єктів м 145
16815 Перспективи розвитку страхування фінансових ризиків під час проведення реструктуризації переробних підприємств агропромислового комплексу Гонтарук Я.В. С У статті досліджено нормативно-правову базу проведення фінансової реструктуризації підприємств. Проа 32
16814 Аудит виробничих запасів: організаційні та методичні аспекти Фабіянська В.Ю., Пацар О.Г. С У статті всебічно досліджено організація і методика аудиту виробничих запасів. Розкрито економічну с 72
16813 Методичні аспекти проведення аудиту власного капіталу Фабіянська В.Ю., Арсенюк А.В. С У статті досліджено методику аудиту власного капіталу. Розкрито сутність власного капіталу відповідн 89
16812 Product quality as a condition for maximisation of profit:accounting and control aspects Marchuk U., Fabiianska V. С The article considers approaches to the interpretation of the essence of the concept of quality acco 55
16811 Поняття якості в аудиторській практиці Фабіянська В. Ю. С Виокремлено дві основних позиції в трактуванні науковцями поняття «якість»: якість як сукупність хар 91
16810 Audit report: the evolution of norms of Ukrainian and international legislation Фабіянська В. Ю. С У статті розглянуто проблеми, що мають місце в аудиторській діяльності України, однією з яких є відс 25
16801 Об’єднання сільських громад як чинник розвитку земельних відносин Россоха В.В., Пронько Л.М. С Методологічно обґрунтовано процес становлення й розвитку самодостатніх сільських громад на засадах 114
16800 Система контролю якості аудиторських фірм України як основа їх сталого розвитку Фабіянська В. Ю. С У статті розглянуто один із напрямків реалізації стратегії розвитку аудиторської фірми, яким є впров 202
16799 Спосіб силосування люцерно-суданкової суміші (Патент 121663) Курнаєв О.М., Сироватко К.М. П Спосіб силосування люцерно-суданкової суміші, який включає підбір, подрібнення, внесення 30 консерва 35
16797 Спосіб зменшення аеробного псування силосу (Патент 113937) Овсієнко А.І., Заєць А.П., Овсієнко С.М. та ін. П 46
16791 Міфологія правового буття в античності: «Діке-справедливість» Гоцуляк Ю.В. С Міфологія правового буття в античності: «Діке-справедливість». 23
16790 Концептуальні основи міфології правового буття в античності Гоцуляк Ю.В. С Концептуальні основи міфології правового буття в античності. 51
16789 Антикорупційна судова реформа в умовах європейської інтеграції України Пипяк М. І. С У статті описується сучасний стан судової реформи в Україні у контексті антикорупційних змін. 43
16788 Due diligence: еволюція та генезис сутності Гуцаленко Л.В. С У статті розглядається еволюція процедури Due diligence в зарубіжній практиці та в Україні. Дослідже 72
16787 Право на свободу творчості у системі прав людини Опольська Н.М. С Охарактеризовано право на свободу творчості у системі прав людини/ 65
16786 Правові ознаки органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні Оверковська Т.К. С Стаття присвячена аналізу правових ознак виробництва органічної сільськогосподарської продукції та с 46
16784 Development of the basic theoretical basis of accounting information quality Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С Розглянуто причини відсутності парадигми якості облікової інформації в умовах сьогодення. Запропонов 69
16783 Розробка та обґрунтування напрямів підвищення ефективності землекористування підприємств аграрної сфери Мулик Т.О. М Надано розміри та основні показники по земельним ресурсам. Актуальним та небхідним при прийнятті упр 80
16780 Методичні підходи до управлінського аналізу в умовах інтеграційних процесів Мулик Т.О., Гордієнко М.І. С Досліджено методичні основи управлінського аналізу. Розглянуто сучасну систему управління та прийнят 25
16779 Аналітична оцінка складу та структури земельних ресурсів Вінницької області: стан та перспективи Мулик Т.О. С Визначено сутність земельних ресурсів, управління земельним потенціалом здійснює економічний аналіз. 23
16776 Енергетичний моніторинг олійного виробництва Бандура В. М., Маренченко О. І., Пилипенко Є. О. С Розглянуто олійне виробництво за ієрархічною технологічною схемою за рівнями: «підприємство – цехи – 67
16775 Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність капусти білоголової Окрушко С.Є. С Вивчався вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність капусти білоголової. 56
16773 The influence of the informatisation on the agricultural education system development in Ukraine Kirieieva E. С У статті визначено основні виклики, що постають перед сучасним суспільством в епоху інформатизації, 52
16772 Екологізація у системі пріоритетів сучасної аграрної політики Кірєєва Е.А. С У статті визначено теоретичні аспекти екологізації на сучасному етапі розвитку світової та національ 42
16770 Світовий ринок технологій: вплив процесів глобалізації Квальчук С.Я., Сухоцька С.М., Юрчук Б.О. С У статті розглянуто вплив процесів глобалізації на трансфер технологій у світі та Україні, способи п 66
16769 Особливості обліку експортних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Квальчук С.Я., Колісник А.В., Турчик М.М. С У статті розглянуто зовнішньоекономічну діяльність на сучасному етапі розвитку. Розкрито сутність зд 44
16768 Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні Гуцаленко Л.В., Вахновська О.В. С У статті розглядається система державного фінансового контролю України та зокрема її інструмент упра 215
16767 Дью-ділідженс – гарант успішності інвестиційного проекту в бізнес-сфері Гуцаленко Л.В. С У статті розглядається розвиток процедури Дью ділідженс в Україні як виду аудиторських послуг та обо 122
16766 Зайнятість сільського населення та диверсифікація сільської економіки як шлях до покращення її стану Токарчук Д.М. С У статті розглянуто сучасний стан зайнятості в Україні, зроблено порівняння з країнами ЄС щодо рівня 37
16765 Eкологізація як пріоритетний напрям сталого розвитку аграрної сфери Мельничук А.Б. С У статті досліджено проблемні питання екологізації аграрної сфери економіки з метою визначення прі 28
16762 Моделювання методів розпізнавання та класифікації фрагментів кольорових зображень земель сільськогосподарського призначення при їх дистанційному моніторингу В.Г. Красиленко, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський С Запропоновані модифікації еквівалентністних моделей розпізнавання зображень, узагальнені на випадок 52
16761 Тенденції економічного відтворення господарств населення у сільській економіці Мазур А.Г., Дмитрик О.В. С У статті розглядаються актуальні питання розвитку малих господарюючих форм АПК у сільській території 62
16759 Економіко-математичне моделювання управління витратами підприємства Коляденко С., Говоруха В. С В статті розглянуто теоретичні та практичні підходи щодо моделювання управління витратами підприємс 52
16758 Становлення малих міст як центрів розвитку аграрного сектору економіки Коляденко С.В., Скарбовійчук Т. В. С Стаття містить результати дослідження стану розвитку малих та середніх міст як центрів регіональної 57
16756 Вплив соціально-економічних та екологічних факторів на інтенсивність використання земель Коляденко С. В. С Агропромисловий комплекс України в усі часи був однією з провідних галузей народного господарства, 81
16755 Особливості та проблеми оплати праці працівників бюджетної сфери на основі єдиної тарифної сітки Пипяк М. І. С У статті розкриваються актуальні питання оплати праці бюджетників на основі єдиної тарифної сітки. 55
16753 Оцінка необхідності правового закріплення загальнообов’язкового медичного страхування в Україні Пипяк М. І. С У статті обгрунтовується необхідність загальнообов’язкового медичного страхування 61
16752 Напрями вдосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україніі Пипяк М. І. С У стаття пропонуються напрями удосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної 86
16751 Перспективи сфери туризму як фактора соціально-економічного зростання Вінницької областіі Головня О.М. С Досліджено туристичний потенціал Вінницької області, який базується на її рекреаційній складовій т 67
16745 Система безпечності харчових продуктів як передумова експортоорієнтованого сільського господарства Ставська Ю.В. С Досліджено систему менеджменту безпеки харчової продукції України. Визначено вплив угоди про асоціа 27
16744 Розвиток туризму в Україні в умовах впливу факторів світового ринку Ставська Ю.В. С Досліджено сучасний стан галузі туризму в Україні. Проаналізовано обсяг туристичних потоків України 79
16742 Тенденції розвитку готельного господарства України Ставська Ю.В. С Стаття присвячена дослідженню сучасного стану готельного господарства України. Проаналізовано структ 33
16741 Особливості зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств Ставська Ю.В. С Узагальнено суть, тенденції, структуру міжнародного туризму і світового ринку туристичних послуг. Ро 74
16739 Кон’юктура ринку м’яса птиці в Україні Салькова І.Ю. С У статті описано стан кон’юнктури ринку м’яса птиці в Україні. Визначено конкурентні переваги виробн 101
16736 Основи забезпечення фінансової безпеки Салькова І.Ю., Римар А.Ю. С У статті досліджено теоретичні основи фінансової безпеки. Наведено основні системи забезпечення фіна 88
16732 Механізми реструктуризації аграрних підприємств в умовах транзитивної економіки Колесник Т.В., Мазур C.А. С У статті розглядаються актуальні питання формування, удосконалення та ефективного використання на- я 58
16731 Врожайність рослин кабачка залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І.І. С Наведено результати досліджень з вивчення впливу сортових особливостей на ріст, розвиток та врожайні 31
