The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2017

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
15609 Продуктивні показники свиней породи ландрас залежно від статі 207 Шевчук Т.В., Суховуха С.М., Шелест Н. Тд В тезах подані особливості продуктивності свиней породи ланрас різної статі 0
15606 Силові характеристики механізму регулювання кута нахилу похилого диска регульованого аксіального роторнопоршневого насоса Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Ковальова І.М. С Розглядаються силові характеристики механізму регулювання кута нахилу похилого диска регульованого а 1
15601 Розвиток освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. Богатчук С. С. С Здійснено комплексний аналіз освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. 0
15600 Економічний розвиток українських земель та поширення залізничної мережі в 60-70-х рр. ХІХ ст. Богатчук Світлана Степанівна С Аналізується вплив розбудови залізничної мережі на економічний розвиток українських земель в 60-70-х 0
15599 Формування сучасної мовно-професійної компетентності економіста-аграрія Тимкова В.А. С У статті проаналізовано особливості процесу формування мовно-професійної компетентності економіста-а 0
15598 Лінгвокультурологічний підхід до вивчення фразеології студентами-аграріями Тимкова В.А. С У статті подано короткі відомості про місце фразеології серед мовної картини світу, адже у фразеоло 0
15596 Актуальные проблемы звероводства в Украине и пути их решения Повозников Н. Г., Шевчук Т. В. С В мировом производстве меха Украина занимает 18 место с ежегодным производством 400 тыс. шкур 0
15585 Сучасні тенденції розвитку харчової промисловості та її місце в економіці держави. Калетнік Г.М., Коваленко О.В., Брояка А.А. С У статті висвітлено сучасний стан харчової промисловості України. Здійснено оцінку основних економіч 2
15584 Макроекономічні показники як індикатори соціально-економічного розвитку України. Брояка А.А. Тд Об’єктивна оцінка та розуміння процесів, які відбуваються в соціально-економічному житті країни, тіс 1
15583 Сучасні проблеми забезпечення продовольчої безпеки України та шляхи їх вирішення Брояка А.А. С В статті проведено дослідження сучасного стану продовольчої безпеки України за деякими критеріями, з 4
15434 Accounting of non-performing long-term bank loans in Ukraine Tatiana Korpaniuk С Accounting of non-performing long-term bank loans in Ukraine 15
15433 Аналіз умов експлуатації електроустаткування в сільському господарстві Солона О.В., Рудницький Б.О., Деревенько І.А., Омельянов О.М. С Аналіз умов експлуатації електроустаткування в сільському господарстві 9
15432 Дослідження ефективності сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентрових машин Котов Б. І., Деревенько І. А., Степаненко С. П. С ослідження ефективності сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентро 5
15430 Визначення момента опору руху дебалансного віброзбудника Ланець О. С., Деревенько І. А. С Визначення момента опору руху дебалансного віброзбудника 13
15413 Математичне моделювання процесу тепломасообміну за умов пароконтактної стерилізації продукції у циліндричній тарі Паламарчук І. П., Полєвода Ю. А., Куций В.М. С у статті обґрунтовано теплообмінні режимні параметри процесу та визначені закономірності зміни темп 0
15397 Ринок банківських послуг для фізичних осіб: проблеми та перспективи Алескерова Ю.В., Кривулько Б.В. С У статті визначено основні елементи ринку банківських послуг для фізичних осіб. Ринок банківських п 3
15396 Фінансовий контролінг на підприємствах малого бізнесу Алескерова Ю.В., Шиманська О.П. С Фінансовий контролінг на підприємствах малого бізнесу. У статті досліджено фінансовий контролінг д 14
15282 Організація туристичних подорожей. Методичні рекомендації для провелення самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм», ОКР «Бакалавр» Мазур С. А. Мв Методичні рекомендації для провелення самостійної роботи студентів факультету економіки та підпр 1
15003 Система точного землеробства. Програма з навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.100102 “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” Холодюк О.В. Нп Мета дисципліни – дати наукові основи розробки і організації оптимальних методів механізованого виро 2
15002 Еколого-агрохімічна паспортизація грунтів і земель: методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 201 – "Агрономія", освітнього ступеню "Магістр" Первачук М.В., Гайдай Л.С. Мв Розглянуто основні вимоги, положення та етапи самостійної підготовки при вивченні дисципліни. Подано 2
15001 Ознайомча практика: програма та методичні вказівки до виконання практики студентами освітнього ступеню "Бакалавр" спеціальності 201 «Агрономія» Дідур І.М., Первачук М.В. Мв Розглянуто основні вимоги, положення та етапи виконання програми ознайомчої практики. Подано вимоги 4
14986 Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії : програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 1401 Сфера обслуговування напряму підготовки 6.140103 Туризм . Киш Л.М., Підгурський О.І. Нп Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії 2
14984 Інформаційні системи і технології в готельно - ресторанній справі : п рограма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціально ст і 241 Готельно - ресторанна справа . Киш Л.М., Підгурський О.І. Нп Інформаційні системи і технології в готельно - 1
14981 Фінансове планування. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництвва, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підго Прутська О.О., Гуцаленко О.О. Руда О.Л. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання розроблені з метою закрі 4
14980 Фінансове планування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Гуцаленко О.О., Прутська О.О., Руда О. Л. Нп У програмі подано структуру та тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за атестаціями й тема 3
14979 Фінансова безпека. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Гуцаленко О.О., Колотій С.В. Нп Програма охоплює курс, спрямований на вивчення методології та теоретико-методичних основ оцінки стан 3
14935 Спеціальна генетика. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» Спеціальність: 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. Нп Програма дисципліни розроблена згідно галузевих стандартів спеціальності для підготовки магістрів 2
14934 Міжнародна економічна статистика. Методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка» факультету економіки та підпри Петриченко О.А., Томашук І.В. Мв Методичні рекомендації з організації практичної роботи містять перелік тем, завдання та навчальний м 2
14933 Міжнародна економічна статистика. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка» факультету економіки та підпри Петриченко О.А., Томашук І.В. Мв Методичні рекомендації мають на меті забезпечити опанування студентом матеріалу дисципліни, орієнтую 0
14932 Митне оподаткування:метод. рек. до вик. практ. робіт длястудентів денної форми навчання факультету обліку та аудиту освітнього ступеня ”Бакалавр“, галузі знань 0305 ”Економіка та підприємництво“, напрям підготовки ”Облік і аудита“ спеціалізації ”Контроль Фостолович В. А. Мв Методичні рекомендаціїдо виконання практичних робіт визначають зміст, обсяг і вимоги до вивчення дис 2
14931 Митне оподаткування: метод. рек. до вик. практ. робіт длястудентів денної форми навчання факультету обліку та аудиту освітнього ступеня ”Бакалавр“, галузі знань 0305 ”Економіка та підприємництво“, напрям підготовки ”Облік і аудита“ спеціалізації ”Контроль Фостолович Валентина Анатоліївна Мв Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни відповідно до вимог державних стандар 1
14930 Митне оподаткування:метод. рек. до вик. практ. робіт для студентів денної форми навчання агрономічного факультету освітнього ступеня “Бакалавр“, напрям підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“, с Фостолович В. А. Мв Методичні рекомендаціїдо виконання практичних робіт визначають зміст, обсяг і вимоги до вивчення дис 1
14929 Державний фінансовий контроль. Методичні рекомендації для про¬ведення практичних занять для під¬готовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання галузі знань 07 – “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облі Шевчук О.Д. Мв Методичні рекомендації для про¬ведення практичних занять для під¬готовки здобувачів вищої освіти др 1
14928 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Любар О.О., Бурко К.В. Мв Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення студентів методичними рекомендаціями 4
14926 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» денної Томчук О.В., Прутська Т.Ю. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів факультету обліку та аудиту включає перелік тем лекцій 4
14925 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 1401«Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ОКР «Бакалавр» Любар О.О. Нп Представлена програма включає в себе перелік тем теоретичних (лекції) та практичних занять і їх коро 0
14924 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Методичні вказівки для практичних робіт студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Суховуха С.М. Мв Методичні вказівки спрямовані на допомогу студентам, що вивчають дисципліну “Технологія кормів з осн 1
14923 Маркетинг. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво Логоша Р.В., Мамалига С.В. Мв Методичні матеріали призначено для практичних занять студентів галузі знань 0305 Економіка та підпри 2
14922 Маркетинг. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво Логоша Р.В., Мамалига С.В. Мв Методичні рекомендації призначено для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 2
14921 Біологічні основи рибного господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп підготовки студентів напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" 0
14920 Годівля риб. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Гуцол А.В. Дмитрук І.В. Нп підготовки студентів напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" 1
14919 Розведення живих кормів. Програма з дисципліни для підготовки студентів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Гуцол А.В. Дмитрук І.В. Нп для підготовки студентів спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" 0
14918 Підприємницьке право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напрям у підготовки 6.140101«Готельно - ресторанна справа» Мельничук М. О., Пипяк М. І. Мв Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Підприємницьке право» розроблені для забезпечення 2
14917 Підприємницьке право. Методичні вказівки до с амостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.140101«Готельно - ресторанна справа Мельничук М. О., Пипяк М. І. Мв Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Підприємницьке право» розроблені для забезпечення 2
14916 Підприємницьке право. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.140101«Готельно - ресторанна справа» Мельничук М. О., Пипяк М. І. Нп Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Підприємницьке право» розроблені для забезпечення 0
14915 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма та методичні вказівки з навчальної практики для студентів галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 Галузеве машинобудування Огороднічук Г.М. Мв Програма та методичні вказівки з навчальної практики студентам галузі знань 13 Механічна інженерія, 3
14914 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання із напрямку підготовки 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної д 1
14913 Проектування рибницьких підприємств. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090 201 «Водні біоресурси та аквакультура». Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. Нп Викладений матеріал програми “Проектування рибницьких підприємств” включає передмову, два розділи: 0
14912 Тваринництво. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних робіт і організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 201 - Агрономія Постернак Л.І. Мв Методичні вказівкки складені за діючою програмою, дають загальну схему до виконання практичних завда 25
14911 Сучасні системи утримання тварин. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового (аспірантського) ступеня в галузі знань 21 Ветеринарна медицина за спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Нп Викладений матеріал програми «Сучасні системи утримання тварин» включає вступ, два розділи: атестаці 0
14910 Проектування та будівництво підприємств із виробництва та переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання першого бакалаврського освітнього ступеня з спеціальності – 204 технологія виробн Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв Дані методичні вказівки розроблені для систематизації засвоєння студентами нормативних матеріалів на 0
14909 Сучасні системи утримання тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового ступеня – доктор філософії, із спеціальності – 212 ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв Викладений матеріал із дисципліни: «Сучасні системи утримання тварин» передбачає організацію самості 0
14908 Проектування рибницьких підприємств. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» ОКР «Бакалавр». Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. Мв Викладений матеріал із дисципліни: «Проектування рибницьких підприємств» передбачає організацію само 0
14907 Гігієна тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання першого бакалаврського освітнього ступеня з спеціальності 204 «ТВіППТ». Варпіховський Р.Л., Яремчук О.С. Мв Дані методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету технології виробництва 0
14906 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 181 «Харчові технології». Освітнього ступеня «Бакалавр». Варпіховський Р.Л. Мв Викладений матеріал із дисципліни: «Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та 45
14905 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого бакалаврського освітнього ступеня із спеціальності 181 харчові технології. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Нп Викладений матеріал програми «Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та мо 19
14904 Основні засоби удосконалення розвитку фізичних якостей, фізичної працездатності, індівідуальних програм розвитку фізичних якостей Дуржинська О.О. Мв У повсякденній руховій діяльності різні координаційні здібності проявляються у тісній взаємодії між 1
14903 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної і заочної форм навчання освітнього ступеня магістр спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О.І., Гуцол А.В, Гуцол Н.В., Льотка Г.І., Кучерявий В.П., Огороднічук Г.М. Мв Запропоновані «Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт…» складені 5
14902 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія Огороднічук Г.М. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та програми з дисципліни "Тех 0
14898 Самостійні заняття з набивними м’ячами для розвитку гнучкості, сили і витривалості.Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ус іх спеціальностей Віннік Ю.В. Мв Фізична культура використовується як засіб охорони і укріплення здоров’я молоді,підвищує рівень їх 1
14897 Фізичне виховання: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів І курсу всіх напрямів Пепепелиця М.О. Мв Фізичне виховання це педагогічний процес, який передбачає комплексне вирішення багатьох етапів підг 2
14896 Педагогіка та психологія вищої школи. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи студентів спеціальностей 101 – Екологія Олійник Н.А. Мв Викладено основні методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами з на 1
14890 Управління якістю. Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня другого року навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) р 2
14889 Управління якістю. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магісте 0
14888 Управління якістю. Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня першого року навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рі 1
14887 Корпоративне управління : Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ос вітнього ступеню магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей: 074 «Публічне управління і адміністрування» та 073 «Менеджмент » факул Кафлевська С.Г. Мв Розглянуті загальні питання з основ корпоративного управління як науки, її предмету, ме 2
14886 Маркетинг. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» студентів заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 0306 «Менеджмент» факультету менеджменту та права. Мамалига С.В., Логоша Р.В. Мв Методичні вказівки призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів заочної форми навчання 1
14885 Стратегічне управління підприємством. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів освітнього рівня «Магістр», спеціальністі: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форми навчання Коляденко Д.Л. Мв Призначено для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів освітноього рівня «М 2
14884 Організація та проектування фірм в АПК. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету менеджменту і права галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030 Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврсь 1
14883 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Красняк О.П., Кірєєва Е.А., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) р 3
14882 Економіка підприємства. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Красняк О.П., Кірєєва Е.А., Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврськ 2
14881 Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка бакалаврського рівня вищої освіти Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Бубновська І.А. Мв Методичні вказівки розроблені для допомоги студентам у вивченні теоретичних основ дисципліни «Контро 2
14880 Іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Довгань Л. І. Мв Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з 5
14879 Політологія з основами соціології. Методичні рекомендації проведення пр актичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство, напряму підготовки: 207 - Богатчук С.С. Мв Методичні рекомендації проведення пр актичних занять для підготовки здобувачів вищої осві 0
14878 Політологія з основами соціології . Методичні рекомендації проведення пр актичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство, напряму підготовки: 2 Богатчук С.С. Мв Методичні рекомендації проведення пр актичних занять для підготовки здобувачів вищої освіт 0
14877 Міжнародний маркетинг. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього ступеня «магістр» Фіщук Н.Ю. Мв Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання 2