16730 Інституційне забезпечення організації сталого землекористування: світовий досвід та перспективи в Україні Зубар І.В. С В статті розглянуто сучасні проблеми земельних відносин України в контексті інституційного забезпече 138
16729 Прогноз ринкових цін на землі сільськогосподарського призначення в Україні Зубар І.В. С У статті розглянуто сучасний стан розвитку земельних відносин в Україні. Визначено, що характерним 57
16728 Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій Мазур С.А. С Стаття присвячена проблемі розвитку сільських територій як одному із пріоритетів сучасності. Розгляд 43
16718 Інтегрована система "ДІЯ" управління конкурентоспроможністю підприємства Луцяк Віталій Васильович, Луцяк Василь Григорович Спп Слово ДІЯ має дуже глибокий зміст, який вимагає пояснення. Його можна розкласти на три складові: ди 26
16713 Біологічні препарати як чинник посилення мікробіологічної діяльності агрофітоценозу бобових культур Врадій О. І. С Досліджено питання застосування біологічних препаратів при вирощуванні бобових культур та роль азотф 31
16704 Інноваційні технології навчання в освітньому процесі вищої школи Довгань Л. І. Тд Визначено, що одним із стратегічних завдань сучасної вищої школи є модернізація навчального процесу 39
16700 Формування математичної складової професійно-інноваційної компетентності майбутніх аграріїв в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво» Левчук О.В. С В статті доводиться провідна роль математичної складової професійно-іннноваційної компетентності ма 16
16699 Стан і перспективи розвитку технологій вирощування біоенергетичних культур в Україні Мазур В.А., Ганженко О.М., Шляхтуров Д.С. С У статті висвітлено сучасні тенденції розвитку технологій вирощування біоенергетичних культур в Укра 24
16698 Financial and economic aspects of bioenergy development in the context of providing energy independence of Ukraine Myronenko M., Polova O., Prylutskyi A., Smoglo O. С The article deals with financial and economic meaning of bioenergy as an important component of the 75
16697 Проблеми формування конкурентного середовища в туристичній сфері Юр'єв В.І., Іващенко А.В. С У дослідженні пропонується ввести нове поняття «реально досяжна конкурентоспроможність туристської д 45
16696 Інформаційні освітні університетські середовища як інтегративна база впровадження інноваційних технологій Джеджула О.М., Нечепоренко М.А., Хомяківський Ю.Л. С У статті розглянуто підходи до створення сучасних освітніх університетських середовищ для впроваджен 57
16695 Вектори підвищення ефективності управління прибутком підприємства Фурман І.В. С В статті розкриваються теоретико-методологічні основи управління прибутковістю підприємств. Представ 74
16693 Вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур Окрушко С.Є. С Вивчався вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур. 33
16691 Адаптивна стратегія землеробства Правобережного Лісостепу України за зміни клімату Цицюра Я. Г. С Намічено основні шляхи розвитку систем землеробства з огляду на сучасні кліматичні зміни. 71
16690 Продуктивність сортосумісних посівів ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С Проведено оцінку ефективності сортосумішей ярого ячменю на підставі різних конструкцій співвідношенн 35
16689 Система удобрення редьки олійної як чинник формування її продуктивності в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С На підставі багаторічного циклу досліджень розроблена раціональна система удобрення редьки олійної д 56
16688 Методологічні особливості дослідження постіндустріальної моделі ринку Логоша Р.В. С На основі аналізу дослідження різних типів і моделей ринку сформульований власний алгоритм формуванн 57
16687 Особливості інноваційного розвитку галузі овочівництва Логоша Р.В. С У статті проведено дослідження інноваційного розвитку вітчизняної галузі овочівництва під час застос 83
16686 Сучасний стан діяльності тепличних комбінатів на ринку овочевої продукції Логоша Р.В., Підвальна О.Г. С У статті розглянуто стан діяльності тепличних комбінатів на ринку овочевої продукції в Україні. Визн 29
16685 Історія становлення і розвитку ринку овочевої продукції в Україні Логоша Р.В. С У статті проведено дослідження історичних етапів розвитку вітчизняного ринку овочевої продукції. Роз 63
16684 Системний підхід в методології дослідження аграрного ринку Логоша Р.В. С У статті розглянуто теоретичні аспекти щодо специфіки системного підходу в методології дослідження а 19
16683 Оцінка параметрів універсального ринку Логоша Р.В. С У статті проведено комплексне, інтегративне оцінювання економічних параметрів постіндустріального ти 51
16682 Методичні підходи моделювання та аналізу логістичних систем розподілу продукції АПК Вострякова В.І. С У статті розглянуто та систематизовано існуючі методичні підходи аналізу логістичних систем та запро 165
16681 Проектний менеджмент та роль менеджерів у будівництві Луцяк В.В., Резніченко А.В. С У даній статті здійснено розгляд розвитку будівельної галузі, яка грунтуюється на результатах, в яки 31
16680 Дослідження ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства: практичний погляд на основі досвіду ТОВ «Торговий дім «Оксамит» Луцяк В.В., Жовмір К.О. С Стаття присвячена здійсненню практичної апробації методології оцінювання ефективності діяльності під 37
16679 Проведення вартісної оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінницької області Скорук О.П., Майданик І.С. С Стаття містить огляд наукових підходів до економічної сутності категорій “ресурси” та “ресурсний пот 72
16678 Роль рівня родючості грунтів у формуванні урожайності на прикладі кукурудзи на зерно Броннікова Л.Ф. С Проведено дослідження вивчення частки впливу грунтових умов родючості на формування продуктивності 31
16677 Определение оптимальных режимов электроконтактного припекания дискретных покрытий при восстановлении и упрочнении валов двигателей Соловых Е.К., Волков Ю.В., Ворона Т.В., Лопата Л.А., Николайчук В.Я., Дудан А.В. С В статье на основе экспериментальных исследований и с использованием методов математического моделир 74
16676 Параметри екологічної пластичності та стабільності гібридів вітчизняної селекції буряків цукрових Роїк М.В., Присяжнюк О. І., Коровко І.І., Дячинська О.М. С В статті розглянуто аналіз нових гібридів буряків цукрових за методиками стабільності та пластичност 37
16675 Структура рельєфу грунтового покриву Вінниччини як чинник інтенсивності ерозійних процесів Броннікова Л.Ф. С Висвітлено результати особливостей ерозійної стійкості грунтів Вінниччини з огляду на особливості ре 93
16674 До питання застосування теплових насосів Стірлінга в сушильних установках Дзісь В.Г., Дячинська О.М. С Описано принцип роботи сушарки з тепловим насосом Стірлінга. 40
16673 Керований вібропривод напрямленої дії зі спареними дебалансами Ярошенко Л.В., Дзісь В.Г., Чубик Р.В., Зрайло Н.М. С Запропоновано конструкцію керованого віброприводу напрямленої дії зі спареними дебалансами для вібра 33
16672 Професійно-ціннісне середовище як основа розвитку комунікативної взаємодії у контексті викладання мов у аграрному виші Лебедева Н.А. С Освітній процес аграрного ВНЗ є тим середовищем, у якому особистість набуває якостей, необхідних д 31
16671 Особливості організації бухгалтерського обліку та контролю у забезпеченні економічної безпеки підприємств Гудзенко Н.М., Шевчук О.Д. С Розглянуто необхідність поглибленого дослідження економічної безпеки на мікрорівні, виділено фактори 57
16670 Про проблеми та перспективи реорганізації податкової міліції Шевчук О.Д. С У статті доведено необхідність ідейного та структурного перетворення діяльності Податкової міліції в 50
16669 Методи математичного аналізу та контролю різних етапів інфляційного процесу Шевчук О. Д., Найко Д. А. С Суть методу полягає у тому, що для змінних величин, які визначають частки секторів (матеріального, ф 31
16663 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Патент UA114777 С2) Булгаков В.М., Адамчук В.В., Бєлоєв Х.И., Кангалов П.Г., Борисов Б.Г., Мітєв Г.В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. П Винахід належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до пристроїв для транспортування 28
16662 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Патент UA114776 С2) Булгаков В.М., Адамчук В.В., Бєлоєв Х.И., Кангалов П.Г., Борисов Б.Г., Мітєв Г.В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. П Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машино 32
16661 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Патент UA115403 С2) Булгаков В.М., Адамчук В.В., Бєлоєв Х.И., Кангалов П.Г., Борисов Б.Г., Мітєв Г.В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. П Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машино 30
16630 Діалог культур у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 56
16629 Механізми підвищення внутрішньої мотивації майбутніх фахівців аграрної галузі у процесі формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 40
16625 Структурно-функціональна модель педагогічної технології формування полікультурної компетентності студентів аграрних ЗВО Кравець Р.А. Тд 48
16624 Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України Колесник Т.В. Пк 65
16621 Стратегія створення нової підгалузі на основі інновацій малого підприємства Луцяк В.В., Луцяк В.Г. Тд 27
16620 Типи полісуб’єктної взаємодії в освітньому полікультурному середовищі аграрного ВНЗ Кравець Р.А. Тд 51
16619 Самостійна робота як фактор формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. Тд 48
16617 Педагогічні умови формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 40
16616 Stages of Forming Future Agrarians’ Multicultural Competence At Foreign Language Classe Кравець Р.А. Тд 42
16614 Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига B.C. С Проведена оцінка та виділено упродовж чотирьох років використання перспективний вихідний матеріал дл 22
16613 Реалізація полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 104
16612 Структура педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 23
16611 Етапи формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. Тд 31
16610 Регулювання земельних відносин в сільському господарстві Колесник Т.В. Тд 61
16609 Становлення та розвиток кадрової політики в аграрних підприємствах Колесник Т.В. Тд 22
16608 Фактори впливу на соціально-психологічні умови діяльності колективу Колесник Т.В. Тд 74
16607 Інституційне забезпечення розвитку та оптимізації міжрегіональних економічних відносин Колесник Т.В. Тд 56
16606 Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л.М., Колесник Т.В. С У статті розглядаються актуальні питання використання власності в сільськогосподарських підприємства 80
16605 Методологія дослідження змісту та сутності малих форм господарювання в сільській місцевості Мазур А.Г., Колесник Т.В. С Дана публікація присвячена актуальним питанням формування наукової методології дослідження діяльност 72
16604 Виробництво та перспективи використання біопалива у Вінницькій області Скорук О.П. С Метою статті є аналіз застосування біопалива в сільському господарстві та визначення перспектив вико 69
16603 Соціальні та споживчі стандарти та гарантії в Україні: сучасні структурно-динамічні характеристики Колесов О. С., Березюк С. В. С У статті здійснено спробу узагальнити теоретичні підходи до соціальних гарантій та стандартів як еко 44
16599 Напрямки розвитку галузі овочівництва на найближчу перспективу Логоша Р.В., Підвальна О.Г. Тд Сьогодні овочівництво в Україні нерозривно пов’язане з глобальними ринками, що диктують вимоги до я 39
16597 Особливості формування системи управління ресурсозбереженням на підприємстві Підвальна О.Г. Тд Структурні зміни, які відбуваються в економіці після становлення незалежності України, змінюють не т 39
16589 Ринок земель сільськогосподарського призначення: реалії та перспективи економічного та правового середовища Правдюк Н.Л. Правдюк А.Л. С У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин в контексті проє 71
16588 Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні Правдюк А.Л. С У статті проаналізовано стан і тенденції розвитку місцевого самоврядування, розглянуто теоретичні та 40
16586 Аналіз результатів педагогічного експерименту з впровадження педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. С Перевірено авторську педагогічну технологію формування полікультурної компетентності майбутніх фахів 74
16585 Організація освітнього полікультурного середовища як соціальної системи полісуб’єктного типу в аграрному ВНЗ Кравець Р.А. С Стаття присвячена питанням організації освітнього полісуб’єктного середовища в аграрному університе 78
16584 Параметричне збудження пульсацій під час роботи регульованого аксіального роторнопоршневого насоса Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Ковальова І.М. Тд Дослідження роботи регульованих аксіальних роторнопоршневих насосів, робочий об’єм яких змінюється з 32
16583 Сутність внутрішньої мотивації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців аграрної галузі в контексті формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. С У статті розкрито сутність поняття внутрішньої мотивації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців 82
16582 Впровадження інтерактивних методів навчання у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. С У статті висвітлено питання впровадження інтерактивних методів навчання у полікультурній освіті майб 47
16581 Педагогічна технологія формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. С З’ясовано сутність педагогічної технології формування полікультурної компетентності на заняттях іноз 32
16575 Контекстне навчання як засіб інтеграції у процесі викладання англійської мови ХомяковськаТ.О., Калініченко А.І. С У статті схарактеризовано суть контекстного навчання та особливості його застосування у процесі викл 77
16574 Роль професійної мобільності у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі Марценюк Н. А. С Стаття присвячена проблемі професійної підготовки менеджерів АПК, яка є надзвичайно актуальною для  72
16573 Сутність виробничих запасів як економічної категорії: облік та управлінські аспекти Коваль Н. І. С У статті приділена значна увага проблемам інформаційного забезпечення обліку та впливу ефективного у 33
16572 Виробництво та сертифікація органічної продукції: досвід США Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. С У статті проаналізовано сучасний стан виробництва органічної продукції у США, досліджено історичні а 52
16567 Information support of Agricultural Information-Advisory Activity in Ukraine as a Key Component of Its Development Broyaka A.A. С The article is concerned with information technologies usage in the agricultural information-advisor 20
16566 Сучасний стан безробіття та шляхи його подолання Самборська О. Ю. С Зрушення, що відбулись на сучасному етапі в економіці України, призвели до суттєвих негативних змі 66
16564 Інноваційний розвиток та управління в аграрному секторі Германюк Н.В. С У статті розглядається сучасний стан інноваційного розвитку та управління в аграрному секторі Україн 64
16563 Куратор академічної групи – вихователь, науковець, організатор у вищих аграрних закладах освіти Матієнко О.С. С У статті розглядаються особливості, педагогічні умови та основні напрями роботи куратора академічної 32
16562 Організація та оцінка технологій доїння корів в контексті конкурентоспроможності молокопродукції Петриченко О.А. С У статті викладено дослідження організації технологій доїння корів, властивих для них технологічних 67
16561 Організація технологічних процесів та оцінка технологій утримання худоби Петриченко О.А. С Стаття присвячена дослідженню технологій та організації технологічних процесів утримання тварин у мо 55
16559 Організація кормозабезпечення молочного скотарства Петриченко О.А., Петриченко І.І. С Розглянуто сучасну деталізацію раціонів для повноцінної та збалансованої годівлі тварин. Запропонова 41
16558 Аналіз ефективності використання виробничих запасів у ТОВ «Устя» Томчук О.Ф., Пацар О. С У статті досліджено сутність та необхідність аналізу виробничих запасів на підприємстві. Проведено 31
16547 Стан та перспективи діяльності овочепереробних підприємств в Україні Логоша Р.В. С У статті розглянуто сучасний стан діяльності овочепереробних підприємств в умовах ринкової економік 158
16546 Інноваційний розвититок промислових підприємств Вінницької області Киш Л.М., Назаровська А.І., Редько Л.Ю. С У статті розглянуто аналіз тенденцій інноваційної діяльності промислових підприємств нашої держави, 56
16545 Оцінка інноваційно-наукового потенціалу Вінницької області Киш Л.М., Олійник А.Ю. С У статті розглянуто забезпеченість науко­вих організацій Вінницької області кадрами, визначено струк 61
16543 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану сільськогосподарського підприємства Киш Л.М., Синявська Н.С. С Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діял 73
16542 Порівняльний аналіз продуктивність праці управлінського персоналу Киш Л.М., Поліхун В.М. С Стаття присвячена питанням підвищення продуктивності та ефективності праці персоналу у підприємств 44
16541 Матеріальне стимулювання та аналіз фонду оплати праці у фермерських господарствах Киш Л.М., Курило Н.Ф. С У статті проаналізовано динаміку фонду оплати праці ФГ «Урожай». Визначено питому вагу витрат на о 55
16539 Перспективи розвитку розподільчої логістики АПК Потапова Н.А. С В статті висвітлюються основні питання формування розподільчої логістики агараного сектору. 136
16538 Формування професійної компетентності фахівців аграрної сфери Германюк Н.В. С У статті досліджено питання сутності та ролі виховання професійної компетентності фахівців в аграрні 44
16537 Генетичне різноманіття дикорослих видів картоплі та їх використання в селекції Мамалига В.С. Тд Узагальнено шляхи та методи селекції картоплі на стійкість до найбільш шкодочинних хвороб з використ 30
16536 Стан розвитку сучасного ринку цінних паперів в Україні Руда О.Л. С У статті розглянуто економічну суть та важливість повноцінного функціонування ринку цінних паперів в 85
16535 Сутність фінансового контролінгу на підприємствах малого бізнесу в Україні Шиманська О.П., Алескерова Ю.В. Тд 62
16534 Цінова політика щодо готової продукції підприємства: обліково-аналітичний аспект Правдюк Н.Л. С Інформаційне забезпечення управління ціновою політикою товарів має відповідати вимогам економіки, шл 108
16533 Статистичний аналіз показників сталого розвитку територіальної громади Піддубна О.О., Підгурський О.І. С В роботі на основі статистичного аналізу даних досліджуються показники сталого розвитку територій Ук 41
16532 Необхідність оцінки якості фінансової звітності Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С Розроблено класифікацію показників якості в бухгалтерському обліку та фактори, що впливають на них. 92
16531 Облікова концепція товарно-матеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки Правдюк Н.Л. С Обґрунтовано основи облікової концепції в умовах постіндустріальної економіки в частині оборотного к 178
16529 Дослідження суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій Підгурський О.І., Волонтир Л.О. С В роботі на основі методів математичного моделювання досліджується гібридний потік транзакцій, що ут 39