14876 Системи автоматизованого проектування: Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт (частина 2) Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. Мв Методичні вказівки є доповненням до підручників із «САПР», що охоплює основні теми курсу і де голов 67
14875 Системи автоматизованого проектування: Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт (частина 1) Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. Мв Широкий розвиток комп`ютерних технологій в сучасному освітньому середовищі приводить до необхвдності 28
14874 Вступ до фаху. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з предмету «Вступ до фаху» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент " денної і заочної форм навчання Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв Метою викладення дисципліни є навчити студентів основним соціально-економічним поняттям дисципліни, 12
14873 Вступ до фаху. Методичні вказівки для проведення практичних занять з предмету «Вступ до фаху» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент " денної та заочної форм навчання Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв В умовах ринкової економіки значна увага приділяється управлінню бізнесом, який є рушійною силою суч 7
14872 Експлуатація та ремонт машин переробних і харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» спеціалізації “Обладнання переробних і харчових виробництв”, освітн Пазюк В.М. Мв Курсовий проект з дисципліни «Експлуатація та ремонт харчових та переробних виробництв» виконується 0
14871 Основи проектування енергетичних об’єктів в АПК. Навчально-методичний посібник з організації самостійної та практичної роботи для підготовки студентів за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» та Рубаненко О.О. Нп Навчально-методичний посібник містить вимоги до виконання самостійної роботи та матеріали практичних 4
14870 Ботаніка. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами першого курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр» Солоненко В.І., Ватаманюк О.В. Мв Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами першого курсу агрономічного факульт 0
14869 Основи хімічної екології. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона нав Шевчук О.А., Зайцева Т.М. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної 2
14868 Основи екологічної токсикології. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охор Шевчук О.А., Зайцева Т.М. Мв Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної 0
14867 Екологічна політика. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання по спеціальності 101 «Екологія» Галузь знань 10 «Природничі науки».Освітній ступінь «Магістр». Кравчук Г.І. Ковка Н.С. Мв Викладено основні методичні вимоги до виконання практичних робіт. Подано тему, структуру, контрольні 1
14866 Загальна екологія. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» 2-го року навчання спеціальності 101 «Еколо Кравчук Г.І., Врадій О.І. Мв Методичні матеріали призначено до проведення практичних та самостійної роботи cтудентів 2-го курсу а 2
14865 Екотехнологія біовиробництва. Методичн і вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальності 101 «Екологія», освітній ступінь «Магістр» Гуцол Г.В. Мв Методичні вказівки містять курс лекцій, перелік тем та питань самостійної роботи, контрольні питанн 0
14864 Екотехнологія біовиробництва. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія», освітній ступінь «Магістр Гуцол Г.В. Нп Навчальна програма містить перелік тем лекційних занять, питання самостійної роботи , список літерат 0
14863 Екологія сільськогосподарських ентомофілів. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентами заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань : 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальність: 201 - «Агрономія», освітні Разанов С.Ф. Рибонька В.В. Мв Викладено основні методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни « 0
14862 Методи вимірювання параметрів довкілля. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету спеціальності 101 „Екологія” Ткачук О.П. Мв Методичні вказівки з дисципліни для студентів заочної форми навчання 1
14861 Методи вимірювання параметрів довкілля. Методичні вказівки з самостійної роботи для студентів денної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету спеціальності 101 „Екологія” Ткачук О.П. Мв Матеріали призначені для самостійної роботи студентів денної форми навчання 2
14860 Вступ до фаху. Програма та методичні вказівки для проходження навчальної практики (ознайомча практика) для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П. Мв Матеріали призначені для проведення ознайомчої праткики з фаху 4
14859 Екотехнологія сільськогосподарського виробництва. Методичні рекомендації до виконання cамостійної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього с Разанов С.Ф., Зайцева Т.М. Мв Методичні рекомендації до виконання cамостійної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навч 1
14858 Екологічно чисте виробництво. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 10 "Природничі науки" напряму підготовки 101 "Екологія" освітнього ступеня "Магістр" Разанов С.Ф., Врадій О.І. Нп У програмі з навчальної дисципліни "Екологічно чисте виробництво" за спеціальністю 101 &qu 1
14857 Загальна екологія. Методичні рекомендації до виконання і оформлення навчальної практики студентами агрономічного факультету денної форми навчання (галузь знань: 10- «Природничі науки») освітній ступінь «Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія» Кравчук Г.І. Мв Методичні рекомендації до виконання і оформлення навчальної практики студентами агрономічного факуль 1
14848 Методологія дослідження і діагностика грунтів. Навчальна програма з дисципліни для освітнього ступеня “Магістр” агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “Агрономія” Шкатула Ю.М. Нп Програму розроблено на основі вимог освітнього ступеня “Магістр” і розраховано для студентів денної 0
14847 Прогнозування використання земельних ресурсів. Навчальна програма з дисципліни для освітнього ступеня “Магістр” агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “Агрономія” Шкатула Ю.М. Нп Програму розроблено на основі вимог освітнього ступеня “Магістр” і розраховано для студентів денної 1
14846 Ампелографія: Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету, денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня: «Бакалвр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство» Паламарчук І.І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 0
14845 Ампелографія: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство», освітнього ступеня «Бакалавр» Паламарчук І.І. Нп Методичні матеріали призначено для виконання самостійної роботи студентів агрономічного факультету з 0
14844 Інвентаризація садово-паркових об'єктів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань: 0901 «Сільське господарство Прокопчук В. М., Циганська О. І. Мв Методичні рекомендації призначені для проведення практичних занять та організації самостійної роботи 12
14843 Лісівництво. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «лісове господарство» освітнього ступеня «бакалавр» Матусяк М.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної 0
14842 Лісівництво. Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «лісове господарство» освітнього ступеня «бакалавр» Матусяк М.В., Василевський О.Г. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету галузі знань 20 «аграрні нау 0
14841 Лісознавство. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «лісове господарство» освітнього ступеня «бакалавр» Матусяк М.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної 0
14840 Лісознавство. Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «лісове господарство» освітнього ступеня «бакалавр» Матусяк М.В., Нейко І.С. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету галузі знань 20 «аграрні нау 0
14839 Методичні вказівки з виконання програми виробничої практики для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 – «Ліcове та садово-паркове господарство» галузі знань 0901 «Сільське господарство Дідур І.М., Прокопчук В.М., Матусяк М.В. Мв Методичні вказівки з виконання програми виробничої практики для студентів агрономічного факультету 1
14838 Інтродукція та адаптація декоративних рослин. Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету галузі знань 0901 «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» окр «бакалавр» Матусяк М.В., Юрків З.М. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету галузі знань 0901 «сільське 0
14837 Інтродукція та адаптація декоративних рослин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної форми навчання галузі знань 0901 «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090103 «Лісове Матусяк М.В., Юрків З.М. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочно 0
14836 Сучасні технології грибівництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ос „Магістр” галузі знань: 20 аграрні науки та продовольство спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство» Вдовенко С. А. Нп Важливою умовою задоволення зростаючих потреб є розширення асортименту, одержання конкурентоспроможн 0
14834 Тепличне господарство. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОС „Магістр” галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 206 «Садово-паркове господарство» Вдовенко С. А. Нп Перехід аграрного виробництва до ринкових відносин і необхідність формування ринку овочевої та садов 0
14833 Культиваційні споруди. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОС „Магістр” галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство» Вдовенко С. А. Нп Для стабілізації розвитку необхідно створити умови для відновлення спеціалізованих господарств, розв 0
14832 Психологія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання спеціальності 051 – «Економіка». Ковальова К. В. Мв Методичні рекомендації для проведення практичних занять студентів факультету економіки та підприємни 1
14831 Англійська мова: Методичні вказівки з іноземної мови до лабораторних занять спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка». Ковальова К. В. Мв Методичні вказівки призначено для студентів спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна 1
14830 Англійська мова: Методичні вказівки до лабораторних занять з іноземної мови спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економічна кібернетика». Ковальова К. В. Мв Методичні вказівки призначено для студентів спеціальності 051 «Економіка»,спеціалізації «Економічна 2
14829 Дендрологія (відділ покритонасінні) Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт по галузі знань 20 «аграрні науки та продовольство» для студентів спеціальностей 205 «Лісове господарство» і 206 «Садово-паркове господарство» Юрків З.М., Прокопчук В.М., Нейко І. С. Мв Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт по галузі знань 20 «Аграрні науки та продоволь 1
14828 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та п Салькова І.Ю., Вострякова В.І., Коломієць Т.В. Мв Методичні рекомендації проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів перш 5
14827 Економіка лісового і садово-паркового господарства. Методичні рекомендації до практичних заняття та самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» денної та заочн Коляденко Д.Л. Костюченко Д.Л. Мв Призначено для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів освітно-кваліфікацій 3
14826 Програма з навчальної практики для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 242 «Туризм» першого (бакалаврського) освітнього ступеня Климчук А. О. Нп Робоча програма з навчальної практики для студентів факультету економіки та підприємництва, спеціаль 5
14825 Програма з виробничої практики для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) освітнього ступеня Левицька І. В. Нп Робоча програма з виробничої практики для студентів факультету економіки та підприємництва, спеціаль 3
14824 Економіка природокористування. Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів 0401 «Природничі науки» Напрямок підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване прир Коляденко Д.Л. Паламаренко Я.В. Мв Методичні рекомендації мають на меті надати студентам методичні поради щодо вивчення дисципліни «Еко 8
14823 Інноваційний розвиток підприємства. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адмініструв Прутська О.О., Алескерова Ю. В, Грищук Н.В. Мв Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми нав 23
14822 Міжнародні фінанси. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та Прутська О.О., Алескерова Ю. В, Грищук Н.В. Мв Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми р 23
14821 Фінансовий ринок. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Колотій С.В Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (б 0
14820 Фінансовий ринок: методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуванн Колотій С.В. Мв методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів першого 0
14819 Ринок фінансових послуг. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та Прутська О.О., Колотій С.В. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого ( 0
14818 Ринок фінансових послуг: методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа Прутська О.О., Колотій С.В. Мв методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів другого 1
14817 Фінанси. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми на Прутська О.О., Колотій С.В., Грищук Н.В. Мв Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів першого 0
14816 Фінанси. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Прутська О.О., Колотій С.В., Грищук Н.В. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (б 0
14815 Інформаційні системи і технології в менеджменті. Методичні вказівки до до виконання лабораторних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Підгурський О.І. Мв Методичні вказівки до до виконання лабораторних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 1
14814 Інноваціний розвиток підприємства. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми начання другого магістерського ступеня галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки», Прутська О.О., Алескерова Ю. В, Грищук Н.В. Нп Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни, передмову (вступ); орієнтовну струк 16
14813 Міжнародні фінанси. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прутська О.О., Алескерова Ю. В., Грищук Н.В. Нп Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни, передмову (вступ); орієнтовну струк 11
14812 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні вказівки для практичних робіт та самостійної підготовки для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр», галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування Дюк А.А. Мв Методичні вказівки для практичних робіт та самостійної підготовки для студентів денної форми навчан 4
14811 Вища математика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти заочної форми навчання галузі знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності - 051 «Економіка», спеціалізації - Економічна кібер Левчук О.В., Дячинська О.М. Нп Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни відповідно до вимог державних станда 9
14810 Теорія ймовірностей та математична статистика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти заочної форми навчання галузі знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності - 051 «Економіка», сп Левчук О.В., Дячинська О.М. Нп Концепція програми, її основна мета й завдання враховують головну функцію навчального предмета.. Пр 4
14809 Облікове забезпечення управління маркетинговою політикою підприємств аграрного сектору економіки Прадід Володимир Васильович Дрп Розглянуто сутність понять «маркетингова політика» та « облікове забезпечення» управління маркетинго 22
14808 Розробка альтернативної технології випробування автомобільних двигунів та дослідження їх характеристик Клопотівського Сергія Анатолійовича Дрп Розглядаються засоби і методи прискореного обкатування двигунів з використанням електричного струму. 6
14807 Дослідження характеристики альтернативного паливного насоса з пружинним приводом плунжера для роботи дизелів на біопаливі Гулька Петра Леонідовича Дрп У даний час прагнення зробити процес згоряння керованим є однією з найбільш актуальних завдань в обл 5
14806 Дослідження характеристики альтернативного паливного насоса з пружинним приводом плунжера для роботи дизелів на біопаливі Гулька Петра Леонідовича Дрп У даний час прагнення зробити процес згоряння керованим є однією з найбільш актуальних завдань в обл 4
14805 Удосконалення конструкції альтернативного автомобільного роторного двигуна та дослідження термодинамічного процесу горіння Півовара Дмитра Олеговича Дрп Роторно-поршневі двигуни є перспективними, а модернізація конструктивних параметрів його основних ча 4
14804 Удосконалення конструкції альтернативного автомобільного роторного двигуна та дослідження термодинамічного процесу горіння Півовара Дмитра Олеговича Дрп Роторно-поршневі двигуни є перспективними, а модернізація конструктивних параметрів його основних ча 2
14803 Удосконалення конструкції плунжерної пари паливного насоса та дослідження витоків палива в картер насоса Полиця Вадима Леонідовича Дрп Ефективної роботи тракторного двигуна на дизельному паливі є забезпечення чіткої , подачі дози палив 4
14802 Образотворча грамота. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 206 «Садово - паркове господарство» освітнього ступеня бакалавр Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 206 «Садово - паркове господ 5
14801 Використання багаторічних бобових трав для зниження вмісту важких металів у грунті Ткачук О.П. С Досліджено вплив вирощування бобових багаторічних трав на на зменшення концентрації важких металів у 57
14800 Визначення об'ємних характеристик виконавчого органа технологічного обладнання методом використання криволінійних координат Дубчак В.М.,Новицька Л.І. С Вроботі приведені та досліджені визначення обємів виконавчих органів у вигляді геометричних фігур як 31
14799 Математичне моделювання обчислення сили тиску на поверхню кулі та її частини Дубчак В.М. С На базі відомого закону Паскаля встановлено значення сили тиску з боку рідини на поверхню кулі та її 31
14798 Міжнародна і регіональна стандартизація та сертифікація. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів денної форми навчання спеціальніст ь 181 « Харчові технології» Соломон А.М. , Зозуляк О.В. Мв Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів денної форми навчання сп 4