16523 Сучасні тенденції та проблеми оподаткування сільськогосподарських підприємств України Чудак Л.А. С У статті проведено ґрунтовний аналіз ключових змін в оподаткуванні сільськогосподарських підприємст 64
16522 Роль обліку в забезпеченні економічної безпеки підприємств Гудзенко Н.М., Китайчук Т.Г. С Висвітлюються економічні підходи до трактування суті економічної безпеки та її складових; виділено 159
16518 Облікове забезпечення операційної оренди в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України Янчук г. В., Китайчук т. Г., Земляна І. Ф. С У статті проаналізовано основні положення нововведених національних положень (стандартів) бухгалтерс 35
16517 Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: проблеми перехідного періоду Китайчук Т.Г. С У статті досліджено проблеми впровадження системи бухгалтерського обліку в державному секторі з 1 сі 28
16516 Моделювання суперпозиції неоднорідних потоків транзакцій Підгурський О.І. С В роботі досліджується суперпозиція двох неоднорідних стохастичних потоків транзакцій. Перший з них 34
16515 Причини занепаду фінансового аналізу в сільському господарстві Чудак Л.А. С У статті здійснено спробу провести ідентифікацію причин занепаду фінансового аналізу у сфері сільсь 32
16514 Соціальні аспекти бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л. С Стаття розкриває найбільш загальні зв’язки соціальних процесів через призму системного облікового ві 71
16513 Аналіз суперпозиції потоків транзакцій з пуассонівським та рівномірним законами розподілу Підгурський О.І. С В роботі розроблена математична модель неоднорідного гібридного потоку транзакцій, що є результатом 18
16512 Alternative Models of Agricultural Advisory Program Development Broyaka A.A. С This research is based on the statement that agricultural advisory activity in Ukraine is not formed 25
16511 Ensuring of the socio-economic development of regions of Ukraine on the basis of methods of indicative planning Klochkovska V., Khaietska O., Broyaka A. С The development of the world economy is accompanied by the emergence of new causal relationships t 77
16497 Інтегрування еколого-економічного підходу у стратегію розвитку та практику господарювання сільськогосподарських підприємств Фостолович В. А. С У статті обґрунтовано основні елементи удосконалення організаційної структури сільськогосподарських 17
16486 Галузеві особливості бухгалтерського обліку витрат на біологічні перетворення в рибництві Іщенко Я. П. С В статті розкрито вплив організаційно-технологічних особливостей біологічних перетворень рибництва н 35
16485 Модель розвитку організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва: структурний аналіз Плахтій Т.Ф. С Розроблено модель розвитку організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва, що включає 69
16484 Аналіз моделей оцінки якості облікової інформації Плахтій, Т.Ф. С Обґрунтовано необхідність проведення аналізу моделей оцінки якості облікової інформації з метою розр 36
16483 Необхідність оцінки якості фінансової звітності Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С Метою статті є обґрунтування необхідності оцінки якості облікової інформації на основі використання 68
16482 Розвиток системи менеджменту якості обліку Плахтій Т.Ф. С Обґрунтовано необхідність використання системи менеджменту якості для удосконалення організації облі 41
16481 Якісні характеристики фінансової інформації в конвергованій концептуальній основі: критичний аналіз Плахтій Т.Ф. С Обґрунтовано необхідність проведення досліджень трансформації підходів до визначення системи якісних 33
16480 Напрями забезпечення належного рівня якості облікової системи підприємства: організаційний аспект Плахтій Т.Ф. С У статті обґрунтовано необхідність проведення наукових досліджень в напрямі забезпечення належного р 39
16474 Теоретичні основи та особливості процесу різання коренеплодів у фермерських господарствах Токарчук О.А. С Найбільш поширеними способами подрібнення коренеплодів є механічні, які характеризуються простою кон 58
16473 Стратегічний інноваційний розвиток підприємств в Україні Киш Л.М С У статті представлено авторське трак­тування поняття інновації, інноваційна стратегія та стратегіч 57
16469 SEE-аналіз дієвості процесів захисту і реабілітації грунту, підземних та поверхневих вод України Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. С Запропоновано методику аналізу дієвості процесів захисту і реабілітації ґрунту, підземних та поверх 69
16464 Облік земель сільськогосподарського призначення через призму чинної методології Коваль Л.В. С У статті розглянуто порядок відображення в обліку земель сільськогосподарського призначення. Питання 263
16460 Investigation of the process of thread extrusion using the ultrasound Turych V., Veselovska N., Rutkevych V., Shargorodsky S. С Досліджено та змодельовано процес видавлю­вання різі з накладанням ультразвукових коли­вань. На осно 36
16458 Стан та перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в овочівництві Логоша Р.В. С У статті розглянуто сучасний стан, місце і роль сільськогосподарських обслуговуючих кооперат 118
16452 Машина для посадки технічної верби Бандура В.М., Кордонський В.А. С В статті представлена конструкція машини для посадки технічної верби із змінними міжряддями посадочн 60
16450 Using of the wave technologies in intensification processes of heat and mass transfer Burdo O., Bandura V., Zykov A., Zozulyak I. С The advantages of wave technologies in comparison with traditional thermal technologies are consider 69
16448 Development of wave technologies to intensify heat and mass transfer processes Burdo O., Bandura V., Zykov A., Zozulyak I., Levtrinskaya J., Marenchenko E. С Запропоновано технології адресної доставки енергії для інтенсифікації тепломасопереносу при переробц 54
16445 Determination of optimal transformation ratios of power system transformers in conditions of incomplete information regarding the values of diagnostic parameters O. Rubanenko, О. Kazmiruk, V. Bandura, V. Matvijchuk, O. Rubanenko С Шляхом аналізу пошкоджуваності силових трансформаторів та методів керування режимами електроенергет 73
16436 Аналіз тенденцій розвитку страхового ринку: вітчизняний та світовий аспект Марценюк-Розарьонова О.В. С У процесі глобалізаційних перетворень страховий ринок виступає у ролі соціально значимої с 86
16432 Вплив фізичного стану меляси на перетравність основних поживних речовин кормів раціону та обмінні процеси в рубці жуйних тварин Овсієнко С.М. С Викладено спосіб синхронізації ферментації кормів в рубці на принципі згодовування вуглеводно-концен 57
16431 Порівняльна оцінка продуктивної дії консервованого і сухого зерна сорго в годівлі високопродуктивних дійних корів Овсієнко С.М. С Порівняльну оцінку продуктивної дії консервованого сінним борошном з галеги східної і сухого зерна с 77
16428 Раціональне харчування студентів та його вплив на працездатність Олійник Н.А., Швець О.І. С Важливою складовою здорового способу життя є раціональне харчування, яке допомагає підтримувати вис 64
16425 Контактна взаємодія інструмента з деталлю у процесах поверхневого пластичного деформування з ультразвуком Веселовська Н.Р.,Турич В.В., Руткевич В.С. С Представлений вдосконалений спосіб ультразвукового вигладжування з попереднім зазором, що дозволяє о 60
16424 Оцінювання ефективності функціонування технологічного комплексу з використанням системного підходу Іскович-Лотоцький Р.Д., Веселовська Н. Р., Зелінська О.В., Веселовський Я. П. С Одним з актуальних завдань є розвиток системного підходу до проблеми підвищення ефективності процесі 69
16423 Аналіз принципових технологічних схем та конструктивних рішень насосних гідроприводних агрегатів Веселовська Н.Р., Яремчук О. А. С 36
16422 Вплив пробіотиків на ріст, розвиток і господарсько-корисні ознаки медоносних бджіл Гуцол А.В., Ковальський Ю.В., Ковальська Л.М., Гуцол Н.В. С З метою інтенсифікації виробництва продукції вперше рекомендовано застосовувати кормову добавку на о 65
16421 Біологічний консервант та його вплив на продуктивність дійних корів за консервування вологого зерна кукурудзи Овсієнко С.М. С Розроблено і апробовано спосіб біологічного консервування і використання в годівлі дійних корів воло 62
16420 Використання преміксів Інтермікс за фазової годівлі молодняку свиней Гуцол А. В., Гуцол Н.В., Дацюк І.В. С Показано, що використання в годівлі молодняку свиней великої білої породи преміксів Інтермікс ПВ-4% 99
16419 Заготівля і використання силосу з високою аеробною стабільністю А.І. Овсієнко, А.В. Безпалько, С.М. Овсієнко С Встановлено, що використання сінного борошна з будяка акантовидного в якості біологічного консервант 73
16418 Вплив згодовування преміксів Інтермікс на показники крові молодняку свиней за фазової годівлі Мазуренко М.О., Гуцол Н. В., Дацюк І. В. С Показано, що згодовування відлученим поросятам з середньою живою масою 20…35 кг преміксів Інтермікс 59
16417 Особливості вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Поліщук І.С. С В статті проаналізовано стан використання, поширення та технологічні аспекти вирощування проса лоз 55
16416 Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування Липовий В. Г., Поліщук І. С. С В статті наведено результати досліджень з оцінки впливу удобрення на фотосинтетичну продуктивніст 35
16415 Стан виробництва картоплі на Вінниччині та ефективність позакореневих підживлень Поліщук І. С., Кравчук С. В. С Наведені дані стану виробництва картоплі в Україні та у Вінницькій області. Проаналізовано динамік 37