14797 Гігієна і санітарія харчових підприємств. Методичні вказівки для лабораторних робіт з навчальної дисципліни для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки – 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Соломон А.М., Красносельська М.П. Мв Методичні вказівки для лабораторних робіт з навчальної дисципліни для студентів освітньо - кв 0
14796 Генетика. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної форми навчання галузь знань: 20 «аграрні науки та продовольство», спеціальність: 205«лісове господарство» Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисци 1
14795 Технологія молочних продуктів з комбінованим складом сировини. Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого освітнього ступеня магістр. Галузь знань 18 Виробництво та технології. Спеціальність 181 «Харчові технології» Соломон А. М. Нп Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого освітнього ступеня магістр. Галузь 4
14794 Методичні вказівки з підготовки кваліфікаційної роботи магістра зі спеціальності 208 – «Агроінженерія» спеціалізації «Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі» Бандура В.М., Гунько І.В., Рябошапка В.Б. Мв Методичні вказівки з підготовки кваліфікаційної роботи магістра зі спеціальності 208 – «Агроінженері 13
14793 Прикладна механіка. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт для студентів спеціальност і « 181 – Харчові технології » вищих навчальних закладів всіх форм навчання . Солона. О.В., Купчук І.М. Мв для студентів спеціальност і « 181 – Харчові технології » вищих навчальних закладів всіх 1
14792 Технічна механіка. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт ля студентів спеціальностей «205 – Лісове господарство» та «206 – Садово - паркове господарство» вищих навчальних закладів всіх форм навчання . Солона. О.В., Купчук І.М. Мв В методичних рекомендаціях коротко викладені основні теоретичні положення , що сприяють ви 2
14791 Державне регулювання економіки. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни студентами денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки Чорнопищук Т.І. Мв Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни студентами денної та заочної фо 5
14790 Методичні вказівки для виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційний рівеь "бакалавр" галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" напрям підготовки 6. 140103 "Туризм" Левицька І. В., Климчук А. О. Мв Методичні вказівки для виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційний рівеь "бакалавр" 11
14789 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів) освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" Галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" напрям підготовки 6.140101 Левицька І. В., Климчук А. О. Мв Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів) освітньо-кваліфікаційний рівень "б 17
14788 Сільськогосподарська меліорація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студента ми 3 - го курсу денної форми навчання факультету агрономічного з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям у підготовки 6.0901 Липовий В.Г., Поліщук І.С. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт студента ми 3 - го курсу денної форми н 15
14787 Менеджмент організацій: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 6.140103 «Туризм» Пчелянська Г.О., Дармограй О.В. Мв Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» скл 35
14786 Методичні вказівки для проходження переддипломної практики студентами факультету менеджменту та права спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв Переддипломна практика студентів спеціальності 073 «Менеджмент» здійснюється відповідно до Галузевих 7
14785 Техніка адміністративної діяльності. Методичні вказівки для організації та написання курсової роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 281 (074) "Публічне управління та адміністрування" Самборська О.Ю.,Пронько Л.М. Мв Містить теми написання курсової роботи, орієнтовані плани деяких курсових робіт, додатки 2
14784 Навчально-методичний комплекс з офісного менеджменту для студентів напряму підготовки 073 «Менеджент», 28 «Публічне управління та адміністрування». Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. Мв Навчально-методичний комплекс з офісного менеджменту для студентів напряму підготовки 073 «Менеджен 1
14783 Управління персоналом. Методичні вказівки для підготовки та написання курсової роботи з дисципліни студентам денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" Самборська О.Ю., Пронько Л.М., Колесник Т.В. Мв Методичні вказівки для підготовки та написання курсової роботи з дисципліни студентам денної та зао 26
14782 Фітомеліорація. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 20 5 « Лісове господарство» освітнього ступеня « бакалавр » Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 20 5 « Лісове господарст 3
14780 Образотворча грамота. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студент ами денної та заочної форм навчання спеціальності 206 «Садово - паркове господарство» освітнього ступеня « бакалавр » Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт студент ами денної та заочної форм навчання 9
14779 Університетська освіта. Методичні вказівки для проходження навчальної практики студентами першого курсу спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" Климчук А.О., Полеся В.М. Мв Запропоновано завдання з метою ознайомлення студентів із порядком організації та управління системи 5
14778 Оргагнізація туристичних подорожей. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти Мазур С.А., Полеся В.М. Мв Наведено перелік тем для розгляду на практичних заняттях та перелік питань та завдань, які необхідно 0
14777 Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність: методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти напряму підготовки 6.140103 "Туризм" Головня О. М., Полеся В.М. Мв Наведено перелік питань (по відповідних темах), винесених на самостійне опрацюваня. Для самоперевірк 1
14776 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної. Програма з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського освітнього ступеня спеціальності 074 "Публічне управління та адміністрування" Онищук Ю.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуа 3
14775 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та Підгурський О. І. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня « 6
14774 Комунікативне управління. Програма навчальної дисципліни для студентів першого бакалаврського ступеня галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 6.140103 «Туризм» / Н.В. Германюк; Вінн. нац. аграр. ун-т.– Вінниця: ВНАУ, 2017. – 20 с. Германюк Н.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів першого бакалаврського ступеня галузі знань 1401 «Сфера 2
14773 Психології управління. Програма навчальної дисципліни для зд обувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство спеціальності 203 – Садівництво та виноградарство Клибанівська Т.М. Нп 20 – Аграрні науки та продовольство спеціальності 203 – Садівництво та виноградарство 3
14772 Аграрне та екологічне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спец іальності 203 «Садівництво і виноградарство», 201 «Агрономія», Оверковська Т.К. Нп Аграрне та екологічне право спеціальність 203 Садівництво та виноградарство спеціальність 201Агрон 7
14771 Земельне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Оверковська Т.К. Мв Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6 3
14770 Політологія. Методичні рекомендації з організації практичних занять та самостійної роботи для студентів першого рівня освіти галузі знань 24 - Сфера обслуговування, спеціальностей - 241 Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм Левчук К.І. Мв Методичні рекомендації 9
14769 Політологія. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань -24 "Сфера обслуговування", спеціальностей 241 "Готельно-ресторанна справа" та 242 "Туризм" Левчук К.І. Нп Програма навчальної дисципліни 15
14768 Теорія держави і права. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврсько 3
14767 Самоменеджмент. Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6.03060104 «Менеджмент ЗЕД» денної і заочної форм навчання Підвальна О.Г., Гонтарук Я.В. Мв Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни «Самоменеджмент» для студентів 1
14766 Самоменеджмент. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6.03060104 «Менеджмент ЗЕД» денної і заочної форм навчання Підвальна О.Г., Гонтарук Я.В. Мв Методичні рекомендації нададуть студентам дієву науково-методичну допомогу для виконання самостійної 1
14765 Менеджмент організацій. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни для студентів Центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва ОКР «Спеціаліст» заочної форм навчання Мазур А.Г., Гонтарук Я.В. Мв Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент організацій 1
14764 Політологія. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня галузі знань - 07 "Управління та адміністрування", спеціальності:073 "Менеджмент", 074 "Публічне управління та адміністрування" Левчук К.І. Нп Програма навчальної дисципліни 0
14763 Аграрне та екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальність 203 «Садівництво та виноградарство» спеціальність «201Агрономія» Оверковська Т.К. Мв АГРАРНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для ст 1
14762 Правові засади запобігання та протидії корупції в Україні. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерсько 2
14761 Політологія. Методичні рекомендації з організації практичних занять та самостійної роботи для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування спеціальності 073 "Менеджмент", 074 "Публічне управління та адміністрування" денної та за Левчук К.І. Мв Методичні рекомендації 0
14760 Політологія з основами соціології. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 207 - Водні біоресурси та аквакультура .–/ Богатчук С. С. Нп Вивчення даного курсу передбачає опанування певним рівнем знань про сутність політичного життя, полі 2
14759 Політологія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів напряму підготовки: 212- Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Богатчук С. С. Мв синтезувати набуті знання у відповідне світосприйняття та високу політичну культуру; 0
14758 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів напряму підготовки: 212- Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Богатчук С. С. Мв сприяти формуванню у студентів необхідних навичок й вмінь застосовувати принципи сучасного політично 0
14757 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напряму підготовки: 212- Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Богатчук С. С. Нп Вивчення курсу “Політологія” передбачає опанування певним рівнем знань про сутність політичного житт 0
14756 Правові засади запобігання та протидії корупції в Україні. Методичні вказівки до семінарських занять здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв Методичні вказівки до семінарських занять здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступен 1
14755 Теорія держави і права. Методичні вказівки до семінарських занять здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв Методичні вказівки до семінарських занять здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступен 2
14754 Правові засади запобігання та протидії корупції в Україні. Програма навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Нп Програма навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та 0
14753 Техніка адміністративної діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів другого магістерського освітнього ступеня за спеціальністю 281 (074) "Публічне управління та адміністрування" Самборська О. Ю. Нп містить короткий опис лекцій, перелік тем для практичних занять, індивідуальні завдання, список реко 1
14752 Теорія держави і права. Програма навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Нп Програма навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денно 2
14751 Управління промисловістю підприємства. Програма навчальної дисципліни для студентів другого освітнього рівня магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / Н.В. Германюк; Вінн. нац. аграр. ун-т.– Вінниця: ВНАУ, 2 Германюк Н.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів другого освітнього рівня магістр галузі знань 07 «Управ 0
14750 Менеджмент. Програма навчальної дисципліни для студентів першого бакалаврського ступеня галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальностей 6.030502 «Економічна кібернетика», 6. 030503 «Міжнародна економіка», 6.030508 «Фінанси і кредит » / Н.В. Германюк Н.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів першого бакалаврського ступеня галузі знань 0305 «Екон 1
14749 Діловий етикет ресторанного обслуговування. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 242" Готельно-ресторанна справа" Самборська О. Ю. Нп Містить короткий зміст лекційних занять, теми практичних занять, самостійну роботу студента, індивід 0
14748 Публічне адміністрування. Програма навчальної дисципліни Галузь знань 07 «Менеджмент і адміністрування» Спеціальність 073 «Менеджмент» Освітній ступінь «Магістр» Факультет «Менеджменту та права» Березюк С.В. Нп Програма навчальної дисципліни Галузь знань 07 «Менеджмент і адміністрування» Спеціальність 073 2
14747 Вступ до фаху. (Публічне управління та адміністрування) Програма навчальної дисципліни Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування Освітній ступінь Бакалавр Факультет Менеджменту та пра Березюк С.В. Нп Програма навчальної дисципліни Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування Спеціальність 0
14746 Аграрне та екологічне право. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальність 203 « Садівництво та виноградарство » спеціальність « 201Агрономія » Оверковська Т.К. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціаль 1
14745 English: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів спеціальності «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Тимощук Н.М. Мв Методичне видання міститьь автентичні англомовні тексти фахового спрямування для читання, а також за 1
14744 Психологія управління. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі 18 – Виробництво та технології , спеціальності 181 – Харчові технології факультету технології виробництва Клибанівська Т.М. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рі 1
14743 Економіка підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 242 «Туризм» Кірєєва Е.А., Феняк Л.А. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврськ 16
14742 Економіка підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 241 «Готельно-ресторанна справа» Кірєєва Е.А., Феняк Л.А. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврськ 7
14741 Соціальна відповідальність. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» Спеціальності 072 «Фінанси банківська справа та страхування» Другого (магістерського) ступеня Піковська Т.В. Мв Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» Сп 0
14740 Англо-російсько-український словник сільськогосподарських термінів Волошина О.В. С Змістова частина видання укладена відповідно до сучасних вимог словникарства. Даний словник сприяє ф 1
14739 Історія економіки та економічної думки. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адмініструван Хаєцька О.П., Левченко О.О. Мв Призначено для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія економіки т 5
14738 Історія економіки та економічної думки. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адмініструван Хаєцька О.П., Левченко О.О. Мв Призначено для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія економіки т 2
14737 Мікроекономіка. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 241 «Готельно Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Мв Призначено для практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навч 9
14736 Заповідна справа. Навчальна програма з дисципліни для cтудентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0104 «Природничі науки» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване прир Мудрак Г.В., Врадій О.І. Нп Навчальна програма призначена для вивчення дисципліни «Заповідна справа» для cтудентів 3-го курсу аг 13
14735 Міжнародне митне регулювання. Методичні вказівки для практичних робіт та самостійної підготовки для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0306 « Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.140103 «Туризм» / Дюк А.А.– Вінниця: Дюк А.А. Мв Методичні вказівки для практичних робіт та самостійної підготовки для студентів денної форми навчанн 1
14734 Економіка підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність Кірєєва Е.А., Бурлака Н. І., Коломієць Т. В. Мв Методичні вказівки містять завдання для проведення практичних занять, плани семінарських занять, осн 8
14733 Економіка підприємства. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 242 «Туризм» Кірєєва Е.А., Феняк Л.А., Довгань Ю.В. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврсько 5
14732 Українська мова(за професійним спрямуванням). Програма дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього ступеня галуз і знань 24 „Сфера обслуговування”, спеціальн ості 242 „Туризм” Тимкова В.А., Ільчук В.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» розроблено відповідно 2
14731 Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах. Методичні вказівки до лабораторних роботи студентів - магістрів денної форми навчання із спеціаль-ності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О Мв Методичні вказівки до лабораторних роботи студентів - магістрів денної форми навчання із спеціальнос 2
14730 Менеджмент організацій: програма навчальної дисципліни для студентів ОКР «Бакалавр» галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 6.140103 «Туризм» Пчелянська Г.О., Дармограй О.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» складена з метою сформувати у студентів сист 3
14729 Декоративна дендрологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань: 20 «аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» Монарх В.В., Матусяк М.В. Нп Мета: надання студентам теоретичних знань і формування професійних вмінь щодо використання декоратив 6
14728 Ситуаційний менеджмент. Програма з навчальної дисципліни Галузь зна нь 28 Публічне управління та адміністрування Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування Освітній ступінь Магістр Колесник Т.В. Нп Програма навчальної дисципліни « Комунікативний менеджмент» складена з метою надання допомоги студен 4
14727 Ситуаційний менеджмент. Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни «Ситуаційний менеджмент» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» факультету мене Колесник Т.В. Мв Методичні рекомендації містять завдання для підготовки до практичних занять студентів, основні терм 1
14726 Комунікативний менеджмент. Програма з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього ступеня «Бакалавр» факультету менеджменту та права Колесник Т.В. Нп Програма з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього ступеня 1
14725 Комунікативний менеджмент. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 07 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» для денної та заочної форми навчання Колесник Т.В. Мв Методичні рекомендації до практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня, галузі з 3
14724 Місцеве самоврядування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого ( магістерського ) освітнього ступеня за спеціальн і ст ю 074 «Публічне управління та адміністрування» в аграрних вищих навчальни х закладах IV рівня акредитаці Пронько Л.М. Нп Місце дисципліни: Місцеве самоврядування досліджує відносини та закони, що регулюють діяльність тери 3
14723 Іженерні розрахунки на ПЕОМ. Програма н авчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих н а вчальних закладах спеціальність - 208 « Агроінженерія » галузь знань - 20 « Аграрні науки та продовольство » Сивак Р.І., Деревенько І.А. Нп Програма дисципліни складається із вступу, орієнтовної структури навчальної дисципліни, інформаційно 1
14722 Теоретична механіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах спеціальність - 133 «Галузеве машинобудування» галузь знань - 13 «Механічна інженерія» Сивак Р. І., Деревенько І. А. Нп Навчальний посібник складається із вступу, орієнтовної структури навчальної дисципліни, інформаційно 2
14721 Теоретична механіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих на-вчальних закладах спеціальність - 133 «Галузеве машинобудування» галузь знань - 13 «Механічна інженерія» Сивак Р. І., Деревенько І. А. Нп Навчальний посібник складається із вступу, орієнтовної структури навчальної дисципліни, інформаційно 2
14720 Громадське будівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах , спеціальність - 241 «Готельно-ресторанна справа», галузь знань - 24 «Сфера обслуговування» Деревенько І.А. Мв Методичні вказівки призначені для вивчення дисципліни «Громадське будівництво» і складають основу за 3
14719 Системи автоматизованого проектування. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту Веселовська Н.Р., Іванов М.І., Моторна О.О., Переяславський О.М., Руткевич В.С. Мв Представлені методичні вказівки містять необхідні матеріали по об’єму та структурі курсового проек 34
14718 Охорона праці вгалузі. Програма нормативної дисципліни для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Нп Програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» складено відповідно до освітньо-професійної 7
14717 Цивільний захист. Програма нормативної дисципліни для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Нп Програма дисципліни визначає зміст і обсяг навчання, форми контролю знань студентів вищих навчальних 1
14716 Основи охорони праці. Програма нормативної дисципліни для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Нп Програму навчальної дисципліни «Основи охорони праці» складено відповідно до освітньо-професійної пр 4
14715 Безпека праці та життєдіяльності. Програма нормативної дисципліни для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Нп Навчальна дисципліна «Безпека праці та життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається в 49
14714 Опір матеріалів. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах спеціальність - 133 «Галузеве машинобудування» галузь знань - 13 «Механічна інженерія» Деревенько І.А., Сивак Р.І. Нп Програма навчальної дисципліни є програмою для викладання дисципліни «Опір матеріалів» в вищих навча 2
14713 Механіка матеріалів і конструкцій. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах спеціальність - 208 «Агроінженерія» галузь знань - 20 «Аграрні науки та продовольство» Деревенько І.А., Сивак Р.І. Нп Програма навчальної дисципліни є програмою для викладання дисципліни «Механіка матеріалів і конструк 4
14712 Громадське будівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах Спеціальність - 241 «Готельно-ресторанна справа» Галузь знань - 24 «Сфера обслуговування» Деревенько І.А., Сивак Р.І. Нп Програма навчальної дисципліни є програмою для викладання дисципліни «Громадське будівництво» в вищи 0
14711 Інженерне обладнання будівель. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах Спеціальність - 241 «Готельно-ресторанна справа» Галузь знань - 24 «Сфера обслуговування» Деревенько І.А., Сивак Р.І. Нп Програма навчальної дисципліни є програмою для викладання дисципліни «Інженерне обладнання будівель» 0
14710 Садово-паркові композиції. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань: 0901 «Сільське господарство і лісівництво», напряму підготовки: 6.090103 «Лі Прокопчук В. М., Циганська О. І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 7
14709 Дендропроектування. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» Прокопчук В. М., Циганська О. І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 1
14708 Стандартизація, сертифікація і метрологія. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно - ресторанна Чебан С.Д., Панцирева Г.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денно 6
14707 Історія розвитку садівництва, овочівництва та виноградарства. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «магістр» галузі знань 20 « Аграрні науки та продовольство » спеціальності 203 « С ад ів Зрібняк Б.І.., Панцирева Г.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «м 0
14706 Образотворча грамота. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студент ами денної та заочної форм навчання спеціальності 206 «Садово - паркове господарство» освітнього ступеня « бакалавр » . Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт студент ами денної та заочної форм навчання 8
14705 Екологічна стандартизація і сертифікація : Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «магістр» з н Вдовенко С.А., Панцирева Г.В. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів денної 2
14704 Овочівництво / Плодівництво: програма до проходження навчальної практики для студентів агрономічного факультету денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», спеціальності 6.09010 Чередниченко Л. І., Паламарчук І. І., Золотар О. П. Мв У методичних вказівках розглядаються питання організації навчальної практики з дисципліни «Овочівниц 31
14703 Ландшафтна графіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: "Бакалавр", галузі знань: 0901 Сільське господарство і лісівництво, напряму підготовки: 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Циганський В.І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 8
14702 Технологія зберігання та переробки зерна. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва денної і заочної форм навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0517 «Харчова промисловість та пере Чернецький В.М, Кириленко Л.В. Нп Технологія зберігання та переробки зерна. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету те 1
14701 Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва. Програма нав чальної дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напряму підготовки Чернецький В.М, Кириленко Л.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчанн 17
14700 Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напряму підготовки Вдовенко С.А., Кириленко Л.В. Нп Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студен 13
14699 Луківництво і газони. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань: 0901 «Сільське господарство і лісівництво», напряму підготовки: 6.090103 «Лісове і Прокопчук В. М., Циганська О. І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 1
14698 Субтропічні рослини: методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітнього ступеня „Бакалавр” галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство» Паламарчук І. І., Панцирева Г. В. Мв Методичні матеріали призначено для виконання самостійної роботи студентів агрономічного факультету з 0
14697 Експлуатація садово-паркових об'єктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «Садово-паркове господ Прокопчук В. М. , Циганська О. І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 1
14696 Ампелографія. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету, денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня: «Бакалавр», галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 203 «Садівництво та виног Чередниченко Л. І., Паламарчук І. І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Ампело 2
14695 Баштанництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету, денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня: «Бакалавр», з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напряму підготовки: 6.090101 «Плод Паламарчук І. І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 0
14694 Інноваційні технології в розсадництві. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету, денної форми навчання, освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садів Чередниченко Л. І., Паламарчук І. І. Мв Викладено основні методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Інновац 2
14693 Інноваційні технології в розсадництві: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство» Паламарчук І. І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 0
14692 Баштанництво. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня: «Бакалавр», з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напряму підготовки: 6.090101 « Паламарчук І. І. Мв Методичні матеріали навчальної дисципліни «Баштанництво» призначено до виконання самостійної роботи 1
14691 Субтропічні рослини: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету, денної форми навчання, освітнього ступеня: «Бакалавр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарс Паламарчук І. І. Нп У програмі сформульована мета та завдання дисципліни, подана коротка характеристика структури та окр 0
14690 Декоративне садівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня «Бакалавр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво і в Прокопчук В.М., Циганська О.І. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, 2
14689 Декоративне садівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Циганська О.І. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, о 2
14688 Фітодизайн закритого середовища. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «Садово-парк Прокопчук В.М. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, 1
14687 Ландшафтна таксація. 2 Нейко І.С ., Матусяк М.В. Ландшафтна таксація . Програма навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету , галузі знань 0901 «Сільське господарство та лісівництво» , напряму підготовки 6.090103 « Лісов Нейко І.С., Матусяк М.В. Нп 2 Нейко І.С ., Матусяк М.В. Ландшафтна таксація . Програма навчальної дисципліни для 0
14686 Планування зеленого господарства. Програма навчальної дисципліни для студентів для студентів агрономічного факультету , галузі знань «Аграрні науки та продовольство» , спеціальності 206 «Садово - паркове господарство» , освітньо го ступеня «Магістр Матусяк М.В., Василевський О.Г. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів для студентів агрономічного факультету , галузі зн 1
14685 Плодівництво. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету, денної та заочної форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня: «Бакалавр», галузі знань 0901 «Сільське господарство і Чередниченко Л. І., Паламарчук І. І., Мудріцька Л. М. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Плодів 62
14684 Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної і заочної форми навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господа рство і лісниц Кириленко Л.В. Мв В методичних вказівках викладено основні вимоги до організації самостійної роботи з дисципліни «Техн 5
14683 Технологія переробки і зберігання сільськогосподарської продукції. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету механізації сільського господарства денної та заочної ф орми навчання ОКР «бакалавр» галузі Кириленко Л.В. Мв В методичних вказівках викладено основні вимоги до організації самостійної роботи з дисципліни «Техн 11
14682 Технологія зберігання і переробки зерна. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва денної та заочної форми навчання ОКР « бакалавр » галузі знань 0517 « Кириленко Л.В. Мв В методичних вказівках викладено основні вимоги до організації самостійної роботи з «Технології збер 1
14681 Технологія переробки і зберігання сільськогосподарської продукції. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів факультету механізації сільського господарства денної та заочної форми навчання ОКР «бакалавр» галузі з Кириленко Л.В. Мв Технологія переробки і зберігання с. - г. продукції. Методичні вказівки для проведення лабораторних 18
14680 Технологія консервування плодів і овочів. . Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва денної форми навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0517 «Харч Кириленко Л.В. Мв В методичних вказівках викладено основні вимоги до організації самостійної роботи з дисципліни «Техн 0
14679 Технологія зберігання і переробки зерна. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва денної та заочної форми навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0517 « Кириленко Л.В. Мв Методичні вказівки призначені для проведення лабораторних робіт з «Технологія зберігання та переробк 2
14678 Стандартизація і управління якістю. Методичні вказівки для проведення практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напряму підготовки Кириленко Л.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних робіт для студентів агрономічного факультету 25
14677 Стандартизація і управління якістю. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної форми навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напряму підготовки Кириленко Л.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи 13
14676 Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення практичних робіт для студентів агрономічного факультету заочної форми навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напряму Прокопчук В.М., Кириленко Л.В. Мв В методичних вказівках викладено основні вимоги до проведення практичних робіт з дисципліни «Станда 4
14675 Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної форми навчання ОКР «бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напряму Прокопчук В.М. , Кириленко Л.В. Мв В методичних вказівках викладено основні вимоги до організації самостійної роботи з дисципліни «Стан 5
14674 Виноградарство.Програма навчальної дисципліни для під готовки студентів агрономічного факультету, денної та заочної форм навчання, освітньо - кваліфікаційного рівня: «Бакалавр», з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Паламарчук І. І. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 0
14673 Квітникарство відкритого і закритого грунту. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 "Садівництво і Прокопчук В.М., Циганська О.І. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітньо 5
14672 Лісопаркове господарство. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної форми навчання , галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» , спеціальності 206 «Садово - паркове господарство» , освітнього с Черняк В.М., Матусяк М.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної 3
14671 Лісопаркове господарство. Програма навчальної дисципліни для студентів для студентів агрономічного факультету , галузі знань 20 « Аграрні науки та продовольство » спеціальності, 206 «Садово - паркове господарство», освітнього ступеня «Магістр» Черняк В.М., Матусяк М.В. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів для студентів агрономічного факультету , галузі знан 2
14670 Ландшафтна таксація. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної форми навчання , галузі знань 0901 «Сільське господарство та лісівництво» , напряму підготовки 6.090103 « Лісове і садово - па Нейко І.С., Матусяк М.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету заочної 1
14669 Планування зеленого господарства. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання , галузі знань 20 « Аграрні науки та продовольство », спеціальності 206 «Садово - паркове господарство» освітнього ступеня магіс Матусяк М.В., Василевський О.Г. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання , галуз 0
14668 Образотворча грамота. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми спеціальності 206 «Садово - паркове господарство» освітнього ступеня бакалавр Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми спеціальності 2 1
14667 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве маши Мазур В.А., Поліщук І.С, Паламарчук В.Д., Шевченко Н.В. Мв методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентів факультету механізації сільськог 4
14666 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання галузі знань 14 «Електрична інженерія» 141 «Електроенергетика, електрот Поліщук І.С, Мазур В.А., Паламарчук В.Д., Шевченко Н.В. Мв методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентів факультету механізації сільськог 2
14665 Ботаніка. Навчальна програма з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань:20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності: 202 "Захист та карантин рослин" освітнього ступеня "Бакалавр" В.І. Солоненко., О.В. Ватаманюк Нп програма включає матеріали з наступних розділів: цитологія, гістологія, морфологія, анатомія, органо 2
14664 Садово-паркова зоологія: програма навчальної практики для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 206 «Садово-паркове господарство» освітнього ступеня: «Бакалавр» Коваленко Т.М., Буткалюк Т.О. Мв Методичні матеріали відповідають програмі курсу навчальної дисципліни "Садово-паркова зоологі 6
14663 Зоофаги і бактеріофаги: програма навчальної практики для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня: «Бакалавр» КоваленкоТ.М., Верегелес П.М. Мв Методичні матеріали відповідають програмі курсу навчальної дисципліни "Зоофаги і бактеріофаги& 2
14662 Лісова зоологія: програма навчальної практики для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 205 «Лісове господарство» освітнього ступеня: «Бакалавр» Коваленко Т.М., Окрушко С.Є., Буткалюк Т.О. Мв Методичні матеріали відповідають програмі курсу навчальної дисципліни "Лісова зоологія" п 7