16413 Інноваційні підходи до використання промислового схрещування, умов утримання та одержання додаткових енергоносіїв від чистопорідних і помісних бичків Яремчук О.С., Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. С Встановлено, що динаміка приростів живої маси була більшою у бичків ½ шароле при утриманні на глибок 89
16409 Створення вихідних форм сортів цукрових буряків стійких до ризоманії в умовах Ялтушківської ДСС ІБ і ЦБ НААН УКРАЇНИ Мазур В.А., Гончарук Г.С., Пінчук Н.В. С Проблема захисту сходів цукрових буряків від шкідників та хвороб завжди була гострою проблемою у тех 33
16390 Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. С У статті досліджено інформаційне забезпечення як складову системи управління сільськогосподарськими 202
16388 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування якісних показників зерна кукурудзи Мазур В. А., Шевченко Н. В. С Викладено результати досліджень з вивчення впливу передпосівної обробки насіння мікропрепаратом Полі 60
16385 Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів Мазур В. А, Томчук О. Ф., Браніцький Ю.Ю. С У статті розглянуто склад внутрішніх і зовнішніх користувачів аналізу фінансового стану підприємств 75
16383 Проблеми забезпечення земельними ресурсами тваринництва та шляхи їх вирішення Повозніков М.Г., Шевчук Т.В., Суховуха С.М. С У статті розкривається проблематика забезпечення земельними ресурсами сільськогосподарських підприєм 73
16376 Дарвінізм: історія і розвиток тваринництва Гуцол А.В., Мазуренко М.О., Шевчук Т.В. С Показано, що сформульовані Ч. Дарвіном півтора століття тому закономірності відбору, спадковості і м 30
16375 Динаміка виробництва зерна та внесення мінеральних добрив під зернові культури у Вінницькій області Ткачук О.П., Яковець Л.А. С На основі аналізу літературних джерел визначено, що основними зерновими культурами Вінницької облас 22
16373 Інтенсивність зниження вмісту важких металів у зерні залежно від періоду очікування Яковець Л.А. С Показано джерела потрапляння важких металів у зерно та накопичення їх у різних видах зернових. Устан 88
16370 Екологічна небезпека застосування найпоширеніших мінеральних добрив Яковець Л.А. С Проведено дослідження найпоширеніших мінеральних добрив та розраховано обсяг надходження токсичних р 38
16366 Енергоощадні технології виробництва продукції рослинництва в умовах трансформації земельних відносин Амонс С.Е. С У статті розглянуто особливості використання сучасних технологій ведення сільського господарства та 310
16365 Роль України у формуванні світової продовольчої безпеки Пчелянська Г.О. С У статті визначено сутність та зміст світової продовольчої безпеки та розглянуто динаміку кількост 67
16364 Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва насіння цукрових буряків Калетнік Г.М., Старосуд В.І., Амонс С.Е. С Стаття присвячена питанням організаційно-економічних засад підвищення ефективності виробництва насін 98
16363 Бідність населення та її вплив на формування продовольчої безпеки Пчелянська Г.О. С Цілями статті є вивчення причин виникнення бідності, її негативних проявів, виявлення наслідків бідн 50
16362 Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні Климчук О.В. С Для ефективного розвитку енергетичного сектору економіки в якості елементів новизни використано регі 102
16361 Специфіка розвитку галузі рослинництва та особливості формування сировинної бази для виробництва біопалив в Україні Климчук О.В. С В статті висвітлено проблемні аспекти загальних тенденцій розвитку сільського господарства та його в 91
16360 Стратегічні принципи становлення та розвитку біопаливної індустрії в Україні Климчук О.В. С За наявного в агропромисловому комплексі країни досить потужного потенціалу науково-технічної та про 54
16359 Економіко-технологічні процеси ефективного регіонального виробництва біогазу в Україні Климчук О.В. С В статті окреслюються сучасні тенденції світового виробництва біогазу, що забезпечує одночасне створ 84
16358 Аграрне виробництво в системі забезпечення продовольчої безпеки держави Кубай О.Г., Коломієць Х.М. С У статті розглянуто особливості функціонування аграрного виробництва як основи забезпе- чення продов 80
16355 Вплив елементів технології вирощування на продуктивність люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного Телекало Н.В., Блах М.В. С Проаналізувавши літературні першоджерела встановлено, що люцерна посівна для підвищення продуктивнос 44
16354 Біологічний азот, як запорука екологічної безпеки ґрунтів Телекало Н.В., Блах М.В. С Наведено результати вивчення динаміки посівів люцерни в господарствах Вінницької області за період з 56
16353 Процеси росту і розвитку люцерни посівної залежно від елементів технології в умовах Лісостепу Правобережного Мельник М. В. С Досліджено наукове і практичне значення, актуальність вивчення впливу агроекологічних умов на ріст т 26
16343 Маркетингові складові формування та функціонування інфраструктури регіонального ринку цукру Красняк О.П., Довгань Ю.В. С У статті розглянуто маркетингові складові формування інфраструктури регіонального ринку цукру. Викон 142
16341 Формування травостою люцерни посівної в рік сівби в умовах Лісостепу Правобережного Гетман Н. Я., Ткачук Р. О., Циганський В. І., Квітко М. Г. С Наведено результати польових досліджень по вивченню особливостей росту, розвитку та формування урожа 94
16339 Формування зернової продуктивності кукурудзи залежно від застосування мікробіологічного добрива Граунфікс в умовах Лісостепу Правобережного Дідур І.М., Циганський В.І. С Наведено результати польових досліджень по вивченню особливостей росту і розвитку рослин кукурудзи т 89
16336 Біостаціонар Вінницького національного аграрного університету як навчальна, наукова та виробнича база у підготовці фахівців садово-паркового господарства Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І., Матусяк М.В. С Розглянуто питання формування та використання біостаціонару як навчальної, наукової та виробничої ба 67
16335 Study physical and mechanical properties pile as of biofuel as alternative Комаха В. П., Янович В. П. С у даній роботі звернено увагу на проблему утилізації відходів, які виникають при очищенні зернового 62
16324 Праксеологічний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі Олійник Н.А., Швець О.І. С У статі розкрито тлумачення науковими школами сутність праксеологічного підходу, охарактеризовано су 65
16321 Production and economic relations of the enterprises of oil and fat industry Dovhan Y. Тд Enhancement of the efficiency of competitive industries of Ukraine’s national economy is an importan 53
16318 Формування культури професійного спілкування у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи Тимкова В.А. С У публікації проаналізовано актуальний стан розвитку культури професійного спілкування у майбутніх ф 64
16314 Удосконалення умов утримання ремонтного молодняку та нетелів Варпіховський Р.Л. С На основі виконаних досліджень наведене теоретичне узагальнення і нові підходи до обґрунтування пере 103
16307 Вплив стресу на рівень самооцінки студентів-аграріїв: теоретичні аспекти Лебедєва Н. А. С Навчання у вищому навчальному закладі додає ряд подразників на зразок адаптації до університетсько 47
16301 Роль інфраструктури у забезпеченні економічного зростання регіонів України Гончарук Т.В. С У статті досліджено формування економічної категорії "інфраструктура", визначено її основн 77
16300 Strategic potential of biomass in Ukraine – guarantee of the stat’s economic development Honcharuk T.V. С The article deals with the modern aspects of biomass use; the prospects of its use have been analyze 95
15840 Соціальний склад населення басейну р. Ворскли за скіфської доби Бойко Ю.М. М Монографія та наукові статті Ю.М. Бойка висвітлюють підсумки вивчення дослідником соціально-культурн 199
15839 Історія України та етнокультурологія: навчальний посібник. Частина ІІ. Етнокультурологія Бойко Ю.М. Нп 483
15838 Історія України та етнокультурологія: навчальний посібник. Частина І. Історія України Бойко Ю.М. Нп 437
15837 Додатні оператори класу В та їхні комбінації Найко Д. А. М В монографії розглядається клас лінійних додатних апроксима-ційних операторів, введених Ю. І. Волков 160
15836 Ґрунтовий покрив Вінниччини: генезис, склад, властивості та напрями ефективного використання Цицюра Я. Г., Броннікова Л.Ф., Пелех Л.В., М У виданні висвітлено умови формування ґрунтів області, розглянуто їх поширення та агроґрунтове район 559
15832 Продуктивність корів при використанні люцерносуданкового силосу, заготовленого з біологічним консервантом Сироватко К.М., Курнаєв О.М. С Наведені результати технологічних дослідів по заготівлі силосу із сумішки люцерни та суданської трав 61
15830 Поведінкові реакції нетелів за безприв'язно-боксового утримання у модульно-груповій клітці Варпіховський Р. Л. С Встановлений позитивний вплив забезпечення відповідності нормативних санітарногігієнічних умов повіт 155
15829 Поведінкові реакції нетелів за різних розмірів боксу для їх утримання Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. С Дослідженнями визначено, що час, який нетелі затрачають на огляд місця відпочинку – боксу, залежить 169
15828 Вплив умов утримання корів на параметри мікроклімату повітря у тваринницьких приміщеннях та отримання додаткових енергоносіїв Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. С Дослідженнями мікроклімату встановлено, що показники мікроклімату, в середньому відповідають допусти 138
15827 Ефективність використання земельної ділянки товарно-молочної ферми малої потужності за різних способів утримання худоби Варпіховський Р. Л. С Встановлено, що економія альтернативної енергії кормів при виробництві яловичини у будівлі 12×72 м з 178