14661 Фітопатологія: програма навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність׃ 201 «Агрономія» освітнього ступеня бакалавр / Н.В. Пінчук, Вінницький національний аграрний університет. − Пінчук Н.В. Мв Програма призначена для проведення навчальної практики студентами денної та заочної форми навчання 1
14660 Біологія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 10 "Природничі науки", Спеціальності: 101 "Екологія" освітнього ступеня "Бакалавр" Мамалига В.С., Ватаманюк О.В., Яковець Л.А. Мв Методичні вказівки містять вступ, теми лабораторних робіт та список літератури 2
14659 Фітопатологія: програма навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність׃ 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього ступеня бакалавр Пінчук Н.В. Мв Програма призначена для проведення навчальної практики студентами денної форми навчання галузі знан 2
14658 Агрофармакологія. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань: 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки: 6.090101 «Агрономія» ОКР «Бакалавр» Вергелес П.М., Коваленко Т.М. Нп Навчальна програма визначає зміст, обсяг, порядок вивчення і викладення навчальної дисципліни, орієн 0
14657 Загальна фітопатологія: навчальна програма з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 201 «Агрономія» освітнього ступеня: «Бакалавр» Пінчук Н.В. Нп Рекомендовано для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю за спеціальністю 201 « 0
14656 Мікробіологія і вірусологія: методичні вказівки для практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність׃ 201 «Агрономія» освітнього ступеня бакалавр Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв Методичні матеріали призначено для проведення практичних робіт студентів денної та заочної форми нав 2
14655 Польове кормовиробництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 201 «Агрономія» Циганський В.І., Поліщук І.С. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 10
14654 Лучне кормовиробництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 201 «Агрономія» Циганський В.І., Поліщук І.С. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для покращення проведення теоретичних та практичних занять 4
14653 Сільськогоподарська меліорація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студента ми 3 - го к урсу денної форми навчання факультету агрономічного з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напрям у підготовки 6.090101 - «Агрон Липовий В.Г., Поліщук І.С. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт студента ми 3 - го к урсу денної форми навчання ф 1
14652 Екологічно чисте виробництво. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 101 «Екологія» Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв Викладено основні методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами з навчальної ди 4
14651 Заповідна справа. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.040106 «Ек Мудрак Г.В., Врадій О.І. Мв Методичні матеріали призначено до проведення практичних та самостійної роботи cтудентів 3-го курсу а 14
14650 Екотехнологія промислового виробництва. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітній ступінь магістр Шевчук О.А., Ковка Н.С. Нп Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі з 2
14649 Основи екологічної токсикології. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване при Шевчук О.А. Нп Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі 1
14648 Екологія праці. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету механізації сільського господарства галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» за освітнім ступенем магістр Шевчук О.А. Нп Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету механізації сільського 1
14647 Основи містобудування. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 0901 «Сільське господарство та лісництво» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» за освітньо-квал Шевчук О.А., Мущинська В.І. Нп Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі з 1
14646 Екологічне інспектування. Навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» освітнього ступеня «Магістр» Мудрак Г.В., Мущинська В.І. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Екологічне інспектування» зі спеціальності 101 – «Екологія» галу 3
14645 Техноекологія. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання агрономічного факультету спеціальності 101 “Екологія” освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П., Мущинська В.І. Мв Матеріали призначені для вивчення практичного курсу з дисципліни 13
14644 Сучасні проблеми агроекології. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів заочної форми навчання агрономічного факультету освітнього ступеня магістр спеціальності 201 Агрономія Ткачук О.П., Мущинська В.І. Мв Матеріали призначені для студентів-заочників 8
14643 Сучасні проблеми агроекології. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету освітнього ступеня магістр спеціальності 201 Агрономія Ткачук О.П., Мущинська В.І. Мв Матеріали призначені для самостійного вивчення дисципліни 5
14642 Підвищення екологічної безпеки грунтів та продукції рослинництва в зоні інтенсивного землеробства. Методичні рекомендації. Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Мв Рекомендації призначені для виробництва та студентів агрономічних та екологічних спеціальностей 6
14641 Сучасні проблеми агроекології. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання освітнього ступеня магістр спеціальності 201 Агрономія Ткачук О.П., Мущинська В.І. Мв Матеріали призначені для виконання практичних робіт студентами з дисципліни 2
14640 Утилізація та поводження з відходами. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету спеціальності 101«Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня «Магістр» Алєксєєв О.О., Вітер Н.Г. Мв Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання агрон 0
14639 Міжнародна екологічна політика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природоко Алєксєєв О.О., Мущинська В.І. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної та з 5
14638 Декоративні рослини закритого грунту. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань: 0901 «Сільське господарство і лісівництво», напряму підготовки: Прокопчук В.М., Циганська О.І. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання, освіт 12
14637 Ландшафтна архітектура. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «магістр», галузі знань: 20 «аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «садово-паркове господарство» Монарх В.В. Нп Ландшафтна архітектура відноситься до пластичних або просторових мистецтв і займається використанням 3
14636 Введення в спеціальність. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «бакалавр», галузі знань: 20 «аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «садово-паркове господарство» Монарх В.В. Нп Завдання: Висвітити важливість ролі фахівців лісового та садового- паркового господарства в житті с 1
14635 Введення в спеціальність. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «бакалавр», галузі знань: 20 «аграрні науки та продовольство», спеціальності: 205 «лісове госпо Монарх В.В. Нп Мета: надання студентам узагальнених теоретичних знань щодо обраної спеціальності та сфери їх застос 3
14634 Ландшафтна архітектура. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання окр: «бакалавр» галузі знань: 0901 «сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки: 6.090103 «лісове і садово-паркове господарство» Монарх В.В. Нп Ландшафтна архітектура — об`ємно-просторова організація території, об`єднання природних, будівельних 2
14633 Ландшафтна архітектура. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання окр: «бакалавр» галузі знань: 0901 «сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки: 6.090103 «лісове і садово-паркове господарство» Монарх В.В. Нп Ландшафтна архітектура — об`ємно-просторова організація території, об`єднання природних, будівельних 4
14632 Будівництво та експлуатація садово-паркових об’єктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання ОКР: «Бакалавр» галузі знань: 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки: 6.090103 «лісове і Монарх В.В. Нп Мета: набуття теоретичних і практичних знань з питань проектування, будівництва та експлуатації садо 7
14631 Топіарне мистецтво. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання ОКР: «Бакалавр» галузі знань: 0901 «Сільське господарство і лісівництво» напряму підготовки: 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Монарх В.В. Нп Мета вивчення дисципліни – практична підготовка кваліфікованих фахівців із всебічними знаннями топіа 4
14630 Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «Садово- Монарх В.В., Матусяк М.В. Нп Основа мета вивчення дисципліни “Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів – оволодіння 0
14629 Дизайн ландшафтів. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Магістр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» Монарх В.В. Нп Мета навчання ландшафтного дизайну – виробити у студентів розуміння теоретичних основ проектування о 1
14628 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня « бакалавр » галузі знань 07 « Управління та адміністрування » спеціальностій 073 « Менеджмент », 074 « Публічне управл Бурєннікова Н.В., Волонтир Л.О., Підгурський О.І. Мв Надано склад та вміст курсової роботи з інформаційних систем та технологій 3
14627 Економіка підприємства. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 241 «Готельно-ресторанна справа» Кірєєва Е.А., Феняк Л.А., Красняк О.П. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврсько 1
14626 Екологія сільськогосподарських ентомофілів. Навчальна програма для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузь знань: 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальність: 201-«Агрономія» освітній ступінь: «Бакалавр» Разанов С.Ф., Рибонька В.В. Нп Навчальна програма для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузь зн 0
14625 Екологія сільськогосподарських ентомофілів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань : 20 – «Аграрні науки та продовольство», спеціальність: 201-«Агрономія», освітній ступінь: Разанов С.Ф., Рибонька В.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факу 1
14624 Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини. Програма навчальної дисципліни спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Бережнюк Н. А. Нп Програма навчальної дисципліни «Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини» спеціальності 2 0
14623 Енергозберігаючі технології виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних робіт і організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і Постернак Л.І. Мв Методичні рекомендації дають загальну схему до виконання практичних завдань та самостійної роботи зг 8
14622 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, напряму підготовки 6.140103 «Туризм», денної форми навчання Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Зовнішньоекономіч 3
14621 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, напряму підготовки 6.140103 «Туризм», денної форми навчання Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до навчальної програми з дисципліни «Зовнішньоеконо 2
14620 Міжнародна інвестиційна діяльність. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», ОКР «Бакалавр» Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльніст 1
14619 Міжнародна інвестиційна діяльність. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», ОКР «Бакалавр» Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльніст 1
14618 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму: 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно – ресторанна справа» Ставська Ю.В. Нп Навчальна програма висвітлює актуальні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю, містить п 2
14617 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, напряму підготовки 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно – ресторанна справа», денної форми Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до навчальної програми з дисципліни «Менеджмент зо 2
14616 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно – ресторанна Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної д 1
14615 Програма проходження навчальної практики для студентів факультету економіки та підприємництва напряму підготовки 6.140103 «Туризм» освітнього рівня «бакалавр» Ставська Ю.В., Марчук Л.М. Нп Програма практики для студентів галузі знань 242 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 8
14614 Історія економіки та економічної думки. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові на Хаєцька О.П., Левченко О.О. Мв Призначено для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія економіки т 2
14613 Туристичні ресурси світу. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва напрямку підготовки 6.140103 «Туризм» , форма навчання денна Мазур С. А. Мв Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва нап 0
14612 Туристичне країнознавство. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва напрямку підготовки 6.140103 «Туризм» , форма навчання денна Мазур С. А. Мв Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва напр 1
14611 Туристичне країнознавство. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» Мазур С. А. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» 1
14610 Організація туристичних подорожей. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» Мазур С. А. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» 0
14609 Туристичні ресурси світу. Методичні вказівки для проведення прак тичних занять з дисципліни ля студентів факультету економіки та підприємництва , напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної форми навчання Мазур С. А. Мв Методичні вказівки для проведення прак тичних занять з дисципліни ля студент ів факультету еконо 0
14608 Барна справа. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва напрямку підготовки 6.140101 «Готельно – ресторанна справа» , форма навчання денна Мазур С. А. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економік 0
14607 Барна справа. Методичні вказівки для проведення прак тичних занять з дисципліни для студент ів факультету економіки і підприємства , напряму підготовки 6.140101 «Готельно – ресторанна справа» , денної форми навчання Мазур С. А. Мв Методичні вказівки для проведення прак тичних занять з дисципліни для студент ів факультету еконо 0
14606 Барна справа. Програма навчальної д исципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.14010 1 « Готельно – ресторанна справа » Мазур С. А. Нп Програма навчальної д исципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.14010 1 « Готельно 0
14605 Туристичні ресурси світу. Програма навчальної дисципліни для підготовк и бакалаврів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Мазур С. А. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовк и бакалаврів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» 0
14604 Рекреологія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 242 "Туризм" Климчук А. О. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Рекреологія» покликані сформу 2
14603 Рекреологія. Методичні вказівки для провадення практичних занять з дисипліни для підготовки бакалаврів спеціальності 242 "Туризм" Климчук А. О. Мв Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Рекреологія» покликані сфо 2
14602 Інфраструктура готельного і ресторанного господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" Климчук А. О. Нп Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни відповідно до вимог державних станда 2
14601 Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві. Методичні вказівки для проведення семінарських занять для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «б акалавр» галузь знань - 1401 «Сфера обслуговування» напрям підготовки - Климчук А. О. Мв Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Управління якістю продукції та 2
14600 Туроперейтинг. Методичні вказівки для проведення семінарських занять для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «б акалавр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напрям у підготовки 6.140103 «Туризм» Климчук А. О. Мв Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Туроперейтинг» для студентів 1
14599 Туристичні та готельні ресурви України. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" Климчук А.О. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Туристичні та готельні ресурси 1
14598 Туристичні та готельні ресурси України. Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни для підготовки бакалавріс спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" Климчук А. О. Мв Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни «Туристичні та готельні ресурс 1
14597 Туристичні та готельні ресурси України. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" Климчук А. О. Нп Програма визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни відповідно до вимог державних станда 1
14596 Проектування обёєктів готельно-ресторанного господарства. Методичні вказівки для виконання курсових проектів з дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" Левицька І. В., Климчук А. О. Мв Призначено для написання курсових проектів здобувачів вищої освіти, першого освітнього рівня, галуз 10
14595 Мерчендайзинг в ресторанному господарстві. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Головня О.М. Нп В програмі навчальної дисципліни «Мерчендайзинг в ресторанному господарстві» наведено опис навчально 1
14594 Мерчендайзинг в ресторанному господарстві. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Головня О.М. Мв В методичних рекомендаціях для проведення практичних занять з дисципліни «Мерчендайзинг в ресторанн 1
14593 Мерчендайзинг в ресторанному господарстві. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Головня О.М. Мв В методичних рекомендаціях з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Мерчендайзинг в 0
14592 Спеціалізований туризм (Організація сільського зеленого туризму). Програма навчальної дисципліни для бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм». Головня О.М. Нп В програмі навчальної дисципліни «Спеціалізований туризм (Організація сільського зеленого туризму)» 0
14591 Спеціалізований туризм (Організація сільського зеленого туризму). Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни для бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Головня О.М. Мв В методичних рекомендаціях з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спеціалізований 0