15826 Важливий напрямок пасовищної годівлі надремонтного молодняку української чорно-рябої молочної породи з врахуванням підгодівлі концентратами та мінеральною добавкою Польовий Л.В., Добронецька В.О. С Однією з причин низького рівня середньодобових приростів у надремонтного молодняку, при використанн 112
15825 М’ясна продуктивність бичків української чорно-рябої молочної породи та економічна ефективність виробництва яловичини за різних умов утримання Польовий Л.В., Добронецька В.О. С В наукових та законодавчих актах чітко не визначені параметри віку та живої маси молодняку великої р 121
15823 Effect of probiotics on the chemical, mineral, and amino acid composition of broiler chicken meat Podolian J. С The experiment was conducted to examine the influence of probiotic preparation on the mineral contam 88
15810 Літературні набутки Ольги Мак у моделюванні штучного голодомору Тимощук Н.М. С Прозова творчість Ольги Мак на тему голокосту („Каміння під косою”), писана в умовах вільного світу, 168
15809 Художні особливості роману "Посол мертвих" Аскольда Мельничука Тимощук Н.М. С Роман ― "Посол мертвих" Аскольда Мельничука – доказ добротного світового рівня української 241
15807 Земельні ділянки як об'єкт обліку Подолянчук О.А., Коваль Н.І. С У статті досліджено зміст термінів “земля”, “земельна ділянка”, “земельні ресурси”, “земельні фо 192
15806 Класифікаційна ідентифікація права на свободу творчості в системі культурних прав та свобод людини Опольська Н.М. С У статті проаналізовано право на свободу творчості як культурне право. Наведено спільні ознаки, які 98
15804 Принципи впровадження системи Mathcad в математичну підготовку фахівців аграрного сектора Левчук О.В., Гусак Л.П. С Стаття присвячена обґрунтуванню окремих дидактичних принципів впровадження системи Mathcad в математ 111
15803 Formation of professional skills of future lawyers in the process of learning foreign languages Tymoschuk N. M., Dovhan L. I. С Одним із найважливіших елементів професійної компетентності майбутніх фахівців є володіння іноземною 111
15802 Філософський дискурс Ю.Габермаса і проблема постмодерного переходу Слотюк П.В. С Аналізуються погляди Ю. Габермаса на проблему формування філософії модерну як проекту світоглядног 130
15801 Вплив регулятора росту Вимпел на урожайність капусти білоголової Окрушко С. Є. С Розглянуто вплив регулятора росту Вимпел на урожайність капусти білоголової. 137
15800 Особливості вимірювання величини спонтанної поляризації сегнетоелектричних рідких кристалів допованих нанодомішками Шевчук О.Ф. Тд 43
15799 Аналіз та статистика ресурсного потенціалу сільських територій аграрного сектору України Томашук І.В. С У статті висвітлено аспекти аналізу та статистики формування та використання ресурсного потенціалу с 174
15798 Аналітичний аспект розвитку земельного потенціалу України: оренда землі Томашук І. В. С У даній статті проведено дослідження проблем та перспектив розвитку земельного потенціалу України. П 101
15797 Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору Вінницького регіону Томашук І.В. С Проаналізовано стан вітчизняного аграрного сектору, що характеризується значним недофінансуванням пр 90
15796 Розробка складу комплексного пайку для гарячого харчування спецпризначенців Петрова Ж.О., Пазюк В.М. С Розробка складу комплексного пайку для гарячого харчування спецпризначенців займає на теперішній час 119
15795 Дія регуляторів росту рослин на карпогенез та показники насіннєвої продуктивності цукрового буряка Шевчук О.А. С Оцінено важливість застосування регуляторів росту та розвитку рослин на різних сільськогосподарськи 30
15794 Нелінійна діелектрична спектроскопія сегнетоелектричних рідких кристалів допованих домішками Шевчук О.Ф. Тд 58
15770 Вплив еколого-економічного фактору на особливості організаційно-економічного механізму використання ресурсного потенціалу сільських територій Гончарук І. В., Томашук І. В. С Сільські території розглянуто як об’єкт наукового дослідження. Окреслено проблеми розвитку сільських 169
15769 Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Вінницької області Гончарук І. В. С У статті розкриті проблемні теоретико-методичні й практичні аспекти розвитку кооперативних відносин 194
15768 Організаційні аспекти облікового забезпечення управління в інтегрованих науково-виробничих структурах (на прикладі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України) Гончарук І.В., Іщенко Я.П., Стригун І.В. С У статті обґрунтовується доцільність централізації функції обліку та формування внутрішніх регламент 206
15767 Перспективи розвитку страхового ринку Гончарук І. В. С У статті розглядаються питання розвитку світового страхового ринку. Показані тенденції розвитку світ 47
15766 Основні аспекти ефективного формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах (на прикладі Уладово- Дюлинецької ДСС ІБК І ЦБ НААН України) Гончарук І. В., Браніцький Ю. Ю., Томашук І. В. С Досліджено ефективність формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підп 151
15765 Система обліку та оподаткування на дослідно-селекційній станції ІБКІЦБ НААН України: стан та напрями удосконалення Гончарук І. В., Плахтій Т. Ф., Старосуд В. І. С Стаття присвячена актуальним питанням діючої системи обліку та оподаткування на підприємств 157
15764 Design of the system to control a vibratory machine for mixing loose materials V. Yanovych, T. Honcharuk, I. Honcharuk, K. Kovalоva С Based on the analysis of special features in the implementation of process of mixing a loose materia 51
15763 Роль фінансового планування у розвитку малого і середнього бізнесу Гончарук Інна Вікторівна С В статті розкрито проблеми розвитку малого і середнього підприємництва в країні. Охарактеризовано фі 91
15744 Logistic systems: estimation of the force of functioning Burennikova N. , Yarmolenko V. С In the article, when posing the problem, the need for further research on the theoretical and appli 138
15743 Парадигма дуалізму імплікації процесів функціонування та розвитку підприємств м’ясопродуктового підкомплексу Бурєннікова Н.В., Дмитренко Р.М. С У статті розглядаються підходи до оновленої парадигми дуалізму імплікації процесів функціонування т 111
15689 Особливості процесного підходу до управління Січко Т.В. Тд Розглядаються принципи процесного підходу до управління та основні бізнес-процеси підприємства. 82
15609 Продуктивні показники свиней породи ландрас залежно від статі 207 Шевчук Т.В., Суховуха С.М., Шелест Н. Тд В тезах подані особливості продуктивності свиней породи ланрас різної статі 30
15606 Силові характеристики механізму регулювання кута нахилу похилого диска регульованого аксіального роторнопоршневого насоса Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Ковальова І.М. С Розглядаються силові характеристики механізму регулювання кута нахилу похилого диска регульованого а 108
15601 Розвиток освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. Богатчук С. С. С Здійснено комплексний аналіз освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. 71
15600 Економічний розвиток українських земель та поширення залізничної мережі в 60-70-х рр. ХІХ ст. Богатчук Світлана Степанівна С Аналізується вплив розбудови залізничної мережі на економічний розвиток українських земель в 60-70-х 37
15599 Формування сучасної мовно-професійної компетентності економіста-аграрія Тимкова В.А. С У статті проаналізовано особливості процесу формування мовно-професійної компетентності економіста-а 49
15598 Лінгвокультурологічний підхід до вивчення фразеології студентами-аграріями Тимкова В.А. С У статті подано короткі відомості про місце фразеології серед мовної картини світу, адже у фразеоло 93
15596 Актуальные проблемы звероводства в Украине и пути их решения Повозников Н. Г., Шевчук Т. В. С В мировом производстве меха Украина занимает 18 место с ежегодным производством 400 тыс. шкур 33
15585 Сучасні тенденції розвитку харчової промисловості та її місце в економіці держави Калетнік Г.М., Коваленко О.В., Брояка А.А. С У статті висвітлено сучасний стан харчової промисловості України. Здійснено оцінку основних економіч 451
15584 Макроекономічні показники як індикатори соціально-економічного розвитку України. Брояка А.А. Тд Об’єктивна оцінка та розуміння процесів, які відбуваються в соціально-економічному житті країни, тіс 37
15583 Сучасні проблеми забезпечення продовольчої безпеки України та шляхи їх вирішення Брояка А.А. С В статті проведено дослідження сучасного стану продовольчої безпеки України за деякими критеріями, з 68
15434 Accounting of non-performing long-term bank loans in Ukraine Tatiana Korpaniuk С Accounting of non-performing long-term bank loans in Ukraine 66
15433 Аналіз умов експлуатації електроустаткування в сільському господарстві Солона О.В., Рудницький Б.О., Деревенько І.А., Омельянов О.М. С Аналіз умов експлуатації електроустаткування в сільському господарстві 154
15432 Дослідження ефективності сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентрових машин Котов Б. І., Деревенько І. А., Степаненко С. П. С ослідження ефективності сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентро 112
15430 Визначення момента опору руху дебалансного віброзбудника Ланець О. С., Деревенько І. А. С Визначення момента опору руху дебалансного віброзбудника 60
15413 Математичне моделювання процесу тепломасообміну за умов пароконтактної стерилізації продукції у циліндричній тарі Паламарчук І. П., Полєвода Ю. А., Куций В.М. С у статті обґрунтовано теплообмінні режимні параметри процесу та визначені закономірності зміни темп 2
15397 Ринок банківських послуг для фізичних осіб: проблеми та перспективи Алескерова Ю.В., Кривулько Б.В. С У статті визначено основні елементи ринку банківських послуг для фізичних осіб. Ринок банківських п 176
15396 Фінансовий контролінг на підприємствах малого бізнесу Алескерова Ю.В., Шиманська О.П. С Фінансовий контролінг на підприємствах малого бізнесу. У статті досліджено фінансовий контролінг д 142
15282 Організація туристичних подорожей. Методичні рекомендації для провелення самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм», ОКР «Бакалавр» Мазур С. А. Мв Методичні рекомендації для провелення самостійної роботи студентів факультету економіки та підпр 1
15003 Система точного землеробства. Програма з навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.100102 “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” Холодюк О.В. Нп Мета дисципліни – дати наукові основи розробки і організації оптимальних методів механізованого виро 8
15002 Еколого-агрохімічна паспортизація грунтів і земель: методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 201 – "Агрономія", освітнього ступеню "Магістр" Первачук М.В., Гайдай Л.С. Мв Розглянуто основні вимоги, положення та етапи самостійної підготовки при вивченні дисципліни. Подано 11
15001 Ознайомча практика: програма та методичні вказівки до виконання практики студентами освітнього ступеню "Бакалавр" спеціальності 201 «Агрономія» Дідур І.М., Первачук М.В. Мв Розглянуто основні вимоги, положення та етапи виконання програми ознайомчої практики. Подано вимоги 84
14986 Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії : програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 1401 Сфера обслуговування напряму підготовки 6.140103 Туризм . Киш Л.М., Підгурський О.І. Нп Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії 23
14984 Інформаційні системи і технології в готельно - ресторанній справі : п рограма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціально ст і 241 Готельно - ресторанна справа . Киш Л.М., Підгурський О.І. Нп Інформаційні системи і технології в готельно - 4
14981 Фінансове планування. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництвва, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підго Прутська О.О., Гуцаленко О.О. Руда О.Л. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання розроблені з метою закрі 11
14980 Фінансове планування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Гуцаленко О.О., Прутська О.О., Руда О. Л. Нп У програмі подано структуру та тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за атестаціями й тема 8
14979 Фінансова безпека. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Гуцаленко О.О., Колотій С.В. Нп Програма охоплює курс, спрямований на вивчення методології та теоретико-методичних основ оцінки стан 7
14935 Спеціальна генетика. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» Спеціальність: 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. Нп Програма дисципліни розроблена згідно галузевих стандартів спеціальності для підготовки магістрів 5
14934 Міжнародна економічна статистика. Методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка» факультету економіки та підпри Петриченко О.А., Томашук І.В. Мв Методичні рекомендації з організації практичної роботи містять перелік тем, завдання та навчальний м 6
14933 Міжнародна економічна статистика. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка» факультету економіки та підпри Петриченко О.А., Томашук І.В. Мв Методичні рекомендації мають на меті забезпечити опанування студентом матеріалу дисципліни, орієнтую 2
14931 Митне оподаткування: метод. рек. до вик. практ. робіт длястудентів денної форми навчання факультету обліку та аудиту освітнього ступеня ”Бакалавр“, галузі знань 0305 ”Економіка та підприємництво“, напрям підготовки ”Облік і аудита“ спеціалізації ”Контроль Фостолович Валентина Анатоліївна Мв Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни відповідно до вимог державних стандар 18
14930 Митне оподаткування:метод. рек. до вик. практ. робіт для студентів денної форми навчання агрономічного факультету освітнього ступеня “Бакалавр“, напрям підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“, с Фостолович В. А. Мв Методичні рекомендаціїдо виконання практичних робіт визначають зміст, обсяг і вимоги до вивчення дис 9
14929 Державний фінансовий контроль. Методичні рекомендації для про¬ведення практичних занять для під¬готовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання галузі знань 07 – “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облі Шевчук О.Д. Мв Методичні рекомендації для про¬ведення практичних занять для під¬готовки здобувачів вищої освіти др 8
14928 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Любар О.О., Бурко К.В. Мв Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення студентів методичними рекомендаціями 19
14926 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» денної Томчук О.В., Прутська Т.Ю. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів факультету обліку та аудиту включає перелік тем лекцій 14
14925 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 1401«Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ОКР «Бакалавр» Любар О.О. Нп Представлена програма включає в себе перелік тем теоретичних (лекції) та практичних занять і їх коро 6
14924 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Методичні вказівки для практичних робіт студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Суховуха С.М. Мв Методичні вказівки спрямовані на допомогу студентам, що вивчають дисципліну “Технологія кормів з осн 11
14923 Маркетинг. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво Логоша Р.В., Мамалига С.В. Мв Методичні матеріали призначено для практичних занять студентів галузі знань 0305 Економіка та підпри 8
14922 Маркетинг. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво Логоша Р.В., Мамалига С.В. Мв Методичні рекомендації призначено для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 10
14921 Біологічні основи рибного господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп підготовки студентів напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" 2
14920 Годівля риб. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Гуцол А.В. Дмитрук І.В. Нп підготовки студентів напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" 5
14919 Розведення живих кормів. Програма з дисципліни для підготовки студентів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Гуцол А.В. Дмитрук І.В. Нп для підготовки студентів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" 1
14918 Підприємницьке право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напрям у підготовки 6.140101«Готельно - ресторанна справа» Мельничук М. О., Пипяк М. І. Мв Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Підприємницьке право» розроблені для забезпечення 5
14917 Підприємницьке право. Методичні вказівки до с амостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.140101«Готельно - ресторанна справа Мельничук М. О., Пипяк М. І. Мв Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Підприємницьке право» розроблені для забезпечення 5
14916 Підприємницьке право. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.140101«Готельно - ресторанна справа» Мельничук М. О., Пипяк М. І. Нп Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Підприємницьке право» розроблені для забезпечення 3
14915 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма та методичні вказівки з навчальної практики для студентів галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 Галузеве машинобудування Огороднічук Г.М. Мв Програма та методичні вказівки з навчальної практики студентам галузі знань 13 Механічна інженерія, 3
14914 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання із напрямку підготовки 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної д 10
14913 Проектування рибницьких підприємств. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090 201 «Водні біоресурси та аквакультура». Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. Нп Викладений матеріал програми “Проектування рибницьких підприємств” включає передмову, два розділи: 1
14912 Тваринництво. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних робіт і організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 201 - Агрономія Постернак Л.І. Мв Методичні вказівкки складені за діючою програмою, дають загальну схему до виконання практичних завда 117
14911 Сучасні системи утримання тварин. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового (аспірантського) ступеня в галузі знань 21 Ветеринарна медицина за спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Нп Викладений матеріал програми «Сучасні системи утримання тварин» включає вступ, два розділи: атестаці 0
14910 Проектування та будівництво підприємств із виробництва та переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання першого бакалаврського освітнього ступеня з спеціальності – 204 технологія виробн Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв Дані методичні вказівки розроблені для систематизації засвоєння студентами нормативних матеріалів на 28
14909 Сучасні системи утримання тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового ступеня – доктор філософії, із спеціальності – 212 ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв Викладений матеріал із дисципліни: «Сучасні системи утримання тварин» передбачає організацію самості 1
14908 Проектування рибницьких підприємств. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» ОКР «Бакалавр». Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. Мв Викладений матеріал із дисципліни: «Проектування рибницьких підприємств» передбачає організацію само 0