14590 Спеціалізований туризм (Організація сільського зеленого туризму). Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисциплінидля бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Головня О.М. Мв В методичних рекомендаціях для проведення практичних занять з дисципліни «Спеціалізований туризм (О 0
14589 Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність. Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисциплінидля бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Головня О.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до програми навчальної дисципліни «Світове сільськ 0
14588 Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм». Головня О.М. Нп В програмі навчальної дисципліни «Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність» н 0
14587 Мерчендайзинг в готельному господарстві. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисциплінидля бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Головня О.М. Мв В методичних рекомендаціях для проведення практичних занять з дисципліни «Мерчендайзинг в готельном 0
14586 Мерчендайзинг в готельному господарстві. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Головня О.М. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Мерчендайзинг в готельному госпо 0
14585 Мерчендайзинг в готельному господарстві. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Головня О.М. Нп В програмі навчальної дисципліни «Мерчендайзинг в готельному господарстві» наведено опис навчальної 2
14584 Світовий туризм та готельне господарство. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно-ресторанна справа» Прилуцький А.М. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня ос 4
14583 Організація екскурсійної діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів освітнього кваліфікаційного рівня- бакалавр, галузі знань -1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної форми навчання. Прилуцький А.М. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів освітнього кваліфікаційного рівня 7
14582 Організація анімаційної діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно-ресторанна справа» Прилуцький А.М. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, 9
14581 Світовий туризм та готельне господарство. Методичні вказівки до самостійної роботидля студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно-ресторанна справа» ПрилуцькийА.М. Мв Методичні вказівки до самостійної роботидля студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі 8
14580 Організація екскурсійної діяльності. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів освітнього кваліфікаційного рівня- бакалавр, галузі знань -1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної форми навчання. Прилуцький А.М. Мв Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів освітнього кваліфікаційного рівня 4
14579 Організація екскурсійної діяльності. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів освітнього кваліфікаційного рівня- бакалавр, галузі знань -1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної форми навчання. Прилуцький А.М. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів освітнього кваліфікаційного рівня- бакала 5
14578 Організація анімаційної діяльності. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно-ресторанна справа» Прилуцький А.М. Мв Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня ос 7
14577 Організація анімаційної діяльності. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 241 «Готельно-ресторанна справа» Прилуцький А.М. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галу 7
14576 Організація аналітичної роботи в спг. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030509.01 «облік і аудит» факультету обліку та аудиту денної та Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Мв Методичні рекомендації містять вимоги до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Органі 3
14575 Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне Козаченко А.Ю. Нп Програма навчальної дисципліни «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» для підготовки здобувач 4
14574 Історія розвитку галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня доктора філософії денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподатку Гуцаленко Л.В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня докто 5
14573 Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Методичні рекомендації для проведення практичних занять здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 Гуцаленко Л.В., Козаченко А.Ю. Мв Методичні рекомендації призначені для проведення практичних занять з дисципліни «Аудит і оцінювання 8
14572 Стратегічний управлінський облік в АПК. Методичні рекомендації для виконання практичних та самостійних робіт для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітнього ступеня "Магістр" денної та зао Лепетан І.М., Бурко К.В. Мв Методичні рекомендації для виконання практичних та самостійних робіт для студентів галузі знань 07 3
14571 Фінансова статистика. Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів освітнього рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної та заочної форм навчання Федоришина Л.І., Томашук І.В. Мв Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання напр 3
14570 Внутрішній аудит. Методичні рекомендації для виконання практичних занять студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання Михальчишина Л.Г., Сусіденко Ю.В., Чудак Л.А. Мв Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Внутрішній аудит» містять теор 2
14569 Внутрішній аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Михальчишина Л.Г., Чудак Л.А., Сусіденко Ю.В. Нп Програма дисципліни створена з метою раціональної організації та методики проведення лекційних та пр 2
14568 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Корпанюк Т.М. Мв Методичні вказівки конкретизують зміст відповідної навчальної програми з курсу «Облік в банках» і в 1
14567 Статистика. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» Галузей знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» Фурман І.В., Томашук І.В. Мв Програма призначена для студентів освітнього ступеню «Бакалавр», галузей знань: 05 «Соціальні та по 10
14566 Міжнародна економічна статистика. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», спеціалізація «Міжнародна економіка» факультету економіки та підприємництва Петриченко О.А. , Томашук І.В. Мв Програма містить інформацію щодо змісту, структури навчальної дисципліни, теми практичних занять, пл 3
14565 Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації по виконанню практичних завдань студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр денної та заочної форми навчання Томчук О.Ф., Глазко Н.Д. Мв Методичні рекомендації призначені для виконання практичних завдань в розрізі кожної теми, передбачен 5
14564 Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації по виконанню практичних завдань студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня бакалавр Томчук О.Ф., Глазко Н.Д. Мв Методичні рекомендації призначені для виконання практичних завдань в розрізі кожної теми, передбачен 3
14563 Технологія виробництва основних продуктів бджільництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеню "бакалавр" спеціальності 204 "технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах іі-іу р Гуцол Н. В., Царук Л. Л. Нп Вивчити технологію виробництва основних продуктів бджільництва меду та воску 3
14562 Інтенсивні технології виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого освітнього ступеня магістр за спеціальністю 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Вознюк О.І., Кучерявий В.П. Нп У програмі авторами подано орієнтовану структуру змісту з навчальної дисципліни та орієнтований розп 10
14561 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Кучерявий В.П., Голубенко Т.Л. Нп Викладено орієнтовний перелік тем теоретичних та практичних занять, список рекомендованої літератури 0
14560 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Голубенко Т.Л. Нп Викладено орієнтовний перелік тем теоретичних та практичних занять, список рекомендованої літератури 14
14559 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Голубенко Т.Л. Нп Викладено орієнтовний перелік тем теоретичних та практичних занять, список рекомендованої літератури 1
14558 Проектування підприємств галузі. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». – Вінниця РВВ ВНАУ, 2017. – 84 с. Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Мв Методичні вказівки передбачають дати майбутнім спеціалістам глибокі і всебічні знання з питань проек 2
14557 Проектування підприємств галузі. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» деннної та заочної форм навчання / Л.В. Польовий, Т.В. Поліщук – Вінниця: ВНАУ, 2017. – 40 с Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Мв Викладений матеріал методичних вказівок до виконання курсового проекту розроблено з метою надання ст 3
14556 Анатомія свійських тварин. Програма навчальної дисциплінидля підготовки магістрів зі спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України. Паладійчук О.Р. Нп Програма навчальної дисциплінидля підготовки магістрів зі спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, са 2
14555 Менеджмент готельно-ресторанного господарства. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанн Фіщук Н.Ю., Березюк С.В. Мв Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційно 4
14554 Харчування та його вплив на здоров’я людини: методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей Олійник Н.А. Мв У даній методичній вказівці розкриваються принципи раціонального харчування та його вплив на здоров’ 2
14553 Процеси та апарати харчових виробництв. Методичні вказівки для виконання лабораторних з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Берник І.М., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А. Мв Рекомендовано для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інжене 12
14552 Контроль та управління якістю продукції. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» ОС «Магістр» заочної форми навчання Берник І.М., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А. Мв Рекомендовано для студентів ОС «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» для виконання 5
14551 Технологія молока та молочних продуктів. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання спеціальністю 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» Соломон А.М. Мв Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання 3
14550 Процеси та апарати харчових виробництв. Програма навчальної дисципліни для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» в аграрних вищих навчальних закладах Берник І.М., Зозуляк О.В. Нп Викладено матеріал програми з дисципліни, Процеси та апарати харчових виробництв 7
14549 Процеси та апарати харчових виробництв. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» заочної форми навчання Берник І.М., Зозуляк О.В. Мв Викладено матеріал для самостійної роботи та практичних робіт студентів, які передбачені курсом згід 4
14548 Біохімія молочних і м'ясних продуктів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітнього ступеня «бакала Шевчук Т.В. Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань та методики проведення практичних занять з дисц 0
14547 Інноваційні технології в галузі. Програма дисципліни для студентів спеціальності 181 «Харчові технології», освітній ступінь «Магістр». Соломон А.М., Новгородська Н. В. Нп Програма дисципліни для студентів спеціальності 181 «Харчові технології», освітній ступінь «Магіст 6
14546 Інноваційні технології в галузі: Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» освітній ступінь «Магістр» Новгородська Н.В. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» осві 6
14545 Інноваційні проблеми виробництва м'яса і м'ясопродуктів. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітній ступінь «Магістр». Спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переро Новгородська Н.В. Нп Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продук 5
14544 Інноваційні проблеми виробництва м'яса і м'ясопродуктів. Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітній ступінь «Магістр Новгородська Н.В. Мв Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання 3
14543 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання освітнього ступеню магістр спеціальності 204 –“Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” Сироватко К.М. Мв Наведено тематику та зміст практичних занять 0
14542 Виробництво та використання комбікормів та кормових добавок: програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеню магістр зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах 3- Гуцол А.В., Сироватко К.М. Нп наведено зміст дисципліни, перелік тем лекцій, практичних занять, самостійної роботи 1
14541 Технологія нетрадиційних об′єктів рибництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів, галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство», Спеціальність 207 “Водні біоре-сурси та аквакультура” Зотько М.О., Гуцол А.В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів, галузь знань 20 «Аграрні науки і продоволь 0
14540 Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів, галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство», Спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. Зотько М.О., Гуцол А.В. Нп Навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами ро-біт (лекції, лабораторні заняття та са 0
14539 Гідробіологія. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура, освітній ступінь: бакалавр факультету “Технології виробництва і переробки продукції твар Гуцол А.В. , Мушит С.О. Мв Рекомендовано для студентів денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва і пер 5
14538 Програма та методичні вказівки для проведення навчальної практики здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» першого (бакалаврського) освітнього Коляденко С.В. , Денисюк В.О., Бахарєва Я.В. Мв Програма та методичні вказівки для проведення навчальної практики здобувачами вищої освіти галузі з 5
14537 Корпоративні інформаційні системи. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Мельничук А.Б. Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти галузі 3
14536 Програма та методичні рекомендації для проходження виробничої практики з фахових дисциплін для студентів другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібер Коляденко С.В., Бурденюк І.І., Січко Т.В., Юрчук Н.П. Мв Програма та методичні рекомендації для проходження виробничої практики з фахових дисциплін для студе 18
14535 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв Викладений матеріал методичних вказівок та завдання для практичних занять та виконання самостійної 6
14534 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська с Алескерова Ю.В. , Грищук Н.В. Нп Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого 25
14533 Грошово – кредитні системи зарубіжних країн. Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фіна Алескерова Ю.В., Грищук Н.В. Мв Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи для студентів денної та заочної форми 19
14532 Фінансовий менеджменту малому бізнесі. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та Алескерова Ю.В., Вдовенко Л.О.. Нп Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни, передмову (вступ); орієнтовну стру 4
14531 Фінансовий контролінг. Програма варіативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В. Нп Викладений матеріал програми містить опис навчальної дисципліни, передмову (вступ); орієнтовну стру 19
14530 “Монтаж, діагностування та ремонт обладнання переробних та харчових виробництв ”. Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту із дисципліни Цуркан О.В., Зозуляк І.А, Горбатюк Р.М. Мв Методичні вказівки до виконання курсового проекту із дисципліни “Монтаж, діагностування та ремонт об 2
14529 «Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв». Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів галузі знань 0505 “Машинобудування та матеріалообробка”, напрямку підготовки 6.050503 “Машинобудування”, спеціаліза Зозуляк І.А., Горбатюк Р.М. Мв Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологічне обладнання переробних т 0
14528 Економічна кібернетика. Методичні вказівки для підготовки та для написання курсових робіт з дисципліни «Економічна кібернетика» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051« Економіка » спеціалізації Економічна кібернетика Коляденко С.В., Маколкіна О.В., Лебідь О.В. Мв Методичні рекомендації є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для написання к 7
14527 Вища математика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності - 207- «Водні біоресурси та аквакультура» Левчук О.В., Новицька Л.І. Нп Концепція програми, її основна мета й завдання враховують головну функцію навчального предмета і хар 16
14526 Вища математика. Частина ІІ: методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань – 13 «Механічна інженерія», 14 «Електрична інженерія», спеціальностей – 133 «Галузеве Левчук О.В., Новицька Л.І. Мв Призначено для практичних робіт та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього 25
14525 Цивільний захист. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей. Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв Успішне вирішення багатопланових і складних завдань, які покладені на цивільний захист України, знач 8
14524 Основи охорони праці. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей Солона О.В., Спірін А.В., Рудницький Б.О, Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Мв Методичні рекомендації призначені для допомоги студентам під час самостійного опрацювання курсу &quo 48
14523 Стан та проблеми продовольчої безпеки в Україні Тодосійчук В.Л. С У статті розглянуто поняття продовольчої безпеки та її значення в системі загальної економічної без 3
14522 Менеджмент: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент Мазур К. В. Мв Методичні матеріали призначено для підготовки і написання курсової роботи студентів галузі знань 07 39
14521 Механізація навантажувально - розвантажувальних , транспортних та складських робіт. Методичні розробки та завдання для виконання курсової роботи Любін М.В., Токарчук О. А. Мв Методичні розробки та завдання для виконання курсової роботи 6
14520 Захист інформації. Методичні рекомендації для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» першого (бакалаврського) о Денисюк В.О. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисципл 3
14519 Дискретний аналіз. Методичні рекомендації для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» першого (бакалаврського) о Денисюк В.О. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисципл 4
14518 Політична економія. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхуван Гончарук І.В., Коломієць Т.В. Мв Методичні вказівки містять загальні положення, які визначають мету й завдання курсової роботи та осн 157
14517 Банківські інформаційні системи. Методичні рекомендації для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» другого (маг C.В.Коляденко, Н.П. Юрчук, Я.В. Бахарєва Мв Методичні рекомендації є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дис 12
14516 Web-програмування. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» денної та заочної форм навчання Січко Т.В., Яцковська Р.О. Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами освітньо-кваліфікацій 23
14515 Web-програмування. Програма вибіркової навчальної дисципліни здобувачами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Яцковська Р.О. Нп Програма вибіркової навчальної дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підгот 21
14514 Податковий менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсових робіт студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітній ступінь магістр денної форми навчання / – Вінниця РВ Коваль Н.І., Руда О.Л. Мв Викладений матеріал методичних вказівок по виконанню курсової роботи з курсу «Податковий менеджмент 6
14513 Тваринництво. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство , спеціальність 201 Агроном ія . Постернак Л.І. Нп Тваринництво для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 201 Агроном 53
14512 Технологія утримання бджолиних сімей. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство , спеціальність 20 4 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва . Постернак Л.І. Нп для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 Технологія виробницт 2
14511 Спеціалізоване м’ясне скотарство. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеню магістр зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Голубенко Т.Л. Нп Навчити студентів розуміти особливості ведення спеціалізованого м’ясного скотарства, оцінювати м’ясн 2
14510 Наземні екосистеми. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П. Мв матеріали визначають програму вивчення дисципліни 16
14509 Біоіндикація та біомоніторинг. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. Ткачук О.П. Нп матеріали визначають програму вивчення дисципліни 15
14508 Біоіндикація та біомоніторинг. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, освітньо-кваліфіка Ткачук О.П. Мв матеріали визначають програму самостійної роботи студентів 5
14507 Моніторинг довкілля. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П. Мв матеріали визначають методику підготовки студентів заочної форми навчання 9
14506 Моніторинг довкілля. Програма та методичні вказівки для проходження навчальної практики для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня бакалавр. Ткачук О.П. Мв матеріали визначають програму проведення практики 6
14505 Моніторинг довкілля. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П. Нп матеріали визначають програму вивчення дисципліни 13
14504 Моніторинг довкілля. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня бакалавр Ткачук О.П. Мв матеріали визначають програму самостійної підготовки студентів з дисципліни 4
14503 Урбоекологія та фітомеліорація. Методичні вказівки щодо проведення практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» Мудрак Г.В., Врадій О.І. Мв Викладено основні методичні вказівки щодо проведення практичних робіт з навчальної дисципліни " 29
14502 Урбоекологія та фітомеліорація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання 4-го курсу агрономічного факультету галузі знань 0901 "Сільське господарство та лісівництво" напряму підготовки 6.090103 "Лісове та садово-п Мудрак Г.В.,Врадій О.І. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання 4-го курсу агроно 20
14501 Екологічно чисте виробництво. Методичні вказівки щодо проведення практичних робіт для студентів агрономічного факультету денної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 101 «Екологія» Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни "Е 6
14500 Інноваційні технології в селекції та насінництві. Навчальну програму з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство», спеціальності 201 – «Агрономія» за ОС «Магістр» Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. Нп Навчальну програму розроблено до навчального плану та робочої програми з навчальної дисципліни «Інно 2
14499 Насіннєзнавство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи із дисципліни студентами денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісівництво", напряму підготовки 6.090101-"Агрономія" Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В. Мв Методичні вказівки містять питання самостійної роботи студентів, тестові завдання із курсу "Нас 27
14498 Насіннєзнавство. Програма навчальної дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісівництво", напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В., Телекало Н.В. Нп Розглянуті питання, розроблені і обґрунтовані цілі "Насіннєзнавства", приведений короткий 19
14497 Насіннєзнавство. Методичні вказівки до лабораторних роб і т для студент ів денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 « Сільське господарство і лісівництво », напрям підготовки 6.090101 – "Агро номія" за освітн ьо - квал Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В. Мв Методичні вказівки містять короткий зміст лабораторних робіт із дисципліни "Насіннєзнавство&quo 152
14496 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Програма для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» за галузями знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»; 0304 «Право», напрям підготовки: 6.030 Калетнік Г.М., Токарчук Д.М., Зубар І.В. Нп Програма для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» за галузями знань: 0306 «Менеджмент і адмініструва 19
14495 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Програма для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» за галузями знань: 0505 «Машинобудування та матеріалообробка», напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування»; 1001 «Техніка та енергетик Калетнік Г.М., Токарчук Д.М., Зубар І.В. Нп Програма для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» за галузями знань: 0505 «Машинобудування та матеріа 1
14494 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Програма для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» за галуззю знань: 0305 «Економіка та підприємництво», напрями підготовки: 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит» Калетнік Г.М., Токарчук Д.М., Зубар І.В. Нп Програма для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» за галуззю знань: 0305 «Економіка та підприємництв 2
14493 Організація і економіка використання біоресурсів. Програма для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» за галуззю знань: 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» напрям підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Калетнік Г.М., Токарчук Д.М., Скорук О.П. Нп Програма для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» за галуззю знань: 1001 «Техніка та енергетика агра 1
14492 Управління комерційною діяльністю. Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеню бакалавр напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" Пчелянська Г.О., Недбалюк О.О. Нп Мета вивчення дисципліни: набуття майбутніми фахівцями глибоких знань з управління комерційною діяль 5
14491 Цивільне право України . Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти здобувачами вищої освіти п ершого (бакалаврського) ступеня д енної та заочної форми навчан ня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В., Опольська Н.М. Мв Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти здобувачами вищої освіти пе 5
14490 Сімейне право. Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08«Право» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Мв Методичні вказівки покликані ознайомити студентів з тематикою курсових робіт, з вимогами щодо їх змі 9
14489 Трудове право. Методичні вказівки до підготовки курсової роботи для студентів спеціа льності 081 «Право» Мельничук О. Ф. Мв Методичні вказівки до підготовки курсової роботи з трудового права України містять вимоги до структу 1
14488 Порівняльне правознавство. Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Мв Методичні вказівки покликані ознайомити студентів з тематикою курсових робіт, з вимогами щодо їх змі 5
14487 Господарське право України . Методичні вказівки до підготовки курсової роботи для студентів спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв Самостійна науково-дослідницька діяльність студентів сприяє поглибленому вивченню окремих питань і 2
14486 Інноваційні технології в галузі. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів денної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» Новгородська Н.В. Мв При виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Інноваційні технології в галузі» студент опановує та 10
14485 Інноваційні проблеми виробництва молока і молочних продуктів.Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого освітнього ступеня магістр. Галузь знань 20 Аграрна наука та продовольство. Спеціальність 204 Технологія виробництва та переробки пр Овсієнко С.М. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого освітнього ступеня магістр. Галузь зн 1
14484 Технологія м’яса та м’ясних продуктів. Методичні вказівки для лабораторних занять освітній ступінь «Магістр» спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Новгородська Н.В., Мельник М. О. Мв Методичні вказівки для лабораторних занять освітній ступінь «Магістр» спеціальність – 204 «Технологі 15
14483 Водна мікробіологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань: 0902 Рибне господарство та аквакультура Напрям підготовки: 6.090201 Водні біоресурси та аквакультура Гончарук Н.М. Нп Дисципліна «Мікробіологія» - одна з основних біологічних дисциплін, яка вивчається студентами факуль 1
14482 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 072 фінанси, банківська справа та страхування у вищих навчальних закладах ііі-іv рівнів акредитації Царук Л.Л. Нп Розрахована на студентів факультету менеджменту та права за спеціальністю 072 Фінанси, банківська сп 1
14481 Технологія продуктів забою тварин. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 ТВіППТ Фаріонік Т.В., Циганчук О.Б. Мв Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та 4
14480 Технологія продуктів забою тварин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 ТВіППТ Фаріонік Т.В., Циганчук О.Б. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання факультету тех 3
14479 Технологія продуктів забою тварин. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 ТВіППТ Фаріонік Т.В., Циганчук О.Б. Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання факультету т 7
14478 Технологія продуктів забою тварин Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 ТВіППТ Фаріонік Т.В., Циганчук О.Б. Мв Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами заочної форми навчання факультету те 5
14477 Селекція сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами заочної форми навчання освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 204 "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва" Казьмірук Л.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами заочної форми навчання освітнього ступе 4
14476 Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для студентів фахового спрямування: галузь знань 18 «Виробництво та технології»; спеціальність 181 «Харчові технології» денної Фіалковська Л.В. Мв Викладено рекомендації щодо проведення практичних робіт, який включає 21 практичне заняття (42 годин 2
14475 Технологія хліба, макаронного, кондитерського виробництв та харчо концентратів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів фахового спрямування: галузь знань 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарсь Фіалковська Л.В., Берник І.М., Овсієнко С.М. Мв Методичні вказівки до лабораторних занять розроблені відповідно до навчального плану та програми нав 5
14474 Технохімічний контроль. Методичні вказівки для виконання лабораторних занять з дисципліни для студентів фахового спрямування: галузь знань 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції; напрям підготовки 6.051701 – Харчова Фіалковська Л.В. Мв Методичні вказівки до лабораторних занять розроблені відповідно до навчального плану та програми нав 3
14473 Технологія жирів і жирозамінників. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів галузі знань 18 «Виробництво та технології»; спеціальність 181 «Харчові технології» денної та заочної форми навчан Фіалковська Л.В. Мв Викладено рекомендації щодо проведення лабораторних робіт, який включає 14 лабораторних занять (28 г 2
14472 Теорети-чні основи технології харчових виробництв. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів галузі знань 18 «Виробництво та технології»; спеціальність 181 «Харчові технології» денної та зао Фіалковська Л.В., Берник І.М. Мв Викладено рекомендації щодо проведення лабораторних робіт, який включає 14 лабораторних занять (28 г 3
14471 Методичні вказівки до виконання і оформлення дипломних робіт студентами агрономічного факультету денної і заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки освітній ступінь Магістр спеціальності 101 – Екологія Разанов С.Ф., Ткачука О.П., Мудрак Г.В. Мв Матеріали визначають методику підготовки і написання дипломної роботи 14
14470 Еколого-агрохімічна паспортизація грунтів і земель: методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 201 – "Агрономія", освітнього ступеню "Магістр" . Первачук М.В. Мв Методичні вказівки до написання курсової роботи для студентів денної та заочної форми навчання розро 3
14469 Вища математика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань – 13 «механічна інженерія», 14 «електрична інженерія», спеціальностей – 133 «галузеве машинобудування», 141 «електроенергетика Левчук О.В., Новицька Л.І. Нп Концепція програми, її основна мета й завдання враховують головну функцію навчального предмета і хар 23
14468 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудування. Огороднічук Г.М. Мв Подані методичні вказівки складені за діючою програмою. При вивченні дисципліни студенти ознайомлюют 15
14467 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія Огороднічук Г.М. Мв Подані методичні вказівки складені за діючою програмою. При вивченні дисципліни студенти ознайомлюют 18
14466 Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 241 Готельно – ресторанна справа денної форми навчання/ Укладачі: к.т.н., доцент Л.В. Фіалковська, асистент Зозуля Фіалковська Л.В., Зозуляк О.В. Мв Викладено рекомендації щодо проведення практичних робіт, який включає 21 практичне заняття (42 годин 3
14465 Хвороби і шкідники бджіл. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва спеціалізації «Бджільництво» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. - Вінниця: Царук Л.Л. Нп Розрахована на студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за спе 0
14464 Моделювання технологічних процесів в тваринництві. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Кучерявий В.П., Трачук Є.Г. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за спеціальністю 204 «Тех 1
14463 Методологія наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах ІІ-ІУ рівнів акредитації Міністерства освіти і н Гуцол Н. В., Мазуренко М. О. Нп Метою вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» є підготовка та залучення студентів до з 3
14462 Технологія виробництва продукц ії тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів галузі знань 14 Електрична інженерія , спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електром Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П. Мв Програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робо 3
14461 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П. Нп Програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робо 6
14460 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисциплінидля студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія. Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П. Нп Програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робо 10
14459 Фінансовий контролінг. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми розроблені з метою зак 19
14458 Конкурентне право. Методичні вказівки до семінарських занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня спеціальності 081 «Право » Мельничук М. О. , Пипяк М. І. Мв У методичних вказівках міститься структура навчальної дисципліни "конкурентне право". Тако 12
14457 Філософія Програма з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському ступені Слотюк П.В. Нп Філософія Програма з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому ба 14
14456 Соціологія: Програма з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти н а першому (бакалаврському) ступені . Слотюк П.В. Нп Програма з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському 12
14455 Філософія науки та інноваційного розвитку. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 14 «Електрична інженерія»,спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та елек Слотюк П.В. Нп Філософія науки та інноваційного розвитку Програма навчальної дисципліни 0
14454 Логіка: Програма з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені в галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 « Право» Слотюк П.В. Нп ля підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені в галузі знань 08 «Право 0
14453 Спеціалізований туризм. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» за напрямом 6.140103 "Туризм". Головня О.М. Мв Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Спеціалізований туризм (Організація с 24
14452 English for mechanical constructors. Навчальні матеріали для студентів спеціальності «Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва» Лебедєва Н.А. Мв Навчальні матеріали зорієнтовані на допомогу студентам в оволодінні елементами спілкування англійськ 0
14451 Латинська мова. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів (ОКР бакалавр) спеціальності «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Гаврилюк Н.М. Мв Методичний матеріал має чітку структуру: основний курс (13 занять). Кожне заняття містить теоретични 0
14450 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму: 6.140103 «Туризм» Ставська Ю.В. Нп У програмі навчальної дисципліни наведено та розкрито теми лекційного матеріалу: суть, мета і завдан 2
14449 Управління операціями з експорту - імпорту. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму: 6.140101 «Готельно – ресторанна справа» Ставська Ю.В. Нп Дисципліна «Управління операціями з експорту – імпорту» спрямована на вивчення міжнародних аспектів 6