14907 Гігієна тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання першого бакалаврського освітнього ступеня з спеціальності 204 «ТВіППТ». Варпіховський Р.Л., Яремчук О.С. Мв Дані методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету технології виробництва 1
14906 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 181 «Харчові технології». Освітнього ступеня «Бакалавр». Варпіховський Р.Л. Мв Викладений матеріал із дисципліни: «Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та 84
14905 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого бакалаврського освітнього ступеня із спеціальності 181 харчові технології. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Нп Викладений матеріал програми «Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та мо 34
14904 Основні засоби удосконалення розвитку фізичних якостей, фізичної працездатності, індівідуальних програм розвитку фізичних якостей Дуржинська О.О. Мв У повсякденній руховій діяльності різні координаційні здібності проявляються у тісній взаємодії між 4
14903 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної і заочної форм навчання освітнього ступеня магістр спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О.І., Гуцол А.В, Гуцол Н.В., Льотка Г.І., Кучерявий В.П., Огороднічук Г.М. Мв Запропоновані «Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт…» складені 19
14902 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія Огороднічук Г.М. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та програми з дисципліни "Тех 0
14898 Самостійні заняття з набивними м’ячами для розвитку гнучкості, сили і витривалості.Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ус іх спеціальностей Віннік Ю.В. Мв Фізична культура використовується як засіб охорони і укріплення здоров’я молоді,підвищує рівень їх 9
14897 Фізичне виховання: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів І курсу всіх напрямів Пепепелиця М.О. Мв Фізичне виховання це педагогічний процес, який передбачає комплексне вирішення багатьох етапів підг 5
14896 Педагогіка та психологія вищої школи. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи студентів спеціальностей 101 – Екологія Олійник Н.А. Мв Викладено основні методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами з на 1
14890 Управління якістю. Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня другого року навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) р 5
14889 Управління якістю. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магісте 15
14888 Управління якістю. Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня першого року навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рі 18
14887 Корпоративне управління : Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ос вітнього ступеню магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей: 074 «Публічне управління і адміністрування» та 073 «Менеджмент » факул Кафлевська С.Г. Мв Розглянуті загальні питання з основ корпоративного управління як науки, її предмету, ме 4
14886 Маркетинг. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» студентів заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 0306 «Менеджмент» факультету менеджменту та права. Мамалига С.В., Логоша Р.В. Мв Методичні вказівки призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів заочної форми навчання 9
14885 Стратегічне управління підприємством. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів освітнього рівня «Магістр», спеціальністі: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форми навчання Коляденко Д.Л. Мв Призначено для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів освітноього рівня «М 9
14884 Організація та проектування фірм в АПК. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету менеджменту і права галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030 Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврсь 10
14883 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Красняк О.П., Кірєєва Е.А., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) р 21
14882 Економіка підприємства. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Красняк О.П., Кірєєва Е.А., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврськ 16
14881 Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка бакалаврського рівня вищої освіти Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Бубновська І.А. Мв Методичні вказівки розроблені для допомоги студентам у вивченні теоретичних основ дисципліни «Контро 171
14880 Іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Довгань Л. І. Мв Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з 15
14879 Політологія з основами соціології. Методичні рекомендації проведення пр актичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство, напряму підготовки: 207 - Богатчук С.С. Мв Методичні рекомендації проведення пр актичних занять для підготовки здобувачів вищої осві 1
14878 Політологія з основами соціології . Методичні рекомендації проведення пр актичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство, напряму підготовки: 2 Богатчук С.С. Мв Методичні рекомендації проведення пр актичних занять для підготовки здобувачів вищої освіт 1
14877 Міжнародний маркетинг. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього ступеня «магістр» Фіщук Н.Ю. Мв Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання 5
14876 Системи автоматизованого проектування: Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт (частина 2) Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. Мв Методичні вказівки є доповненням до підручників із «САПР», що охоплює основні теми курсу і де голов 95
14875 Системи автоматизованого проектування: Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт (частина 1) Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. Мв Широкий розвиток комп`ютерних технологій в сучасному освітньому середовищі приводить до необхвдності 33
14874 Вступ до фаху. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з предмету «Вступ до фаху» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент " денної і заочної форм навчання Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв Метою викладення дисципліни є навчити студентів основним соціально-економічним поняттям дисципліни, 19
14873 Вступ до фаху. Методичні вказівки для проведення практичних занять з предмету «Вступ до фаху» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент " денної та заочної форм навчання Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв В умовах ринкової економіки значна увага приділяється управлінню бізнесом, який є рушійною силою суч 13
14872 Експлуатація та ремонт машин переробних і харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» спеціалізації “Обладнання переробних і харчових виробництв”, освітн Пазюк В.М. Мв Курсовий проект з дисципліни «Експлуатація та ремонт харчових та переробних виробництв» виконується 4
14871 Основи проектування енергетичних об’єктів в АПК. Навчально-методичний посібник з організації самостійної та практичної роботи для підготовки студентів за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» та Рубаненко О.О. Нп Навчально-методичний посібник містить вимоги до виконання самостійної роботи та матеріали практичних 8
14870 Ботаніка. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами першого курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр» Солоненко В.І., Ватаманюк О.В. Мв Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами першого курсу агрономічного факульт 0
14869 Основи хімічної екології. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона нав Шевчук О.А., Зайцева Т.М. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної 21
14868 Основи екологічної токсикології. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охор Шевчук О.А., Зайцева Т.М. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної 11
14867 Екологічна політика. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання по спеціальності 101 «Екологія» Галузь знань 10 «Природничі науки».Освітній ступінь «Магістр». Кравчук Г.І. Ковка Н.С. Мв Викладено основні методичні вимоги до виконання практичних робіт. Подано тему, структуру, контрольні 4
14866 Загальна екологія. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» 2-го року навчання спеціальності 101 «Еколо Кравчук Г.І., Врадій О.І. Мв Методичні матеріали призначено до проведення практичних та самостійної роботи cтудентів 2-го курсу а 10
14865 Екотехнологія біовиробництва. Методичн і вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальності 101 «Екологія», освітній ступінь «Магістр» Гуцол Г.В. Мв Методичні вказівки містять курс лекцій, перелік тем та питань самостійної роботи, контрольні питанн 3
14864 Екотехнологія біовиробництва. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія», освітній ступінь «Магістр Гуцол Г.В. Нп Навчальна програма містить перелік тем лекційних занять, питання самостійної роботи , список літерат 2
14863 Екологія сільськогосподарських ентомофілів. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентами заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань : 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальність: 201 - «Агрономія», освітні Разанов С.Ф. Рибонька В.В. Мв Викладено основні методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни « 6
14862 Методи вимірювання параметрів довкілля. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету спеціальності 101 „Екологія” Ткачук О.П. Мв Методичні вказівки з дисципліни для студентів заочної форми навчання