14448 Управління операціями з експорту-імпорту. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно – ресторанна справа» Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Управління операціями з експорту- 5
14447 Управління операціями з експорту-імпорту. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету менеджменту та права денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно – ресторанна справа» Ставська Ю.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Управління операціями з експорту- 7
14446 Туроперейтинг. Методичні вказаівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни для підготовки бакалаврів напряму: 6.140103 «Туризм» Климчук А. О. Мв Головною метою самостійної роботи студентів є закріплення та систематизація теоретичних знань і прак 8
14445 Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Климчук А. О. Мв Дисципліна «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві» є дисципліно 9
14444 Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві. Прграма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Климчук А. О. Нп Програма дисципліни «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві» від 8
14443 Туроперейтинг. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.140103 «Туризм» Климчук А. О. Нп Дисципліна передбачає набуття студентами сучасних теоретичних знань та практичних навичок зі створен 7
14442 Тестові завдання з дисципліни «Іноземна мова» для бакалаврів спеціальності 208 «Агроінженерія» та 133 «Галузеве машинобудування» Матієнко О.С. Мв Тестові завдання підібрано відповідно до програми курсу англійської мови» для бакалаврів спеціальнос 2
14441 Господарське право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 "Право" Мельничук О. Ф., Мельничук М.О. Нп Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 "Право" 41
14440 Господарське право. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 081 «Право» Мельничук О. Ф., Мельничук М.О. Мв Методичні вказівки до с амостійної роботи для студентів спеціальності 081 «Право» 14
14439 Господарське право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 081 «Право» Мельничук О. Ф., Мельничук М.О. Мв Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Г осподарське право України» розроблені для з 10
14438 Теорія держави і права. Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти першого ( бакалаврського ) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 « Право » спеціальності 08 1 « Право » Гоцуляк Ю.В., Опольська Н.М. Мв Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти здобувачами вищої освіти пе 3
14437 Методичні вказівки для виконання магістерських робіт здобувачами вищої освіти(другого) магістерського ступеня спеціальності 081 "Право" Мельничук О.Ф., Опольська Н.М. , Оверковська Т.К. , Правдюк А.Л., Гоцуляк Ю.В., Піковська Т.В. Мв Методичні вказівки призначені для виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 081 &quo 3
14436 Правові засади охорони земель в Україні. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Оверковська Т.К. Мв Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Правові засади охорони земель в Україн 0
14435 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізації «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка») Разанова О.П.., Кулик М.Ф. Мв Подані методичні вказівки складені за діючою програмою. При вивченні дисципліни студенти ознайомлюют 30
14434 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізації «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка») у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Разанова О.П., Постернак Л.І. Нп Викладено зміст дисципліни (орієнтовний перелік тем теоретичних та практичних занять, список рекомен 23
14433 Гідротехніка та проектування рибних господарств. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни для ОС бакалавр 207 «водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В.,О.О. Мисенко Мв Метою дисципліни «Гідротехніка та проектування рибних господарств» – дати студенту необхідні знання 4
14432 Аквакультура штучних водойм. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми напрям підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Мушит С.О. Мв Наведено методичні вказівки та форми запису для виконання курсових проектів. Рекомендовано для сту 0
14431 "Діловий етикет ресторанного обслуговування". Методичні рекомендації до підготовки для практичних занять з дисципліни для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" напряму підготовку 242"Готельно-ресторанна справа" Самборська О. Ю. Мв Містить теми лекційних занять, теми практичних занять, перелік тем для написання реферату 6
14430 Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт здобувачами другого освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 074/281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Самборська О.Ю., Пронько Л.М., Чорнопищук Т.І., Березюк С.В. Мв Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги студентам під час написання та захисту ди 18
14429 Світова аквакультура. Методичні вказівки до п рактичних занять для магістрів за спеціальністю 207 « Водні біоресурси та а квакультура» Непорочна О.Т., Мушит С.О. Мв Викладено методичні поради щодо виконання практичних занять студентами факультету технології виробни 3
14428 АУДИТ. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509_ «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцаленко Л.В.,Здирко Н.Г. Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю, Мулик Я.І. Мв Методичні вказівки призначені ознайомити студентів з тематикою курсових робіт, з вимогами щодо їх зм 21
14427 “Аквакультура водойм України» .Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Непорочна О.Т., Мушит С.О. Мв Викладено методичні поради щодо виконання і оформлення курсового проекту студентами факультету техно 8
14426 “Методологія досліджень аквакультури» Методичні вказівки до курсово го проекту з дисципліни для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня магістр Непорочна О.Т., Мушит С.О. Мв Викладено методичні поради щодо виконання і оформлення курсового проекту студентами факультету техно 5
14425 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із напряму підготовки 6. 090 102 «ТВіППТ» Царук Л.Л. Мв У методичних вказівках викладена тематика проектів, приклади і методика виконання, орієнтовна структ 0
14424 Інженерна графіка. Графічні зображення. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів першого «бакалаврського» освітньо-наукового рівня: галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво», напряму пі Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв В методичних вказівках наведено основи проекційного креслення, правила побудови і оформлення графічн 16
14423 Кредитно-інвестиційна діяльність банків України Алескерова Ю.В. С У статті розкрито, що основною економічною функцією банків України в період вступу до ЄС є кредитно- 54
14422 Кредитно-інвестиційна діяльність банків України Алескерова Ю.В. Тд Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації Присвячується 25 – 47
14420 Організація готельно-ресторанного господарства. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету економічного освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.140101 «Готельно Юр'єв В.І Мв Методичні рекомендації для підготовки курсових робіт 9
14419 Адміністративний менеджмент. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Пронько Л.М., Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Мв Пропоновані методичні вказівки висвітлюють зміст і методику виконання курсової роботи студентами, мі 7
14418 Методичні вказівки для підготовки та написання дипломних робіт для здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Прутська О.О.; Вдовенко Л.О.; Польова О.Л. Мв В методичних вказівках визначаються всі стадії процесу підготовки та захисту дипломної роботи магіст 11
14417 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету механізації сільського господарства другого освітнього рівня «магістр» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету механізації сільського госпо 8
14416 Фінанси. М етодичні вказівки для написання курсових робіт підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси,бан ківська справа та страхування» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв методичні вказівки до виконання курсової роботи 12
14415 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових підготовки здобувачів вищої освіти другого рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхува ння» в Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв Методичні вказівки до написання курсової роботи з курсу "Фінанси" 43
14414 Методичні рекомандації до виконання і оформлення дипломних робіт зі спеціальності 206 "Садово-паркове господарство" Черняк В.М., Дідур І.М., Прокопчук В.М., Пінчук Н.В. Мв Методичні рекомандації до виконання і оформлення дипломних робіт зі спеціальності 206 "Садово-п 11
14413 Сучасні технології садівництва та виноградарства. Методичні рекомендації щодо виконання і оформлення курсової роботи для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань 20 « Аграрні науки та продовольство » спеціальності 203 «Сад Чебан С.Д., Панцирева Г.В. Мв Методичні рекомендації щодо виконання і оформлення курсової роботи для студентів агрономічного фа 6
14412 Кримінологія. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Кавун С.М. Мв Методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальнос 2
14411 Кримінальне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Кавун С.М. Мв Методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціал 3
14410 Криміналістика. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Кавун С.М. Мв Методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальнос 1
14409 Кримінально-процесуальне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Кавун С.М. Мв Методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальност 0
14408 Рослинництво: методичні рекомендації щодо виконання і оформлення курсових робіт для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 0901 – «Сільське господарство та лісівництво» напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія» ос Поліщук І.С. , Мазур В.А. , Мазур О.В., Паламарчук В.Д. , Телекало Н.В., Литвинюк Г.В. Мв Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Рослинництво» містять необхідну ін 142
14407 Прогнозування соціально-економічних процесів. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» факультету економ Коляденко С.В., Бондаренко О.В. Мв Прогнозування соціально-економічних процесів. Методичні рекомендації для підготовки 7
14405 Зошит із тестовими завданнями з української мови д ля проведення атестації осіб, які претендують на вступ до державної служби, щодо вільного володіння державною мов ою Мазур В.А., Дармограй О.В., Тимкова В.А., Ільчук В.В. Мв У зошиті подано тесмтові завдання з української мови для проведення атестації осіб, які претендують 9
14404 Деталі машин та основи конструювання. Методичні вказівки та завдання на курсове проектування для студентів напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" денної форми навчання денної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв Методичні вказівки містять конкретні завдання, поради і вимоги до виконання курсового проекту з дисц 3
14403 Деталі машин та основи конструювання. Методичні вказівки та завдання на курсове проектування для студентів напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" денної форми навчання. Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв Методичні вказівки містять конкретні завдання, поради і вимоги до виконання курсового проекту з дисц 3
14402 Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого грунту. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів освітнього ступеня Магістр галузі знань 20 Аграрні науки спеціальності 203 Садівництво та виноградарство Чернецький В.М., Вдовенко С.А. Мв Методичні рекомендації призначено до виконання курсової роботи студентів галузі знань 20 аграрні нау 5
14401 Методичні рекомендації щодо підготовки написання дипломної роботи освітнього рівня магістр із галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство. Вінницький національний аграрний університет. Чернецький В.М., Вдовенко С. А., Паламарчук І. І. Мв Методичні рекомендації призначено для написання дипломної роботи для студентів із галузі знань 20 «А 9
14400 Нормативна і експертна оцінка земель. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” денної та заочної форми навчання Цицюра Я. Г. Кл Методична розробка спрямована на надання теоретичної допомоги студентам агрономічного факультету ден 5
14399 No-till технології. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” Цицюра Я. Г. Кл Методична розробка спрямована на надання теоретичної допомоги студентам агрономічного факультету ден 42
14398 Нормативна і експертна оцінка земель. Методичні рекомендації для організації практичних робіт та самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” Цицюра Я. Г. Мв Методичні матеріали призначено для практичних робіт студентів денної та заочної форм навчання спеціа 7
14397 No-till технології. Методичні рекомендації для організації практичних робіт та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання освітнього-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” Цицюра Я. Г. Мв Методичні матеріали призначено для практичних робіт студентів денної та заочної форм навчання освітн 126
14396 Навчальна програма з дисципліни "No-till технології" для освітнього-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” агрономічного факультету денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” Цицюра Я. Г. Нп Програму розроблено на основі вимог освітнього-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” денної та заочної ф 20
14395 Навчальна програма з дисципліни "Нормативна і експертна оцінка земель" для освітнього ступеня “Магістр” агрономічного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 201 “Агрономія” Цицюра Я. Г. Нп Програму розроблено на основі вимог освітнього ступеня “Магістр” і розраховано для студентів денної 0
14394 Землеробство. Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Розробка елементів системи землеробства для господарства» студентами 3-го курсу денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 – «Сільське господарство Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Розробка елементів системи землеробства 1
14393 Ентомологія. Програма навчальної дисципліни для стентів агрономічного факультету спеціальності 201 Агрономія Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В. Нп Подано програму навчальної дисципліни Ентомологія" 3
14392 Лісова ентомологія. Програма навчальної дисципліни для студентів галузь знань: 10 «Природничі науки» спеціальність: 205 «Лісове господарство» освітній ступінь : «Бакалавр» Буткалюк Т.О. Нп Програма навчальної дисципліни: „Лісова ентомологія” 0
14391 Зоофаги і бактеріофаги. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітн ього ступ еня : «Бакалавр» галузь знань ׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» Коваленко Т.М., Буткалюк Т.О. Нп Складенапрограма навчальноъ дисциплыни „Зоофаги і бактеріофаги” 4
14390 Фітопатологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня: «Бакалавр» галузь знань ׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія» Пінчук Н.В. Нп Складена програма навчальної дисципліни: „Фітопатологія” для студентів за спеціальністю 201 «Агроном 0
14389 Моделювання та прогнозування стану довкілля. Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів 4-го курсу деннної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 0401 - "Природничі науки" напрямку підготовки 6.040106 "Еколо Алєксєєв О.О. Мв Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів 4-го курсу деннної та заочної фор 64
14388 Загальна екологія. Методичні рекомендації щодо виконання і оформлення курсових робіт для студентів 2-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форм навчання зі спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 0401 «Природничі науки» освітнього ступен Кравчук Г.І. Мв Викладено основні методичні вимоги до виконання курсової роботи. Подано довідковий матеріал норматив 43
14387 Екологічна раціоналізація сучасних технологій. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету по спеціальності 101 «Екологія» Галузь знань 0401 «Природничі науки».Освітній ступінь «Магістр». Кравчук Г.І. Мв Викладено основні методичні вимоги до виконання курсової роботи. Подано довідковий матеріал норматив 4
14386 Екологічна екcпертиза. методич рек. щодо виконання і оформлення курcових робіт для cтудентів 4-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0401 "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишн Мудрак Г.В. Мв Методичні матеріали призначено до виконання курcових робіт cтудентів оcвітньо-кваліфікаційного рівня 26
14385 Системи сучасних інтенсивних технологій: методичні рекомендації щодо виконання і оформлення курсових роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агроно І.С. Поліщук, В.А. Мазур, В.Д. Паламарчук, Н.В. Шевченко Мв методичні рекомендації щодо виконання і оформлення курсових роботи для студентів агрономічного факул 17
14384 Екологічно чисте виробництво. Методичні вказівки з підготовки і виконання курсової роботи для студентів спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Магістр»: Разанов С.Ф., Врадій О.І. Мв Методичні вказівки з підготовки і виконання курсової роботи для студентів спеціальності 101 «Екологі 18
14383 Екотехнології сільськогосподаського виробництва . Методичні вказівки з підготовки і виконання курсової роботи дл я студентів спеціальності 101 «Екологія » освітнього ступеня «Магіст р» : Разанов С.Ф., Кабаченко О.С. Мв Методичні вказівки з підготовки і виконання курсової роботи для студентів спеціальності 101 «Екол 3
14382 Лучне кормовиробництво : методичні рекомендації щодо виконання і оформлення курсових робіт для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 20 « Аграрні науки та продовольство », спеціальності 201 « Агрономія », Поліщук І.С., Циганський В.І. Мв Лучне кормовиробництво: методичні рекомендації щодо виконання і оформлення курсових робіт 1
14381 Субтропічні рослини. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної та заочної форм навчання агрономічного факультету в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство», освіт Паламарчук І.І., Панцирева Г.В. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Субтро 8
14380 Баштанництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 3-го курсу денної форми навчання агрономічн